Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

1. Στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 μεταφέρεται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων. Για τη μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001. Για την ένταξη του προσωπικού αυτού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε.
2. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν δεν εντάσσεται στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17, κατατάσσονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συνιστώνται με την ίδια απόφαση και καταργούνται με την αποχώρηση όσων τις κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.
3. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ ΑΕ μεταφέρονται αυτοδίκαια στις συνιστώμενες με την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτ. α΄, της παρ. 1 του ίδιου άρθρου θέσεις, εκτός εάν εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος δηλώσουν με αίτηση τους προς τον Οργανισμό, ότι δεν επιθυμούν τη μεταφορά, οπότε καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α’208). Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εντάσσεται σε συνιστώμενες στον Οργανισμό προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση και για τον ίδιο χρόνο. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ.
5. Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου, συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή τους και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση.
6. Προσωπικό αποσπασμένο στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται στον Οργανισμό για το υπόλοιπο της διάρκειας της απόσπασής του.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ

  ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ. ΕΔΙΝΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:49 | Μηχανικός εναντίον όλων

  Πιςτευω πως όλα τα σχόλια των αγαπητών συναδέλφων δικηγόρων ειναι σωστά και νομικά βάσιμα . Αυτό που μόνο θέλω να τονίσω και να επιστήσω την προσοχή όλων ειναι πως διαπιστώνουμε διαρκώς και με αποκορύφωμα το παρόν νομοσχέδιο ότι οι μηχανικοί θεωρούν το έργο του Κτηματολογίου τόσο της κτηματογράφησης όσο και της λειτουργίας αυτού ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ αντικείμενο με ό, τι έπεται αυτό. Δεν πρόκειται δηλ. μόνο για τους 63 εμμίσθους δικηγόρους της ΕΚΧΑ που εκπαραθυρωνονται αλλα για σύσσωμη τη νομική κοινότητα .
  Γι αυτό και πρέπει επιτέλους να ενωθούμε ως «νομική κοινότητα « και να παλέψουμε για να σταματήσουμε το σχεδόν συντελεσμένο σχεδιό τους.
  Όχι μόνο για το επαγγελματικό μας όφελος αλλά για όλους τους Έλληνες πολίτες που θα υποστούν τις συνέπειες – ταλαιπωρία και κόστος, χωρίς την προστασία που προσφέρει η έννομη τάξη που ΕΜΕΙΣ υπηρετούμε .

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:12 | Χ.Μητροπουλου

  Είναι θλιβερό να βλέπεις συνεχώς να υποβιβάζεται το λειτούργημα του δικηγόρου.
  Προφανώς για να κατέχει κάποιος μια τέτοια θέση απαιτειται εξιδιασμενη γνώση. Τα ως άνω τα γράφω απλώς ως δικηγόρος που έχω έρθει αντιμέτωπη με ζητήματα που χρήζουν απάντησης από κάποιον νομικο. Στα ζητήματα αυτά μου έχει δοθεί τεκμηριωμένη απάντηση από τους νομικούς του κτηματολογίου στους οποίους απευθύνθηκα και οι οποιοι με βοηθησαν με την εμπειρία τους (που ναι, συμφωνώ μπορεί να την έχει αποκτήσει και ένας υπάλληλος) αλλά κυρίως με την νομική τους κατάρτιση. Η ρυθμιση αυτή μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για τους δικηγόρους που δεν επιθυμούν να χάσουν
  την δικηγορική τους ιδιότητα ( που με κόπο απέκτησαν) να παραμείνουν ή να επιθυμούν να εργαστούν σε μια τέτοια θέση. Κατι τετοιο θα είναι επιζήμιο όχι μονο για το νομικό κόσμο αλλά και για όλους τους πολίτες. Η ύπαρξη δικηγόρων στο κτηματολόγιο,οι οποίοι είναι σε θέση να ασκούν το λειτούργημα τους απροσκοπτα και με ανεξαρτησία είναι προς το συμφέρον όλων μας.

 • Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ
  Διαγραφή της «ιστορικής μνήμης» της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου συνιστά πλην άλλων η άνευ προηγουμένου συλλήβδην εκπαραθύρωση όλων των δικηγόρων που υπηρετούν σ΄αυτό ακόμη και από τη σύστασή της, με σκοπό να προσληφθούν άλλοι, με δραματικές συνέπειες στη δυνατότητα του νέου οργανισμού να διεκπεραιώσει με νομική ασφάλεια το έργο του. Η διάταξη αυτή πρέπει πάραυτα να αποσυρθεί.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:29 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 19 είναι εσωτερικό ζήτημα της ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία άλλωστε είναι αυτή που μετεξελίσσεται σε «Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου» και κανονικά θα έπρεπε απλώς να μην έχει την παραμικρή οργανική σχέση με τα υποθηκοφυλακεία.

  Μας κάνουν, ωστόσο, εντύπωση οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες των εμμίσθων δικηγόρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σχετικά με τον ηθικό και υπηρεσιακό υποβιβασμό τους σε υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ Νομικών. Τόσον καιρό λοιπόν οι ίδιοι δεν αντιλήφθηκαν την εχθρότητα της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ κατά του νομικού κόσμου; Δεν αντιλήφθηκαν ότι για αυτούς (την ισόβια ομάδα) οι νομικοί είναι απλώς επικουρικό προσωπικό σε τεχνικού χαρακτήρα νομικά ζητήματα και ότι τα «μείζονα» δήθεν μπορούν να τα χειριστούν μόνον αυτοί οι μηχανικοί;

  Δεν αντιλήφθηκαν ότι πολεμώντας εμάς, τους αμίσθους υποθηκοφύλακες, πολεμούσαν εντέλει τους εαυτούς τους; Διότι ο πόλεμος κατά των αρμοδίων για την καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων νομικών ήταν κατ’ ουσίαν πόλεμος για την απόσπαση της αρμοδιότητας από το νομικό κόσμο.

  Τώρα πια η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» ρίχνει τις μάσκες και τους δείχνει αυτό που πάντοτε τους θεωρούσε: υπαλλήλους των μηχανικών, μη δυνάμενους να έχουν οποιαδήποτε θεσμική ή οικονομική αυτονομία.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:08 | Κώστας Χαρίτος

  H αυτοδίκαιη μετατροπή Δικηγόρων -που εργάζονται με σχέση έμμισθης εντολής- σε δημοσίους υπάλληλους, είναι αντίθετη στο άρθρο 5 παρ 1 Σ και ειδικότερα στο δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας στο οποίο βρίσκει έρεισμα, σύμφωνα με τη νομολογία, η οικονομική ελευθερία. Η (θετική) ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να επιλέγει ή να αλλάζει το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασιακής απασχόλησής του, καθώς και τον τρόπο άσκησής της. Αντίθετη στο Σ είναι η αυτοδίκαιη μετατροπή αλλά και η ασφυκτική προθεσμία του ενός μήνα καθώς από την μετάπτωση αυτή των Δικηγόρων σε Π.Ε Νομικών, δηλαδή σε Δημοσίους Υπαλλήλους, δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δικηγόρων αλλά ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και μεταβάλλονται άρδην οι βιοτικές και οικονομικές σχέσεις.

