Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

1. Στον Οργανισμό συνιστάται προσωρινός Κλάδος μονίμων υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με εκατόν εννενήντα τρείς (193) οργανικές θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): ογδόντα τέσσερεις (84) θέσεις.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):έντεκα (11) θέσεις.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): ενενήντα δύο (92) θέσεις.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): έξι (6) θέσεις.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού το προσωπικό που εντάσσεται στον προσωρινό Κλάδο της παρούσας, κατατάσσεται σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001. Ο κλάδος και οι θέσεις της παρούσας παραγράφου καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον Κλάδο.
2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 κατανέμονται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1,ανά κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δωδεκανήσου και στα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Σαλαμίνος, Κατερίνης, Άρτας, Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σάμου και Κώ-Λέρου, των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων.
3. Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται κατά την παράγραφο 2, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
4. Το προσωπικό της προηγουμένης παραγράφου και το προσωπικό που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μπορεί, με αίτηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δ.Σ του Οργανισμού μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου δικαστικών υπαλλήλων, σε κενή θέση ή, αν δεν υπάρχει κενή θέση, σε προσωποπαγή, η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό με την πράξη μετάταξης και καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Η ισχύς της πράξης μετάταξης αναστέλλεται έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου 1. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 και ο υπάλληλος θεωρείται αποσπασμένος στον Οργανισμό και ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.
5. Στον Οργανισμό συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες δεκαέξι (716) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων βοηθητικού χαρακτήρα ως εξής: α). Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα δύο (172), β). Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις εβδομήντα εννέα (179) γ). Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εξήντα τρείς (463) και δ). Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις δύο (2). Οι θέσεις κατανέμονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους.
6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) και των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψή του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την 1η-1-2015, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του κ.δ/τος της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α΄67). Το προσωπικό που θα καταλάβει τις θέσεις της παρ. 5 εξαιρείται από τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3833/2010.
7. Για την ένταξη της προηγουμένης παραγράφου, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του προσωπικού σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούμενο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο. Ο ανωτέρω προσωρινός Κλάδος και οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:32 | Ελένη Καραγιάννη

  Υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκ μέρους των Υπαλλήλων του Κτηματολογίου Ρόδου.
  Πέραν της εφαρμογής του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ιδιαιτερότητα των Κτηματολογίων Ρόδου, Κώ-Λέρου συνίσταται στο ότι βασίζονται σε ένα χειρόγραφο διπλογραφικό σύστημα καταχωρίσεως των εγγραπτέων πράξεων σε ειδικά βιβλία που τηρούνται τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην ιταλική γλώσσα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα στην νέα ελληνική. Στα βιβλία αυτά αποτυπώνεται εκτός των νομικών θεμάτων των συναλλαγών που αφορούν τα ακίνητα των νησιών Ρόδου , Κώ-Λέρου, οι διάφορες περίοδοι της ιστορίας της Δωδεκανήσου μέχρι την ενσωμάτωση αλλά και από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Αυτό βέβαια διαφαίνεται αφενός μεν από την μελέτη των ιστορικών βιβλίων που τηρούνται στα Κτηματολόγια Ρόδου, Κω-Λέρου και αφετέρου σε πλήθος άλλων στοιχείων που τηρούνται και βρίσκονται σε συνεχή τήρηση και που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα όπως σημαντικά έγγραφα της Ιταλικής Κατοχής, της μουσουλμανικής περιόδου και ιστορικών χαρτών και πολλών επιμέρους βοηθητικών δελτίων κλπ. Επίσης υπάρχει πλούσιο υλικό για ακαδημαϊκή μελέτη ιστορικού και γλωσσολογικού περιεχομένου αφού αποτυπώνονται όλες οι περίοδοι της ιστορίας της Δωδεκανήσου μέχρι και σήμερα μέσα από τις κτηματολογικές μεταγραφές σε τέσσερις γλώσσες αραβική, τουρκική, εβραϊκή, ιταλική και ελληνική .
  Οι δε δικαστικοί υπάλληλοι των Κτηματολογίων Ρόδου και Κώ-Λέρου έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες για τη μεταγραφή των εγγραπτέων πράξεων κάτι αντίστοιχο που δεν υπάρχει πουθενά στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αυτό συμβαίνει διότι για τη μεταγραφή των πράξεων αυτών απαιτείται η εμβάθυνση του αντικειμένου, η μελέτη του ακινήτου που ξεκινάει και είναι αποτυπωμένη από την ιταλική γλώσσα μέχρι και σήμερα. Ο προσανατολισμός και εντοπισμός της ιστορίας του ακινήτου έχει αποτυπωθεί σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με τη μορφή αριθμών ήτοι της Κτηματολογικής Μερίδας.
  Οι υπάλληλοι των Κτηματολογίων Ρόδου Κώ-Λέρου είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό κάτι το οποίο δεν αποτυπώνεται πουθενά ως τυπικό προσόν ούτε υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση για τις γνώσεις αυτές από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό φορέα. Πλήθος συναλλασσομένων, όπως πολίτες, νομικοί και μηχανικοί, εξυπηρετούνται καθημερινά με την κάθε δυνατή προσπάθεια από τους υπαλλήλους των Κτηματολογίων Ρόδου Κώ-Λέρου ώστε να κινηθεί η ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Ρόδου χωρίς μηχανογράφηση, στηριζόμενοι σε αυτό το ιδιαίτερο αναλογικό και χειρόγραφο σύστημα μεταγραφών.
  Το δε κόστος για την παραλαβή, σχεδιαγραμμάτων, πιστοποιητικών, πράξεων προς μεταγραφή (δικαιωμάτων) θα επιβαρύνει τους Δωδεκανήσιους πολίτες από 70%-80% των υφιστάμενων δικαιωμάτων (νέοι έμμεσοι φόροι). Το σχέδιο νόμου είναι απαράδεκτο διότι έχει συνταχθεί βάσει της λογικής της λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων της λοιπής Ελλάδας χωρίς να ενημερωθούν οι αρμόδιοι για τη λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου τα οποία ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΝΟΜΑ.
  ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  ΡΟΔΟΣ, 20-12-2017

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:08 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΪΚΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΣΟ ΑΓΑΠΗΣΑΝ THN ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΜΙΟΥ,ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΤΡΑΠΕΖΩΝΑΝ» ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΛΟΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ή ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ. ΕΚΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ.
  ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΑΝΕ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΧΑΝΕ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕΙ; ΜΕ ΜΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:15 | ΦΛ, υπάλληλος σε άμισθο υποθηκοφυλακείο

  Θεωρώ ότι η ένταξη μόνο των υπαλλήλων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, που προσελήφθησαν πριν την 1/1/2015, στις θέσεις του προσωρινού κλάδου υπαλλήλων των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους και όχι όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων που εργάζονται στα άμισθα υποθηκοφυλακεία κατά τη δημοσίευση του νόμου, είναι μη νόμιμη, καθώς γίνεται χωρίς αξιολογικό κριτήριο. Θα ενταχθεί, δηλαδή, στο νέο φορέα το 99% των υπαλλήλων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων και θα μείνει εκτός το 1%, όσοι δηλαδή προσελήφθησαν μετά την 1/1/2015; Σημειωτέον ότι όσοι προσελήφθησαν μετά την 1/1/2015, προσελήφθησαν με τη νέα διαδικασία (προκήρυξη της θέσης κλπ), διαδικασία που ισχύει μετά το 2012. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και πρώην δικηγόρος, νυν υπάλληλος σε άμισθο υποθηκοφυλακείο, προσληφθείσα μετά την 1/1/2015. Και ερωτώ: Δε θα ενταχθώ στο νέο φορέα; Θα μείνω άνεργη, τη στιγμή που άφησα μια καριέρα ενεργούς δικηγορία άνω της δεκαετίας; Κατάφωρα παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, καθώς γίνεται αδικαιολόγητη, μη νόμιμη και άνιση μεταχείριση των εργαζομένων των υποθηκοφυλακείων, σε βάρος αυτών που προσελήφθησαν μετά την 1/1/2015.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:08 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 20 περιέχει δύο αντιφατικές μεταξύ τους διατάξεις.

  Αφενός για το προσωπικό (δικαστικούς υπαλλήλους) των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξής τους στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε Δικαστήρια.

  Αφετέρου όμως για το προσωπικό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων που προσλαμβάνεται χωρίς αξιολόγηση στο δημόσιο δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη.

  Ο λόγος που υπάρχει αυτή τη αντίφαση είναι ότι για τους μεν δικαστικούς υπαλλήλους των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων η ένταξη στον υπό ίδρυση φορέα δεν είναι καθόλου ελκυστική, ενώ αντιθέτως για τους υπαλλήλους των αμίσθων υποθηκοφυλακείων η ένταξη στον υπό ίδρυση φορέα συνιστά εκπλήρωση του αρχέγονου νεοελληνικού ονείρου της δημοσιοϋπαλληλοποίησης. Και πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο ρυθμίσεις, δηλαδή και η δυνατότητα αποχώρησης των υπαλλήλων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και η άνευ όρων ένταξη στο νέο φορέα, αποτέλεσαν ακριβώς τα συνδικαλιστικά αιτήματα των εκπροσώπων των εκατέρωθεν κλάδων.

  Υπάρχει όμως και μια άλλη διαφορά: Το μεν προσωπικό των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων έχει μεγάλη εμπειρία από τη δημοσιοϋπαλληλικού χαρακτήρα διαχείριση των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, όπου η ευθύνη διαχέεται στο σύνολο του προσωπικού με βάση τους κανόνες της δημοσιοϋπαλληλίας. Θα ήταν συνεπώς πολύτιμο για τη λειτουργία του νέου θεσμού. Το προσωπικό όμως των αμίσθων υποθηκοφυλακείων λειτουργούσε πάντοτε υπό τη σκέπη και την αποκλειστική ευθύνη του αμίσθου υποθηκοφύλακα, που ήταν και ο μόνος που έφερε ευθύνη με βάση το άρθρο 1344 ΑΚ, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Δημοσίου.

  Έτσι, όταν την 28η Σεπτεμβρίου 2017 εμμισθοποιήθηκαν (κρατικοποιήθηκαν) 20 υποθηκοφυλακεία, αυτά βρέθηκαν σε μεγάλες δυσχέρειες λειτουργίας και πολλά από αυτά ακόμη δυσκολεύονται να λειτουργήσουν. Οι ανεπάρκεια των υπαλλήλων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, που έως τότε διατείνονταν ότι τάχα «αυτοί» λειτουργούσαν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, λησμονώντας ότι υπήρχε ο άμισθος υποθηκοφύλακας που φρόντιζε για όλα, φάνηκε τότε ξεκάθαρα.

  Το νομοσχέδιο λοιπόν επιτρέπει να φύγουν οι έμπειροι υπάλληλοι των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων που γνωρίζουν καλά πώς να λειτουργήσουν το σύστημα υπό συνθήκες δημοσιοϋπαλληλίας – διότι ακριβώς θέλουν να φύγουν – και εντάσσει αντιθέτως άνευ όρων και αξιολόγησης στον υπό ίδρυση φορέα υπαλλήλους που απέδειξαν εμπράκτως ότι δεν ξέρουν πώς να λειτουργήσουν όταν τους ανατεθεί η ευθύνη, έστω και μειωμένη σε σχέση με αυτή του αμίσθου υποθηκοφύλακα υπό συνθήκες δημοσιοϋπαλληλίας.

  Διώχνει δηλαδή όσους αποδεδειγμένα πέτυχαν και κρατάει όσους αποδεδειγμένα δεν πέτυχαν στη διαχείριση υπηρεσιών καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Σήμερα διαμαρτύρονται κάποιοι υπάλληλοί μας και κυρίως οι εκπρόσωποί τους διότι το νομοσχέδιο τους αποκαλεί «βοηθητικούς». Θίχθηκε φαίνεται η αξιοπρέπειά τους. Όταν όμως οι ίδιοι συμμάχησαν με τους εχθρούς του νομικού κόσμου, με όσους απροκάλυπτα εχθρεύονταν όλο τον προηγούμενο καιρό αυτούς που τους προσέλαβαν και τους προσέφεραν ασφαλή και καλοπληρωμένη εργασία, αυτό δεν ήταν αναξιοπρεπές, κατά τη γνώμη τους. Και όταν μάλιστα πρόσφεραν στους εχθρούς του νομικού κόσμου την αναγκαία για αυτούς νομιμοποίηση έναντι της σημερινής κυβέρνησης, που έβλεπε με πολιτική συμπάθεια την επαγγελματική τους τάξη.

  Δέχθηκαν, δηλαδή, προθύμως να εργαλειοποιηθούν από την ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» για να πλήξουν πολιτικά τις παραχωρημένες δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες τόσα χρόνια εργάζονταν.

  Ας μην παραπονιούνται, λοιπόν, σήμερα που τους χαρακτηρίζουν «βοηθητικούς». Έτσι τους έβλεπαν εξαρχής. Με λίγη συνδικαλιστική επιμονή ακόμη ίσως απαλειφθεί ο μειωτικός αυτός χαρακτηρισμός, αν ποτέ έλθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Τόση χάρη άλλωστε τους οφείλει η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:14 | Γ.Μ. υπάλληλος άμισθου υποθηκοφυλακείου

  Ως υπάλληλος άμισθου υποθηκοφυλακείου της επαρχίας θλίβομαι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα υποθηκοφυλακεία της Χώρας. Βλέπουμε τον ανελέητο πόλεμο που δέχονται οι Υποθηκοφύλακες τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι σηκώνουν το λειτουργικό κόστος των γραφείων σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, καιδέχονται μηνύσεις και αγωγές από τους υπάλληλους τους. Ας μιλήσουμε και μία φορά την γλώσσα της αλήθειας. Εμείς, απλοί απόφοιτοι λυκείου, προσληφθήκαμε σ αυτά τα γραφεία χάρη στις προσωπικές μας γνωριμίες με τον υποθηκοφύλακα και όχι μέσω ΑΣΕΠ ή άλλης γραπτής δοκιμασίας. Απ αυτά τα γραφεία ζουμε τις οικογένειες μας και σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Στηρίζουμε αυτά τα γραφεία ως υπάλληλοι αλλά ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε μόνοι μας πέρα χωρίς την επιστημονική καθοδήγηση, υπόδειξη και ευθύνη του Υποθηκοφύλακα. Αιδώς κύριοι του Συλλόγου Υπαλλήλων που με την άκαμπτη και κολλημένη σε στενόμυαλες συνδικαλιστικές αγκυλώσεις πρακτική σας οδηγήσατε κάποια γραφεία σε καθεστώς ομηρίας. Αυτά τα γραφεία μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια της ευημερίας. Εμείς ως απλοί απόφοιτοι λυκείου εισπράττουμε μισθούς πολύ πιο υψηλούς απ΄όσα ένας δικηγόρος ετών εισπράττει μηνιαίως σήμερα. Ποιος άλλος υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, απόφοιτος λυκείου, με πέραν των 25 ετών υπηρεσία δικαιούται να λάβει δώρο Χριστουγέννων 1546 ευρώ; Καιρός του σιγάν κύριοι Συνδικαλιστές. Αν δεν έχετε τεκμηριώμενα επιχειρήματα, τουλάχιστον σταματήστε την λασπολογία και την δημιουργία ψυχροπολεμικού κλίματος στα γραφεία. Καταφέρατε να υποβαθμίσετε τους υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων σε απλό βοηθητικό προσωπικό, με τον κίνδυνο στο άμεσο μέλλον να βρεθούμε χωρίς δουλειά. Είστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι γι αυτό το έκτρωμα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:06 | Λεμονιά Σταματουλάκη Προισταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Χίου

