Άρθρο 38 – Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

1. Οι Προϊστάμενοι των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και οι εκτελούντες ή αναπληρούντες στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφοι ή Ειρηνοδίκες, των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1, παραδίδουν στον Οργανισμό με την πάροδο ενός μηνός από την έγγραφη προειδοποίηση τους, :
α) Τα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, το βιβλίο εισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, τους βιβλιοδετημένους τόμους αα) των περιλήψεων και αιτήσεων εξαλείψεων, άρσεων κλπ., μετά των σχετικών εγγράφων, ββ) των διεκδικητικών αγωγών, γγ) των μεταγραφομένων συμβολαίων και δδ) των αντιγράφων των κατασχετηρίων εκθέσεων, καθώς και όλα εν γένει τα βιβλία και αρχεία που τηρούνταν από τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται και ηλεκτρονικά, παραδίδεται και η ψηφιακή βάση δεδομένων τους, συνοδευόμενη από αντίγραφο του απαραίτητου λογισμικού.

β) Τις εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.

γ) Τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλο εν γένει τον εξοπλισμό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και τα εγκατεστημένα προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998..

2. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται εις πενταπλούν πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Υποθηκοφύλακα ή από τον εκτελούντα ή αναπληρούντα στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1, και από τον υπάλληλο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτόν από το Δ.Σ. του Οργανισμού. Ένα αντίγραφο αρχειοθετείται στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου, ένα λαμβάνει αυτός που παραδίδει, και από ένα αντίγραφο διαβιβάζεται από τον υπάλληλο του Οργανισμού που υπογράφει το πρωτόκολλο, στον Οργανισμό, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον κατ’ άρθρ. 35 του κ.δ/τος 19/23-7-1941 Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

3. Στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της προηγουμένης παραγράφου, καταγράφονται κατ’ ελάχιστον: η ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής, η επωνυμία του Υποθηκοφυλακείου το αρχείο του οποίου παραδίδεται, και η επωνυμία του Κτηματολογικού Γραφείου που παραλαμβάνει, το ονοματεπώνυμο αυτού που παραδίδει και αυτού που παραλαμβάνει, ο αριθμός και το είδος των βιβλίων και αρχείων που παραδίδονται, μαζί με ενημέρωση για τυχόν προβλήματα στην κατάστασή τους, καθώς και τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και ο λοιπός εν γένει εξοπλισμός που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1.

4. Μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, αποδίδονται από τον πρώην άμισθο Υποθηκοφύλακα ή τον εκτελούντα ή αναπληρούντα στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη των Υποθηκοφυλακείων, τα τυχόν οφειλόμενα στο Δημόσιο, στο ΤΑΧΔΙΚ ή στον Οργανισμό, τέλη.

5. Με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Οικονομική Δ/νση της ΕΚΧΑ Α.Ε. πριν από την κατάργησή της και έναν ορκωτό λογιστή. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων και καταθέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε., που περιέρχονται στην κυριότητα του Οργανισμού, καθώς και των εκκρεμών δικών και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε., στις οποίες υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος ο Οργανισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1. Η Επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εννέα μηνών από τη συγκρότησή της υποβάλλει στο Δ.Σ του Οργανισμού την έκθεση απογραφής, η οποία διαβιβάζεται μαζί με τυχόν παρατηρήσεις του Δ.Σ του Οργανισμού στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:16 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που κάνει τους συντάκτες των αποπειρών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων δύο ετών να νομίζουν ότι ο εξοπλισμός των αμίσθων υποθηκοφυλακείων ανήκει «στο υποθηκοφυλακείο» με κάποιο τρόπο. Το άμισθο υποθηκοφυλακείο δεν υπάρχει οργανικά, υπάρχει μόνον λειτουργικά. Υπάρχει δηλαδή ως έννοια και δεν είναι καθαυτό υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και, εκ του λόγου τούτου, δεν έχει δικαίωμα κυριότητας επί του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του.

