Άρθρο 15 – Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Οργανισμού

1. Συστήνονται Κτηματολογικά Γραφεία του Οργανισμού ως εξής:

1) Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
2) Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3) Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
4) Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
5) Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
6) Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
7) Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
8) Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
9) Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.
10) Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, με έδρα το Κορωπί.
11) Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, με έδρα τον Πειραιά.
12) Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
13) Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
14) Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.
15) Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και
16) Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο.
17) Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου εκκινεί από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.7 του άρθρου 1 με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας της Περιφέρειας.

2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, Υποκαταστήματα, ως εξής:

α) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης(4).

β) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υποκαταστήματα Καλαμαριάς, Λαγκαδά και (2).

γ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας , τα Υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7).

δ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας (3).

ε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκαταστήματα Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, (3).

στ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υποκαταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου, Τρικάλων (5).

ζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου , Πύργου, Αμαλιάδας, Ζακύνθου, (6).

η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας (5).

θ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως(3).

ι) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Ελευσίνας, Μαραθώνα, (5).

ια) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, τα Υποκαταστήματα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου(2).

ιβ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα Υποκαταστήματα, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας, (4).

ιγ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, και Λήμνου (4).

ιδ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταστήματα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Πάρου (7).

ιε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκαταστήματα Ρεθύμνου, Χανίων, Νεάπολης Λασιθίου, (3).

ιστ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα Υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου και Κώ – Λέρου (4).

ιζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υποκαταστήματα Λευκάδας και Κεφαλληνίας-Ιθάκης (2).

Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 καθορίζονται η έδρα και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας εκάστου Υποκαταστήματος. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη σύσταση του Υποκαταστήματος και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
H σύσταση των Υποκαταστημάτων γίνεται σταδιακά, και κατ’ ανώτατο όριο εντός του χρόνου του α’ εδαφίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κτηματογράφησης, της ψηφιοποίησης των αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, τον αριθμό των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά, και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία των προς κατάργηση δομών.

3. Τα Κτηματολογικά Γραφεία είναι καθ΄ύλην αρμόδια για:
α) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2308/1995, 2664/1998 και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων. β) αα) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998.
ββ) Την τήρηση, διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και
γγ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
Τα Υποκαταστήματα ασκούν τις αρμοδιότητες της περίπτ. β’ στις περιοχές της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί να εκχωρεί την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτ. α’ προς τους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων του.

4. Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων, ασκούνται στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποθηκοφυλακείου της έδρας τους που καταργείται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1. Για το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου ως αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, νοείται το Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου Πλευράς . Το Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας δεν ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:40 | Γιάννης Σταθόπουλος, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Αττικής

  Με το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου που είναι σε διαβούλευση καταργούνται τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία. Στη θέση τους δημιουργούνται το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στο Χαλάνδρι και το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα στο Μαρούσι. Το σχέδιο νόμου δεν ξεκαθαρίζει σε ποιο από τα δύο γραφεία θα υπάγεται χωρικά η Αγία Παρασκευή.
  Η σημερινή λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής κρίνεται πολύ ικανοποιητική από τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και ως εκ τούτου περιμέναμε, στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, μέτρα που θα βελτίωναν τη λειτουργία του, όπως για παράδειγμα την τροποποίηση της χωρικής αρμοδιότητάς του Υποθηκοφυλακείου ώστε αυτά να συμπίπτουν με το σύνολο της έκτασης της πόλης μας και να αναιρεθεί το παράδοξο να ανήκουμε σε δύο διαφορετικά Κτηματολογικά γραφεία. Αντ’ αυτού βλέπουμε για άλλη μια φορά να προτείνεται η κατάργησή του.
  Η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής ήρθε στο Δήμο μας με το Νόμο Καλλικράτη το 2011. Στη χωρική της αρμοδιότητα υπάγονται έξι Καλλικρατικοί Δήμοι, το προσωπικό της όμως βαίνει μειούμενο, παρά τις εκκλήσεις μας προσλήψεις δε γίνονται, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποβαθμίζονται και τα παράπονα των πολιτών διογκώνονται.
  Δε πιθανολογούμε ούτε κινδυνολογούμε λέγοντας ότι το νέο σύστημα δε θα δουλέψει. Γνωρίζουμε πως δε θα δουλέψει, γιατί δε δούλεψε με την Πολεοδομία, γιατί δε δούλεψε με την Πρόνοια, γιατί δε δούλεψε με την Εφορία. Διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητούμε να λειτουργεί στην Αγία Παρασκευή γραφείο και μάλιστα να περιέλθει όλη η πόλη στην χωρική αρμοδιότητά του. Ο στόχος είναι η αποκέντρωση ως μέσο για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

  Γιάννης Σταθόπουλος, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Αττικής

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:21 | Χαλκιας Δημοσθενης

  AP 15
  ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Β ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΧΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  Δ ΧΑΛΚΙΑΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:35 | ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου με τίτλο « Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» το οποίο ήδη αναρτήθηκε η διάταξη έχει ως ακολούθως:
  Στην παρ.1 περ. (10) ορίζεται ότι :
  «Συστήνονται Κτηματολογικά Γραφεία του Οργανισμού ως εξής: Κτηματολογικό γραφείο Αττικής με έδρα το Κορωπί» και εν συνεχεία ότι « Η έναρξη λειτουργία εκάστου Κτηματολογικού Γραφείου εκκινεί από την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του αρ. 1 με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας της Περιφέρειας»
  Ακολούθως στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου και ειδικότερα στην περ. ( ι) προβλέπεται ότι στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής ιδρύονται τα υποκαταστήματα Αμαρουσίου και Κηφισιάς (όμοροι δήμοι οι Δήμοι Αμαρουσίου και Κηφισιάς), Αχαρνών Ελευσίνας και Μαραθώνα (που εδρεύει στο Καπανδρίτι Αττικής).
  Στην ουσία λοιπόν καταργείται το Υποθηκοφυλακείο Σπάτων, το οποίο εδρεύει στα Σπάτα και εξυπηρετεί εκτός από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος και τους Δήμους Παλλήνης , Ραφήνας -Πικερμίου, και την Δημοτική Ενότητα Ν. Μάκρης από τον Δήμο Μαραθώνα και δεν διατηρείται ούτε ως παράρτημα του Νεοσυνιστώμενου Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής.

  Δηλώνοντας την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση ζητούμε δε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί το Υποθηκοφυλακείο Σπάτων ως έδρα του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών εφόσον είναι το μόνο από τα υπάρχοντα που διαθέτει την αναγκαία κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή ή σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί ως παράρτημα του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής. Σημειωτέον ότι η Κεντρική Δ.Ο.Υ της Ανατολικής αττικής και μία από τις μεγαλύτερες της χώρας είναι η Δ.Ο.Υ Παλλήνης και το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Σπάτων είναι το εγγύτερο σε αυτήν.

  Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους πλήττεται η τοπική κοινωνία Του Δήμου Παλλήνης :
  1.Αφενός από ένα σύστημα οργανωμένο και τοπικά επικεντρωμένο το οποίο απασχολείται έχει την ευχέρεια να απαντήσει σε κάθε συγκεκριμένη αίτηση Δημότη σε εύλογο και σύντομο χρόνο, με γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, περνάμε σε μια υδροκέφαλη Δημόσια υπηρεσία με χαμηλό επίπεδο στελέχωσης από πλευράς ικανοτήτων και χωρίς το αναγκαίο γνωστικό επίπεδο.
  2.Από μια υπηρεσία που λειτουργεί με όρους ιδιωτικούς, δηλαδή με έναν υπεύθυνο επικεφαλής- τον Υποθηκοφύλακα – ο οποίος λειτουργεί με προσωπική ευθύνη και συνέπεια και το προσωπικό του που εργάζεται με ιδιωτική σχέση εργασίας – με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και ποιότητα εργασίας – περνάει σε άλλη μια Δημόσια υπηρεσία με όλες τις παθογένειες του Ελληνικού Δημοσίου.
  3.Αρκεί να σημειωθεί από την εμπειρία των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων Πειραιώς και Αθηνών που λειτουργούν στον νομό Αττικής, ότι ο χρόνος αναμονής για να λάβει κάποιος πιστοποιητικό φτάνει ή και ξεπερνά τους έξι μήνες! Στα δε νεοσυσταθέντα έμμισθα υποθηκοφυλακεία υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης του κοινού. Αντιθέτως, σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο Σπάτων τα πιστοποιητικά κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος του κτηματολογίου του Δήμου Παλλήνης δίνονται αυθημερόν και των καταχωρήσεων αμέσως μετά την παρέλευση της επεξεργασίας του πενθημέρου που προβλέπεται από το νόμο για κάθε πράξη.
  4. Οι μελέτες κτηματογράφησης που έχουν παραλειφθεί από τους αναδόχους και ήδη βρίσκονται στο Υποθηκοφυλακείο Σπάτων που λειτουργεί ως κτηματολογικό γραφείο για τον Δήμο Παλλήνης, περιέχουν άπειρα σφάλματα και παραλείψεις τα οποία προκειμένου να τα διορθώσουν οι δημότες προβλέπεται από το νόμο ότι θα πρέπει να προσφύγουν στην δαπανηρή και απαιτητική από άποψη χρόνου δικαστική οδό. Ωστόσο σήμερα πραγματοποιεί τις διορθώσεις ο ίδιος ο Υποθηκοφύλακας άμεσα με την διαδικασία του προδήλου ή της χωρικής μεταβολής, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και γνώση της περιοχής καθώς και την δυνατότητα προσωπικής ενασχόλησης με το κάθε ιδιαίτερο ζήτημα.
  5. Γιατί να είναι απαραίτητο να μεταβεί ο/η Δημότης σε ένα πιο απομακρυσμένο Δήμο, όπου η ακίνητη περιουσία του δηλ. τα συμβόλαια που την αφορούν, θα βρεθεί τσουβαλιασμένη σε ένα αχανές αρχείο συμβολαίων που θα περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια όλων των παραπάνω δήμων; Κατά το κοινώς λεγόμενο «άντε βρες άκρη». Επίσης αντί ενός πιστοποιητικού θα πρέπει να παίρνει και δεύτερο δηλ. πριν και κατόπιν της μεταφοράς του αρχείου από το νεοσυσταθέν Κτηματολογικό Γραφείο, οπότε αμέσως έχουμε διπλασιασμό του κόστους.
  6. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα σωστό και λειτουργικά αποτελεσματικό υποθηκοφυλακείο είναι και ένα επενδυτικό εργαλείο για τον Δήμο μας.
  Είναι αδύνατον οι Δημότες να καταφέρουν να εξυπηρετηθούν εφόσον οι υπάρχουσες δομές θα τορπιλιστούν με την από- διοργάνωση των υποθηκοφυλακείων.