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 λέτε ότι το Προσωπικό των μονίμων υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων ,Προιστάμενοι και υπάλληλοι,μπορεί , μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου που συζητάμε, με αίτησή του που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης,να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης . Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων. Ό μως προσέξτε , η ισχύς της πράξης μετάταξης α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι !! έως της καταργήσεως των Υποθηκοφυλακείων και ο υπάλληλος θεωρείται αποσπασμένος στον Οργανισμό !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  Αλλού κάνεις την αίτηση μετάταξης Υπουργείο Δικαιοσύνης και αλλού βρίσκεσαι αποσπασμένος υπό ομηρία.
  Δηλαδή υπό καθεστώς ομηρίας θα τελούν οι υπάλληλοι των Υποθηκοφυλακείων από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Πού ξανακούστηκε στα χρονικά να αναστέλλεται η αίτηση μετάταξης υπαλλήλου.Πρώτα σου εξαγγέλει το θάνατό σου,δεν έχεις θέση στο νέο θεσμό, και απορώ γιατί, σε αναγκάζει υπό το καθεστώς φόβου να κάνεις αίτηση μέσα σ ένα μήνα ,να φύγεις να σωθείς , αλλά όχι δεν φεύγεις σε κρατάει όμηρο έως δύο χρόνια , να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά και μετά φεύγεις. Και τι εννοώ…
  Τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα υποκαταστήματα βάσει του ν 2308/1995 έχουν δικαίωμα να κάνουν Κτηματογράφηση.Επί πλέον στο νέο φορέα υπάγονται και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας , τα οποία για να κλείσουν και να ενταχθούν στον Οργανισμό πρέπει να περατωθεί η Κτηματογράφησή τους. Έτσι τους κρατάει μέχρι να τελειώσουν την κτηματογράφηση και μετά φεύγουν. Και όσοι μένουν χάνουν την δικαστική τους ιδιότητα γιατί οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν θέση στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  Παρακαλώ να διαγραφεί πλήρως η εν λόγω παράγραφος που θίγει την προσωπικότητα και τα εργασιακά δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων και μάλιστα υπαλλήλων συνταγματικά κατοχυρωμένων στο άρθρο 92 παρ 4 του Συντάγματος. Δεν είναι κλωτσοσκούφια οι δικαστικοί υπάλληλοι να τους χρησιμοοποιούμε και να τους πετάμε.
  Οι αρμοδιότητες της κτηματογράφησης για τις οποίες δαπανήθηκαν τρισεκατομμύρια και πλήρωσε ο ελληνικός λαός και τα πρόστιμα από την Εθρωπαική Ενωση , ήταν αρμοδιότητες των υπαλλήλων της τότε ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΕ , και του ΟΚΧΕ και όχι των πολιτειακών οργάνων της Δικαιοσύνης δηλαδή των Υποθηκοφυλάκων και των υπαλλήλων τους.Αυτοί όφειλαν να φτιάξουν τον ενιαίο χάρτη της χώρας , δλδ το τεχνικό Κτηματολόγιο και να το παραδώσουν στο Κράτος για να λειτουργήσει μέσω των Πολιτειακών του Οργάνων το Νομικό Κτηματολόγιο. Και εδώ βλέπουμε ότι με το σχέδιο νόμου σας χαλάτε παπά και φτιάχνετε καλόγερο. Χαλάτε θεσμικά όργανα του κράτους και αρπάζετε την εξουσία του μέσω ενός οργανισμού όπου ιδιωτικοί υπάληλοι θα προίστανται των δημοσίων πλέον υπαλλήλων , αν μείνει έστω και ένας έτσι που το έχετε σχεδιάσει.Μόνο ντροπή μπορώ να νοιώσω για τα πεπραγμένα σας και εύχομαι το Υπουγργείο Δικαιοσύνης να ξυπνήσει και να αποκαταστήσει τα πράγματα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους αυτού του εξαθλιωμένου οικονομικά κράτους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:54 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ 210-8640099
  ΦΑΞ 210-8640899
  ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Οι υπάλληλοι των Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου Κω-Λέρου είναι δικαστικοί υπάλληλοι εκ του άρθρου 92 του Συντάγματος και του ν.2812/2000. Η ιδιότητα τους και συνεπώς η υπηρεσιακή τους κατάσταση είναι η ίδια με τους υπαλλήλους των Γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών. Η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών ανήκει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Για την μεταγραφή ή εγγραφή πάσης εισαγομένης πράξεως (μεταγραφές, υποθήκες, προσημειώσεις, εξαλείψεις, τροπές, αγωγές και διαγραφές αυτών κλπ), ακολουθείται η νομολογία και η κειμένη νομοθεσία, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών. Κατά τις Γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με αριθμούς 2/1987 και 13/1986 τα Εμμισθα και τα Αμισθα υποθηκοφυλακεία αποτελούν Δημόσιες υπηρεσίες, οι δε Υποθηκοφύλακες, Άμισθοι και Έμμισθοι και το προσωπικό των Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, είναι δικαστικοί υπάλληλοι ή κατ άλλη έκφραση, συνεργάτες των δικαστικών λειτουργών (έτσι όλη η θεωρία Μπαλής, Οικονομίδης, Ράμμος, Στασινόπουλος αλλά και Α.Π.888/1977) τα βιβλία δε που τηρούν είναι δημόσια και οι πράξεις που καταχωρούνται εκεί είναι πράξεις δημόσιας αρχής, που πραγματοποιεί την αρχή της δημοσιότητας.
  Ο Προιστάμενος (ο οποίος δεν είναι διοικητική αρχή) χαρακτηρίζεται ως επικουρικός δικαστικός λειτουργός, ο οποίος ασκεί έργα της εκουσίας δικαιοδοσίας και ενίοτε της αμφισβητουμένης (Πρβλ άρθρο 791 ΚΠολΔικ) ,απολαμβάνει δε λειτουργικής αυτονομίας και ασκεί οιονεί δικαστικά έργα (Πρβλ Εφ Αθ 7167/1977 ΕλλΔνη 1978 αλλά και νεώτερη νομολογία 2573/2015 ΣτΕ,419/2005 ΣτΕ), οι δε πράξεις του δεν προσβάλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αφού πρόκειται για πράξεις της δικαστικής αρχής. Απόρροια του ότι οι υπάλληλοι των Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είναι και το ότι δεν εφαρμόζονται σε αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα καταστάσεων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Ετσι λοιπόν οι υπάλληλοι των Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι (ΕφΑθ 309/1972). Τα παραπάνω αναφέρονται ως υπόμνηση, για τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου.
  Επομένως, η πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου περί δημιουργίας Ν.Π.Δ.Δ. εθνικού κτηματολογίου και περί συστάσεως προσωρινού κλάδου υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που περιλαμβάνει τους υπαλλήλους των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, είναι άστοχη, αφού δε φαίνεται να είναι σύμφωνη με την συνταγματική πρόβλεψη περί της υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών των υπαλλήλων, διότι ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία δηλαδή αυτής των δικαστικών υπαλλήλων . Τα θέματα δε που αναφέρονται στην υπηρεσιακή τους κατάσταση όπως μεταθέσεις μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ, διενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη των δικαστικών συμβουλίων που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από Δικαστικούς λειτουργούς. Αυτό γίνεται έμμεσα παραδεκτό, πλην όμως με έντονο δισταγμό και από το πλέγμα των διατάξεων του άρθρου 18 των παρ 1,3 και 4 του σχεδίου νόμου (απαίτηση του σχεδίου νόμου για πτυχίο Νομικής για την κατάληψη θέσεως ευθύνης προισταμένου Κτηματολογικού Γραφείου κλπ). Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δε φαίνεται επίσης να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 4 του σχεδίου νόμου, όπου γίνεται σαφής αναφορά στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων ως δικαστικών υπαλλήλων ανηκόντων στο σώμα της δικαιοσύνης.
  Το άρθρο 1 και στις παραγράφους 5 και 7 του σχεδίου νόμου, προβλέπει την κατάργηση των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και των αντίστοιχων θέσεων των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων καταπατώντας το αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος.
  Επειδή από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι υπάλληλοι των Εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, ανήκουν στο χώρο της Δικαιοσύνης και συνεπώς έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπαλλήλους των Γραμματειών των δικαστηρίων και Εισαγγελιών και των τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων.
  Επειδή σε όλα τα λειτουργούντα εντός των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων Κτηματολογικά Γραφεία , εργάζονται κατά κύριο λόγο δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων.
  Επειδή ο Έμμισθος Υποθηκοφύλακας είναι και Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου κατά την κειμένη νομοθεσία
  Επειδή εκ του Συντάγματος δεν είναι εφικτή η απώλεια της ιδιότητος του Δικαστικού υπαλλήλου για τους υπαλλήλους των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου Κω-Λέρου και να παραβλεφθεί η αρμοδιότητα επί αυτών των Δικαστικών Συμβουλίων, έστω και υπό το φως της πρόβλεψης της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου και ιδίως του τελευταίου εδαφίου αυτής της παραγράφου, η οποία περιέχει την οριακής νομιμότητας διάταξη περί απόσπασης δικαστικού υπαλλήλου, που ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης και διέπεται από τον ν.2812/2000 περί καταστάσεως δικαστικών υπαλλήλων, σε φορέα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
  Ετσι η νέα νομοθετική πρόβλεψη, δεν μπορεί να παραβλέψει αυτή την Υπηρεσιακή ιδιαιτερότητα των υπαλλήλων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, η οποία απορρέει εκ του Συντάγματος και η οποία συνηγορεί στη δημιουργία κλάδου δικαστικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός του νέου φορέα. Τούτο αφενός είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα αλλά και με το υφιστάμενο σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου κατά το οποίο τα παραπάνω δεν θα ήταν αναγκαία, μόνο αν τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία ως κρατικές υπηρεσίες που προυπάρχουν της δημιουργίας του νέου Νομικού προσώπου, αποτελούνταν από απλούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους και όχι δικαστικούς υπαλλήλους, που ανήκουν στο χώρο της δικαιοσύνης.
  ΑΘΗΝΑ 19 Δεκεμβρίου 2017

