Άρθρο 33 – Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Οργανισμού και ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Οργανισμό.
2. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το οικονομικό έτος.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:37 | Αντιγόνη Σδούγκα

    Επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί και ετήσια επιθεώρηση των Κ.Γ. από τον Εισαγγελέα των καταχωρημένων πράξεων, ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και στα Υποθηκοφυλακεία και μεταβατικά Κ.Γ.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Οι ελεγκτές του υπό ίδρυση φορέα επιλέγονται από τον ίδιο τον φορέα και συγκεκριμένα από το Δ.Σ. αυτού. Ο ίδιος ο φορέας θα επιλέγει τον ελεγκτή του, πράγμα όλως ασυνήθιστο για δημόσιο φορέα.

    Η διάταξη της παραγράφου 2 που ομιλεί για έκτακτο μόνον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει εμμέσως ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα έχει εξουσία τακτικού προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου δαπανών, κατά παράβαση ενδεχομένως και των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος.