Άρθρο 41 – Καταργούμενες Διατάξεις

1. Οι διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως και 14, 16, και 19 έως και 22 του ν. 325/1976,
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του κανονιστικού διατάγματος 19/23 Ιουλίου 1941 (Α’244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του α.ν. 305/1945 ( Α’ 110) και
γ) του άρθρου 1 του ν.δ/τος 4201/1961 (Α’ 175), καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση τους, καταργούνται.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργείται.

3. Οι διατάξεις των δευτέρου και τρίτου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2664/1998, καταργούνται.
4. Οι παράγραφοι 1, 3, 3α, 4, 5, 6 και 6α του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν και ισχύουν, καταργούνται.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014 (Α΄156), καταργείται.

7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:04 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τα προβλήματα με την έναρξη ισχύος στην ουσία υπάρχουν στις διατάξεις του άρθρου 1, όπου και παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 42.

  Αποτελεί συνταγματικό παραλογισμό η κατάργηση ενός θεσμού της δικαστικής εξουσίας που προβλέπεται ρητά στο Σύνταγμα, με απλή απόφαση του Δ.Σ. ενός διοικητικού οργάνου άλλου Υπουργείου. Η διάταξη περί κατάργησης των οργάνων αυτών της δικαστικής εξουσίας με αυτόν τον τρόπο αποτελεί, κατά το κοινώς λεγόμενο, «το κερασάκι στην τούρτα» της αντισυνταγματικότητας του υπό ίδρυση φορέα.

  Τέλος, η πρόβλεψη μακράς μέγιστης διάρκειας της μεταβατικής περιόδου (ενώ με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια, ώστε να αποφεύγεται ο αιφνιδιασμός του αμίσθου υποθηκοφύλακα) 24 μηνών, που μετά βεβαιότητας θα παραταθεί και άλλο νομοθετικά, είναι ενδεικτικό της επίγνωσης των συντακτών του νομοσχεδίου για την αδυναμία εφαρμογής των όσων θέλουν να νομοθετήσουν.

  Πλην όμως θα έλθει κάποτε η ώρα της εφαρμογής (εάν βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο και κριθεί και σύμφωνο με το Σύνταγμα από τα αρμόδια Δικαστήρια) και τότε θα υποχρεωθούν να το εφαρμόσουν.

  Έσεται τότε η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:46 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ

  Α Με το από 13 Δεκεμβρίου 2017 αναρτηθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», o οποίος συνοδεύεται μόνο με το από 13-12-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και αυτόματα συνειρμικά στο πολίτη,πολλώ μάλλον σε έχοντα νομικές γνώσεις τίθεται το ερώτημα:
  Αλήθεια γιατί παραλείφθηκε η αιτιολογική έκθεση ;
  Επίσης τίθεται και ένα άλλο ερώτημα:
  Πώς είναι δυνατόν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με μορφή Ανώνυμης εταιρίας, με μεγάλη μάλιστα προίκα να καταργείται μονοκονδυλιάς, με κατ’ ουσίαν κατάργηση της άνευ άλλου τινός από μια και μόνο διάταξη του νέου σχεδίου νόμου, με παράκαμψη των υποχρεωτικά θεσμοθετημένων διαδικασιών, δηλαδή του προηγουμένου ελέγχου της εταιρίας προ της λύσης της, η οποία λύση έπεται και στη συνέχεια ακολουθεί το υποχρεωτικό στάδιο της εκκαθάρισης;

  1.- Πρώτη επί της ουσίας παρατήρηση – σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου

  Σε κάθε περίπτωση προαναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία ενός υδροκέφαλου Οργανισμού, χωρίς να προβλέπεται η αυτοτέλεια κανενός κτηματολογικού γραφείου, πλην ενός , ενώ το ίδιο θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον και στα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου, λόγω της ιδιαιτερότητας τους και του ειδικού νομικού καθεστώτος με σχετική τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, με την οποία να διασαφηνίζεται και να συμπληρώνεται αυτή με προστιθέμενο επόμενο εδάφιο ως εξής:«τα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου θα λειτουργούν ως αυτοτελές γραφείο».

  2. Δεύτερη επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 7 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου

  Ο εν λόγω Οργανισμός έχει κατά ρητή αναφορά ως σκοπό την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020!!!, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση και των υφισταμένων κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω.
  Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου , διότι, ενώ κατά πρώτη ανάγνωση δίδεται η εντύπωση ότι η κατάργηση των υφισταμένων κτηματολογικών γραφείων θα επέλθει στους 24 μήνες, δηλ. μετά τη πάροδο τους, αμ! Δεν είναι έτσι!, αφού η διατύπωση του σχετικού άρθρο δεν είναι ξεκάθαρη, όπως είχε διατυπωθεί προηγούμενα από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που όριζε καταληκτικά τη προθεσμία κατάργησης μετά την πάροδο των 9 μηνών, άρα υποχρεωτικά έπρεπε να παρέλθουν 9 μήνες , ενώ με τη σημερινή νέα διατύπωση «εντός 24 μηνών, θα γίνεται δε η ένταξη στον Οργανισμό σταδιακά από τη ισχύ του νόμου », δηλαδή θα μπορεί με σχετική (όχι αυξημένη ) πλειοψηφία των παρόντων εκ των διορισμένων μελών του ΔΣ, με ένα και μόνο πρακτικό απόφασης τους να επέλθει άμεσα η κατάργηση των εν λόγω κτηματολογικών μας γραφείων ξαφνικά ακόμη και την επόμενη εβδομάδα από την δημοσίευση του σχετικού νόμου αυτού, χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία από πλευράς των εν λόγω Υπηρεσιών με όλες τις δυσμενείς συνέπειες, λόγω της αναπόφευκτης ουσιαστικής αδυναμίας λειτουργίας για απρόβλεπτης διάρκειας χρονικό διάστημα , που θα αποβεί εις βάρος των συναλλασσομένων κατοίκων των εν λόγω νήσων της Δωδεκανήσου και του δημοσίου συμφέροντος.
  Επί λέξει η παράγραφος 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 έχει ως εξής:
  «Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή(…)».
  Επιβάλλεται λοιπόν κατ’ ανάλογο τρόπο με τη προηγούμενη διατύπωση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο νόμου να γίνει αντίστοιχη διατύπωση και στη παράγραφο 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 και να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη αντί : «….εντός των επομένων 24 μηνών» να τεθεί ως εξής: «… μετά την πάροδο των 24 μηνών», άλλως είναι προτιμότερο να παραμείνει η ξεκάθαρη προηγούμενη διατύπωση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής « ..μετά πάροδο 9 μηνών από τη ισχύ του νόμου αυτού και να προστεθεί ακόμη ότι « ..η προθεσμία των 9 μηνών μπορεί να παρατείνεται με υπουργική απόφαση μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών από τη ισχύ του νόμου αυτού», ώστε να ξέρουν όλοι δημότες, οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου Ρόδου και Κω, ιδιαίτερα ο κατά καλή συγκυρία υπηρετών αποκλειστικά για τις ανάγκες του Κτηματολογίου δικαστής επί καθημερινής βάσεως, ο οποίος και κατέθεσε εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις-προτάσεις και σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και Κω κα τους άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και τους έμπειρους περί τα κτηματολογικά θέματα Προισταμένους των δικαστηρίων και δικαστές Πρωτοδικείου και ιδιαίτερα του Εφετείου, οι οποίοι θα μπορούν όλοι να συνεισφέρουν ουσιαστικά, αλλά σε σταθερό μεταβατικό στάδιο, με ακριβή και σταθερό χρονικό ορίζοντα, στην νέα μεταβολή που θα επέλθει.
  3.- ΤΡΊΤΗ επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 7 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Στα κτηματολόγια Ρόδου, Κω και Λέρου ισχύει, ως γνωστόν ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947 «περί της εν Δωδεκανήσω
  εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298 ,με τη διάταξη της «παρ. 2 του άρθρου8 αυτού », μετά την
  ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό.
  Για να αποφεύγεται κάθε φορά η επανάληψη της αναφοράς σε συγκεκριμένα άρθρα του παραπάνω ειδικού νομοθετήματος θεωρώ ότι εί- ναι προτιμότερο και πρέπει να προστεθεί ιδιαίτερο εδάφιο στο άρθρο 41 του Σχεδίου Νόμου , το οποίο να αναφέρει ρητά και απερίφραστα ότι
  Προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :
  « Συνεχίζει να διατηρείται εν ισχύει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298».
  Συνακόλουθα θα πρέπει οπωσδήποτε στη παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου, το οποίο προβλέπει ότι:. 7: « Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται», αντ’ αυτού να τροποποιηθεί ως εξής:
  « Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται, εξαιρουμένου του κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, ο οποίος συνεχίζει να ισχύει ως έχει , όπως προβλέπει ρητά το προστιθέμενο νέο επόμενο εδάφιο 8»
  4.Τετάρτη επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 2 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Προτού προχωρήσω στη ακριβή διατύπωση της τιθεμένης από μένα τροποποίησης θέλω να υπενθυμίσω το περιεχόμενο του κειμένου της αρχικής διάταξης του 2308/1995, ήτοι:ΑΡΘΡΟ 14:
  «7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Στη συνέχεια με το Ν. 4164/2013: Θέματα Εθν.Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις « , στο άρθρο 26 παρ7 ορίζεται ότι
  Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Πλην όμως με τη παράγραφό 2 του του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι:
  41 παρ.2 : «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργείται»
  Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα ότι στη παρούσα φάση , που λύνονται διοκητικής φύσεως και λειτουργίας θέματα, τα οποία και αυτά θα τα επέλυε το προβλεπόμενο να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο 2 της παρ 26 του άρθρου 3 του Ν 4164/2013, όπως αυτό αντικατέστησε την όμοια διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, τις οποίες διατάξεις , η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου καταργεί ρητά. Ως εκ τούτου επιβάλλεται ως εκ τούτου να γίνει αντί κατάργησης η εξής τροποποίηση:
  41 ΠΑΡ.2
  ««Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργούνται, μόνο σ΄ότι αφορά το εδάφιον 2 της ισχύουσας πλέον διάταξης της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), δηλαδή ό,τι ακριβώς αναφέρει το εδάφιο αυτό, που αφορά μόνο θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, α οποία θα ρύθμιζε και αυτά το προβλεπόμενο ΠΔ, ενώ το έδαφιο 1 της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156) συνεχίζει να ισχύει ως έχει, ότι δηλαδή «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 10:06 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΜ.ΥΠΟΘΚΕΙΟΥ

  Δεν αντιλαμβανομαι για ποιο λογο πρεπει να καταργηθουν οι διαταξεις π.χ. του αρθρου 23 του Ν2664/98 Αμεσα με τη δημοσιευση οταν η αντιστοιχη απορροφηση των υπαλληλων δε θα γινει με τη δημοσιευση αλλα σε παροδο 24μηνου….Δημιουργειται νομικο κενο και σε καθε περιπτωση η καταργηση των διαταξεων αυτων πρεπει να συναρταται με την αντιστοιχη εκδοση της αποφασης του αρθρου 1 παρ 7!!!!