Άρθρο 28 – Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Η εξόφληση των Ε.Π η Τ.Π ενεργείται είτε με υπογραφή του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του επί του Ε.Π. ή Τ.Π, είτε με ιδιαίτερη εξοφλητική απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση, δίπλα στην υπογραφή του δικαιούχου σημειώνονται ο αριθμός της επιταγής, τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά νόμο πιστοποιητικού ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του εξοφλούντος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του. Σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής οφειλών του Οργανισμού με εντολή μεταφοράς, το αρμόδιο για την εξόφληση όργανο αναγράφει επί του εξοφλούμενου τίτλου, ότι αυτός εξοφλήθηκε με εντολή μεταφοράς και σημειώνει συγχρόνως τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία της, καθώς και τον αριθμό της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας για την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς και θέτει την υπογραφή του.
2. Ο φορέας μπορεί να διατηρεί και να διαχειρίζεται λογαριασμούς σε ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία υποστηρίζουν αφενός την έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών για τη διασφάλιση της πλήρους μηχανογραφικής διαχείρισης των οικονομικών του φορέα, και αφετέρου τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων χρηματο-οικονομικών προϊόντων για την είσπραξη των τελών από τους δικαιούχους.
3. Οι Τράπεζες μέσω των οποίων ασκείται η ταμειακή διαχείριση του Οργανισμού αναγράφουν τόσο επί του τηρούμενου σε αυτές λογαριασμών του Οργανισμού, όσο και επί των αποστελλόμενων σε αυτές αντιγράφων των λογαριασμών και των αναγγελιών χρέωσης τούτων, τους αριθμούς των εξοφλουμένων επιταγών και εντολών μεταφοράς.
4. Η εξόφληση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται σε πρωτότυπα παραστατικά , για τον έλεγχο της γνησιότητας των οποίων ευθύνεται προσωπικά έναντι του Οργανισμού το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό όργανο.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:04 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Δεν προβλέπεται καμία θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων ούτε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε από άλλη δημόσια αρχή. Συνεπώς, το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει την ανεξέλεγκτη οικονομική διαχείριση που θεσπίζεται στον υπό ίδρυση φορέα.