  Αντιθέτως, το σύνολο του εξοπλισμού ανήκει στους ίδιους τους αμίσθους υποθηκοφύλακες, οι οποίοι τον προμηθεύθηκαν με δικές τους δαπάνες, από τα έσοδα που ο νόμος τους επέτρεπε να παρακρατούν για τον εαυτό τους και αποκτήθηκε με τιμολόγια στο όνομά και το ΑΦΜ τους ως ελευθέρων επαγγελματιών.

  Ούτε, άλλωστε, και στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 6 περ. γ ν. 2664/1998 προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός που αποκτάται βάσει αυτής ανήκει με οποιονδήποτε τρόπο στην ΕΚΧΑ. Συνεπώς, και αυτός ο εξοπλισμός είναι ιδιοκτησίας του αμίσθου υποθηκοφύλακα.

  Ως εκ τούτου, η διάταξη περί παράδοσης του εξοπλισμού από τους αμίσθους υποθηκοφύλακες συνιστά απαγορευμένη δήμευση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, χωρίς αποζημίωση, και ανεπίτρεπτη προχειρότητα του νομοσχεδίου, με σημαντικές επιπτώσεις και στο κόστος εγκατάστασης του νέου φορέα και των «καταστημάτων» του.

  Η διάταξη της παραγράφου 4 περί προθεσμίας 10 ημερών για απόδοση οφειλομένων στο Δημόσιο κλπ. είναι ανεφάρμοστη χωρίς προηγούμενη καλή προετοιμασία και προσεκτική εκκαθάριση των συναλλαγών του αμίσθου υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογικού γραφείου.

  Επίσης, τα άμισθα υποθηκοφυλακεία που παρακρατούν την υπέρ του Δημοσίου εκκαθάριση για την προμήθεια εξοπλισμού του μελλοντικού κτηματολογικού γραφείου και στο τέλος των τριών ή των δέκα τριμήνων υποχρεούνται σε εκκαθάριση και απόδοση του τυχόν αχρησιμοποίητου υπολοίπου στην ΕΚΧΑ κατ’ άρθρο 23 παρ. 6 περ. γ ν. 2664/1998 δεν είναι καθόλου σαφές πώς θα πρέπει να διαχειριστούν το συγκεκριμένο κονδύλι.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:03 | ΜΑΡΙΑ

  «Τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλο εν γένει τον εξοπλισμό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και τα εγκατεστημένα προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.»
  Ξέρει άραγε κανείς ότι όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ΔΕΝ αποτελούν δημόσια περιουσία η οποία αυτομάτως με το παρόν νομοσχέδιο «δημεύεται» από το Ελληνικό Δημόσιο? Μήπως στο ελληνικό φορολογικό σύστημα ΔΕΝ ισχύει ότι αντικείμενα που αγοράστηκαν στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου ανήκουν στο πρόσωπο αυτό, το οποίο επιβαρύνθηκε και με ΦΠΑ για την απόκτησή τους? Τότε αν είναι έτσι, όπως λέει το νομοσχέδιο, αν αύριο αποφασίσουμε να κρατικοποιήσουμε και τους Συμβολαιογράφους ή τους Δικηγόρους ή ακόμη και τους αρτοποιούς, να ξέρουν όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι όλος ο εξοπλισμός των γραφείων και των καταστημάτων τους αντίστοιχα, με ένα νόμο και ένα άρθρο θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο!!!!!!!

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 22:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παρ. 3, κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση προτύπου έκθεσης παράδοσης-παραλαβής, όπως έχει ήδη γίνει στην περίπτωση των 20 άμισθων υποθ/κειων σε έμμισμα (βλέπε παρ 8 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 ΦΕΛ Α 24), εξετάζοντας την πιθανότητα, εάν , απαιτείται η παρουσία εισαγγελέα πρωτοδικών.
  Η συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων της εν λόγω έκθεσης θα βοηθήσει την πληρέστερη ενημέρωση των αποδεκτών της προηγούμενης παραγράφου του ιδίου άρθρου.