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:28 | Διονύσιος Βολάνης

  Πλήρωση όμως θέσεων στον Οργανισμό, ν.π.δ.δ. προβλέπει και το α.20 ,το οποίο στην παρ.5 προβλέπει σύσταση προσωρινού κλάδου υπαλλήλων που θα στελεχώσουν σε προσωποπαγείς θέσεις Κ.Γ. και Υποκατστήματα. Υπάλληλοι δηλαδή ν.π.δ.δ. θα χρησθούν εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με εργοδότη τους ,τον άμισθο υποθηκοφύλακα-ελεύθερο επαγγελματία.
  Προς τι η χρήση του όρου προσωρινός ?
  Είναι μία διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με υπάρχουσα νομολογία και νομοθεσία.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη όμως ούτε για τους έμμισθους δικηγόρους , οι οποίοι εργάζονται με πάγια αντιμισθία στα άμισθα υποθηκοφυλακεία.,ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΚΧΑ Α.Ε έστω και ασαφής.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:40 | Γιαννης

  Ελλείψει αιτιολογικης έκθεσης δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται άμεσα η ένταξη
  των υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων στον νέο φορέα όπως γινεται για τους υπαλλήλους της ΕΚΧΑ.
  Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτή η διαφοροποίηση ; Γιατί να συνδέεται ο χρόνος της ένταξης άλλως απορρόφησης της υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου από τον νέο φορέα με το χρόνο ένταξης των υπαλλήλων. Νομίζω ότι πέραν της ρατσιστικής διάκρισης μεταξύ αριστοκρατών και πληβείων ( ανεπίτρεπτο για κυβέρνηση της αριστεράς ) θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στη λειτουργία του φορέα. Το διάστημα που θα μεσολαβήσει ( 24μηνο ) ποιος θα προίσταται και ποιος θα ελέγχει αυτούς τους υπαλλήλους ; Ο Υποθηκοφύλακας που δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον ή το υπουργείο δικαιοσύνης που ήδη έχει τεθεί εκτός συναρμοδιότητας ;
  Κάποιος ας απαντήσει σ’ αυτά τα εύλογα ερωτήματα πριν καταρεύσει το εγχείρημα !!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:13 | Κατερίνα Κόλλια

  Η επιλογή του παρόντος σχεδίου να δημιουργήσει προσωρινό κλάδο υπαλλήλων μόνο αποτρεπτικά μπορεί να λειτουργήσει για τους υπαλλήλους των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων διότι εντασσόμενοι σε αυτό το «πείραμα» μόνο υπηρεσιακή ανασφάλεια μπορούν να προσδοκούν.Για παράδειγμα, πώς θα καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν, ενώ σε όλον τον δημόσιο τομέα δεν υφίσταται τέτοιος κλάδος; Επιπλέον, πως θα μπορέσουν μελλοντικά να μεταταχθούν, εφόσον το επιθυμούν, σε άλλη υπηρεσία του Δημόσιου τομέα;
  Θεωρώ ότι η παραμονή των υπαλλήλων εμμίσθων υποθηκοφυλακείων στον Οργανισμό, εφόσον συμβεί, θα αποβεί απόλυτα θετική, καθώς αυτοί διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η εργασιακή τους σχέση δείχνει προβληματικός καθώς φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται ως βάρος και όχι ως περιουσιακό στοιχείο του νέου Οργανισμού. Αντ’ αυτού θα μπορούσε να προβλεφθεί ό,τι και στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος σχεδίου, δηλαδή δημιουργία οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:39 | Λεμονιά Σταματουλάκη

  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 συνιστάται προσωρινός κλάδος μονίμων υπαλληλων , πρώην Υποθηκοφυλακείων , με 193 οργανικές θέσεις.
  Και ερωτάται: πόσο Εθνικός είναι ο Οργανισμός σας και πόσο δημόσιο χαρακτήρα έχει, όταν η πλειονότητα των υπαλλήλων του είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αυτοί κατέχουν τις διευθυντικές κλπ θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι ελάχιστοι εναπομείναντες δημοσίου δικαίου υπάλληλοι είναι προσωρινοί και οι θέσεις τους καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από τον κλάδο.
  Τί σημαίνει το προσωρινός…μέχρι να μας τελειώσουν την κτηματογράφηση και μετά από τη διετία , μετατρέπονται σε ιδιωτικού δικαίου και σε όποιον αρέσει μένει ειδάλλως αποχωρεί ?
  Παρακαλώ ξεκαθαρίστε από την αρχή τις πραγματικές σας προθέσεις.
  Να διαγραφεί το προσωρινός από την παρ 1 , διότι προσωρινός κλάδος μονίμων υπαλλήλων , περισσότερο με ανέκδοτο μοιάζει.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 23:44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παρατηρήσεις:
  1. Τι γίνεται εάν σε έμμισθο υποθ/κειο σημειωθεί καθολική επιθυμία για μετάταξη σε άλλη υπηρεσία (πχ. δικαστήριο)? Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα πλαφόν αποχωρήσεων?
  2. Εάν ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων έμμισθων υποθ/κείων ζητήσουν μετάταξη σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή στην κεντρική υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ, τί θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό (χωρίς να το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες της μετατασσόμενης υπηρεσίας?)