  Κώστας Χαρίτος
  Δικηγόρος, Υπ.ΔΝ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:15 | Διονύσιος Βολάνης

  Στη μεταβατική διάταξη του α.19 παρ.3 αναρωτιέται κανείς ποια είναι η υποπερίπτωση στην οποία αναφέρεται.Έτσι η τύχη των εμμίσθων δικηγόρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. είναι στον αέρα και υποθέτουμε πως γίνεται παραπομπή στο α.17.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:55 | Κωσταράς Φίλιππος

  Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 19 όσον αφορά στους Δικηγόρους προσκρούει σε σειρά συνταγματικών και άλλων διατάξεων και αντίκειται ευθέως στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Είναι επίσης παντελώς αναιτιολόγητη, προεχόντως ανήθικη και ακατανόητη, καθόσον η θέσπισή της δεν υπακούει σε κάποια «ανάγκη».
  Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, ώστε να διατηρήσουν την δικηγορική τους ιδιότητα και τη σχέση έμμισθης εντολής οι υπηρετούντες Δικηγόροι, χάριν του ουσιώδους και υπεύθυνου ρόλου που έχουν στο κρίσιμο έργο του Κτηματολογίου, για την προστασία της προσωπικής τους κατάστασης και του δικηγορικού λειτουργήματος που βάναυσα και μη νόμιμα θίγεται από τέτοιες διατάξεις

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:45 | Πανδώρα

  Αγαπητη κ Ελενη Γιαννακακου με ποιο τροπο οι Δικηγοροι των κτηματολογικων γραφειων θυθμισαν την επαγγελματικη τους πορεια?και ποιος λεει οτι αν γινουν παρακατιανοι δημοσιοι υπαλληλοι οτι θα παψουν να ειναι νομικοι η οτι αυτοι θα κανουν τους ελεγχους?Γινεται να δουλευεις σωστα στο κτηματολογιο να εχεις το γραφειο σου εξω να εισαι και σε καμια τραπεζα νομικος συμβουλος επειδη εχεις τα μεσα και να εισαι σε ολα αντικειμενικος και ενταξει χρονικα τουλαχιστον με τους πολιτες?Μηπως ξερετε ποιοι κανουν την χαμαλοδουλεια στο κτηματολογιο και ποιοι εχουν την ευθυνη?Παντως οχι οι δικηγοροι.Σας μιλαω μετα λογου γνωσεως και μεσα απο το σπιτι που καιγεται.ευχαριστω

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:26 | Πανδώρα

  κυριοι δικηγοροι που εισθε ειδικευμενοι στο κτηματολογιο αληθεια ,ποτε ειδικευτηκατε δεν μας ειπατε ουτε πως μπηκατε και διορισθηκατε,ουτε λετε στον ελληνικο λαο ποιος πληρωνει τις εισφορες σας, ποσες ωρες εργαζεσθε,αν εχετε ευθυνη για τα λαθη σας-την ευθυνη την εχει μονο ο προισταμηενος του κτηματολογικου γραφειου που πληρωνεται λιγοτερο απο τον υφισταμενο του δικηγορο, που δεν χτυπαει καρτα ,οπως οι λοιποι Επιστημονες του κτηματολογιου,επειδη ο δικηγορος ειναι κατι το ξεχωριστο και ανεγγιχτο.Ποιος σας ειπε οτι οι νομικοι που εργαζονται στο δημοσιο οπως πχ οι εμμισθοι υποθηκοφυλακες ειναι παρακατιανοι και σεις που διορισθηκατε απο τους εκαστοτε κυβερνωντες εισθε η αφροκρεμα?Αν ηταν ετσι κυριοι των δικηγορικων συλλογων της χωρας θα επρεπε να αντιδρασετε δυναμικα και εγκαιρα, οταν το κτηματολογιο περιηλθε εδω και χρονια στο υπουργειο περιβαλλοντος.Οταν απαξιωθηκε ο νομικος κοσμος εσεις κυριοι που βρισκοσασθε?Οταν το Υπουργειο Δικαιοσυνης εγκατελειψε τους υπαλληλους των υποθηκοφυλακειων βορα στις διαθεσεις μιας εταιριας ερμαφροδιτης εσεις γιατι απουσιαζατε?δεν ξερατε η δεν θελατε να ξερετε?Και τελος παντων μη νομιζετε οτι προσφερατε και τιποτε εξαιρετικο στα κτηματολογικα γραφεια.Τα συμβολαια που ερχονται στα κτηματολογικα γραφεια τα συντασσουν συμβολαιογραφοι-νομικοι επιστημονες.Οι αποφασεις βγαινουν απο δικαστες-νομικοι επιστημονες.Τα δικογραφα συντασσονται απο δικηγορους-νομικοι επιστημονες.Ο ελεγχος νομιμοτητος αυτων των πραξεω γινεται απο τους υποθηκοφυλακες-νομικοι επιστημονες.Το κτηματολογιο βρισκεται στο Υπουργειο περιβαλλοντος.Γι αυτο τι λετε αληθεια?

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:29 | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ

  Μου κάνει εξαιρετικη εντύπωση ότι 63 συνάδελφοί μας προσλήφθηκαν ως δικηγόροι, ρύθμισαν την επαγγελματική τους πορεία σύμφωνα με την πρόσληψη αυτή και σήμερα τους ζητάνε να γίνουν υπάλληλοι να ασκούν τα καθήκοντα και να έχουν την ευθύνη του δικηγόρου χωρίς να απολαμβάνουν της ανεξαρτησίας του λειτουργήματός τους. Την ίδια ώρα μάλιστα με τον ίδιο νόμο τους δηλώνουν ότι θα προσληφθούν άλλοι 12 δικηγόροι που θα είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτούς.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 11:53 | ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Η σχετική ρύθμιση μετατρέπει την έμμισθη εντολή δυνάμει της οποίας έχουν προσληφθεί και ήδη υπηρετούν στην ΕΚΧΑ οι ως άνω 63 δικηγόροι σε υπαλληλική σχέση. Η μετατροπή δε αυτή αν και προβλέπεται σε ειδική διάταξη νόμου, εντούτοις, δεν τελεί σε σχέση ειδικότητας έναντι των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων, ν.4194/2013, ως ισχύει, αφού αναφορικά με τους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή δικηγόρους οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης. Τέλος, η ως άνω διάταξη αγνοεί τη σύσταση με τον ίδιο νόμο 12 θέσεων υπηρετούντων στο νέο Οργανισμό με έμμισθη εντολή δικηγόρων, θέσεις οι οποίες, αυτοδίκαια, θα έπρεπε να καλυφθούν από κάποιους από τους ήδη υπηρετούντες με έμμισθη εντολή στην ΕΚΧΑ, λόγω και της εξειδικευμένης εμπειρίας και των προσόντων τα οποία οι ως άνω διαθέτουν έναντι οιαδήποτε τρίτου συναδέλφου, συνιστώντας, περαιτέρω, παραβίαση της αρχής της ίσης πρόσβασης σε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

  Σε κάθε περίπτωση, στη μεταβατική διάταξη, θα έπρεπε για τους ως άνω υπηρετούντες με έμμισθη εντολή δικηγόροους να προβλεφθούν 63 προσωπαγείς θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, να ορίζεται δε ότι με την αποχώρηση εκάστου εξ’ αυτών καταργούνται οι θέσεις εμμισθης εντολής και ορίζονται, αντίστοιχες, θέσεις ΠΕ με ειδικότητα νομικής.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 06:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ

  Η παρουσία των εμμίσθων δικηγόρων στον υπό κατάργηση φορέα διασφάλιζε την εγκυρότητα της νομικής υποστήριξης. Κατ’ επανάληψη το διαπίστωσα αυτό σε συνεργασία που έτυχε να έχω με διάφορα κτηματολογικά γραφεία. Ο υπάλληλος-απόφοιτος νομικής (ΠΕ) με τον δικηγόρο δεν μπορεί και δεν γίνεται και θεσμικά να παράσχει το ίδιο έργο. Ούτε σε επίπεδο κύρους, ούτε σε επίπεδο γνώσης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο απόφοιτος νομικής δεν είναι δικηγόρος. Η τυπική προϋπόθεση του αποφοίτου νομικής δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση την δικηγορική ιδιότητα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 21:41 | Κωνσταντίνος Ματσάγγος

  Η απεμπόληση από τον υπό επανίδρυση φορέα της πολυετούς σε εξειδικευμένο αντικείμενο νομικής εμπειρίας, που είχαν οι δικηγόροι που απαρτίζουν την νομική του υπηρεσία, αποτελεί ενέργεια πρωτίστως αντίθετη στην κοινή λογική.
  Τα υπόλοιπα ζητήματα (νομιμότητας, προστασίας του εργαζομένου, υπό οποιαδήποτε σχέση, από την απρόβλεπτη και χωρίς επαρκη αιτολογία επιδείνωση των όρων εργασιας του) κλπ. έπονται

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 21:42 | Ρομίνα Αναστασοπούλου

  Έχω την τιμή να έχω υπηρετήσει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Όλοι οι συνάδελφοι δικηγόροι προσπαθούν να επιλύσουν όσα προβλήματα άλλοι δημιούργησαν ή δημιουργούν. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι παράνομη και ανήθικη. Το ξέρουμε όλοι οι δικηγόροι, το ξέρουνε όλοι οι νομοθετούντες. Το ερώτημα είναι γιατί έχει τεθεί η διάταξη αυτή και που αποσκοπεί. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες κατά της διάταξης. Πέρα λοιπόν από όλα όσα παραπάνω αναφέρονται θα ήθελα να επιμείνω ότι οι δικηγόροι προβαίνουν σε ελέγχους είτε στα κτηματολογικά γραφεία είτε/και στα γραφεία κτηματογράφησης, για τους οποίους πρέπει να συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής και να απολαμβάνουν την αντίστοιχη αυτονομία.
  Φαντάζομαι ότι εντός της εταιρείας έχει απωλεσθεί η εργασιακή ειρήνη, για όσους άφωνα χαίρονται για ότι συμβαίνει έχω να τους πω ότι σήμερα καίγεται το σπίτι του δικηγόρου αύριο θα καεί το δικό τους και δεν θα υπάρχει δικηγόρος να το προστατεύσει.
  Το να διχάζεις τα επαγγέλματα τους πολίτες και εν τέλει την κοινωνία άγει ευθέως στη διάλυση της εταιρείας, του οργανισμού, της πολιτείας και της κοινωνίας.
  Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Νομική Υπηρεσία είναι πυλώνας και όλοι οι λοιποί εντός και εκτός των Πυλών οφείλουν να πάρουν θέση.
  Ανεξάρτητα από την απόφαση που έκαστος δικηγόρος θα λάβει και όλες οι αποφάσεις είναι απόλυτα αιτιολογημένες τιμώ τους συναδέλφους μου κατανοώ και συμπαρίσταμαι στην απαράδεκτη και πέρα από κάθε νοσηρή φαντασία διάταξη που τους καταρακώνει παράνομα/ανήθικα/άδικα/απαράδεκτα/αδικαιολόγητα/διχαστικά και εντέλει νοσηρά ως και η νυν διακυβέρνηση.
  Ρομίνα Αναστασοπούλου

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 19:20 | Σοφία Μαρκουλάκη

  Πρόκειται για μία εντελώς ακατανόητη ρύθμιση, που κανένας δε μπορεί να καταλάβει ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Έχει τύχει να συνεργαστώ με συναδέλφους δικηγόρους της ΕΚΧΑ και είμαι βέβαιοι ότι είναι αδύνατον να υπάρξουν άλλοι επιστήμονες με τη δική τους εμπειρία και επιστημονική επάρκεια. Θεωρώ ότι πρόκειται για άμεση προσβολή όχι μόνο των άμεσα ενδιαφερόμενων αλλά και του ίδιου του δικηγορικού λειτουργήματος και θα έπρεπε οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας να αντιδράσουν άμεσα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 19:30 | Στάθης Αναλυτής

  κ.κ. νομοθέτες παρακαλώ να επανεξετάσετε και να αποσύρετε τις διατάξεις των άρθων 17 και 19 για την υποχρεωτική μεταφορά δικηγόρων σε θέσεις ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ , καθώς έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο 4194/2013.
  Πέρα όμως από το ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, η υπαλληλολοποίηση των Δικηγόρων δίχως την ελεύθερη βούλησή τους συνιστά απαράδεκτη και αδικαιολόγητη παρέμβαση στο λειτούργημά τους!
  Γιατί αγαπητοί νομοθέτες και πάλι τα » βάζετε» με τους Δικηγόρους; Την Δικαιοσύνη υπηρετούν και αν δεν κατοχυρώνονται θεσμικά δεν μπορούν να το πράξουν. Δεν είναι προτιμότερο σε μια δημόσια υπηρεσία εργαζόμενοι και πολίτες να απευθύνονται σε Δικηγόρους παρά σε υπαλλήλους, για τα θέματά τους;Σαφέστατα η παρουσία των Δικηγόρων του Κτηματολογίου προασπίζει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του Δημόσιου Οργανισμού. Η υπαλληλοποποίηση των Δικηγόρων είναι παράνομη , ανεπίτρεπτη και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος , εκτός αν σκοπός του νόμου είναι ο ευτελισμός των συγκεκριμένων ανθρώπων και ο υποβιβασμός ολόκληρου του κλάδου τους.
  Η απαίτηση δε: ή υπάλληλοι ή απολύεστε δεν συνάδει με τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες στις οποίες πιστεύω ότι ανήκουμε.

