Άρθρο 27 – Ταμειακή διαχείριση

1. Η Ταμειακή Διαχείριση του Οργανισμού διενεργείται από τις Τράπεζες στις οποίες έχουν ανοιχθεί λογαριασμοί του Οργανισμού.
2. Η κάθε Τράπεζα, κατά την εξόφληση της επιταγής, τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογητικά της διαδικασίας αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων, παραμένουν στην Τράπεζα.
3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το Ε.Π. ή Τ.Π. και η εμφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού του Οργανισμού και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των δικαιούχων.
4. Αν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης του λογαριασμού του Οργανισμού, με πίστωση του δικαιούχου, αποτελεί στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικό της πληρωμής που διενεργήθηκε.
5. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 (Α΄251). Ο Οργανισμός εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204), των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69Α ,69Β,69Γ,69Δ και 69Ε και του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4270/2014 καθώς και των διατάξεων του πδ.80/2016 (Α΄145). Ομοίως για τον Οργανισμό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 (Α΄ 167).
6. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φ.Π.Α.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:33 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Με το άρθρο 27 παρ. 4 του νομοσχεδίου ο υπό ίδρυση φορέας εντάσσεται πλήρως στο λογιστικό καθεστώς των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (των ιδιωτικών εταιριών δηλαδή) και εξαιρείται των περί δημοσίου λογιστικού διατάξεων.

    Ενώ η διάταξη αυτή αποσκοπεί προφανώς στο να προσδώσει περισσότερη οικονομική αυτονομία και ευελιξία στον υπό ίδρυση φορέα, εντούτοις οι γραφειοκρατικές διατάξεις που το ίδιο το νομοσχέδιο περιέχει ενδέχεται να μειώσουν αυτή την ευελιξία, ενώ από την άλλη το πρόβλημα της ευνοιοκρατικής και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος που θα εισπράττει ο υπό ίδρυση οργανισμός δεν επιλύεται με κανέναν τρόπο.

    Εκτός του δημοσίου λογιστικού και χωρίς την προληπτική παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εάν πράγματι δεν θα ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο υπό ίδρυση φορέας), δημιουργείται σοβαρό ζήτημα ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των τεραστίων δημοσίων οικονομικών πόρων που θα κατευθυνθούν προς τον υπό ίδρυση φορέα.