Άρθρο 26 – Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές

1. Όλες οι δαπάνες του Οργανισμού πληρώνονται με επιταγές και σε βάρος των τηρούμενων λογαριασμών σε Τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπεται, επίσης, η πληρωμή των οφειλών και με εντολή μεταφοράς με τη μεσολάβηση της Τράπεζας που ασκεί τη διαχείριση σε πίστωση λογαριασμού των δικαιούχων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Οι πληρωμές για δαπάνες αποδοχών του προσωπικού του Οργανισμού διενεργούνται μέσω ΕΑΠ.
3. Οι επιταγές και οι εντολές μεταφοράς υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. αρμόδια όργανα και μέχρι το ύψος του ποσού που το ίδιο έχει ορίσει.
4. Επιτρέπεται η προπληρωμή προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:44 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Εντύπωση προξενεί η διάταξη της παραγράφου 2, ότι δηλαδή «Οι πληρωμές για δαπάνες αποδοχών του προσωπικού του Οργανισμού διενεργούνται μέσω ΕΑΠ», μέσω δηλαδή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

  Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτονται οι διατάξεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για κάθε άλλη δαπάνη που δεν είναι «αποδοχές προσωπικού».
  Χαρακτηριστική είναι η διάταξη της παρ. 1.20 της Υ.Α. 2/37345/0004/4-6-2010 περί της ενιαίας αρχής πληρωμών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ αριθ. ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5-12-2013, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και «Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής».

  Αν λοιπόν ληφθεί υπόψιν ότι

  α) τα κείμενα των τυπικών νόμων υπερισχύουν των υπουργικών αποφάσεων (που είναι οι διατάξεις για την ΕΑΠ),

  β) ότι ο Οργανισμός θα μπορεί να αναθέτει ακόμη και μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του «σε τρίτους» αορίστως και

  γ) ότι ο προληπτικός έλεγχος δαπανών εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου πιθανότατα δεν θα εφαρμόζεται στον υπό ίδρυση φορέα, ο οποίος θα εξαιρείται του δημοσίου λογιστικού,
  γίνεται αντιληπτό ότι ενδέχεται να υπάρχει εν προκειμένω «τρύπα» για ανεξέλεγκτη, ευνοιοκρατική ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, χωρίς ίσως να παρεμβάλλεται ο αναγκαίος, στο πλαίσιο του δημοσίου λογιστικού, προληπτικός έλεγχος δαπανών.