Άρθρο 05 – Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές του Οργανισμού Επιλογή – Διορισμός – Αρμοδιότητες

1. Στον Οργανισμό συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θητεία πέντε ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συμφωνίας δέσμευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4369/2016 (Α΄33) ή εφόσον η απόκλιση από τους στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Για το διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Προΐσταται των Υπηρεσιών του Οργανισμού και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ειδικότερα είναι αρμόδιος για: αα) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμοδίους Προϊσταμένους, για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, ββ) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Οργανισμού, για την καλύτερη λειτουργία τους και γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων του οργανισμού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.
β) Προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο Δ.Σ.
γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού.
δ) Εξειδικεύει και εφαρμόζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.
ε) Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
στ) Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σκοπό και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισμού και μεριμνά για την πραγματοποίηση τους.
ζ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού.
η) Υποβάλλει στο Δ.Σ, ανά εξάμηνο, λεπτομερή έκθεση για τη δραστηριότητα του Οργανισμού και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού.
ι) Συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Οργανισμού μέχρι το ύψος αξίας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ια) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων του Οργανισμού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώδικα και ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54).
ιβ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επί μέρους αρμοδιοτήτων του στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων του Οργανισμού και
ιγ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δ.Σ.
5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 40, μπορεί να ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή και να αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και του Δ.Σ., που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
7. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της επόμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Στην περίπτωση επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της συμφωνίας δέσμευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4369/2016, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Στον Οργανισμό συστήνονται τρεις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ετών. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.
9. α) Οι αρμοδιότητες των τριών Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών προσδιορίζονται ως εξής:
αα) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει αρμοδιότητα την διοίκηση και τον συντονισμό κυρίως των έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της έκτασης της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηματογράφησης, καθώς και κάθε έργου του Οργανισμού στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος.
ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κτηματολογίου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού για τη λειτουργία του κτηματολογίου και, γενικότερα, την επίτευξη του σκοπού του Οργανισμού όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Νομικής και Προϊόντων & Υπηρεσιών για την σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.
β) Οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών εξειδικεύονται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται και η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, στην οποία μετέχει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού. Ο καθορισμός των αποδοχών των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών γίνεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

10. Ο Γενικός Διευθυντής και οι τρεις Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές συνιστούν την Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης του Οργανισμού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:13 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τα κριτήρια επιλογής του Γενικού Διευθυντή του υπό ίδρυση οργανισμού είναι χαρακτηριστικά της απόλυτης αδιαφορίας των συντακτών του νομοσχεδίου για το καίριο έργο της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Προκαταρκτικώς πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ η ίδια η δημιουργία του κτηματολογίου έχει πρωτίστως επιχειρησιακό χαρακτήρα, με την έννοια αυτού που ονομάζεται στα αγγλικά «project management», έτσι ώστε να απαιτούνται χαρακτηριστικά ικανής διοίκησης σε έναν τέτοιο επιχειρησιακό φορέα, η καθημερινή λειτουργία του κτηματολογίου δεν διαφέρει από τη λειτουργία του υποθηκοφυλακείου, διότι η καθημερινή ενασχόληση αφορά κυρίως αυτό που έκαναν και τα υποθηκοφυλακεία: Την καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Σε τι λοιπόν θα ωφελήσει, εάν ο Γενικός Διευθυντής ενός φορέα που προορίζεται να αναλάβει κυρίως την καθημερινότητα της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων έχει εμπειρία «στην κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων και σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού», όπως απαιτεί το συγκεκριμένο άρθρο 5; Τι θα ωφελήσει εάν (υποτίθεται ότι) γνωρίζει πώς να καταρτίσει και να εκτελέσει προγράμματα και σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού, δεν γνωρίζει όμως π.χ. τι είναι εμπράγματο δικαίωμα;

  Οι προδιαγραφές της θέσης, λοιπόν, αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι όχι μόνον ο μελλοντικός Γενικός Διευθυντής του υπό ίδρυση οργανισμού, αλλά κυρίως οι συντάκτες του νομοσχεδίου, δεν γνωρίζουν τίποτε για το έργο το οποίο επιδιώκουν να υφαρπάξουν μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Έργο που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει «νομικό» που απαιτεί σχετικώς «αυξημένα ουσιαστικά προσόντα και ειδικές γνώσεις». Οι συντάκτες του νομοσχεδίου όμως, δεν γνωρίζουν ότι το έργο είναι νομικό, ούτε ο Γενικός Διευθυντής θα το γνωρίζει!

  Τέλος, αποτελεί κοινό μυστικό ότι τη θέση του Γενικού Διευθυντή θα καταλάβει συγκεκριμένο πρόσωπο προερχόμενο από την ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ. Αν αναλογιστούμε την προϋπηρεσία των συγκεκριμένων κυρίων και κυρίων σε «θέσεις ευθύνης» με αντικείμενο την «κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων και σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού» για τη δημιουργία του ελληνικού κτηματολογίου, καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η ανταπόκριση στα νέα καθήκοντα που επιδιώκουν να αναλάβει ο συγκεκριμένος οργανισμός!

  Αντί να τους διώξουν με τις κλωτσιές από το ίδιο το κτηματολόγιο και μάλιστα ακόμη και από το τεχνικό του κομμάτι, που υποτίθεται ότι γνωρίζουν, θέλουν να τους αναθέσουν τώρα και το νομικό του κομμάτι, διώχνοντας τους υποθηκοφύλακες, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν κατορθώσει να λειτουργήσουν το κτηματολόγιο μέσα από τις συμπληγάδες ενός άθλιου συστήματος, διορθώνοντας παράλληλα την πλήρη σφαλμάτων εργασία των αναδόχων.

  Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο ξεμπρόστιασμα για τις εν λόγω κυρίες και κυρίους από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τότε όμως θα είναι πολύ αργά για το ακίνητο και για τη χώρα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:24 | Διονύσιος Βολάνης

  στο α.5 παρ.3 γ) προβλέπεται ως προσόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών σε θέση ευθύνης από οποιοδήποτε οργανισμό ,έστω και αν αυτός δεν συσχετίζεται με το αντικείμενο του οργανισμού.
  Αποτέλεσμα είναι ένας οργανισμός, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ασχολείται με τη διασφάλιση της ορθής απεικόνισης και καταχώρησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων ,να εκφεύγει της αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης και να προβλέπεται η διοίκησή του από ένα Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο χωρίς τα προσιδιάζοντα για την αποστολή του προσόντα.

 • ΔΙΟΡΘΩΣΗ…….της παραγράφου 4 και όχι 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015