Άρθρο 22 – Οικονομικό Έτος- Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων- Προϋπολογισμός- Έσοδα

1. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστώσεων και την εκτέλεση των δαπανών του Οργανισμού.
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
3. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Οργανισμού ασκείται από το Δ.Σ.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα του Οργανισμού να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.
5. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Οργανισμού και την εκπλήρωση της αποστολής του, πιστώσεις, εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του.
6. Οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές των πάσης φύσεως δαπανών, διενεργούνται από τις Τράπεζες στις οποίες τηρούνται ειδικοί λογαριασμοί του Οργανισμού.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:14 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Παρά το ότι ο υπό ίδρυση φορέας είναι τμήμα του δημόσιου τομέα, εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 27 παρ. 4 του νομοσχεδίου τον εξαιρεί από την εφαρμογή του δημοσίου λογιστικού.

    Εντούτοις, η νοοτροπία του παρόντος άρθρου και των διατάξεων που ακολουθούν εμπνέονται ολοσχερώς από νοοτροπία αντίστοιχη περί δημοσίου λογιστικού.

    Αυτό, παρά το ότι μειώνει τις διασφαλίσεις του δημοσίου λογιστικού, μειώνει παράλληλα και την ευελιξία και την ταχύτητα που υπάρχει σήμερα υπό το καθεστώς των ελευθέρων επαγγελματιών – αμίσθων υποθηκοφυλάκων στο σύνολο των ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης.