Άρθρο 16 – Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

1. Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό Τμήμα και γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, δ) Υποκαταστήματα.
2. Το Νομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και της νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής ή διόρθωσης πράξεων που δημιουργούν, μεταβιβάζουν ή αλλοιώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Προϊστάμενο και την υποστήριξη και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων σχετικά με την εγγραφή και διόρθωση πράξεων στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Οργανισμού για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και παρέχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη στα ζητήματα του πρώτου εδαφίου στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου και στους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων του.
3.Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο Κτηματολογικό Γραφείο, με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την καταχώριση ή διόρθωση εγγραπτέων πράξεων και τη διόρθωση σφαλμάτων στα υφιστάμενα κτηματολογικά διαγράμματα. Ενημερώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα με νέες διοικητικές πράξεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αποκαθιστά εκτεταμένες αστοχίες στα κτηματολογικά διαγράμματα. Επιβλέπει τις εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών που έχουν ανατεθεί από τον Οργανισμό στην περιοχή αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για έκδοση προδικαστικών τεχνικών εισηγήσεων σε αγωγές που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Οργανισμού για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του.

4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών και την εν γένει οικονομική διαχείριση, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχόμενων εγγράφων, τη λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών και των πληροφοριακών εφαρμογών και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υποστήριξης στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του.
5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
6. Οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων ασκούν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 15 και ζητούν, κατά την κρίση τους, εισήγηση του Νομικού Τμήματος, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη, έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την τήρηση του νομίμου ωραρίου λειτουργίας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών τους, για την ασφαλή και ορθή χρήση του εξοπλισμού και των κτιριακών και πληροφοριακών υποδομών τους, για την ασφάλεια του προσωπικού και των συναλλασσομένων και για τη διασφάλιση των τηρούμενων κτηματολογικών δεδομένων και αρχείων από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 16 περί αρμοδιοτήτων των κτηματολογικών γραφείων βρίθει αντιφάσεων που ευρίσκονται στον πυρήνα της αδυναμίας των συντακτών του νομοσχεδίου να κατανοήσουν τα θεμελιώδη της καθημερινής λειτουργίας της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Συγκεκριμένα:

  Το «νομικό τμήμα» του κτηματολογικού γραφείου θα είναι αρμόδιο για τον «έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και της νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής ή διόρθωσης πράξεων που δημιουργούν, μεταβιβάζουν ή αλλοιώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων», καθώς επίσης και για «την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Προϊστάμενο». Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεργάζεται «με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Οργανισμού για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου».

  Πλην όμως σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 την «αποφασιστική αρμοδιότητα» για τη μεταγραφή ή καταχώριση των πράξεων θα την ασκεί εντέλει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου, ο οποίος θα ζητά «κατά την κρίση του» (!) τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας. Πώς όμως τότε θα επιτευχθεί η υποτιθέμενη ομοιογένεια, που αποτελεί υποτιθέμενο στόχο του υπό ίδρυση φορέα, όταν ο κάθε Προϊστάμενος θα μπορεί να κάνει το δικό του; Και σε ποιο βαθμό ο Προϊστάμενος πράγματι θα δικαιούται να κάνει το δικό του και δεν θα δεσμεύεται από τυχόν αντίθετες αποφάσεις του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή, που θα έχουν και τη σχετική πειθαρχική εξουσία;

  Το άρθρο 16 δημιουργεί δηλαδή ένα επαμφοτερίζον καθεστώς αρμοδιότητας για τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου (που επεκτείνεται άραγε και στον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος;) στο οποίο δεν είναι σαφές κατά πόσον ο Προϊστάμενος έχει δέσμευση από την υπαλληλική ιεραρχία έναντι των κεντρικών υπηρεσιών, του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή, δεν είναι σαφές κατά πόσο δικαιούται να αποφασίζει μόνος του και δεν είναι σαφές αν ευθύνεται και σε ποιο βαθμό πειθαρχικά για τις αποφάσεις του σε θέματα μεταγραφής και καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς ασάφειας είναι φανερό ότι θα δημιουργηθούν πλείστες συγχύσεις και παρερμηνείες, οι οποίες μόνον επιτυχία στον υπό ίδρυση φορέα δεν υπόσχονται. Αφενός οι συντάκτες του νομοσχεδίου επιχειρούν να προσδώσουν μια επίφαση αυτονομίας στον Προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου, αφετέρου όμως την έχουν ήδη αφαιρέσει πολλαπλώς με άλλες θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις.

