Άρθρο 08 – Τρόπος πληρωμής των τελών Αποδόσεις του Οργανισμού στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

1. Τα τέλη των άρθρων 6 και 7 δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

2. Η πληρωμή των παγίων και αναλογικών τελών του νόμου αυτού στον Οργανισμό, διενεργείται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1, περίπτωση β΄, του άρθρου 40. Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου η πληρωμή διενεργείται με μετρητά και εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια ευρώ, η πληρωμή δύναται να διενεργείται και με κατάθεση επιταγής.

3. Ο Οργανισμός αποδίδει στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ως επιχορήγηση, για την επίτευξη των σκοπών του:
Α. Ποσά ίσα με τα πάγια τέλη, που εισπράχθηκαν κατά μήνα και αντιστοιχούν σε ποσοστό:
α) 25% επί των πάγιων τελών για την εγγραφή πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6,
β) 100% επί των παγίων τελών για την εγγραφή πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6,
γ) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
δ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
ε) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντιγράφων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7.
στ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντιγράφων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7.
Β. Ποσά ίσα με τα αναλογικά τέλη που εισπράττονται για τις εγγραφές που αφορούν ακίνητα τα οποία ενέπιπταν στην κατά τόπο αρμοδιότητα των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και αντιστοιχούν σε ποσοστό:
α) 20% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές πράξεων, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 6 και
β) 12,5% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές πράξεων, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 6.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:17 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ιδιαίτερα έντονη είναι η μεταβολή των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ.

  Καταρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το σημερινό καθεστώς όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 5 παρ. 18 ν. 2408/1996 και το άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3226/2004, το ΤΑΧΔΙΚ εισπράττει αναλογικό δικαίωμα ύψους 1,75‰ από το σύνολο των πράξεων για τις οποίες εισπράττονται αναλογικά δικαιώματα από το σύνολο των εμμίσθων και αμίσθων υποθηκοφυλακείων. Το αναλογικό αυτό δικαίωμα του ΤΑΧΔΙΚ καταργείται ολοσχερώς.

  Εν προκειμένω όμως, σύμφωνα με το άρθρο 8 προβλέπονται αυξημένες αποδόσεις προς το ΤΑΧΔΙΚ από πάγια τέλη, καθώς και από τέλη πιστοποιητικών και αντιγράφων. Προβλέπεται επίσης και απόδοση ποσοστού επί των αναλογικών τελών που θα εισπράττοναι από τα σημερινά έμμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και από τα κτηματολογικά γραφεία Δωδεκανήσου.

  Η αύξηση των παγίων τελών, αλλά και η ασυνήθιστη χρήση των καθόλου στρογγυλών συντελεστών 53% και 31% για τον καθορισμό του ποσοστού του ΤΑΧΔΙΚ επί πιστοποιητικών και αντιγράφων, σημαίνει ότι έχει γίνει οργανωμένη προσπάθεια να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια οι πόροι του ΤΑΧΔΙΚ, πιθανώς με στόχευση να παραμένουν αυτοί σταθεροί. Εάν η παραπάνω υπόθεση είναι σωστή, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εντατική μελέτη των οικονομικών του υπό ίδρυση φορέα εκ μέρους των συντακτών του νομοσχεδίου. Τούτο αποτελεί μία ακόμη ένδειξη περί του ότι το οικονομικό σκέλος αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη σύνταξη του παρόντος νομοσχεδίου, την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων και τη λεηλασία των πόρων τους υπέρ ενός άχρηστου και βλαπτικού έργου επανακαταχώρισης των ήδη καταχωρισμένων ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Ανυπομονούμε να δούμε εάν η ίδια λεπτομέρεια περί των οικονομικών του υπό ίδρυση φορέα, που προδίδουν τα ποσοστά «53%» και «31%» θα υπάρχει και σε τυχόν κατάθεσή του στη Βουλή.

  Τέλος, η ρητή κατάργηση του ΦΠΑ με την παράγραφο 1 του νομοσχεδίου επίσης δείχνει πληρότητα στην οικονομική μελέτη του εγχειρήματος εκ μέρους των συντακτών του νομοσχεδίου. Επίσης ανυπομονούμε να διαπιστώσουμε εάν σε τυχόν κατάθεση του νομοσχεδίου θα αναφερθεί και ο ΦΠΑ, επιτέλους, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που θα πρέπει να συνοδεύει το νομοσχέδιο.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:48 | ο κρετινος

  Τλοσο επιμελεις υπάλληλοι γιατι έχουν χαραμιστεί τοσα χρονια???Κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονομικων για να συντασσουν τον Κρατικο Προυπολογισμό!!!

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 23:58 | O ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Η παρ. 1 που απαλλάσσει τα τέλη από την επιβολή ΦΠΑ πρέπει να υπάρχει στα άρθρα 6 και 7 για να μην μπερδεύονται οι πολίτες. Εντέλει η διάταξη αφορά στα τέλη και όχι στις αποδόσεις.