  Σκοπός του συντάκτη του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία άλλης μιας Δημόσιας υπηρεσίας όπου θα τακτοποιηθούν ημέτεροι, η επιπλέον επιβάρυνση του Δημότη Έλληνα φορολογούμενου με πάνω από χίλιους επιπλέον υπαλλήλους που θα πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο- εφόσον μεταξύ άλλων θα βαφτίσει το ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετεί στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια δημόσιους υπαλλήλους- χωρίς να έχουν ποτέ περάσει από διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή από οποιαδήποτε αξιολόγηση σε αντίθεση με τον προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου που διορίζεται μετά από αδιάβλητο δημόσιο διαγωνισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και εν τέλει η κατάρρευση του έργου του κτηματολογίου που θα είναι αδύνατον να υποστηριχθεί από τόσο μαζικές δομές. Όπως αποδείχτηκε από τις πρόσφατες εμμισθοποιήσεις κάποιων υποθηκοφυλακείων- Κτηματολογικών γραφείων, το Δημόσιο θα είναι αδύνατον αν σηκώσει το βάρος της λειτουργίας των νέων αυτών δομών και φυσική συνέπεια θα είναι η αύξηση του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας που θα την επωμισθεί ο Δημότης συναλλασσόμενος.

  Ο Δήμαρχος Παλλήνης

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:51 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

  ΝΤΡΟΠΗ – ΑΙΣΧΟΣ !

  Αλλο ένα νομοσχέδιο, αυτή τη φορά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έρχεται να υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το Νομό Λασιθίου και ειδικότερα την πόλη της Σητείας, μια πόλη 11.000 περίπου μόνιμων κατοίκων και συνολικά περίπου 16.000 – 17.000 κατοίκων αν συνυπολογίσουμε και αυτούς που μένουν μόνιμα σε μεγάλα χωριά στον ευρύτερο Δήμο Σητείας και η μετάβαση από και προς τη Σητεία είναι ήδη δύσκολη λόγω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Αλήθεια άραγε έχουν γνώση της ιδιομορφίας της επαρχίας και συγκεκριμένα της επαρχίας Σητείας οι συντάκτες του νομοσχεδίου ?

  Αυτή τη στιγμή η Σητεία απέχει από το δημιουργούμενο με το παρόν νομοσχέδιο υποκατάστημα Νεάπολης 85 περίπου χιλιόμετρα, σε ένα άθλιο απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις και εξαγγελίες άλλου υπουργού δεν πρόκειται να βελτιωθεί (ο κ. Σπρίτζης δήλωσε ότι ο ΒΟΑΚ θα ξεκινάει από τα Χανιά και θα τελειώνει στον Άγιο Νικόλαο.). Ένας απλός πολίτης ή ένας επαγγελματίας από τη Σητεία θα πρέπει να οδηγήσει για περίπου μιάμιση ώρα για να φθάσει στη Νεάπολη και άλλο τόσο για να επιστρέψει στην κατοικία του, συν τον χρόνο που θα αφιερώσει στο κατάστημα για έλεγχο βιβλίων ή λήψη πιστοποιητικών. Σκεφθείτε λοιπόν πόση ταλαιπωρία θα υποστεί ένας κάτοικος της Ζάκρου ή του Παλαικάστρου, που βρίσκονται στο άκρο ανατολικό μέρος της Κρήτης. Κι αν δεν μπορείτε να σκεφθείτε ανοίξτε έναν γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.

  Δεν είμαστε αντίθετοι προς την εξέλιξη και την τεχνολογικη πρόοδο όμως αυτή να γίνεται με σχεδίαση και οργάνωση και χωρίς βεβιασμένες κινήσεις. Για να γίνουμε πιο σαφείς, ας μας εξηγήσει κάποιος από το Υπουργείο πως πρόκειται ένα Ν.Π.Δ.Δ. να προβεί έγκαιρα στην κτηματογράφηση της Χώρας εντός του μεταβατικού χρόνου των 24 μηνών όταν από το 1995 και μετά η ΕΚΑΧ ΑΕ κατάφερε να κτηματογραφήσει μόνο το 7,6% της Ελληνικής Επικράτειας? Ας προβούν από το υπουργείο σε μηχανοργάνωση και σε δημιουργία βάσης δεδομένων και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των υπηρεσιών (από την οποία πολίτες ή δικηγόροι ή μηχανικοί ή συμβολαιογράφοι θα μπορούν να κατεβάζουν σε μορφή pdf ή word ένα πιστοποιητικό ) προτού προβούν σε κατάργηση-συγχώνευση υπηρεσιών στο όνομα της εξοικονόμησης, που υπαγορεύουν ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ!!!.

