Άρθρο 12 – Διάρθρωση Οργανισμού

1. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυτοτελείς Μονάδες της παραγράφου 3 και τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο. Με απόφαση του Οργανισμού μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3. Οι αυτοτελείς Μονάδες και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται ως ακολούθως :
α) Το Γραφείο Προέδρου και Υποστήριξης του Δ.Σ. του Οργανισμού, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται στον Πρόεδρο του Οργανισμού και είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και του Δ.Σ. του Οργανισμού .
β) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξή του.
γ) Η Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος , υπάγεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3492/2006. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας ανάγονται σε όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και ιδίως:
1) Στη σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων που υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο του Οργανισμού και επικαιροποιείται με τη σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
2) Στον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Οργανισμού και στην εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
3) Στον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου και στον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου διοικητικο-οικονομικών λειτουργιών του Οργανισμού.
4) Στην αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικο-οικονομικών λειτουργιών του Οργανισμού βάσει της αρχής της δημοσιονομικής διαχείρισης.
5) Στην αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Οργανισμού.
6) Στον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
7) Στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικο-οικονομικών λειτουργιών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.
8) Στη διαβεβαίωση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών αναφορών.
9) Στη διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.
10) Στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον Οργανισμό.
11) Στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
12) Στη διενέργεια ερευνών κατόπιν εντολής του Προέδρου.
13) Στην έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
14) Στη διαπίστωση σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, της εισαγωγής ή μη στην Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφληση τους, στη διαπίστωση της μη εξόφλησης αυτών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφά τους, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15) Στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων σε περίπτωση που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Οργανισμού.
16) Στην παροχή διαβεβαίωσης για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Οργανισμού.
17) Στη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογιστικού χαρακτήρα στο τέλος του έτους, σχετικά με τις εργασίες του Τμήματος.
18) Στην ενημέρωση του Δ.Σ για τα πορίσματα των ελέγχων και στην εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
19) Στον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.
δ) Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις και την υλοποίηση του επικοινωνιακού προγράμματος του Οργανισμού, με σκοπό την προώθηση και προβολή του έργου και του σκοπού του, και υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή.
4. Στον Οργανισμό συστήνεται τριμελές Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, για θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται υπάλληλοι του Οργανισμού, μπορεί δε να ορίζονται και πρόσωπα από τον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με αυτό του Οργανισμού και αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την υποστήριξη του Δ.Σ. και των οργανικών μονάδων του Οργανισμού, ιδίως με την παροχή γνωμοδοτήσεων και την εκπόνηση μελετών και ερευνών, σε ζητήματα που συνάπτονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. ή του Γενικού Διευθυντή. Στο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου που δεν προέρχεται από τον Οργανισμό καταβάλλεται, για τη συμμετοχή του στο Επιστημονικό Συμβούλιο, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:46 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Από το άρθρο 12 ξεκινάει ο γραφειοκρατικός κυκεώνας που θεσπίζει το νομοσχέδιο εντός του νέου φορέα, με διευθύνσεις, τμήματα, υπηρεσίες και παραρτήματα, τα οποία θα επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον επιβεβαιωθεί και στον υπό ίδρυση φορέα η πάγια δημοσιονομική πρακτική και η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως σχεδόν σε όλα τα νπδδ (πλην ΟΤΑ).

  Δεν τους άρεσαν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, που ήταν τάχα πολλά ανά την επικράτεια, που λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα και χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς να επιβαρύνουν στο παραμικρό τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τους αρέσει πολύ το απίθανο γραφειοκρατικό σχήμα που δημιουργούν, με δαπάνες του Έλληνα φορολογουμένου.

  Ας σημειώσουμε όμως ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

  α) Ο υπό ίδρυση φορέας θα μπορεί με δική του απόφαση να ιδρύει παραρτήματα της κεντρικής του υπηρεσίας, αυξάνοντας έτσι κι άλλο τη γραφειοκρατία και το κόστος της.

