Άρθρο 40 – Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος καταβολής και πιστοποίησης της πληρωμής των τελών . Με όμοια απόφαση τα πάγια και αναλογικά τέλη όπως καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7, επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται και να καθορίζονται και άλλες πράξεις για τις οποίες καταβάλλεται αναλογικό τέλος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του αποδιδόμενου στο ΤΑΧΔΙΚ ποσοστού και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού, καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο οργανωτικό ζήτημα για τη λειτουργία του Οργανισμού. Με όμοια απόφαση, μπορεί να τροποποιείται η οργανωτική διάρθρωση της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ και να ανακατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄.
4 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού, μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, εγκρίνεται Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, κατά παρέκκλιση της περίπτ. δ’ της παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων.

7. Με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού μπορούν να καταργούνται τα Υποκαταστήματα του άρθρου 15 και να συγχωνεύεται η τοπική τους αρμοδιότητα στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.
8. Με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού καθορίζεται α) ο τρόπος υποβολής και το περιεχόμενο των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων, την χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών, β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των τελών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9 και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ανατίθενται στα Κτηματολογικά Γραφεία και αρμοδιότητες του τομέα γεωχωρικών πληροφοριών και χαρτογραφήσεων που αφορούν την περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

10. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Διαχείρισης Έργων υπό το Τμήμα Διαχείρισης Έργων της Διεύθυνσης Έργων ανάλογα με τον αριθμό των διαχειριζόμενων συμβάσεων και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων Κτηματογράφησης, με αρμοδιότητα το συντονισμό ομάδας επιβλεπόντων έργων οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν. Στις προσωρινές αυτές θέσεις ευθύνης καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ίσο με τα 2/3 του επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 αζ) του αρ. 16 του ν.4354/2016.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:22 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το Κεφαλαίου Ε΄, οι διατάξεις του οποίου μπορούν να τροποποιούνται με απλές κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφορούν την οικονομική διαχείριση του υπό ίδρυση φορέα.

  Τίθεται συνεπώς σοβαρό ζήτημα διαφάνειας, σκοπιμότητας μιας τέτοιας διάταξης, καθώς και συνταγματικότητας της εν λόγω δυνατοτήτας τροποποίησης νόμου με απλή υπουργική απόφαση.

  Η κατάργηση του Βιβλίου Τελών και Δικαιωμάτων (που προβλέπεται στο καταργούμενο άρθρο 10 παρ. 4 κ.ν. 19/23-7-1941) καθιστά πρακτικά αδύνατο τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθής είσπραξης και απόδοσης τελών και δικαιωμάτων.

  Η κατάργηση του Γενικού Βιβλίου Εκθέσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 ν. 4201/1961, μειώνει υπέρμετρα τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας και, κατά συνέπεια, αυξάνει και τη δυνατότητα ευνοιοκρατικών μεταχειρίσεων και υπονομεύει καίρια την αξιοπιστία του κτηματολογικού συστήματος. Διότι δεν θα είναι πια δυνατόν να ελεγχθεί ποιος κατέθεσε πρώτος και ποιος όχι.

  Πρόκειται για τεραστίων διαστάσεων υπονόμευση του εμπραγμάτου δικαίου μας, η οποία φυσικά αφήνει παντελώς αδιάφορη (στην καλύτερη περίπτωση) τους εμπνευστές του σχεδίου νόμου.

 • Άρθρο 37 παρ. 8 και 40 παρ. 1. Τέλη κτηματογράφησης. Δυνατότητα αύξησης με ΚΥΑ
  Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης των τελών τόσο της κτηματογράφησης όσο και των αναφερομένων στα άρθρα 6 και 7 με απλή ΚΥΑ! Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αυτοχρηματοδοτηθεί ο νέος φορέας, θα αυξάνονται τα τέλη και θα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι συναλλασσόμενοι πολίτες. Προτείνουμε να αποσυρθεί και η διάταξη αυτή.