Άρθρο 17 – Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δώδεκα [12] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), [235] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις [40] .
ββ) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις δέκα οκτώ[18].
γγ) Κλάδου Νομικών, θέσεις εξήντα τρεις [63].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις δέκα τέσσερις[14].
εε) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδομήντα επτά [77] .
στστ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δέκα πέντε [15].
ζζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις δύο [2].
ηη) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις έξι [6].
θθ) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις δώδεκα [12] .
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), [33] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις δέκα [10]
ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα[10].
ββ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
γγ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις τρεις [3].
δδ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις [8.].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), [100] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις [89].
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με ειδικότητα Υπαλλήλου Λογιστηρίου θέσεις [4].
γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις [6].
δδ) Κλάδου Οδηγών, θέσεις [1].
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) συστήνονται πεντακόσιες ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), [316] θέσεις:
αα) Κλάδου Νομικών, [120] θέσεις.
ββ) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, [84] θέσεις.
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, [17] θέσεις.
δδ) κλάδου Διοικητικού, [82] θέσεις .
εε) Κλάδου Οικονομικού, δεκαεπτά [17] θέσεις.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), [108] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, σαράντα [40] θέσεις.
ββ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, [34] θέσεις.
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, [34] θέσεις.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), [154] θέσεις, του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.
3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

4. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου πληρούνται εφόσον, μετά την κατάργηση των θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 19 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, υπολείπεται των θέσεων που συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά τον αντίστοιχο αριθμό. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις των υποπερίπτ. ββ’ και γγ’ της περίπτ. α’ της παρ. 2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου κατανέμονται και ανακατανέμονται στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

 • Στο άρθρο γίνεται αναφορά μόνον στην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

  Το πρόγραμμα σπουδών του πενταετούς κύκλου το οποίο οδηγεί στο Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνει θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών εφαρμογών με μετρήσεις και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών βασιζόμενα στις κλασικές και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Επιπλέον οι προδιαγραφές και η χρήση των γεωμετρικών πληροφοριών επι του εδάφους προκύπτουν από μεγάλο πλήθος μαθημάτων που απαιτούν χάραξη. Τα μαθήματα της οδοποιίας, της σιδηροδρομικής διαχειρίζονται με αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο τη γεωμετρική πληροφορία. Πολλές φορές η παραγωγή της γεωμετρικής πληροφορίας καθαυτής, ιδίως με τις σύγχρονες τεχνολογίες, οδηγεί σε έντονα προβλήματα διαχείρισης τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο αν ο Μηχανικός γνωρίζει καλά που θα του χρησιμεύσει η πληροφορία. Η χάραξη κατασκευών σε οριοθετημένα με το κτηματολόγιο οικόπεδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο παραπάνω πλαίσιο εφαρμογής.

  Β. Κουμούσης, Καθηγητής
  Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:47 | Βασίλης Μπαρδάκης – πρόεδρος ΣΠΜΕ

  Στην παρ. 1.(εε) όπου προβλέπονται 77 θέσεις αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.
  Στην παρ. 2.(ββ) όπου προβλέπονται 84 θέσεις, ομοίως.

  Πρέπει να προστεθεί στις 2 παραγράφους η φράση «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».

  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).

  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:03 | ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παρ. 1.(εε) όπου προβλέπονται 77 θέσεις αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.
  Στην παρ. 2.(ββ) όπου προβλέπονται 84 θέσεις, ομοίως. Πρέπει να προστεθεί στις 2 παραγράφους η φράση «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Αιτιολόγηση
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).
  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:01 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Από τις διατάξεις του Άρθρου γίνεται αντιληπτή, για ακόμη μια φορά, η άνιση μεταχείριση των Πτυχιούχων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα έναντι αυτών του Πανεπιστημιακού Τομέα.
  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο γεγονός ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συνιστώνται: δέκα τέσσερις θέσεις Κλάδου Μηχανικών, εβδομήντα επτά θέσεις Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και δέκα πέντε θέσεις Κλάδου Πληροφορικής (σύνολο εκατόν έξι θέσεις).
  Οι αντίστοιχες θέσεις που συνιστώνται για την Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είναι: τρεις θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, οκτώ θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και δύο θέσεις Κλάδου Πληροφορικής (σύνολο 13 θέσεις).
  Η αναλογία Μηχανικών ΠΕ έναντι Μηχανικών ΤΕ είναι 8 προς 1.
  Επίσης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συστήνονται ογδόντα τέσσερις θέσεις Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ενώ στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τριάντα τέσσερις θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

  Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση δεδομένου ότι ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4369/2016, και ιδιαίτερα το άρθρο 29 αυτού) προβλέπεται ότι: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE», ο αριθμός των θέσεων που συστήνονται για Μηχανικούς της Κατηγορίας ΤΕ είναι κατά πολύ μικρότερος έναντι του αριθμού θέσεων που συστήνονται για Πτυχιούχους της Κατηγορίας ΠΕ.
  Δεδομένου ότι κάθε διαφορετική αντιμετώπιση εις βάρος των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ ακαδημαϊκά ισότιμων πολιτών (Άρθρο 4 του Συντάγματος), και είναι παράνομη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ζητάμε την ισότιμη μεταχείριση των Πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι έναντι των Πτυχιούχων των Πανεπιστημίων.
  Για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη την ίση κατανομή, ανάμεσα σε Μηχανικούς Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων.

  Επισημαίνουμε επίσης ότι με το Ν. 3174/2003 (αρθ. 9 παρ 6) ο Κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών» μετονομάστηκε σε «Τ.Ε. Μηχανικών» αναγνωριζόμενος έτσι από την πολιτεία ο σημαντικός ρόλος των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
  Για το λόγο αυτό, όπου στις διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρεται «Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών», πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:58 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στο άρθρο 17 συγκεντρώνονται διαφόρων ειδών παράπονα επαγγελματικών κλάδων, τα οποία έχουν «άρωμα» ευνοιοκρατίας και τα οποία διατυπώνουν οι επιμέρους επαγγελματικοί κλάδοι, πλην όμως υφίσταται μια κεντρικής σημασίας πλημμέλεια, ενδεικτική τόσο της νοοτροπίας των συντακτών του νομοσχεδίου, όσο και των ευνοιοκρατικών προθέσεων που εν γένει διέπουν το νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα:

  Για την πρόσληψη στις οργανικές θέσεις του άρθρου 17 δεν χρειάζεται να διενεργηθεί προηγουμένως διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ, ούτε καμία άλλη αξιολόγηση!

  Αυτό προκύπτει εξ αντιδιαστολής από το άρθρο 18 παρ. 2 του νομοσχεδίου, που προβλέπει ΜΟΝΟΝ για τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων προβλέπει διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, ενώ για το λοιπό προσωπικό του άρθρου 17 δεν προβλέπει απολύτως τίποτε και, συνεπώς, υπονοεί ότι δήθεν η πρόσληψη θα γίνεται χωρίς θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης. Εκτός πια και εάν υπονοείται ότι μέχρι να αρχίσει να συνταξιοδοτείται το «βοηθητικό» προσωπικό των υποθηκοφυλακείων και χρειαστούν νέες προσλήψεις, ο υπό ίδρυση φορέας θα έχει ιδιωτικοποιηθεί, όπως ευρέως ψιθυρίζεται, οπότε δεν θα τίθεται θέμα ΑΣΕΠ…

  Είναι γεγονός ότι η Παγκόσμια Τράπεζα στην από 25-11-2016 μελέτη της ζητούσε για το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο «sufficient autonomy to hire and fire», δηλαδή επαρκή αυτονομία για να προσλαμβάνει και να απολύει. Αυτό όμως αφενός δεν συμβιβάζεται, ως προς το σκέλος των προσλήψεων, με το ελληνικό συνταγματικό πλαίσιο, που επιχειρεί (με όχι ευκαταφρόνητη επιτυχία, τόσο πολιτική όσο και πραγματική) να καταπολεμήσει την παμπάλαια ασθένεια ευνοιοκρατίας του νεοελληνικού κράτους. Ενώ αφετέρου είναι απολύτως ασυμβίβαστο με τα νεοελληνικά πολιτικά ήθη να υπάρχει «ελευθερία απολύσεων» σε οποιοδήποτε σκέλος του δημόσιου τομέα.

  Συνεπώς, η πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι απολύτως ανεφάρμοστη ως προς και τα δύο σκέλη της (προσλήψεις και απολύσεις), όσο ο υπό ίδρυση φορέας δεν είναι ιδιωτικοποιημένος.