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 18:55 | ΚΜ

  Ο αυθαίρετος διαχωρισμός των υπαλλήλων των ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων σε προσληφθέντες πριν και μετά την 1-1-2015, που επιχειρείται με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, δεν βρίσκει κανένα απολύτως έρεισμα ούτε στο νόμο ούτε στη λογική και δε συνάδει με την αρχή της ασφάλειας δικαίου που διέπει μια ευνομούμενη Πολιτεία. Η ως άνω διάταξη με την οποία επιφυλάσσεται δυσμενής μεταχείριση υπαλλήλων με αποκλειστικό γνώμονα το χρονικό σημείο πρόσληψής του, χωρίς κανένα απολύτως αξιολογικό κριτήριο, κινδυνεύει σε κάθε περίπτωση να χαρακτηριστεί ως «φωτογραφική» που υπηρετεί άλλες, εκτός νόμου, σκοπιμότητες. Οι υπάλληλοι που προσελήφθηκαν στα άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας μετά την 1-1-2015, προσελήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 31480/4-5-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β 1532/2012), γεγονός που επάγεται αυστηρότερη διαδικασία και περσότερα εχέγγυα πρόσληψης αξιόλογων υπαλλήλων (τήρηση αυστηρών όρων δημοσιότητας της προκήρυξης, ανοιχτή διαδικασία, αξιολόγηση υποψηφίων και επιλογή τους από 3μελή Επιτροπή, προεδρευομένη υπό του οικείου Εισαγγελέα Πρωτοδικών). Περαιτέρω, η ως άνω προτεινόμενη διάταξη εισάγει ευθεία και κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, αφού στην παράγραφο 1 ου άρθρου 19 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι «Στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 μεταφέρεται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου…» Ενιαίος φορέας στον οποίο απορροφώνται υπάλληλοι, χωρίς καμία αξιολόγηση, επιλεκτικά στη μια μεν περίπτωση όλοι ανεξαιρέτως, όσοι υπηρετούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου στις προηγούμενες δομές, στη δε άλλη όσοι είχαν προσληφθεί μέχρις συγκεκριμένου άσχετου χρονικού σημείου δεν νοείται! Πρόκειται σε αμφότερες τις περιπτώσεις για προσωπικό που προσελήφθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εκτελεί τα ίδια καθήκοντα, στηρίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των γραφείων. Ορθό και δίκαιο, συνεπώς, είναι να τεθεί ότι «Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) και των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:09 | Μαριάννα

  Τι θα γίνει στο διάστημα των 24 μηνών τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία;
  Σε τι καθεστώς θα λειτουργούν;
  Για το διάστημα αυτό οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες θα εισπράττουν όσο περισσότερα δικαιώματα μπορούν (αυξημένα πλέον) και οι υπάλληλοι για άλλη μια φορά θα κάνουν υποχρεωτικές άνευ αποδοχών ή θα δουλεύουν 2 ώρα και 4 ώρα;
  Οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και οι υπάλληλοι Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, ωστόσο οι μεν θεωρούνται αδίκως «βοηθητικό προσωπικό»!
  Εάν θεωρούνται οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων «ανειδίκευτο» και «βοηθητικό προσωπικό», χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ας αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ. Άλλωστε η πολύχρονη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου ανέκαθεν θεωρούνταν προσθετό προσόν στον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται επιπλέον!

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:17 | Μαριάννα

  Τι θα γίνει στο διάστημα των 24 μηνών τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία;
  Σε τι καθεστώς θα λειτουργούν;
  Στο διάστημα αυτό οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες θα εισπράττουν όσο περισσότερα δικαιώματα μπορούν (αυξημένα πλέον) και από την άλλη οι υπάλληλοι για άλλη μια φορά θα κάνουν υποχρεωτικές άνευ αποδοχών ή θα δουλεύουν 2 ώρα και 4 ώρα;
  Οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και οι υπάλληλοι Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, ωστόσο οι μεν θεωρούνται αδίκως «βοηθητικό προσωπικό»!
  Εάν θεωρούνται οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων «ανειδίκευτο» και «βοηθητικό προσωπικό», χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ας αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ. Άλλωστε η πολύχρονη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου ανέκαθεν θεωρούνταν προσθετό προσόν στον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται επιπλέον!

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 10:33 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

  Εργάζομαι εδώ και 2 δεκαετίες σε άμισθο Υποθηκοφυλακείο των Αθηνών και θέλω με την παρούσα επιστολή μου προς εσάς να εκφράσω την απερίφραστη αγωνία μου για το τι μέλλει γενέσθαι. Ζητώ λοιπόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που απέδειξε ότι διαθέτει ευαισθησία στο θέμα των υπαλλήλων να προχωρήσει στην υλοποίηση του Νομοσχεδίου του ενιαίου φορέα που θα συμπεριλάβει και τις λειτουργίες των Υποθηκοφυλακείων της χώρας όσο και τις λειτουργίες της ΕΚΧΑ Α.Ε για το δημόσιο καλό. Μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν ήμασταν ποτέ «βοηθητικό προσωπικό» (!) πως νοείται άλλωστε να είμαστε βοηθητικό προσωπικό εμείς που τόσα χρόνια στελεχώναμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, εμείς που αναλαμβάνουμε όλο το βάρος της ευθύνης, εμείς που κάνουμε νομικό έλεγχο, καταχωρούμε συμβόλαια, αγωγές ,προσωρινές διαταγές που σ’ όλα αυτά στηρίζονται πρώτα απ’ όλα οι πολίτες και έπειτα οι Συστημικές Τράπεζες και τα Δικαστήρια. Σαν υπάλληλοι είμαστε αρωγοί σε αυτή την μετάβαση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο δημοσίου συμφέροντος όπως αυτό, όπως είμαστε αρωγοί τόσα χρόνια που δουλεύουμε και απλήρωτοι πολλές φορές.
  Βάσει των ανωτέρω και της ανάγνωσης του σχεδίου Νόμου δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο προβλέπεται να γίνει η απορρόφηση των υπαλλήλων μετά από 24 μήνες δημιουργώντας νομικό κενό. Πιστεύω πως πρέπει να προχωρήσετε σε αρμονία με τις επιταγές του ελληνικού συντάγματος αλλά παράλληλα να δεσμευτείτε ότι θα παραμείνουμε στις θέσεις μας, αναγνωρίζοντας τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία μας όχι απλά σαν προσωρινό προσωπικό με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, αλλά σαν ικανό προσωπικό που θα συνεχίσει αδιάκοπα το έργο του.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 08:42 | Γιάννης

  Με βάση το σχέδιο νόμου η διαδικασία ένταξης των Υποθηκοφυλακείων θα γίνει σταδιακά και μέσα σε διάστημα δύο ετών το ανώτερο.Ως προς τους υπαλλήλους των καταργούμενων άμμισθων Υποθηκοφυλακείων και αυτών που γίναν έμμισθοι με τα τελευταία Π.Δ. προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντάσσονται αυτοδίκαια στο νέο οργανισμό.
  Θεωρώ ότι ασχέτως με το πότε θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του ενιαίου φορέα διότι το όλο εγχείρημα είναι χρονοβόρο θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να ενταχθούν με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο νέο οργανισμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα ο νέος οργανισμός. Είναι άλλο να λειτουργούν και να εργάζονται με βεβαιότητα και ηρεμία για το μέλλον τους και είναι άλλο να λειτουργούν και να εργάζονται με αβεβαιότητα.Η εκ περιτροπής εργασία και οι άδειες άνευ αποδοχών είναι πλέον παγιωμένο καθεστώς στα περισσότερα άμμισθα υποθηκοφυλακεία

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 23:20 | Νίκη Νατση

  Απαξιώνοντας τους υπαλλήλους που καλούνται να φέρουν σε πέρας την κτηματογραφηση σε προσωπικό 《βοηθητικού χαρακτήρα》 που χρειάζεται είκοσι τέσσερεις μήνες για να ενταχθεί στον φορέα, πως περιμένετε να τελεσφορησει κι αυτός ο νομος; Τα περισσοτερα γραφεία βρίσκονται υπό διαλυση από τη στυγνή εκμετάλλευση των υποθηκοφυλακων και των αναπληρωτών υποθηκοφυλακων. Ποια συμφεροντα συνεχίζετε να εξυπηρετειτε; Του εργατικού προσωπικού πάντως που ευαγγελιζεστε, ΌΧΙ!

