Άρθρο 03 – Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή – Διορισμός – Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα – Κωλύματα συμφερόντων – Υποχρεώσεις – Έκπτωση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποτελείται από επτά μέλη. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων όσον αφορά την επιλογή, τα μέλη του Δ.Σ επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δύο από τα μέλη του Δ.Σ., στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος, επιλέγονται και υποδεικνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο Δ.Σ. συμμετέχει με διετή θητεία και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων. Στις συνεδρίες παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό Υπουργού.

2. Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γενικού Διευθυντή, πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), ύστερα από κοινή πρόσκληση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επιλογή ενός τουλάχιστον μέλους από κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Νομικής, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου. Ως προς τις υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους, τα ασυμβίβαστα άσκησης των καθηκόντων τους και τα κωλύματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 23 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό τους Υπουργού, αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016. Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό τους Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και: α) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους μήνες, β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Από την ιδιότητα του μέλους εκπίπτει αυτοδίκαια και το μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματός του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, αντικαθίσταται για πλήρη θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και καθηγητές Α.Ε.Ι., πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

4. Ο γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού.

 • Στο άρθρο γίνεται αναφορά μόνον στην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

  Το πρόγραμμα σπουδών του πενταετούς κύκλου το οποίο οδηγεί στο Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνει θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών εφαρμογών με μετρήσεις και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών βασιζόμενα στις κλασικές και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Επιπλέον οι προδιαγραφές και η χρήση των γεωμετρικών πληροφοριών επι του εδάφους προκύπτουν από μεγάλο πλήθος μαθημάτων που απαιτούν χάραξη. Τα μαθήματα της οδοποιίας, της σιδηροδρομικής διαχειρίζονται με αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο τη γεωμετρική πληροφορία. Πολλές φορές η παραγωγή της γεωμετρικής πληροφορίας καθαυτής, ιδίως με τις σύγχρονες τεχνολογίες, οδηγεί σε έντονα προβλήματα διαχείρισης τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο αν ο Μηχανικός γνωρίζει καλά που θα του χρησιμεύσει η πληροφορία. Η χάραξη κατασκευών σε οριοθετημένα με το κτηματολόγιο οικόπεδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο παραπάνω πλαίσιο εφαρμογής.

  Β. Κουμούσης, Καθηγητής
  Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:27 | Δήμητρα Ανδρέου

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:46 | ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΝΤΟΥΣΗ

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Για τους κάτωθι λόγους:
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Για ποίο λόγο λοιπόν δεν αναφέρονται οι Πολ.Μηχανικοί στην ως άνω παρ.2

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:22 | Βασίλης Μπαρδάκης – πρόεδρος ΣΠΜΕ

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.

  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».

  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).

  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:13 | ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Αιτιολόγηση
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).
  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Για τους κάτωθι λόγους:
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Πολιτικοί Μηχανικοί.

 • Αρθρο 3. Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Δ.Σ. του νέου Οργανισμού θα υπάρχει εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών ομάδων που θα έχουν ως επαγγελματικό τους αντικείμενο, την κατάρτιση και λειτουργία του κτηματολογίου, και συνεπώς θα έχουν «λαμβάνειν» από την όλη διαδικασία. Ως εκ τούτου, ως αντίβαρο αλλά και ως εγγύηση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία και χρήσιμη η συμμετοχή στο Δ.Σ. του νέου Φορέα και εκπροσώπου των ιδιοκτητών ακινήτων, εκείνων δηλαδή που θα υποβληθούν τόσο σε ουσιαστική συμμετοχή επί ποινή απωλείας της περιουσίας τους, όσο και σε οικονομική αφαίμαξη τόσο κατά την κατάρτιση του κτηματολογίου όσο και κατά τη λειτουργία στο μέλλον του νέου φορέα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:29 | Αναστάσιος Ζέρβας

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Για τους κάτωθι λόγους:
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Για ποίο λόγο λοιπόν δεν αναφέρονται οι Πολ.Μηχανικοί στην ως άνω παρ.2

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:03 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όπως ήδη αναφέραμε αναλυτικώς στο άρθρο 2, ο διορισμός του Δ.Σ. από την κυβέρνηση συνιστά τον πυρήνα της έλλειψης ανεξαρτησίας του υπό ίδρυση οργανισμού και τον πυρήνα των ουσιαστικών και συνταγματικών πλημμελειών του.

  Η έλλειψη ανεξαρτησίας ουδόλως αναπληρώνεται από την υπόδειξη δύο μελών του Δ.Σ. από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι και αυτός αναπόσπαστο τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας.

  Το Δ.Σ. θα επιλέγεται, βάσει της παραπομπής στο άρθρο 8 ν. 4369/2016, από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται στελέχη με δημοσιοϋπαλληλική κατά κύριο λόγο προέλευση (εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι ΙΔΑΧ, καθηγητές ΑΕΙ, απόστρατοι αξιωματικοί κλπ.). Πρόκειται συνεπώς για φορέα πλήρως ελεγχόμενο από την πολιτική εξουσία και για στελέχη που δεν πληρούν κατ’ ανάγκη τις προϋποθέσεις κατανόησης των δεδομένων της αγοράς.

  Και εδώ είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση από τις υποδείξεις των θεσμών δια της Παγκόσμιας Τράπεζας: Στο κεφάλαιο 2.4 της από 25-11-2016 μελέτης της Π.Τ. περί του εν λόγω φορέα, τίθενται οι εξής αρχές:
  «- The Future Organization will be a Public Body that is self-funding, non-Profit and Customer Focused.
  – There will be sufficient Autonomy to hire and fire, pay market rates for staff and make its own investment decisions within the public sector constraints.
  – A Governing Board will approve annual business plans, staffing levels, salary levels and fee rates. They will also monitor progress towards achieving the goals and specific outputs and outcomes specified in the business plan.».

  Προσήλωση στον «πελάτη» (;), αυτονομία και ελευθερία σε προσλήψεις και απολύσεις, αμοιβές αγοράς και εκπόνηση, τήρηση και παρακολούθηση business plans, δεν αποτελούν παραδοσιακές εξειδικεύσεις της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας.

  Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «απαιτήσεις των θεσμών», όταν οι θεσμοί έχουν πει τα ακριβώς αντίθετα από τα θεσπιζόμενα και οι συντάκτες του νομοσχεδίου κάνουν κατά το κοινώς λεγόμενο, τα δικά τους.

  Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε, τέλος, στη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν του ότι η ίδια η συμμετοχή εργαζόμενου στο Δ.Σ. απηχεί συνδικαλιστικές αντιλήψεις άλλων εποχών και η σχετική ιστορική εμπειρία μάλλον από καταστάσεις ομηρίας της κοινωνίας για ίδια συνδικαλιστικά οφέλη χαρακτηρίζεται, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι κατά τα φαινόμενα το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με τα περισσότερα μέλη στο νέο φορέα θα είναι ο σημερινός Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων. Με τον τρόπο που είναι γραμμένη η διάταξη φαίνεται ότι, εμμέσως, δίδεται εξουσία ορισμού μέλους Δ.Σ. εκ του συγκεκριμένου συνδικαλιστικού φορέα.

  Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, και από αυτή τη διάταξη η εκτίμηση ότι τα κίνητρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι εν πολλοίς η εξυπηρέτηση των ιδιοτελών σκοπών του συγκεκριμένου συνδικαλιστικού οργάνου και όχι η εξυπηρέτηση των συναλλαγών, του δημοσίου συμφέροντος, της κοινωνίας, της οικονομίας και πρωτίστως του κράτους δικαίου.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:02 | Διονύσιος Βολάνης

  Ασφαλώς η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν.2664/1998.
  Τα μείζονα και πλέον δισεπίλυτα θέματα είναι καθαρά νομικής φύσης και εν συνεχεία χωρικής εφαρμογής των προτεινόμενων σύννομων λύσεων. Ωστόσο προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή σε ένα επταμελές Δ.Σ. ενός νομικού Π.Ε. Νομικής (α.3 παρ.2) και η υπόδειξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης άλλων δύο μελών (α.3 παρ.1) ,χωρίς να είναι υποχρεωτικά Π.Ε. Νομικής.
  Πουθενά δεν προβλέπεται η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του οργανισμού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:25 | Μιχάλης

  Μόνο ως φωτογραφική μπορεί να θεωρηθεί η επιλογή αποκλειστικά Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και καθόλου Πολιτικών Μηχανικών, προφανώς ο συντάκτης έχει μόνο Τοπογράφους να βολέψει και είναι τέτοια η θέληση του που αγνοεί παντελώς το πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» – η οποία είναι γνωστή και ως υπ’ αριθμ. 16 της ΓΕΜ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 10:20 | Θάνος Φώσκολος

  Στην παρ.2 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων–Τοπογράφων Μηχανικών, παρότι στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222Α) για το άνοιγμα επαγγέλματος των μηχανικών, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)», η οποία είναι γνωστή και ως υπ’ αριθμ. 16 της ΓΕΜ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 00:17 | Γεωργία

  Στο κείμενο διαπιστώνουμε ότι – μάλλον εκ παραδρομής – η επιλογή προσωπικού και στελεχών δεν γίνεται βάσει Επαγγελματικών Δικαιωμάτων & Προσόντων.

  Στην παρ.2 του αρ. 3 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών,στο άρθρο 17 στην παρ. 1.(εε) όπου προβλέπονται 77 θέσεις αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών,στην παρ. 2.(ββ) όπου προβλέπονται 84 θέσεις και στο άρθρο 36 (στην παρ. 1 & 2) ομοίως.

  Επίσης, υπό διερεύνηση είναι η αναφορά περί διαπίστευσης των Μηχανικών.

  Τα τελευταία είκοσι (20) έτη πάρα πολλά μέλη του Σ.Π.Μ.Ε., έχουν εξειδικευθεί στην εκπόνηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και μαζί με άλλους επιστήμονες συμμετέχουν ισότιμα και επιτυχώς στις ομάδες μελετών.

  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» – η οποία είναι γνωστή και ως υπ’ αριθμ. 16 της ΓΕΜ

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 18:38 | Νίκος Καλατζής

  «Η επιλογή ενός τουλάχιστον μέλους από κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Νομικής, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου.»
  Γιατί μόνο ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών ???
  Στο πόρισμα της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το «ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας».

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:21 | ο κρετινος

  Να μην ξεχασετε κυριοι συντακτες να τακτοποιήσετε τους συνδικαλιστες.Τοσο νερο σας κουβαλανε οι ανθρωποι .Χωρις αυτους στην Ελλαδα δεν μπορει να υπαρξει μελλον………….

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 00:53 | O ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Άρθρο 3 παρ.1 (για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων)
  Φραστική διόρθωση της διάταξης ώστε να ενημερώνονται ΟΛΑ τα πρωτοβάθμια σωματεία του φορέα.
  Απλή και καθαρή δημοκρατική διαδικασία.
  1. …..Στο Δ.Σ. συμμετέχει με διετή θητεία και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων στο φορέα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ……

  ΤΟ ΤΑΛΑΊΠΩΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 17:59 | Γιώργος

  Tα τελευταία χρόνια έχουν μπει στο στόχαστρο τα πρωτοβάθμια σωματεία ίσως γιατί από την βάση των εργαζομένων ξεκινούν οι αγώνες,ίσως γιατί τα σωματεία είναι αυτά που βρίσκονται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο να δίνουν τη μάχη με τελικό σκοπό τα πλήρη δικαιώματα όλων των εργαζομένων.Στο άρθρο 03 παραγρ.1 λοιπόν το νομοσχέδιο υπό διαβούλευση αναφέρει…….. αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων…….Εκφράζω τον προβληματισμό μου και ελπίζω να μην πρόκειται για μεθόδευση.Είναι προφανές ότι πρέπει να ανταποκριθείτε θετικά ως προς την μορφοποίηση του άρθρου 3 παρ 1 προκειμένου να αντικατασταθεί το…..ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων με το…Ειδοποιηθούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 12:20 | OSIA

  Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή – Διορισμός – Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα – Κωλύματα συμφερόντων – Υποχρεώσεις – Έκπτωση

  Στο παρόν άρθρο 03 παραγρ.1 να αντικατασταθεί το…ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων με το…Ειδοποιηθούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 23:47 | Άμισθος υπάλληλος υποθηκοφυλακείου

  Ποιο θα είναι το κριτήριο για την ανάδειξη του πλέον αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων;Μήπως θα πρέπει να ειδοποιούνται όλα τα σωματεία των εργαζομένων;

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 22:59 | ΜΑΡΙΑ Π.

  «Στο Δ.Σ. συμμετέχει με διετή θητεία και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων.»
  Στο παρόν άρθρο 3 παρ.1 να αντικατασταθεί το «αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων» με το «να ειδοποιηθούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων».

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 22:34 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων

  Άρθρο 03
  Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή – Διορισμός – Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα – Κωλύματα συμφερόντων – Υποχρεώσεις – Έκπτωση

  Στο παρόν άρθρο 03 παραγρ.1 να αντικατασταθεί το…ειειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων με το…Ειδοποιηθούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων.

  1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποτελείται από επτά μέλη. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων όσον αφορά την επιλογή, τα μέλη του Δ.Σ επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δύο από τα μέλη του Δ.Σ., στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος, επιλέγονται και υποδεικνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο Δ.Σ. συμμετέχει με διετή θητεία και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων. Στις συνεδρίες παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό Υπουργού.