  Με εκτίμηση
  Στάθης Αναλυτής
  Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 19:04 | Ευδοξία Δαναδιάδου

  Το παράνομο και η αντισυνταγματικότητα της διάταξης είναι προφανής σε όποιον διαθέτει στοιχειώδεις νομικές γνώσεις. Η υπαλληλοποίηση δικηγόρων, με ταυτόχρονη υποχρεωτική κατάργηση της ιδιότητάς τους δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τα δικαστήρια. Ποια είναι η λογική και νομική αναγκαιότητα πίσω από αυτήν τη διάταξη; Επιβάλλεται η άμεση τροποποίησή της.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:43 | Γιάννης Ψαρράς

  Η σύγκριση του περιεχομένου της παρ. 3 του άρθρου 19, όπως συμπεριλήφθηκε στο από 24/10/2017 τελικό σχέδιο νόμου, σε σχέση με αυτό του από 13/12/2017 αναρτηθέντος στη διαβούλευση, καταδεικνύει ευχερώς τη στοχευμένη παρέμβαση σε βάρος μίας ολιγομελούς ομάδας δικηγόρων. Οι 63 έμμισθοι δικηγόροι που υπηρετούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε., πανελλαδικώς, καλούνται να αποφασίσουν εν ριπή οφθαλμού, αν θα παραμείνουν ως απλοί δημόσιοι υπάλληλοι στο νέο φορέα ή αν θα αποχωρήσουν σιωπηρά για να περιφρουρήσουν την επιλογή ζωής τους, το λειτούργημα της δικηγορίας.
  Η επιχειρούμενη, εξόχως βλαπτική, μεταβολή της συμβατικής σχέσης τους θα τεθεί υπό την κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων, όπου πιθανολογείται η θετική εξέλιξη για τους ίδιους, σύμφωνα και με την παραχθείσα μέχρι σήμερα νομολογία.
  Όμως, το απόσταγμα της εμπειρίας και των γνώσεων τους κινδυνεύει να αφανιστεί ή να ταριχευθεί στο βάθος τη σκέψης κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, περιορισμένων αρμοδιοτήτων και χωρίς καμία διάθεση ενεργούς συμμετοχής στα τρέχοντα προβλήματα του προγράμματος, που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα.
  Οι 63 έμμισθοι δικηγόροι, μαζί με κάποιους που ήδη αποχώρησαν, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται σκληρά για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, έχοντας στη φαρέτρα τους απαρχαιωμένα νομοθετήματα, όπως είναι το Β.Δ. 17/11-1/12/1836 (ΦΕΚ 69/1836) για το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ο Νόμος 3741/1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία και συνακόλουθα το Ν.Δ. 1024/1971 για τη διηρημένη ιδιοκτησία.
  Κύριοι της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, διαπράττετε ένα μεγάλο σφάλμα σε βάρος του ιδίου του εγχειρήματος «Σύνταξη και λειτουργία Εθνικού Κτηματολογίου» και καταγράφετε στο ενεργητικό σας μία απρόκλητη, αντιδεοντολογική και ανήθικη δίωξη κατά μίας επιστημονικής οντότητας. Οφείλετε να αναθεωρήσετε την προσέγγισή σας στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αποκαταστήσετε την ορθότητα στη σχετική διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 19 περί των μεταβατικών διατάξεων για το προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 18:16 | Δημήτριος Δημητρακόπουλος

  Πέραν της υποψίας για προσπάθεια στέρησης του υπεύθυνου επιστημονικού λόγου του ανεξάρτητου δικηγόρου, που δημιουργεί η εν λόγω προτεινόμενη διάταξη, και η οποία προσκρούει σε σειρά συνταγματικών και άλλων διατάξεων, θεωρώ ότι η αυτόματη διαγραφή από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, αφού το έργο του δικηγόρου είναι ασυμβίβαστο με την υπαλληλική σχέση (πέραν της έμμισθης εντολής), αποτελεί σοβαρότατη συνέπεια σε βάρος των θιγόμενων δικηγόρων του κτηματολογίου, που βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα να διατηρήσουν σε μια δύσκολη για όλους επαγγελματική περίοδο το ζωτικό κομμάτι του «μισθού» τους με το βαρύ αντάλλαγμα της υπαλληλοποίησης (υπαγωγή στο διευθυντικό δικαίωμα, επιβολή δεσμεύσεων και συμμόρφωσης κλπ.) ή να επιστρέψουν στην «αρένα» του ελεύθερου επαγγέλματος, από την οποία κάποιοι μπορεί να αποχώρησαν κατά το συντριπτικό ποσοστό της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως επιλογή ζωής, για να αφιερωθούν στο φορέα (Κτηματολόγιο). Το βήμα είναι μετέωρο, θα δημιουργήσει επαγγελματικά, οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα στους 63 δικηγόρους που προσβάλλονται και οι συνέπειες είναι ακόμα μεγαλύτερες αν αναλογιστούμε τα ζητήματα που θα προκύψουν για τους μισθούς, την ασφάλιση, τη σύνταξη και το εφάπαξ των εμπλεκόμενων δικηγόρων. Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, ώστε να διατηρήσουν την δικηγορική τους ιδιότητα και τη σχέση έμμισθης εντολής, για την προστασία τόσο της προσωπικής τους κατάστασης όσο και του ουσιώδους και υπεύθυνου ρόλου που έχουν στο κρίσιμο έργο του Κτηματολογίου. Ελπίζουμε να μην αποτελεί απαρχή για παρόμοιες διατάξεις και σε άλλους χώρους, και δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της ρύθμισης, ούτε το ρόλο που θα αναλάβουν οι νέοι «νομικοί σύμβουλοι» που θα προσληφθούν. Δεν είναι σαφές αν για τη διεκδίκηση των νέων θέσεων αυτών μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι ήδη υπηρετούντες δικηγόροι, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε τη διάρρηξη των σχέσεων των συναδέλφων που μοιραία θα προκληθεί. Αναρωτιόμαστε εύλογα και ποιος θα έχει το βαρύ έργο της διεύθυνσης των νομικών που θα υπαλληλοποιηθούν και ποια θα είναι η συμπεριφορά του…

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 17:59 | Θ. Μιχαηλίδης

  Ακόμη και αν υποθετικά, χάριν συζητήσεως και μόνο, προβαλόταν από κάποιον ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν νομικής φύσεως υπηρεσίες ή νομικού είδους αντικείμενα και θέματα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης διαφορετικής της έμμισθης εντολής (π.χ. έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών η άλλη κλπ) και πάλι δεν θα μπορούσαν επ’ ουδενί -τόσο τυπικά όσο και (κυρίως) ουσιαστικά- να υλοποιηθούν από μη δικηγόρους, αλλά από τυχαία άτομα, που απλώς τυχαίνει να έχουν πτυχίο νομικής όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.
  Γνωρίζω πολλούς ηθοποιούς που έχουν πτυχίο νομικής. Μήπως κάνουν και για το το κτηματολόγιο ; Μη τρελαθούμε τελείως…
  Από την άλλη αν τα θέματα ή τα αντικείμενα δεν είναι πάντα αμιγώς νομικά και πάλι οι δικηγόροι μπορούν νόμιμα να διεκπεραιώνουν και πάσης φύσεως συναφή με τα θέματα που χειρίζονται θέματα, που ανήκουν στη σφαίρα διοικητικής επιμελείας του αντικειμένου και των υποθέσεων τους.
  Συνεπώς από όποια πλευρά και αν το δει κανείς δεν αντέχει στη λογική η συγκεκριμένη ρύθμιση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 09:56 | Παναγιώτης Ζαμπίτης

