Άρθρο 32 – Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό

1. Στην περίπτωση που από την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού κάθε έτους, μετά την αφαίρεση ποσού που προκύπτει από το άθροισμα: (α) των κάθε φορά επίδικων απαιτήσεων κατά του Οργανισμού, (β) των πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών ή προστίμων (γ) των αποδοτέων στο ΤΑΧΔΙΚ ποσών της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος και (δ) των εισπραχθέντων παγίων και αναλογικών τελών κτηματογράφησης, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης – έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως δημόσιο έσοδο.
2. Το ποσοστό της προηγουμένης παραγράφου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%, του θετικού αποτελέσματος. Η απόδοση του ποσοστού γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από τον Οργανισμό και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την ανωτέρω απόδοση.
3. Από 1.1.2019, και κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον Οργανισμό, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού .

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:49 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει μεν την απόδοση τυχόν πλεονάσματος στο Δημόσιο, τούτο όμως αφού πρώτα εξοφληθεί το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων, περιλαμβανομένων προφανώς και των συμβάσεων με τις οποίες κατ’ άρθρο 1 παρ. 9 περ. δ θα ανατίθεται σε τρίτους η παροχή υπηρεσιών για την άσκηση αρμοδιοτήτων του υπό ίδρυση φορέα.

    Δηλαδή το όποιο πλεόνασμα θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν όλες οι πληρωμές που χωρίς ουσιαστικό έλεγχο (με δεδομένη την εξαίρεση του υπό ίδρυση φορέα από το δημόσιο λογιστικό) θα διενεργεί ο υπό ίδρυση φορέας.

    Υπενθυμίζουμε τους τεράστιους οικονομικούς πόρους που θα έχει στη διάθεσή του ο υπό ίδρυση φορέας με βάση το άρθρο 6.

  • Άρθρο 32 – Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
    Η ρύθμιση ότι τα τυχόν υπερέσοδα του νέου οργανισμού θα αποδίδονται στο Δημόσιο έχει εξώφθαλμο «φορομπηχτικό» χαρακτήρα, αφού νομοθετεί την περαιτέρω φορολογική αφαίμαξη των πολιτών (ιδιοκτητών ακινήτων) με την ευκαιρία της καταχώρησης των ιδιοκτησιακών τους τίτλων αλλά και κάθε συναλλαγής με τον Οργανισμό αυτό. Τα τέλη και δικαιώματα μεταγραφής των ιδιοκτησιακών τίτλων και λοιπών δικαιωμάτων είναι ήδη υψηλά σε σχέση με την απαξίωση της ακίμνητης περιουσίας, όταν ήδη από σήμερα ζητούνται οι ίδιες βεβαιώσεις σε πολλαπλά αντίγραφα για το ίδιο συμβόλαιο μεταξύ πολλών συνδικαιούχων, αποκλειστικά και μόνον για τη δημιουργία εσόδων σε βάρος των πολιτών. Ζητούμε να προβλεφθεί ρητά ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπερεσόδων θα πρέπει αυτόματα να μειώνονται αντίστοιχα τα σχετικά τέλη και δικαιώματα.