  Στην πραγματικότητα, το μόνο καθεστώς που επιτρέπει βαθμούς ελευθερίας προσλήψεων και απολύσεων και συνδυάζει αποτελεσματικό δημόσιο (και μάλιστα δικαστικό) έλεγχο, είναι το σημερινό καθεστώς των αμίσθων υποθηκοφυλάκων, ακόμη και υπό το περιοριστικό καθεστώς που επέβαλε η Κ.Υ.Α. 37480/4-5-2012.

  Κάθε άλλο καθεστώς είναι βέβαιο ότι, υπό δημόσιο έλεγχο, θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια ευνοιοκρατικού χαρακτήρα προσλήψεων. Και φυσικά είναι κατάφωρα αντισυνταγματικό.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:41 | Αναστάσιος Ζέρβας

  Στην παρ. 1.(εε) όπου προβλέπονται 77 θέσεις αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.
  Στην παρ. 2.(ββ) όπου προβλέπονται 84 θέσεις, ομοίως. Πρέπει να προστεθεί στις 2 παραγράφους η φράση «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
  Για τους κάτωθι λόγους:
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Πολιτικοί Μηχανικοί.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:20 | Πανος Γεωργακοπουλος

  Με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα έπρεπε να είναι και ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ δίπλα στους Αγρονόμους Τοπογράφους.Προφανώς ήταν προχειρότητα δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο. Ο αποκλεισμός αυτός των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ επιπλέον είναι απαράδεκτος δεδομένου οτι πολλά οικοπεδα ως γνωστόν έχουν κτίρια δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουμε ποιος μπορεί να τα μετρήσει και αποτυπώσει και να ξεχωρίσει νομοθετικά τον τοίχο αντιστήριξης ή την εξωτερική μόνωση ή την αρχιτεκτονική προεξοχή ή τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το κτίριο ή τις χρήσεις γής ή το κοινόχρηστο απο ιδιωτικό χώρο πάντα όπως έχει οριστεί απο την τεχνική νομοθεσία στην οποία απόλυτα εξειδικευμένος είναι βάσει νόμου ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
  Θέλουμε να πιστεύουμε οτι η αβλεψία αυτή που θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω αποκλεισμού της εμπειρίας των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θα διορθωθεί και δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε.

  Γραμματέας συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 14:03 | ΚΣ

  ΑΡΘΡΟ 17
  Στην παράγραφο 1.α το σημείο «ζζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις δύο [2]» είναι προφανώς λάθος. Αυτή τη στιγμή, στην ΕΚΧΑ εργάζονται το λιγότερο 6 Δασολόγοι και Γεωλόγοι (ίσως και περισσότεροι), που ανήκουν όλοι στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών. Απ ότι δείχνουν οι αριθμοί, μάλλον ο συντάκτης συμπεριέλαβε κάποιους Γεωτεχνικούς σε άλλους κλάδους.
  Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί και να συμπληρωθεί ο πραγματικός αριθμός των ΠΕ Γεωτεχνικών και αντίστοιχα να μειωθούν οι κλάδοι όπου εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν Γεωτεχνικοί.

 • Η παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού και το Παράρτημά της Θεσσαλονίκης συνιστώνται τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δώδεκα [12] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής: …..»

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 10:39 | Θάνος Φώσκολος

  Όπως και στο άρθρο 3, αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, παρότι στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222Α) για το άνοιγμα επαγγέλματος των μηχανικών, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)», η οποία είναι γνωστή και ως υπ’ αριθμ. 16 της ΓΕΜ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 00:41 | Γεωργία

  Στο κείμενο διαπιστώνουμε ότι – μάλλον εκ παραδρομής – η επιλογή προσωπικού και στελεχών δεν γίνεται βάσει Επαγγελματικών Δικαιωμάτων & Προσόντων.

  Στην παρ.2 του αρ. 3 αναφέρεται μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών,στο άρθρο 17 στην παρ. 1.(εε) όπου προβλέπονται 77 θέσεις αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών,στην παρ. 2.(ββ) όπου προβλέπονται 84 θέσεις και στο άρθρο 36 (στην παρ. 1 & 2) ομοίως.

  Επίσης, υπό διερεύνηση είναι η αναφορά περί διαπίστευσης των Μηχανικών.

  Τα τελευταία είκοσι (20) έτη πάρα πολλά μέλη του Σ.Π.Μ.Ε., έχουν εξειδικευθεί στην εκπόνηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και μαζί με άλλους επιστήμονες συμμετέχουν ισότιμα και επιτυχώς στις ομάδες μελετών.

  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» – η οποία είναι γνωστή και ως υπ’ αριθμ. 16 της ΓΕΜ

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 18:03 | Νίκος Καλατζής

  «εε) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδομήντα επτά [77]»
  Γιατί αποκλείονται οι Πολιτικοί Μηχανικοί ? Τα τελευταία είκοσιχρόνια πάρα πολλοί Π. Μ. έχουν εξειδικευθεί στην εκπόνηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και μαζί με άλλους επιστήμονες συμμετέχουν ισότιμα και επιτυχώς στις ομάδες μελετών.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 18:22 | Π.Μ.

  Έχει παρανόμως αποκλειστεί η ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών στις παρ. 1.(εε) και παρ. 2.(ββ). Ομοίως και στην παρ.2 του αρ. 3.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 01:30 | O ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Τα αριθμητικά στοιχεία στην παρ.2 του άρθρου 17 είναι λάθος ο κλάδος ΠΕ πρέπει να διορθωθεί σε 320 για να βγαίνει το άθροισμα.
  Επί της ουσίας τώρα.
  380 θέσεις για την Κεντρική Υπηρεσία και 582 για τις Περιφερειακές Δομές, δηλαδή
  380/962 = 39,5% προσωπικό στα Κεντρικά και
  582/962 = 60,5% προσωπικό σε όλη την υπόλοιπη χώρα για τη λειτουργία όλης της Περιφερειακής Δομής
  Και περιμένετε να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης.
  Απλά βολέψατε πάλι τους γραφειοκράτες που κατασπατάλησαν ένα σκασμό λεφτά αλλά Κτηματολόγιο δεν έχουμε και γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας το προσωπικό που καθημερινά εξυπηρετεί τους πολίτες και μαζί και τους πολίτες που ταλαιπωρούνται από τα λάθη και τις αβλεψίες των «Κεντρικών» που έφτιαξαν το Κτηματολόγιο.
  Κοντά 40% προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία. Απορώ όχι μόνο με τους συντάκτες αλλά και με τους έξω, τους υποτιθέμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς που το συζητήσατε και το συμφωνήσατε. Το άθροισμα που ήταν λάθος δεν πήρε κανείς χαμπάρι ούτε από τους μέσα, ούτε από τους έξω, ένα κομπιουτεράκι να ελέγξει. Μάλλον είστε στο ίδιο μήκος κύματος και οι μέσα και οι έξω και απλώς κοροϊδεύετε τους πολίτες. Περικοπές παντού, αλλά η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Ζήτω η γραφειοκρατία. VIVA BEREAUCRACY !!!!

  ΤΟ ΤΑΛΑΊΠΩΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 14:56 | Σαμαρά π

  Σας παρακαλώ προσωπικό ΠΕ και οπωσδήποτε της νομικής Σε υποθηκοφυλακείο Μακεδονίας υπάλληλοι μόνο ΔΕ μας λένε να ξεχάσουμε τα νομικά…Αυτό θέλουν οι θεσμοί?Για τα νομικά θέματα μας δίνουν το τηλ της κ. Φλώρας στην Αθήνα. Ιλαροτραγωδία!!!Ποια είναι η κ. Φλωρα?

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 19:54 | ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ Λ.

  OI 12 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 63 ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ.
  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ FUNDS ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ¨ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 01:28 | Παπαπέτρου Λενα

  Στην 4η παράγραφο αναφέρεται ότι όλες οι θέσεις του παρόντος άρθρου τόσο δηλαδή στην κεντρική όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες δεν πληρούνται αν δεν καταργηθούν όλες οι προσωποπαγείς θέσεις του οργανισμού. Ωστόσο στο άρθρο 19 παρ 1 αναφέρεται ότι το προσωπικό της ΕΚΧΑ καταλαμβάνει τις περισσότερες θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας. Άρα οι συγκεκριμένες πληρούνται. Τα δύο άρθρα έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους.
  Ενδέχεται δε η συγκεκριμένη διάταξη να εξαιρεί για πολλά χρόνια τη δυνατότητα του οργανισμού να συμμετέχει στο πρόγραμμα της κινητικότητας και να υποδέχεται με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικό από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε κενά που θα δημιουργηθούν στην κεντρική υπηρεσία.

