Άρθρο 21 – Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια

1. Για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού του Οργανισμού που εντάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για την κατάταξη του προσωπικού του άρθρου 19 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4354/2015
2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Οργανισμό με σχέση έμμισθης εντολής καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικ.2/17132/0022/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 498/28-2-2012).

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:51 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στο άρθρο αυτό να σημειώσουμε ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων που εντάσσονται στον ενιαίο φορέα μειώνονται σημαντικά λόγω της ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο και της καταβολής 12 αντί για 14 μισθούς.

  Παρά την οικονομική κρίση που δημιούργησε οικονομικά προβλήματα σε αρκετά υποθηκοφυλακεία και δημιούργησε δυσχέρειες καταβολής αποδοχών σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω ανεπάρκειας εσόδων, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές η διαφορά με τις αποδοχές που πράγματι έλαβαν ενδέχεται έως να είναι και θετική σε σχέση με όσα θα είχαν λάβει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπό το ενιαίο μισθολόγιο.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 22:25 | ΑΛΕΚΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ypallilos95

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 09:46 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων

  Άρθρο 21 παρ.1 (διαγραφή του τελευταίου εδαφίου)
  Ότι ισχύει για όλους τους υπαλλήλους χωρίς εξαιρέσεις …
  1. Για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού του Οργανισμού που εντάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

 • H KΥΑ που τίθεται για τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων έχει πάψει να ισχύει προ καιρού. Ισχύει η παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 07:17 | ypallilos95

  Το νομοσχέδιο είναι θετικό,όμως στην περίπτωση του άρθρου αυτού γιατί εξαιρούνται μόνο οι υπάλληλοι των άμισθων υποθηκοφυλακείων από το ν4354/15 και όχι όλοι.Ένας δημόσιος οργανισμός δεν πρέπει να δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.