  β) Οι αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του υπό ίδρυση φορέα, ενώ απαριθμούνται καθ’ υπερβολή αναλυτικά, ουδόλως περιλαμβάνουν την ενοποίηση της ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων μεταγραφής και εν γένει καταχώρισης πράξεων στα κτηματολογικά γραφεία. Η κεντρική υπηρεσία θα ασχολείται δηλαδή με ένα σωρό γραφειοκρατικά ζητήματα, εκτός από το ουσιαστικό έργο που υποτίθεται ότι θα παράγει ο υπό ίδρυση οργανισμός! Ποια άλλη απόδειξη περί της μη χρησιμότητας του συγκεντρωτικού αυτού γιγαντισμού χρειαζόμαστε;
  Το δε τριμελές επιστημονικό συμβούλιο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 και που θα μπορούσε να χρησιμεύει στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων, πιθανότερο είναι να αυξήσει, παρά να μειώσει τα προβλήματα. Τούτο, διότι σε έναν οργανισμό, το καθημερινό έργο του οποίου θα είναι κυρίως νομικό, δεν προβλέπεται καν η συγκροτημένη νομική κατάρτιση ως προϋπόθεση συμμετοχής στο εν λόγω επιστημονικό συμβούλιο.

  γ) Συγκροτημένη επιμέλεια των καθημερινών ζητημάτων της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων μπορεί να μην προβλέπεται, προβλέπεται όμως η δημιουργία γραφείου δημοσίων σχέσεων του υπό ίδρυση φορέα! Είναι δυνατόν να αφεθεί η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» χωρίς δημόσιες σχέσεις; Άλλωστε, επί 22 χρόνια κυρίως δημόσιες σχέσεις έκαναν, όσον καιρό οι άμισθοι υποθηκοφύλακες πάλευαν μόνοι τους με το απίθανο γραφειοκρατικό σύστημα που η ως άνω ισόβια ομάδα έστησε, όσον καιρό οι άμισθοι υποθηκοφύλακες διόρθωναν τα αναρίθμητα, τραγικά έως εγκληματικά σφάλματα των αναδόχων με την ακίνητη περιουσία, όσον καιρό οι άμισθοι υποθηκοφύλακες σιωπηλά ασκούσαν το λειτούργημά τους με ατομική τους ευθύνη και με προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Θα τους αφήσουμε τώρα χωρίς οργανωμένες δημόσιες σχέσεις;

  Ας πληρώσουμε όλοι, λοιπόν, για τις δημόσιες σχέσεις των ιθυνόντων νόων της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.», που προορίζονται να αναλάβουν τις «φωτογραφικές» διευθυντικές θέσεις του υπό ίδρυση φορέα.

  Ας πληρώσουμε για να ολοκληρωθεί η εξαπάτηση ότι η επανακαταχώριση των ήδη καταχωρισμένων ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων αποτελεί δήθεν «κτηματογράφηση», ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί το μέσο πλουτισμού των αναδόχων της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/ προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.».

  Ας πληρώσουμε λοιπόν όλοι μας, διότι η Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ χρειάζεται «προώθηση και προβολή του έργου» της. Του έργου της δαπάνης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για να μην είναι σήμερα κτηματογραφημένη η χώρα!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:33 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο α.12 δεν προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Παραρτημάτων της Κ.Υ που δύνανται να δημιουργούνται.

 • Η παρ. 2 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυτοτελείς μονάδες της παραγράφου 3, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο και το Παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη. Το έργο και οι δραστηριότητες της Κ.Υ. ασκούνται στην έδρα της στην Αθήνα και στο Παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Οργανισμού μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας……..».

  Αιτιολόγηση:
  Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ήδη από το 1999 έως σήμερα με αρμοδιότητες που υπάγονται στην κεντρική υπηρεσία (Κ.Υ.) και προσωπικό που ανέρχεται σε 40 περίπου άτομα και απαρτίζεται από μηχανικούς, δικηγόρους, δασολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων όπως οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.
  Οι εργασίες που εκτελεί το προσωπικό του Παραρτήματος αφορούν στη σύνταξη μελετών κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, τον επιτελικό σχεδιασμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και δράσεις επικοινωνίας, εργασίες λογιστηρίου, εγκατάστασης και υποστήριξης υποδομών πληροφορικής, κλπ.
  Λόγω των αρμοδιοτήτων του το Παράρτημα έχει καταστεί κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς με αποτέλεσμα να εδραιωθεί, κατά την εικοσαετή λειτουργία του, στη συνείδηση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Β. Ελλάδας, ως τοπικό κέντρο για θέματα κτηματολογίου και δασικών χαρτών, που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο από την Κ.Υ. στην Αθήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κοινό της Β. Ελλάδας.
  Επίσης είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής και τα Υποκαταστήματα αυτών καθώς το αντικείμενό τους είναι διαφορετικό.
  Δεδομένου ότι στην παρούσα παράγραφο προβλέπεται σύσταση Παραρτημάτων της ΚΥ με απόφαση του Οργανισμού δεν υφίσταται λόγος να μην υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο του ήδη λειτουργούντος Παρατήματος της Θεσσαλονίκης.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 08:05 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων

  Άρθρο 12
  Η παράγραφος 2 αριθμείται ως 2.1 και προστίθεται νέα παράγραφος ώστε να οριστούν στο νόμο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
  2.2 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 02:38 | Ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Στην παρ. 1 διαβάζουμε τη διάρθρωση του Οργανισμού. Αφού ο Οργανισμός έχει Περιφερειακές Υπηρεσίες γιατί δεν περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο;;;
  Για να διορθωθεί η έλλειψη προτείνεται η παρ. 1 να αριθμηθεί ως 1.1 και να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος.
  2.2 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου.

  ΥΓ. Παράλειψη ή μήπως δεν ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα τους συντάκτες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού;;;

 • 16 Δεκεμβρίου 2017, 00:32 | Άρης Παπανικολάου

  Δηλαδή δημιουργούνται κάποια γραφεία που έχουν ως αρμοδιότητα να σηκώνουν τα τηλέφωνα του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου τα οποία είναι εντέλει Τμήματα άρα σε καθενα απο αυτά θα υπάρχει και προϊσταμενος με επίδομα θέσης 290 ευρώ. Επίσης υπάρχει κι ένα τμήμα εσωτερικού ελέγχου με αρμοδιότητες Επιθεωρητη-ελεγκτη που για να τα κάνει όλα αυτά θα χρειαστεί 10 υπαλλήλους που του αναγνωρίζετε την ίδια ευθύνη με αυτόν που σηκώνει τα τηλέφωνα. Πλήρης ισοπέδωση ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Εκτός αν σκοπός είναι να δημιουργούνται θέσεις ευθύνης με παχυλές αποδοχές για ημέτερους.

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 15:25 | Εργαζόμενοι στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΚΧΑ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 12:
  Η παρ. 2 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυτοτελείς μονάδες της παραγράφου 3, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο και το Παράτημά της στη Θεσσαλονίκη. Το έργο και οι δραστηριότητες της Κ.Υ. ασκούνται στην έδρα της στην Αθήνα και στο Παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Οργανισμού μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας……..».

  Αιτιολόγηση:
  Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ήδη από το 1999 έως σήμερα με αρμοδιότητες που υπάγονται στην κεντρική υπηρεσία (Κ.Υ.) και προσωπικό που ανέρχεται σε 40 περίπου άτομα και απαρτίζεται από μηχανικούς, δικηγόρους, δασολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων όπως οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.

  Οι εργασίες που εκτελεί το προσωπικό του Παραρτήματος αφορούν στη σύνταξη μελετών κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, τον επιτελικό σχεδιασμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και δράσεις επικοινωνίας, εργασίες λογιστηρίου, εγκατάστασης και υποστήριξης υποδομών πληροφορικής, κλπ.
  Λόγω των αρμοδιοτήτων του το Παράρτημα έχει καταστεί κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς με αποτέλεσμα να εδραιωθεί, κατά την εικοσαετή λειτουργία του, στη συνείδηση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Β. Ελλάδας, ως τοπικό κέντρο για θέματα κτηματολογίου και δασικών χαρτών, που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο από την Κ.Υ. στην Αθήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κοινό της Β. Ελλάδας.

  Επίσης είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής και τα Υποκαταστήματα αυτών καθώς το αντικείμενό τους είναι διαφορετικό.

  Δεδομένου ότι στην παρούσα παράγραφο προβλέπεται σύσταση Παραρτημάτων της Κ.Υ. με απόφαση του Οργανισμού δεν υφίσταται λόγος να μην υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο του ήδη λειτουργούντος Παρατήματος της Θεσσαλονίκης.