  Ηθικά, νομικά και δημοσιονομικά αδικαιολόγητη επιλογή, συνεπαγόμενη μόνον τη βάναυση προσβολή των δικαιωμάτων των έμμισθων συναδέλφων του Κτηματολογίου, του δικηγορικού λειτουργήματος αλλά και της ελεύθερης φωνής και σκέψης των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών γενικά.
  Και όλα αυτά χωρίς να υφίσταται αποχρών νόμιμος λόγος, καθώς την ίδια στιγμή που επιλέγεται η υβριδικού τύπου «λύση» της υπαλληλοποίησης-εργαλειοποίησης των υπηρετούντων συναδέλφων, αντί της μεταφοράς σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις, προβλέπεται η σύσταση και ακολούθως η πρόσληψη 12 άλλων έμμισθων δικηγόρων. Ακομη και στην άτυχη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το 2014, δεν είχε αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος των γιατρών που κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ ιδιωτικού ιατρείου και δημόσιας θέσης.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 18:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΜΜΗΣ

  Παρακαλώ να μου εξηγήσετε γιατί αφαιρέθηκε το σχόλιό μου από την διαβούλευση του άρθρου? Ήταν ενυπογραφο και ξαφνικά εξαφανισθηκε. Υπάρχει εκ των υστέρων λογοκρισία? Είναι δημοκρατική διαδικασία αυτή? Να επαναφερετε αμέσως το σχόλιό μου άλλως η διαβουλευση είμαι φαρσα.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 16:13 | Κώστας Ανδριόπουλος

  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19, αντίκειται ευθέως στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013),στον οποίο βέβαια παραπέμπει για το θέμα της αποζημίωσης όσων δικηγόρων δεν θα αποδεχθούν την «μεταφορά» τους στις συνιστώμενες θέσεις!! Πέραν της αυτονόητης και προφανούς μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας των δικηγόρων, η διάταξη συνιστά μια άνευ προηγουμένου επέμβαση του νομοθέτη στην ιδιωτική βούληση, επιπρόσθετα δε, είναι ηθικώς απαράδεκτη, αφού συνδέει την μη αποδοχή της «μεταφοράς» με την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής!! η οποία πρέπει κατά τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 46) να είναι αιτιολογημένη. Ποιος θα είναι ο λόγος της καταγγελίας; η άρνηση της «μεταφοράς»;

  ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 16:54 | Θ. Μιχαηλίδης

  Μέχρι τώρα επιχειρηματολογία εστιαζόταν συνήθως για το αν μια ρύθμιση είναι νόμιμη ή ηθική. Για την συγκεκριμένη διάταξη που δεν είναι ούτε νόμιμη ούτε ηθική η επιχειρηματολογία είναι περιττή.

 • Ενημέρωση επί της συνάντησης που υπήρξε στο γραφείο του κ. Σταθάκη!
  Ανακοίνωση ΣΥΔΙΚ.
  Θα το πάμε μέχρι τέλους, η νομική υπηρεσία νπδδ δεν θα παραδοθεί σε εξωτερικούς δικηγόρους!
  http://emmisthos.blogspot.gr/2017/12/o.html
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος ΕΕΔ
  Σύμβουλος ΔΣ ΔΣΑ

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 14:43 | Θεοδώρα Γούλα

  Απαράδεκτη διάταξη της οποίας ο μόνος εμφανής σκοπός είναι να «τιμωρήσει» τους συναδέλφους δικηγόρους οι οποίοι μέχρι σήμερα -απ’ ότι αποδεικνύεται- υπηρέτησαν σωστά και αντάξια με την επιστημονική τους γνώση τη λειτουργία του Κτηματολογίου! Αφανείς σκοποί ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν πολλοί! Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη και να προβλεφθούν αντίστοιχες με τις υπάρχουσες 63 θέσεις έμμισθης εντολής, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων για τη σχέση εργασίας η οποία συνδέει τους δικηγόρους με τους εντολείς τους!

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 01:11 | Δημήτρης Β.

  12 κενες εμμισθες εντολες συν 63 πε νομικης αν υποθεσουμε οτι απολυονται ολοι οι δικηγοροι ισον 75 νεες θεσεις για προσληψη! Και εν τω μεταξυ θα κάνουν τρελές δουλειές τα δικηγορικά γραφεία. Τα δε υποθηκοφυλακεία θα είναι για 24 μήνες κράτος εν κράτει. Συγχαρητήρια σε όποιον συνέλαβε αυτό το καταχθονιο σχέδιο!

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 01:48 | Μήπως δεν θέλετε κτηματολόγιο αλλά ντρέπεστε να το πειτε;

  Στις θέσεις της παραγράφου 2 του αρ 17 δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης τόσο κάποιοι από το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακειων ή εκ των υπαλλήλων της Κτηματολογιο; όλη η περιφερειακή δομή θα έχει προσωπικό σε προσωποπαγείς θεσεις; σε τι εξυπηρετεί αυτό; εκτός ίσως από τη θεσμοθέτηση Κτηματολογικων Γραφείων άνευ προσωπικού και αντικειμένου άρα τα υποθηκοφυλακεία καλα κρατούν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 19:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΜΜΗΣ

  Πραγματικά με ξεπερνά η συγκεκριμενη ρύθμιση: Αυτοδικαιη υπαλληλοποιηση δικηγόρων. Που σπούδασαν Νομικά οι συντακτες του Νομοσχδίου?
  ΑΙΣΧΟΣ κύριοι. Δηλαδή θα παρεχουν ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υπάλληλοι? Ξερετε σε ποιον ανήκει αποκλειστικά η παροχή νομικων εργασιών και νομικών συμβουλών σύμφωνα με τους νομους της Ελληνικής Πολιτείας? ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ. Τι να πεί κανείς για την ρύθμιση αυτή? Από πολιτική άποψη ΕΛΕΕΙΝΗ, (υφέρπει προσπαθεια ελέγχου της νομικής άποψης??? Τί να υποθέσουμε? Ποια ή σκοπιμότητα?¨)
  Από νομικη άποψη: εάν ήμουν καθηγητής σας ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΜΜΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 17:44 | Γιώργος Ανδρεουλάκος

  «Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.»
  Που να φανταζόταν ο τότε νομοθέτης, όταν περιέγραφε με τον ως άνω τιμητικό τρόπο το λειτούργημα του δικηγόρου, ότι θα βρισκόταν κυβέρνηση να υποβιβάσει δεκάδες δικηγόρους σε απλούς υπαλλήλους και το λειτούργημά τους σε απλή δουλειά, προκειμένου να εξυπηρετήσει, χωρίς καν να δικαιολογήσει, γνωστά-άγνωστα συμφέροντά της.
  Είναι αυτονόητο, ότι για όλους τους λόγους, που λεπτομερώς αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους, η ως άνω διάταξη θα καταπέσει στα Δικαστήρια.
  Το ζήτημα είναι να μην χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί.