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 22:26 | ΑΛΕΚΑ

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ;ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ;ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ;ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ(ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ).

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 18:51 | Γιώργος

  Το παρόν άρθρο 20 παρ.5 απαξιώνει πλήρως το μέγεθος και την αξία της προσφοράς όλων των υπαλλήλων των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας με τον χαρακτηρισμό …….εκτέλεση καθηκόντων βοηθητικού χαρακτήρα…….Όλοι οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων έχουμε δώσει και την ψυχή μας για να σταθούν τα υποθηκοφυλακεία της Χώρας,είμαστε εμείς που στηρίξαμε(και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον θεσμό του κτηματολογίου) με πολλές θυσίες όπως απλήρωτη εργασία,ελαστική μορφή εργασίας,εργασία με πολλές άδειες άνευ αποδοχών.Όλα αυτά οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες(δικηγόροι,μηχανικοί,συμβολαιογράφοι,δ.επιμελητές κ.α)το γνωρίζουν καλά όπως αναγνωρίζουν και την επάρκεια και τις ικανότητές μας και την εμπειρία μας.Για σκεφτείτε λοιπόν υπάλληλοι με 20-30 χρόνια προϋπηρεσίας-εμπειρίας,υπάλληλοι που έχουν βάλει πλάτη για την διεκπεραίωση του Κτηματολογίου ξαφνικά τώρα θα είναι υπάλληλοι «βοηθητικού χαρακτήρα»!!!.Υπάλληλοι πλήρως καταρτισμένοι μιας και το κράτος έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για την εκπαίδευσή στο αντικείμενό μας θα γίνουν βοηθητικού χαρακτήρα!!!.Γιαυτό λοιπόν δαπάνησε το δημόσιο τόσα χρήματα; για να φτιάξει υπαλλήλους βοηθητικού χαρακτήρα;Υπάλληλοι που τελικά αν δεν μορφοποιηθεί το Άρθρο 20 παρ.5 με το να διαγραφεί το….βοηθητικού χαρακτήρα….. και η παρ.6 ως προς την αντικατάσταση του…και των καταργούμενων…με το ….και των υπό κατάργηση, τότε όλοι μα όλοι θα προχωρήσουμε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για κάθε μορφή αγώνα

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 11:02 | Υπάλληλος σε Άμισθο

  Οι Υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων είναι ένα καζάνι που βράζει. Ένα καζάνι που βράζει και έχει ημερομηνία λήξης να εκραγεί. Σταματήστε αυτή την κρύα φάρσα και την συνεχιζόμενη κοροϊδία. Η «υποτιθέμενη» σταδιακή ένταξη τους στον θεσμό του Κτηματολογίου, η πλήρης απαξίωση με όρους «βοηθητικού χαρακτήρα», η άνιση μεταχείριση και καταπάτιση των δικαιωμάτων τους, είναι πράγματα που ούτε ήταν ανεκτά, ούτε θα γίνουν ποτέ ανεκτά.
  Με το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου που φέρνετε συνεχίζετε την εργασιακή ομηρία 700 Υπαλλήλων μέσα σε ένα πλαίσιο που ακούει στο ονομα «Άμισθα Υποθηκοφυλακεία». Τους απαξιώνετε, τους εκμηδενίζετε και τους εμπαίζετε με έναν προσβλητικό όρο «βοηθητικού προσωπικού», χωρίς καν να λαμβάνετε υπόψη ούτε τις διακριτές κατηγορίες Δ.Ε και Π.Ε και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν στο Δημόσιο Τομέα. Απαξιώνετε με προκλητικό τρόπο ακόμα και τα ίδια τα πτυχία τους και τους κατανομάζετε «βοηθούς».
  Τους πετάτε στην πρώτη γραμμή που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η απευθείας συναλλαγή και από την άλλη δεν λαμβάνετε υπόψη την υπερπροσπάθεια που έχουν κάνει να στηθούν τα κτηματολογικά γραφεία και να τεθούν οι βάσεις για τον Ενιαίο Φορέα.
  Απλήρωτοι κατά διαστήματα, με διαρκείς ανευ αποδοχών, με τις απειλές της απόλυσης, με εργασιακές συνθήκες που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τριτοκοσμοκές χώρες, οι Υπάλληλοι των Αμίσθων μείναμε στο ύψος των περιστάσεων και παλέψαμε να δημιουργηθεί το πρόσφορο έδαφος και να χτιστεί σιγά σιγά ο θεσμός του Κτηματολογίου.
  Επανεξετάστε τα εν λόγω άρθρα το συντομότερο δυνατόν.
  Αν τόσα χρόνια στηρίξαμε με σθένος να έρθει ένας τέτοιος θεσμός και η χώρα μας να γυρίσει σελίδα, τότε πολύ φοβούμαστε ότι η κοροϊδία είναι διπλή. Ενιαίος φορέας σημαίνει πρωτίστως εργασιακή ισότητα … Σημαίνει πρωτίστως αρμονία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται… Σημαίνει πρωτίστως δικαιοσύνη και διασφάλιση του πολίτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  Ξέρετε καλά πως με αυτά τα τρικ που κάνετε όλα τα παραπάνω δεν υφίστανται.
  Αναμένουμε την επαναξέτεση και τις διορθώσεις στα επίμαχα άρθρα. Απαιτούμε να σταματήσει να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία. Φτάνει πιά. Στο χέρι σας είναι να γυρίσουμε σελίδα, στο χέρι σας είναι να τιναχτούν και όλα στον αέρα. Ως εδώ …
  Ένταξη των Υπαλλήλων από την επόμενη ημέρα της ψήφισης και παύση της εργασιακής τους Ομηρίας. Ισότιμη μεταχείριση τους μακριά από μειωτικούς όρους «Βοηθητικού Προσωπικού».
  Δεν ξέρουμε ποιοι έγραψαν το εν λόγω νομοσχέδιο και τι σκοπιμότητες εξυπηρετούνται, ελπίζουμε όμως πως η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα δώσει ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη κοροιδία.
  Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ελπίζουμε πως ο Σύριζα με το μότο «Ελπίδα» , δεν εννοούσε «Λεπίδα» … Ελπίζουμε πως θα αποφεχθούν τα χειρότερα με σύνεση και αλληλοκατανόηση. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα δείτε ισότιμα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 03:56 | Ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι η επιτομή της προχειρότητας ή της κακοήθειας κάποιων. Τελικά οι μόνοι που εντάσσονται αυτοδικαίως στο νέο φορέα με την έναρξη λειτουργίας τους είναι οι υπάλληλοι της ΕΚΧΑ Α.Ε. όλοι οι υπόλοιποι ζήσε μαύρε μου να φας το Μάη τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι και «βοηθητικοί».
  ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ:
  1. Απαλοιφή του χαρακτηρισμού «βοηθητικού» από την παρ. 5
  2. Άμεση ένταξη όλων των κλάδων του προσωπικού στο φορέα με τη δημοσίευση του νόμου.
  3. Διαδικασίες κινητικότητας για όλο το προσωπικό παντού και στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες του καθενός.
  3. Άμεση και πλήρη υλοποίηση ΌΛΟΥ του Οργανογράμματος του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) με τη δημοσίευση του νόμου ή εντός καταληκτικού χρονικού διαστήματος πχ 31/12/2018 ή 9 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα έχουν υλοποιηθεί τα πάντα μεταφορά και ένταξη προσωπικού, πλήρη λειτουργία όλων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων.
  Όσο και αν προσπαθούν να υποβιβάσουν το προσωπικό των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων με διάφορους χαρακτηρισμούς, όλοι γνωρίζουν μετά από 20 χρόνια ποιοι καθυστερούν το έργο του Κτηματολογίου, ποιοι κατασπαταλούν δημόσιους πόρους, ποιοι ταλαιπωρούν τους πολίτες με τα πάμπολλα πρόδηλα λάθη της Κτηματογράφησης και ποιοι δίνουν καθημερινά τη μάχη δίπλα στους πολίτες.
  ΥΓ. Στην παράγραφο 5 επίσης να διορθωθεί στην κατηγορία ΤΕ το αριθμητικό από 179 σε 79 για να ταιριάζει με το ολογράφως και να βγαίνει το σύνολο. Τώρα ποιοι είναι «βοηθητικοί» και ποιοι απρόσεχτοι ή ανίκανοι, ας το σχολιάσει κάποιος άλλος.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 22:04 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Δεδομένου ότι το πείραμα των 3 ταχυτήτων στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Ειδικά άμισθα και Μη ειδικά άμισθα) έχει αποτύχει παταγωδώς και εκτιμώντας ότι Ενιαίος Δημόσιος Φορέας δεν υφίσταται με 4 διαφορετικές ταχύτητες (ΕΚΧΑ, Έμμισθα, Ειδικά άμισθα και Μη ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία), σας υποβάλλουμε τις αναγκαίες και απαιτούμενες αλλαγές: Στο παρόν άρθρο 20 παρ. 5 να διαγραφεί το «βοηθητικού χαρακτήρα», στην παρ. 6 να αντικατασταθεί το «και των καταργούμενων» με το «και των υπό κατάργηση».

