Άρθρο 29 – Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

1. Οι επί των δικαιολογητικών αναγραφόμενες κρατήσεις πληρώνονται με επιταγές ή εντολές μεταφοράς ή μέσω ενιαίας Αρχής.
2. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Οργανισμός υποχρεούται να προβαίνει στην απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων επί των δικαιολογητικών που εξοφλούνται είτε με επιταγή εκδιδόμενη είτε με εντολή μεταφοράς.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:06 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Τίθεται ως προαιρετική η πρόβλεψη για πληρωμή κρατήσεων μέσω «ενιαίας αρχής». Η διάταξη της παρ. 1 δείχνει ότι όντως έχει τη δυνατότητα ο υπό ίδρυση φορέας να παρακάμπτει την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (στην οποία προφανώς αναφέρεται ο όρος «ενιαία αρχή»).