  Γιώργος Ανδρεουλάκος
  Δικηγόρος

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 17:18 | Παναγιώτης Ματθαίου

  Με την ιδιότητά μου του πρώτου δικηγόρου-διδάκτορα δημοσίου δικαίου της νυν ΕΚΧΑ Α.Ε., μέλους του επιστημονικού συμβουλίου της ίδιας εταιρείας και μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που εκπόνησε το υπό διαβούλευση ν/σ, αισθάνομαι την ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση, να καταθέσω τα ακόλουθα. Οι στόχοι του εν λόγω ν/σ συνοψίζονται στην ανάγκη σύστασης δημόσιου φορέα λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου (Ε.Κ.), μετά την ατυχή κατάργηση του ΟΚΧΕ και την αδόκιμη επιλογή λειτουργίας του Ε.Κ. με το Ν. 4164/2013. Παράλληλα η πολιτική ηγεσία είχε αποφασίσει να εμπλουτίσει τις αρμοδιότητες του νέου αυτού φορέα τόσο με την ανάθεση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, η οποία επί του παρόντος ανήκει στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όσο και με την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας στο νέο φορέα, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα βιωσιμότητας και λειτουργίας αρκετών άμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας με απώτερο στόχο να συγκεντροποιηθεί το αδικαιολόγητα αποκεντρωμένο και ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταγραφών στη χώρα. Είναι προφανές ότι η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στα δύο επισπεύδοντα υπουργεία, δηλ. στο ΥΠΕΝ όσον αφορά το Ε.Κ. και στο ΥΔΔΑΔ όσον αφορά την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων. Παρά ταύτα, παραδόξως, η νομοθετική πρωτοβουλία ανατέθηκε πρωτευόντως στα μέλη του ΝΣΚ και τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αν και το πρωτογενές υλικό εισφέρθηκε από την πλευρά της ΕΚΧΑ Α.Ε., ενώ οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων και της ΕΚΧΑ Α.Ε. είχαν εντέλει επιμέρους και επικουρικό ρόλο. Αποτέλεσμα αυτής της καινοφανούς διαδικασίας είναι το σχέδιο νόμου να μην συγκεντρώνει την ομοθυμία και ομοφωνία των μελών της επιτροπής και για το λόγο αυτό διατυπώθηκαν και εκ μέρους μου παρατηρήσεις, τόσο στο 1ο σ/ν της 25-9-2017 όσο και στο 2ο σ/ν της 24-10-2017, οι οποίες αιτιολογούν και την εκ μέρους μου μειοψηφούσα άποψη επί άρθρων του σ/ν και οι οποίες, αν και κατ’ επανάληψη είχαν κατατεθεί στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, εντούτοις δεν ελήφθησαν υπόψη από τους κύριους συντάκτες του ν/σ και δεν έγιναν τελικά κατά μεγάλο μέρος αποδεκτές από τα καθ’ύλη αρμόδια Υπουργεία. Το υπό διαβούλευση ν/σ, κατόπιν επεξεργασίας πλέον από τα συναρμόδια Υπουργεία, διαφέρει σημαντικά από εκείνο που εντέλλει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, παρόλες τις διαφωνίες, εισηγήθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς. Σε κάποια ζητήματα (πχ άρ. 15-16) η προκείμενη εκδοχή του είναι βελτιωμένη, σε άλλα όμως πολύ χειρότερη, όπως, μεταξύ άλλων, και το σχολιαζόμενο άρθρο, χωρίς και πάλι να έχουν ληφθεί υπόψη πολλά συστηματικά ζητήματα, η παράλειψη των οποίων θα καταστήσει το ν/σ όχι μόνον προβληματικό από άποψη νομιμότητας, αλλά και δυσεφάρμοστο, αν όχι ανεφάρμοστο, καταδεικνύοντας την άγνοια δικαίου και την ανεπάρκεια των στελεχών των συναρμόδιων Υπουργείων που χειρίζονται τόσο σημαντικά και εξειδικευμένα ζητήματα.
  Επί του παρόντος άρθρου, συμμερίζομαι απολύτως τις απόψεις που εκφράζουν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι αναφορικά με την μη νομιμότητα της εν λόγω ρύθμισης που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία πέραν από μια σειρά πρακτικά προβλήματα που θα δημιουργήσει (όπως και άλλες ρυθμίσεις του ν/σ), είναι και ηθικά επιλήψιμη εφόσον απολύει ουσιαστικά 63 εργαζόμενους σε συγκεκριμένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο επαγγελματικό κλάδο, μεταβάλλοντας το νομοθετικό τους καθεστώς, ενώ παράλληλα προσλαμβάνει παρανόμως -και μάλιστα διά νόμου!- 716 ιδιωτικούς υπαλλήλους. Για εμένα προσωπικά, αλλά -θέλω να πιστεύω- και για όλους τους προοδευτικούς και σκεπτόμενους πολίτες και επιστήμονες, αυτή η επιλογή στην καλύτερη περίπτωση διαστρευλώνει και αμαυρώνει τις αξίες της αριστεράς, στη δε χειρότερη αποδεικνύει ότι ίσως εντέλει η αριστερά να είναι μια ουτοπία που δικαιώνει την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων ως την μόνη εφικτή πραγματικότητα, για την διαχείριση της οποίας φυσικά και υπάρχουν πολύ καλύτεροι διαχειριστές από τους παρόντες. Ελπίζω την ύστατη ώρα όχι μόνον ν’ αποσυρθεί η διάταξη, αλλά να ληφθούν υπόψη και όλες εκείνες οι παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί και θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 16:02 | Ειρήνη Ζήση

  Πέραν όλων των ορθών παρατηρήσεων των συναδέλφων για τα προφανή περί «μονομερούς βλαπτικής μεταβολής» κλπ θα ήθελα να καταθέσω τον προβληματισμό μου:

  Στον ιδιωτικό τομέα οι έξυπνοι εργοδότες «πληρώνουν» εκτός από την γνώση ΚΑΙ την ανεξαρτησία των εμμίσθων δικηγόρων τους….αυτή την πολυτέλεια του να μπορείς εκτός από το να υπολογίσεις την «ζημιά»…να την ξεστομίσεις κιόλας…Στον ιδιωτικό! Πόσο μάλλον στο δημόσιο….
  Ο δικηγόρος σε όποια θέση και να υπηρετεί, οφείλει και πρέπει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και όχι υπάλληλος….
  Αυτή την ανεξαρτησία θα έπρεπε να την επικροτείτε και να την αποζητάτε κύριοι και όχι να την φοβάστε! Η τάση είναι να δημιουργούνται «Ανεξάρτητες Αρχές» για να ελέγχονται αποτελεσματικά πρόσωπα και υπηρεσίες και σεις «φιμώνετε» τους συνεργάτες σας! Ντροπή!

  Για κάποιο απροσδιόριστο λόγο (που θα τον κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος) αποφασίσατε ότι οι υπηρεσίες των εμμίσθων δικηγόρων δεν σας χρειάζονται πια και θα ήταν καλό να αντικατασταθούν από υπαλλήλους….Γιατί άραγε; Γιατί τώρα; Γιατί όχι από την αρχή;

  Ευτυχώς η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή!