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 22:53 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων

  Τη στιγμή που το πείραμα των τριών ταχυτήτων στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Ειδικά Άμισθα, Μη Ειδικά Άμισθα) έχει αποτύχει παταγωδώς και εκτιμώντας ότι Ενιαίος Δημόσιος Φορέας δεν υφίσταται με τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες (ΕΚΧΑ, Έμμισθα, Ειδικά Άμισθα, Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία) σας υποβάλλουμε τις αναγκαίες και απαιτούμενες αλλαγές:

  Άρθρο 20
  Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

  Στο παρόν άρθρο 20 παραγρ.5 να διαγραφεί το….βοηθητικού χαρακτήρα.
  Στην παραγραφο 6 να αντικατασταθεί το…και των καταργούμενων…με το ….και των υπό κατάργηση

  5. Στον Οργανισμό συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες δεκαέξι (716) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων βοηθητικού χαρακτήρα ως εξής: α). Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα δύο (172), β). Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις εβδομήντα εννέα (179) γ). Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εξήντα τρείς (463) και δ). Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις δύο (2). Οι θέσεις κατανέμονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους.
  6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) και των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψή του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την 1η-1-2015, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του κ.δ/τος της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α΄67). Το προσωπικό που θα καταλάβει τις θέσεις της παρ. 5 εξαιρείται από τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3833/2010.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 16:13 | Konstantinos T

  Στο παρόν Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για τους υπαλλήλους τους οποίους παρανόμως υποθηκοφύλακες απολύσαν κατά το μεταβατικό στάδιο, μετά την 1/1/2016, οι οποίοι υπηρετούσαν άνω της πενταετίας σε άμισθα υποθηκοφυλακεία και εκκρεμεί δικαστική διαμάχη ως προς την νομιμότητα της απολύσεως.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 13:14 | Ευαγγελία

  Η προθεσμία 2 ετών είναι απαράδεκτη.Το κτηματολόγιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020 και οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων δεν θα αντέξουν άλλο σε αυτό το δύσκολο εργασιακό καθεστώς που βιώνουν τα τελευταία χρόνια.Κάποιοι δουλεύουν 3ωρα,4ωρα,με άδειες άνευ αποδοχών,απειλές,απλήρωτοι για καιρό,δέσμιοι του εκάστοτε Υποθηκοφύλακα ή αναπληρωτή συμβολαιογράφου.Κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου(ακόμα)και κάποιοι πεινάνε κυριολεκτικά.Πρέπει να σταματήσει το φαγοπότι και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο που τυραννάει 800 άτομα που μόνο προσφέρουν.Παρακαλώ επίσης να αλλάξει ο όρος<>αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες οι εργασίες-τουλάχιστον στα άμισθα-από τον έλεγχο νομιμότητας όλων των εισερχομένων εγγράφων,την καταχώριση,την έκδοση πιστοποιητικών καθώς και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να είναι ασφαλείς οι συναλλαγές των πολιτών,διεκπεραιώνονται από τους υπαλλήλους που μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας είναι πλήρως καταρτισμένοι.

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 00:25 | Παπαπέτρου Λενα

  Κατά ποια έννοια 172 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εργαζόμενοι κι άλλοι 179 ανώτατης τεχνολογικής Εκπαίδευσης ασκούν βοηθητικά καθηκοντα; εννοείτε ότι ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και προσόντων αυτοί δια νόμου θα κουβαλούν φακέλους ή θα βγάζουν φωτοτυπιες; γιατί δεν μπαίνουν σε κλάδο διοικητικού σε πρώτη φάση με δυνατότητα μετάταξης είτε εντός του φορέα αν έχουν πτυχίο που μπορεί να αξιοποιηθεί είτε εκτος; γιατί έπρεπε δια νόμου να χαρακτηρίζονται οι παραπάνω εργαζόμενοι ως τρόπον τινά άχρηστο;

 • Να ληφθεί μέριμνα για ένταξη των υπαλλήλων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων στην κινητικότητα και στο εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών του δημοσίου. Είναι αδιανόητο δικαστικοί μέχρι πρότινος υπάλληλοι που ήταν κάτω από δικαστική και συνταγματική προστασία, έχουν διοριστεί με διαγωνισμούς ή μέσω ΑΣΕΠ να βρίσκονται μετέωροι χωρίς δικαιώματα αλλά με την υποχρέωση να «στρώσουν» το σύστημα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και μετά να αποχωρήσουν.Είναι αδιανόητο να πιστεύουν κάποιοι ότι μπορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να είναι παραγωγικοί υπάλληλοι και μάλιστα στην αρχική εφαρμογή του θεσμού, όταν γνωρίζουν ότι στο άμεσο μέλλον θα βρίσκονται σε άλλες υπηρεσίες. Ένας φορέας που βασίζεται στην Κεντρική Υπηρεσία (πρώην ΕΚΧΑ) με τα πάμπολλα τμήματα και διευθύνσεις χωρίς καμία στήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών που αποτελούν το μάχιμο κομμάτι του θεσμού κινδυνεύει σε ΑΠΟΤΥΧΙΑ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 17:33 | Υπάλληληος

  Στον Οργανισμό συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες δεκαέξι (716) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων βοηθητικού χαρακτήρα ως εξής: α). Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα δύο (172), β). Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις εβδομήντα εννέα (179) γ). Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εξήντα τρείς (463) και δ). Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις δύο (2).
  Αν κάνετε την πρόσθεση οι θέσεις δεν είναι 716, αλλά 816.Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά;

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 14:45 | ΒΙΚΥ ΣΙΑΠΑΤΗ (Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων)

  Οι υπάλληλοι των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, είναι εκ του Συντάγματος δικαστικοί υπάλληλοι και υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000), όπου και προκύπτει το δικαίωμά τους να μετατάσσονται ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ σε δικαστικές και λοιπές υπηρεσίες καθώς και στη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό να αποτυπωθεί με σαφήνεια στο Νομοσχέδιο.
  Όπου αναφέρεται ο όρος «κατάργηση Υποθηκοφυλακείων» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ».
  Στη παράγραφο 1 του άρθρου 20 επιμένετε στη σύσταση «προσωρινού Κλάδου μονίμων υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων». Αντί αυτού πρέπει να συσταθεί κλάδος με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (μονίμων υπαλλήλων, περιγραφή δηλαδή κλάδου όπως και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Η εμμονή σας στον συγκεκριμένο «προσωρινό κλάδο» παρά τις γενικές οδηγίες για περιορισμό του μεγάλου αριθμού των κλάδων στο Δημόσιο και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Πανελληνίου Συλλόγου μας, μόνο σε υποψίες μπορεί να βάλει τους συναδέλφους. Επίσης, είναι βέβαιο ότι περιορίζει δικαιώματα που έχουν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως τη συμμετοχή στην προαιρετική κινητικότητα αφού ο φορέας υποδοχής, (υπηρεσία που ζητά υπαλλήλους μέσω κινητικότητας), θα πρέπει να ζητήσει τον συγκεκριμένο προσωρινό κλάδο πρώην Υποθηκοφυλακείων!!!

