Άρθρο 34 – Προμήθειες – Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών – Μισθώσεις – Εκμισθώσεις -Αγορές – Εκποιήσεις Ακινήτων

1. Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού, διενεργούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για τις εκμισθώσεις, εκποιήσεις και αγορές ακινήτων από τον Οργανισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 ( Α΄ 212), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μισθώσεις ακινήτων από τον Οργανισμό εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ., Κανονισμός Μισθώσεων του Οργανισμού, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των μελών των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
3. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, η σύνθεση και η θητεία των μελών της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
4. Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιασδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και επικουρικά του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
5. Στις επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:15 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η διάταξη της παρ. 1 περί εφαρμογής των «ισχυουσών διατάξεων» στις προμήθειες αγαθών, αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών είναι αρκετά αόριστη και δεν είναι σαφές εάν εφαρμόζεται η νομοθεσία περί προμηθειών δημοσίου ή π.χ. ο Αστικός Κώδικας, που και αυτός είναι ισχύον δίκαιο.

  Η εφαρμογή των περί δημοσίων προμηθειών διατάξεων θα έπρεπε να είναι πιο σαφής, π.χ. με αναφορά στο νόμο των «περί δημοσίων προμηθειών διατάξεων». Πιθανότατα σκοπός των συντακτών του νόμου είναι να εξαιρεθεί ολοσχερώς ο υπό ίδρυση φορέας από τις περί δημοσίων προμηθειών διατάξεις, πλην όμως για πολιτικούς λόγους δεν το λένε ανοικτά στο νόμο.

  Όμως, η απουσία τακτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο δίδει τη δυνατότητα στον υπό ίδρυση φορέα να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη κατά το δοκούν και έτσι να αποφύγει στην πράξη την εφαρμογή των περί δημοσίων προμηθειών διατάξεων.

  Τούτο επιβεβαιώνεται και από το σχέδιο «οριστικών δομών» που παρουσίασε η ΕΚΧΑ τον Μάρτιο του 2014, όπου γινόταν ρητά λόγος για «αποφυγή χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών».

  Όπου όμως υπάρχει διαχείριση δημοσίου χρήματος, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες διασφαλίσεις χρηστής διαχείρισης. Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:47 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο α.34 προβλέπεται η διενέργεια κάθε προμήθειας αγαθών ή παροχή υπηρεσίων κατόπιν διαγωνισμών.
  Αντί σχολιασμόυ ας κοιτάξει κανείς στη διαύγεια τα ποσά που πληρώνει το Υπ.Δικαιοσύνης για καθαριότητα στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας.