Άρθρο 31 – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Ο Οργανισμός συντάσσει και τις ακόλουθες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών:
α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας),
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας),
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας),
δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας),
ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).
2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και υποβάλλονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:49 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Δεν είναι σαφές από τη διάταξη αυτή ποια είναι τα «αρμόδια ελεγκτικά όργανα» που θα ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις του υπό ίδρυση φορέα.

    Σύμφωνα με το άρθρο 33 πιθανώς εννοεί η διάταξη ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι – κατά πάγια πρακτική – επιλέγονται από τον ελεγχόμενο, όπως και πράγματι το άρθρο 33 προβλέπει επιλογή των ελεγκτών από το Δ.Σ.