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 09:14 | ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

  Είναι απαραίτητο να καταγραφεί ένα αυστηρό χρονικό περιθώριο (το ανώτερο εξάμηνο) για την μετάταξη των υπαλλήλων των εμμίσθων των υποθηκοφυλακείων οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ μετάταξη από υπηρεσία της επαρχίας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ, ο υπάλληλος δεν μπορεί να είναι δέσμιος στον νέο φορέα, επειδή τα υπηρεσιακά συμβούλια καθυστερούν για οποιαδήποτε λόγο την μετάταξη. Για κάποιους υπαλλήλους το νομοσχέδιο αυτό αφορά μια απόφαση αλλαγής πλεύσης ολόκληρης ζωής και χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν οι χρόνοι.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 21:04 | Τ. Σταμάτης

  5. Στον Οργανισμό συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες δεκαέξι (716) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων βοηθητικού χαρακτήρα ως εξής: α). Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα δύο (172), β). Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις εβδομήντα εννέα (179) γ). Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εξήντα τρείς (463) και δ). Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις δύο (2).

  Σημαντική Παρατήρηση: Ας μας πει ο αρμόδιος που έγραψε το νομοσχέδιο αν υπάρχει υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα ή Οργανισμός που υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία που η Π.Ε και Δ.Ε κατηγορία ασκεί καθήκοντα Βοηθητικού Προσωπικού. Δηλαδή μας λέτε ότι καθήκοντα βοηθητικού χαρακτήρα που υπάγονται στην διακριτή κατηγορία Υ.Ε θα εγκρίνει ο Υπουργός, ο Επιτροπή της Βουλής, η Ολομέλεια και το ΣΤΕ να τα ασκεί η Π.Ε κατηγορία.

  Προφανώς κύριοι θα θέλατε να γράψετε Γραμματειακή Υποστήριξη ή Διοικητική Υποστήριξη πράγμα που θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε. Ή διατύπωση όμως όπως την έχετε βάλει θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα γιατί εκθέτετε και τον κ. Σταθάκη με αυτά τα πράγματα.

  Παρατήρηση Δεύτερη που αφήνει έκθετο το Υπουργείο: στο άρθρο 18 παράγραφος 3 γράφετε: Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης της παραγράφου 1 απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:
  α) Τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής
  β) Καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
  Για την θέση ευθύνης αγαπητοί ΔΕΝ απαιτείται Πτυχίο Νομικής ΑΛΛΑ προτιμάται ΠΤΥΧΊΟ ΝΟΜΙΚΗΣ. Άλλο απαιτείται και άλλο προτιμάται. Προφανώς δεν έχετε λάβει υπόψη πως είναι η διατύπωση στα Καθηκοντολογία των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Οργανισμών. Αντιλαμβανόμαστε ότι στις θέσεις Ευθύνης τα Πτυχία Νομικής είναι έχουν μεγαλύτερη συνάφεια αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο να διατυπώσετε ορθά την παράγραφο του άρθρου.

  Παρατήρηση 3. Αντιλαμβανόμαστε την σημαντική συμβολή της ΕΚΧΑ για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, θα πρέπει όμως να αντιληφθείτε και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη συμβολή των Αμίσθων Υπαλλήλων στον ίδιο σκοπό που με την εμπειρία τους, την αυταπάρνηση τους και με αίσθημα ευθύνης κράτησαν τις υπηρεσίες όρθιες επί σειρά ετών με τόσα τόσα και προβλήματα. Υπάλληλοι δυο ταχυτήτων και διαφορετικής μοίρας και εξέλιξης δεν μπορούν να συνυπάρξουν σε έναν φορέα που λέγετε ΕΝΙΑΙΟΣ.

  Στηρίζουμε τον Ενιαίο Φορέα του Κτηματολογίου για αυτό παρακαλούμε θερμά να λάβετε άμεσα σοβαρά υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 18:40 | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 §5 του Νομοσχεδίου ‘’Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.’’
  Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 20§3 όμως του Νομοσχεδίου ‘’Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται κατά την παράγραφο 2, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.’’
  Παρότι λοιπόν γίνεται ρητή πρόβλεψη για το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, δεν γίνεται καμία απολύτως πρόβλεψη για την τύχη των υπαλλήλων των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, ήτοι υπαλλήλων που, εκτός των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που θα υποστούν σε περίπτωση μη ύπαρξης ρητής πρόβλεψης στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, δύνανται με την αναμφισβήτητη εμπειρία τους και τις διοικητικές, νομικές και ιστορικές τους γνώσεις στον τομέα του Κτηματολογίου να συμβάλλουν ουσιαστικά προς την επίτευξη του στόχου του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου.
  Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται να συμπληρωθεί το άρθρο 20 §3 του Νομοσχεδίου ως εξής: ‘’Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται κατά την παράγραφο 2, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.’’

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 14:14 | Υπάλληλος Υποθηκοφυλακείου

  Ενα βασικό ερώτημα που προκύπτει και πρέπει να αποσαφηνιστεί γραπτώς στο νομοσχέδιο ειναι το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην κατάργηση των υποθηκοφυλακείων και στην εξέταση της μετάταξης των υπαλλήλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων. Ο νομοθέτης πρέπει να προβλέψει ενα εύλογο διάστημα που θα πρέπει να γίνουν οι μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου δικαιοσύνης για να μην μείνουν οι υπάλληλοι των έμμισθων που επιλέγουν να μεταταχθούν εγκλωβισμένοι στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ο νομοθέτης πρέπει να θέσει αυστηρά χρονικά περιθώρια για άμεση υπογραφή των μετατάξεων δεδομένου και των ελλείψεων προσωπικού στα δικαστήρια της χώρας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 13:58 | ΜΟΡΑΛΕΣ XΡΥΣΑΝΘΗ

  Tο άρθρο 20 αναφέρει»Το προσωπικό της προηγουμένης παραγράφου και το προσωπικό που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μπορεί, με αίτηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δ.Σ του Οργανισμού μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα»
  Στα άρθρα 83 & 84 του Κώδικα ΔικαστικώνΥπαλλήλων(ν.2812/2000)αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μετάταξη μετά την παρέλευση πεναετούς υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο δικαστικός υπάλληλος είναι διορισμένος λιγότερο από πενταετία, τι θα ισχύει;Θα στερηθεί δηλαδή το δικαίωμα της επιλογής;

 • ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΤΗΝ παρ.4 ….σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…. Στην δεύτερη περίπτωση (Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) να εντάσσεται στο εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης του Ν. 4369/2016. ….. Η ισχύς της πράξης μετάταξης αναστέλλεται έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου 1, εκτός εάν ο υπάλληλος έχει επιλεγεί από το εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης, σε θέση ευθύνης του Ν. 4369/2016.