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 15:04 | Εργαζόμενοι στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΚΧΑ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 17:
  Η παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού και το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης συνιστώνται τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού…..»

  Αιτιολόγηση:
  Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ήδη από το 1999 έως σήμερα με αρμοδιότητες που υπάγονται στην κεντρική υπηρεσία (Κ.Υ.) και προσωπικό που ανέρχεται σε 40 περίπου άτομα και απαρτίζεται από μηχανικούς, δικηγόρους, δασολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων όπως οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.

  Οι εργασίες που εκτελεί το προσωπικό του Παραρτήματος αφορούν στη σύνταξη μελετών κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, τον επιτελικό σχεδιασμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και δράσεις επικοινωνίας, εργασίες λογιστηρίου, εγκατάστασης και υποστήριξης υποδομών πληροφορικής, κλπ.
  Λόγω των αρμοδιοτήτων του το Παράρτημα έχει καταστεί κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς με αποτέλεσμα να εδραιωθεί, κατά την εικοσαετή λειτουργία του, στη συνείδηση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Β. Ελλάδας, ως τοπικό κέντρο για θέματα κτηματολογίου και δασικών χαρτών, που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο από την Κ.Υ. στην Αθήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κοινό της Β. Ελλάδας.

  Επίσης είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής και τα Υποκαταστήματα αυτών καθώς το αντικείμενό τους είναι διαφορετικό.

 • 13 Δεκεμβρίου 2017, 20:01 | ορθολογιστής

  Ο Κλάδος Νομικών Π.Ε. που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πτυχίο νομικής, αλλά όχι δικηγόρους. Συνεπώς και κατ’ επέκταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 19.3 του ιδίου νομοσχεδίου και μάλιστα αυτοδίκαιη (!) μεταφορά εμμίσθων δικηγόρων δεν είναι νόμιμα δυνατή και επιτρεπτή.
  Πέραν τούτου η απασχόληση πτυχιούχων νομικής αντί δικηγόρων είναι από ασφαλιστικής άποψης ακριβότερη για τον εργοδότη, ενώ και από ουσιαστικής πλευράς πολύ χειρότερη από πλευράς γνώσης, κατάρτισης, εμπειρίας και εν γένει απόδοσης. Επί πλέον όσον αφορά ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης δεν προσφέρει κάποια ουσιώδη συγκριτική ωφέλεια στον εργοδότη.
  Δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερα να προσληφθούν ή να διατηρηθούν αν υπάρχουν δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής ;
  Σε περίπτωση που το ζητούμενο είναι να προσφέρουν ανελλιπούς και καθημερινής προσφοράς υπηρεσιών τότε θα μπορούσε να υπάρξει αντικείμενο και διάρθρωση καθηκόντων τέτοιας φύσης και μορφής, που θα μπορούσε να «αποθαρρύνει», πλην όμως κατά επιτρεπτό, νόμιμο και συναινετικό τρόπο την παράλληλη απασχόληση ή την απουσία των εμμίσθων δικηγόρων.
  Άλλωστε υπάρχουν πολλοί έμμισθοι δικηγόροι σε διαφόρους φορείς δημοσίου αλλά και ιδιωτικού δικαίου (in house lawyers) που εκ των πραγμάτων και για αντικειμενικούς λόγους (φόρτος εργασίας, φύση καθηκόντων κλπ) βρίσκονται καθημερινά στην έδρα του φορέα τους απασχολούμενοι συνεχώς.
  Επί πλέον στις δύσκολες μέρες της κρίσης υπάρχουν πάμπολλοι δικηγόροι (οι περισσότεροι νέοι, αλλά όχι μόνο) που θα προτιμούσαν να είναι έμμισθοι δικηγόροι στο «Κτηματολόγιο» και μάλιστα ακόμη αποκλειστικά έμμισθοι δικηγόροι αντί να ασκούν ή να παλεύουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.
  Εκτός πλέον και εάν δεν τίθεται θέμα ωραρίου κλπ, αλλά θέμα μισθολογικό, δηλαδή παροχής πολύ χαμηλοτέρων αμοιβών σε σχέση με αυτές των εμμίσθων δικηγόρων. Όμως ακόμη κι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ρητής και διαφανούς νομικής πρόβλεψης και όχι έμμεσης, και εκ των υστέρων κατασκευής ή μεθόδευσης.