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 14:28 | Γιώργος Μπουλούκος

  Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς την σκοπιμότητα και αναδεικνύεται σοβαρό ζήτημα νομιμότητας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
  Με τη συγκεκριμένη διάταξη έχει κριθεί ότι οι δικηγόροι αποτελούν πλεονάζον προσωπικό ή υποκρύπτεται η απόπειρα αντιποίησης δικηγορικού επαγγέλματος οπότε και, ο προβλεπόμενος εκ του νόμου έλεγχος νομιμότητας και η εγγύηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων, θα διενεργείται από υπαλλήλους οι οποίοι θα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο και στις επιταγές της εκάστοτε διοίκησης;
  Εάν έχει πάλι κριθεί ότι οι δικηγόροι πράγματι αποτελούν πλεονάζον προσωπικό και οι δώδεκα νέες προσλήψεις επαρκούν για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών, στο πλαίσιο του νέου φορέα, γιατί δεν προβλέπεται μετάταξη του υφιστάμενου, έμπειρου δυναμικού, προκειμένου να μην προκληθεί ζημία του Ελληνικού Δημοσίου;
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον διενεργούμενο από την αρμόδια Δ/νση έλεγχο νομιμότητας για τις υπό ανάθεση συμβάσεις κτηματογράφησης, από ποιούς θα υλοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, διασφαλίζοντας ωσαύτως τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας αυτής;

  Με ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εις βάρος του λειτουργήματος μας αυθαιρεσίες και τις διαφαινόμενες υπηρετούμενες σκοπιμότητες.
  Γιώργος Αρ. Μπουλούκος

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 14:42 | Δημήτρης Αναστασόπουλος

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου, με την οποία επιχειρείται η υπαλληλοποίηση των 63 δικηγόρων του Κτηματολογίου είναι παράνομη, καθώς αντίκειται σε σειρά διατάξεων νόμου. Είναι όμως και παντελώς αναιτιολόγητη, και ανήθικη, καθώς χωρίς καμία αιτιολογία ουσιαστικά επιδιώκει την εκπαραθύρωση των δικηγόρων από το νέο Οργανισμό του Εθνικού Κτηματολογίου, ήτοι των δικηγόρων που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και είναι οι πλέον κατάλληλοι και έμπειροι να συμβάλουν και στο νέο Οργανισμό. Συνεπώς προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της ρύθμισης αυτής. Γιατί άραγε σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα μας, αλλά και με τόσο πολυεπίπεδες οικονομικές διαστάσεις, επιδιώκεται η απουσία δικηγόρων, ήτοι λειτουργών που έχουν το θάρρος της επιστημονικής τους γνώμης και παράλληλα αποτελούν θεματοφύλακες της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος; Για αυτούς αλλά και για πολλούς ακόμα λόγους, η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται να αποσυρθεί και να διατηρηθούν όλες οι θέσεις των εμμίσθων δικηγόρων.
  Δημήτρης Αναστασόπουλος
  Σύμβουλος ΔΣΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 23:12 | Δημήτρης Ευγενίδης

  Αυτοδικαιη μετατροπή εμμισθου δικηγόρου σε δημόσιο υπάλληλο??? Δηλαδή ευθεία παραβίαση και του Κωδικα Δικηγόρων και του Δημοσιουπαλληλικου Κώδικα!!! Τι είναι αυτό??? Νέο δίκαιο??? Πρεπει να αποσυρθεί η διάταξη γιατί πρωτίστως προσβάλλει την εννομη τάξη και μας γυρίζει σε άλλες εποχές !!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 20:49 | Επαμεινωνδας Ατσαβες

  Απαραδεκτη νομικα και ηθικα ενεργεια που σιγουρα συνιστα βλαπτικη μεταβολη ορων εργασιας.Με κυνικο τροπο και χωρις καμία αιτιολογία, υπαλληλοποιειτε δημοσιους λειτουργους, εναντια στη θεσμικη ανεξαρτησια που εχουμε με πολλους αγωνες κατακτησει. Την αμεριστη συμπαρασταση μου στους συναδελφους δικηγορους του κτηματολογίου.
  Επαμεινωνδας Ατσαβες, Δικηγορος

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 16:08 | Λεωνίδας Λώρας

  Ντροπή!!! Συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες συναδέλφους και ειδικά με τον συνάδελφο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο. Η προσπάθεια υπαλληλοποίησης δικηγόρων, οι οποίοι (θεωρητικά!)είναι(και πρέπει να είναι) ανεξάρτητοι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, θεωρώ ότι γίνεται ακριβώς για να μη υπάρχει η ανεξάρτητη και πάνω από υπαλληλική ιεραρχία δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της νομικής άποψης και του νομικού λόγου των συναδέλφων εμμίσθων δικηγόρων σε εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Γιατί άραγε η συγκεκριμένη κυβέρνηση επιθυμεί αφενός να καταργήσει τους δικηγόρους του φορέα μετατρέποντάς τους σε υπαλλήλους, πλήρως εξαρτημένους από τις διαθέσεις ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ κυβέρνησης και διοίκησης του Φορέα, αφετέρου δε προσλαμβάνει καινούργιους; Μάλλον γιατί οι νέοι θα είναι πιο «κοντά» στην παρούσα κυβέρνηση και στη διορισμένη διοίκηση… Άραγε όταν οι συνάδελφοι δικαιωθούν από τα δικαστήρια και θα πρέπει να τους καταβληθούν αποζημιώσεις και μισθοί υπερημερίας, ποιος θα κληθεί να τα πληρώσει; Σίγουρα πάντως όχι αυτοί που νομοθετούν με προχειρότητα και μισαλλοδοξία, μάλλον όλοι εμείς οι υπόλοιποι, δικηγόροι και μη…
  Βλέποντας όλα αυτά, την πλήρη δηλαδή απαξίωση επιστημόνων ικανότατων, έμπειρων και πάνω από όλα εξειδικευμένων στο αντικείμενο αναρωτιέμαι, ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ; Να υπενθυμίσω ότι παρόμοια συμπεριφορά και απόπειρες παρεμφερούς νομοθέτησης είχαν προηγηθεί και για τους γιατρούς του Δημοσίου με γνωστά τα αποτελέσματα, βάσει των δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμοστεί.
  Φαίνεται ότι είναι ντροπή και όνειδος να είσαι επιστήμονας και ταυτόχρονα έμμισθος του Δημοσίου. Εάν είμαστε όμως καθαρίστριες (χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποβιβασμού των συγκεκριμένων εργαζομένων, ενδεικτική είναι η αναφορά!)μπορεί και να μας διόριζαν ως δικαστικούς υπαλλήλους, έστω και χωρίς ιδιαίτερες γραμματικές γνώσεις, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, για όσους δεν θυμούνται τα γεγονότα… Όσον αφορά τους νομοθετούντες τέτοια αίσχη, ισχύει το ρητό «Δάσκαλε που δίδασκες…». Φανταστείτε τι θα γινότανε εάν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άλλη κυβέρνηση επιχειρούσε κάτι τόσο αντεργατικό και παράνομο, τι θα ακούγαμε και τι θα βλέπαμε από αυτά τα ξεφτέρια!
  Λεωνίδας Λώρας
  Έμμισθος Δικηγόρος (και όχι υπάλληλος, τουλάχιστον ακόμη).