  Οποία αντίθεση με το σημερινό καθεστώς προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του αμίσθου υποθηκοφύλακα, όπου μοναδικός λειτουργικός προϊστάμενός του είναι ο εποπτεύων Εισαγγελέας και ενοποιητική λειτουργία ασκεί απευθείας η νομολογία των Δικαστηρίων, χωρίς αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και δυνατότητες για «τηλεφωνήματα».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:34 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο κεφάλαιο Δ΄αναφέρεται στο προσωπικό του Οργανισμού.
  Πέραν του γιγαντισμού που ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει,τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να διαπιστώσουμε ποικιλία σχέσεων εργασίας στα α.16-20.
  Στην Κ.Υ.,θα απασχολούνται 368 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδ.δικ.αορ.χρόνου,12 με έμμισθη εντολή (α.16) στις Π.Υ. 582 με το ίδιο καθεστώς ιδ.δικ.αορ.χρόνου (α.17) με εξαίρεση τις υποπερ.ββ΄ και γγ΄ της παρ.2 που αναφέρει, 86 Προϊστάμενοι κι Αναπληρωτές με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (α.18) ,ενώ το πρώην προσωπικό της ΕΚΧΑ τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδ.δικ.αορ.χρόνου, το προσωπικό των εμμίσθων σε 113 οργανικές θέσεις και το προσωπικό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων σε 716 προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου.
  Πως είναι δυνατόν εργαζόμενοι που θα έχουν ιεραρχικά την ίδια θέση στη δομή ενός οργανισμού αλλά με διαφορετικό καθεστώς εργασίας να αποδώσουν εξ΄ίσου ικανοποιητικά ?
  Απορία επίσης προκαλεί πως κατά την επιλογή των Προϊσταμένων είτε Κ.Γ. είτε Υποκαταστημάτων δεν συνυπολογίζεται η προηγούμενη εμπειρία από ανάλογες θέσεις ,αλλά θεωρείται γενικά ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε νόμιμη συνέπεια.
  Επίσης δεν ζητείται η γνώμη από τους κατά τόπο εμπλεκόμενους επαγγελματίες και ειδικότερα από ένα εκπρόσωπο του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ,του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και του Τ.Ε.Ε
  Τα δύο τελευταία μέλη να έχουν έδρα τον οικείο νομό.
  Έτσι θα εξασφαλίζονταν ένα κριτήριο αξιολόγησης και συνεπώς αξιοπιστίας στην πλήρωση τόσο κρισίμων θέσεων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:44 | Δ.ΓΚΟΥΒΑ ΕΜΜ.ΥΠΟΘ/ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Οι συντάξαντες το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ηθελημένα επιμένουν να αγνοούν ότι το αντικείμενο των εργασιών των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών/ υπηρεσιών εξαρτημένων από τις δικαστικές αρχές /των λοιπών εμμίσθων και των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, που τώρα ορίζει ως «υποκαταστήματα»(!!!)είναι απολύτως ταυτόσημο με αυτό των διατηρουμέ-νων κτηματολογικών γραφείων (ίδια λειτουργική αρμοδιότητα και συγκεκριμένη εξουσία με μόνη διαφορά τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού, (ίδετε Γνωμ ΝΣΚ 208/1992, ΓνωμΣτΕ 113/2017, ΣτΕ 2573/2015 κ.ά.) και δεν υπάρχει καμμία λογική και νομιμότητα στο να υπάγονται ιεραρχικά (;) στα ΚΓ. Πρέπει να εγκαταλειφθεί η παράλογη και παράνομη ευρεσιτεχνία του υποκαταστήματος «τμήματος», η οποία, θεωρώ, εφευρέθηκε εξ αφορμής της κατάρτισης του προηγούμενου νομοσχεδίου, που προέβλεπε, εν καιρώ κρίσης, την κατακόρυφη αύξηση των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της χώρας (και σαν αντιστάθμισμα στο μισθολογικό κόστος των εκατοντάδων νέων υπαλλήλων είπαν να γλυτώσουν πέντε φράγκα δίνοντας επίδομα θέσης τμηματάρχη αντί διευθυντού). Όλα τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία πρέπει να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους (έστω και με λογικές ή αναγκαίες συγχωνεύσεις σε λιγότερα), μέχρι να απορροφηθούν ομαλά από τα κτηματολογικά γραφεία που συστήνονται μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:36 | Αναστασια

  Οσον αφορά τους διπλωματούχους μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται στα Κτηματολογικά Γραφεία / Υποθηκοφυλακεία ως ΠΕ Διοικητικού Οικονιμικού θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη έτσι ώστε να δύναται να αξιοποιηθούν ως ΠΕ Μηχανικού στο νέο σχέδιο νόμου . Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που εργάζονται στα προαναφερθέντα γραφεία διαθέτουν την επιστημονικη τεχνικη καταρτιση που τους προσδιδει το πτυχιο μιας Σχολής Πολυτεχνείου και θεωρω οτι πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στις επερχόμενες αλλαγες .

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 11:28 | Δημητρης

  θα μπορουσε να ενσωματωθεί στο τεχνικο προσωπικο με αντιστοιχα τμήματα για τις εκτασεις του δημοσιου, ειτε αυτες διαχειρίζονται απο τα δασαρχεια, ειτε του οικονομικων (κτηματικες υπηρεσιες), είτε του υπουργειου γεωργιας (δ/νσεις πολιτικης γης)κ λοιπων φορεων π.χ προνοιας δημιουργωντας γραφεια στα κατα τοπους κτηματολογικα γραφεια ωστε να υπαρχει εννιαια πολιτικη για τις εκτασεις του δημοσιου και φυσικα οι μηχανικοι αυτοι θα συμβαλουν στην λειτουργεια των γραφειων, εξυπηρετηση, καταχωρηση πραξεων, δημιουργια σχεδιων κ αναπαραγωγη αυτων χωρις να χρειαζεται να προσληφθουν νεοι μηχανικοι στα κατα τοπους κτηματολογικα γραφεια για τη στελεχωσή τους.