Άρθρο 23 – Δαπάνες – Διαδικασία έγκρισης

1. Οι δαπάνες του Οργανισμού αφορούν ιδίως:
α) Την καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών αποζημιώσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., το Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό.
β) Την πληρωμή των συμβάσεων κτηματογράφησης και των λοιπών πάσης φύσεως συμβάσεων του Οργανισμού.
γ) Την πληρωμή μισθωμάτων και κοινοχρήστων ακινήτων ή κινητών που μισθώνει ο Οργανισμός με κοινή ή χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων, λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων, επίπλων κλπ.
δ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων (προμήθεια γραφικής ύλης, φωτισμός, θέρμανση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα, λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών κλπ.).
ε) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξυπηρέτηση συναφών δανείων.
στ) Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
ζ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και σκευών.
η) Την εκπόνηση μελετών, πραγματοποίηση ερευνών και τη λήψη κάθε είδους υπηρεσιών από τρίτους, αναγκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού του.
θ) Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την προσαρμογή, αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση αυτών.
ι) Την προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού.
ια) Την έκδοση εντύπων.
ιβ) Τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
ιγ) Τις δημόσιες σχέσεις που συνάπτονται με την εξυπηρέτηση του σκοπού του.
ιδ) Συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρακολούθησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, καθώς και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.
ιε) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς του Οργανισμού.
2. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, απαιτείται έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ. ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων καθώς και η ύπαρξη σχετικού κονδυλίου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
3. Ο Πρόεδρος δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
4. Η έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο που συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αυτή.
5. Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της.
6. Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, παρακολουθούνται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους.
7. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις για λογαριασμό του Οργανισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που εγκρίνει τη δαπάνη.
8. Προκειμένου περί διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος η ύπαρξη της αναγκαίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για μεν τους διορισμούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη διορισμού, εφόσον ο διορισμός ενεργείται κατά νόμο χωρίς διαγωνισμό, για δε τις εντάξεις και μετατάξεις επί των οικείων πράξεων.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:40 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Με δεδομένες τις δυνατότητες του άρθρου 1 παρ. 9 περ. δ για ανάθεση υπηρεσιών του υπό ίδρυση φορέα «σε τρίτους», η υποχρέωση πληρωμής των συμβάσεων που προβλέπει η περίπτωση β της παρ. 1 απλώς επικυρώνει τη δυνατότητα νομότυπης διασπάθισης του δημοσίου χρήματος σε εργασίες παντελώς άχρηστες, όπως η επανακαταχώριση των ήδη καταχωρισμένων ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων που καταχρηστικά ονομάσθηκε «κτηματογράφηση».

    Η μη ένταξη του υπό ίδρυση φορέα στις περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις που θεσπίζει το άρθρο 27 παρ. 4 του νομοσχεδίου ενισχύει τις δυνατότητες καταχρηστικής ανάθεσης συμβάσεων κλπ. χωρίς χρήσιμο ουσιαστικό αντικείμενο.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:42 | Διονύσιος Βολάνης

    Σε ένα τόσο οικονομικά δυσπραγή Οργανισμό,προβλέπονται στο α.23 πρόσθετες αμοιβές ,λοιπές αποζημιώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. και για το προσωπικό του Οργανισμού.
    Αναρωτιέται κανείς πως θα προκύψουν τα έσοδα για την κάλυψη τέτοιο επιπρόσθετων βαρών.