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 13:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

  Σύμφωνα με το γνωστοποιηθέν σε εμάς τελικό σχέδιο νόμου ,με ημερομηνία 24/10/2017, της συσταθείσας με την υπ’ αριθμό 891/9.2.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, σχετικά με τη «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», το άρθρο 19 (Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.) και δη η παρ. 3 είχε ως ακολούθως
  «2. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που τυχόν δεν εντάσσονται στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17, κατατάσσονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής αντίστοιχα, οι οποίες συνιστώνται με την ίδια απόφαση και καταργούνται με την αποχώρηση όσων τις κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.»
  Ως δια μαγείας όμως το περιεχόμενο του αναρτηθέντος στην διαβούλευση, στις 13/12/2017, άρθρο είναι όλως διάφορον .
  Παρακαλούμε όπως η νομίμως συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ως όλως αρμοδία για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, στην οποία πρέπει να σημειωθεί ότι μετείχαν και συνάδελφοί μας, τοποθετηθεί σχετικά με το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου ως αναρτήθηκε καθώς και όπως μας ενημερώσει αν είχε γνωστοποιηθεί σε αυτήν η φύση και το αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 63 δικηγόροι της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αν ναι από ποίον έγινε η ενημέρωση και ποιο το περιεχόμενό της

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 10:44 | Panagiotis Kontros

  Είναι απαράδεκτη ρύθμιση, οι δικηγόροι δεν είναι υπάλληλοι. Δεν υπάρχει επιπλέον κανένα πρακτικό όφελος από την ρύθμιση αυτή και καμμία αιτιλογία που να την δικαιολογεί. Να αποσυρθούν τα άρθρα 17&19 σε ότι αφορά στους δικηγόρους.

 • 13 Δεκεμβρίου 2017, 21:13 | Χριστόφορος Πέτρου

  Προσπαθώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 3, αλλά δεν είμαι τόσο ευφάνταστος. Στην ουσία συνιστά αφενός κατάργηση οργανικής θέσης και ταυτόχρονη σύσταση νέας θέσης (αφού νεο-προσλαμβάνονται 12 νέοι εμ. δικηγόροι), χωρίς να λύνεται η έμμισθη εντολή των προηγούμενων για σπουδαίο λόγο??!!, αφετέρου για «δυνατότητα» επιδείνωσης της πρότερης θέσης που κατείχαν με μεταφορά τους σε υπαλληλική θέση. Για τη νομιμότητα δε, έχω απλά να παρατηρήσω ότι όντως με μια διάταξη αναμείχθηκαν με ατυχή τρόπο διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και του κώδικα δικηγόρων. Σίγουρα, αν και είναι πρώιμο, ο εμπνευστής νομοθέτης δικαιούται το χρυσό βατόμουρο

 • 13 Δεκεμβρίου 2017, 21:13 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  Το άρθρο 19 για την υποχρεωτική μεταφορά δικηγόρων σε θέσεις ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο 4194/2013, παραγνωρίζει την θεσμική υπόσταση του δικηγόρου ως δημοσίου λειτουργού, συνιστά ωμή και κυνική πράξη επιβολής, με τον μανδύα μιας «επιλογής» που παίζει με την οικονομική ανάγκη των ανθρώπων. Πρόκειται για πράξη που απάδει με το κράτος δικαίου. Υποβαθμίζει την σημασία του δικηγόρου και την προσωπικότητα των συγκεκριμένων προσώπων, στην ουσία εξευτελίζει τα 63 πρόσωπα, που θα έχουν την ταμπέλα αυτών που υποτάχθηκαν για να μη χάσουν το «ψωμί» τους. Τέτοιους εργαζόμενους θέλετε να στελεχώνουν το πολύπαθο κτηματολόγιο; Μήπως θυμίζει τις δηλώσεις νομιμοφροσύνης του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος για να διορισθεί κάποιος στο δημόσιο; Θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα τουλάχιστον της μεταφοράς, στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δημόσιο, σε θέσεις δικηγόρων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, που έχουν πολύ σημαντικές ανάγκες.

 • Στις 3/11/2017 είχαμε αποστείλει ως Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων σχετική επιστολή στους αρμοδίους Υπουργούς κ.κ. Σταθάκη και Κοντονή, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:
  http://emmisthos.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html
  Φαίνεται πως είναι πια σύνηθες οι πολίτες και οι συνδικαλιστικοί φορείς να μη λαμβάνουν απαντήσεις στις επιστολές τους από την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διδάσκουμε στους φοιτητές της Νομικής ότι ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας δεν τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής.
  Ας πάμε όμως στην ουσία του προβλήματος. Σήμερα υπηρετούν στην ΕΚΧΑ 63 έμμισθοι δικηγόροι πανελλαδικώς, οι οποίοι έχουν παράσχει ένα τεράστιο έργο, όντας θεματοφύλακες της νομιμότητας και προστάτες του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα είχαν την ανεξαρτησία που εξασφαλίζει η ιδιότητα του δικηγόρου και το θάρρος της νομικής τους γνώμης (με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους) μη υποκείμενοι στην υπαλληλική ιεραρχία.
  Είναι σαφές πως η επιχειρούμενη υπαλληλοποίηση πρώτο στόχο έχει αυτό, δηλαδή να εντάξει το δικηγόρο στην υπαλληλική ιεραρχία και να του αφαιρέσει το ΛΟΓΟ, να του αφαιρέσει την ΤΙΜΗ και την ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ που εκπορεύονται από το λειτούργημα και δίνουν υπόσταση στην ένταξη και παρουσία του Δικηγόρου στο Φορέα.
  Είναι προφανές πως η πρωτοφανής στην ιστορία απόπειρα υπαλληλοποίησης εμμίσθων δικηγόρων (με τυπικό νόμο) αποτελει τον ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ της ήδη υφισταμένης συμβάσεως, η οποία μάλιστα διέπεται και κινείται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου. Η επέμβαση λοιπόν της Πολιτείας στον πυρήνα μιας ιδιωτικού δικαίου εννόμης σχέσης και μάλιστα εις βάρος του ασθενέστερου μέρους, ανέξαρτητα από τον δικαστικό της έλεγχο, καθίσταται ηθικά απαράδεκτη και καταδικαστέα.
  Η ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να επεκταθούμε, τι λέει, με απλά λόγια;
  Σε υποβιβάζω από έμμισθο δικηγόρο σε απλό υπάλληλο, δηλαδή την επόμενη μέρα που θα έρθεις στο γραφείο, θα έχεις διαγραφεί από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
  Σου μειώνω τις αποδοχές, καθόσον θα απωλέσεις τα μ.κ. που έχεις ενταχθεί ως παρ’Αρείω Πάγω έμμισθος δικηγόρος και θα ξεκινήσεις από μηδενικής βάσεως.
  Αν δεν σου αρέσει αυτή η ρύθμιση; Σου δίνω την αποζημίωση και τελειώσαμε.
  Επιπλέον για τις 12 οργανικές θέσεις εμμίσθων δικηγόρων που προβλέπονται, κανείς εκ των 63 δεν είναι κατάλληλος και θα φέρω άλλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Αυτονόητο είναι πως η ως άνω ρύθμιση δεν αντέχει σε καμία λογική και ηθική!
  Καλούμε την ύστατη στιγμή την Πολιτική Ηγεσία να ξαναδεί τη ρύθμιση.
  Σε διαφορετική περίπτωση, θα είμαστε εκεί! Στα Δικαστήρια, στο Πεζοδρόμιο ή όπου χρειαστεί.

  Με την απόλυτη τιμή και συμπαράσταση σε έναν προς ένα τους 63 συναδέλφους μου του Κτηματολογίου.
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος ΕΕΔ
  Σύμβουλος ΔΣ ΔΣΑ