  Και όχι μόνο αυτό, ας επισκεφθούν οι αρμόδιοι τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία για να διαπιστώσουν ότι μέσα σε 24 μήνες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μεταφέρουν τους τόμους των βιβλίων, τα έπιπλα και τα γραφεία των τριών καταργούμενων υποθηκοφυλακείων σε ενα κτήριο – κ αυτό με δυσκολία.

  Επίσης προβλέπεται η αύξηση των τελών για όλες τις πράξεις – ασχολίαστο για τις δύσκολες εποχές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζούμε.

  Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε τη διαρκή αποψίλωση την οποία υφίσταται η πόλη της Σητείας, με κατάργηση της Δ.Ο.Υ το 2011 και μεταφορά της στον Άγιο Νικόλαο και φυσικά την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το 2013 – με συνέπεια δικηγόροι – μάρτυρες να οδηγούν 170 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα στη Νεάπολη Λασιθίου, ενώ μέχρι πρόσφατα ένας εισαγγελέας και ένας πρωτοδίκης έρχονταν να δικάσουν στη Σητεία ΜΙΑ φορά το μήνα όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της περιοχής.

  Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική, το συμφέρον των πολιτών και ειδικότερα να αντιμετωπιστούμε επιτέλους και μεις οι δικηγόροι ως επιστημονικός κλάδος και όχι ως υπηρέτες συμφερόντων τρίτων που υπαγορεύουν στη χώρα μας όλες τις ενέργειες.

  Ζητούμε το Υποθηκοφυλακείο της Σητείας να παραμείνει στη Σητεία και να αναθμιστεί ο ρόλος του !

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:08 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω0ΑΛΩΛΤ-839
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  Από το αριθμ. 6-29/6/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 6/104/2016 απόφασή του.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ
  Ν.Λιόλιος Η.Κολομτσάς Γ.Σταθουλόπουλος Γ.Γουρνάς
  Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου Δ.Χρήστου
  Β.Καρατράντος Α.Γκιώνης
  Δ.Τσοχαντάρης Ν.Παπαχριστόπουλος
  Π.Μαρκοστάμος Ν. Σωτήρχου
  Αλ.Κούρος Κ.Πάσσας
  Ι.Χριστοφόρου
  Α.Θεοχάρης
  Γ.Βλαχάβας
  Ι.Κούρος
  Α. Κοτσιαφίτη
  Β.Δ.Κυριαζής
  Ι.Παπαγεωργίου
  Κ.Αγγελούσης
  Κ.Σούλιας
  Β.Σίμου-Παλαιολόγου
  Ζ.Καζάνας
  Γ.Σκαμπερδόπουλος
  Κ.Δούρος
  Γ.Ρούσσης

  Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Νικόλαος. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

  Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης, 2. Γ. Πάσσα,
  Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Μ. Δουμάνη
  Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Γ. Μύθης , 2. Γ. Ρουμπής , 3. Δ.Κυριαζής ,
  Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2. Σ. Σαρηγιάννης , 3. Α. Πλατίτσας,
  4. Ι. Σκορδάς, 5.Α. Ευθυμίου,
  Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,
  Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάμπρου,

  Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 7165 – 24/06/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 17ο: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

  Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
  «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
  Μετά την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , προέκυψαν τα παρακάτω θέματα , τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορά:

  Θέμα 1ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
  Θέμα 2ο : Παράταση συμβατικού χρόνου της από 5-8-2015 σύμβασης για το έργο Ενέργειες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
  Θέμα 3ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
  Θέμα 4ο : Επί προβλήματος ύδρευσης ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου
  Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα τα παραπάνω θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.
  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
   την εισήγηση του Δημάρχου,
   την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
   το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους.

  Στη συνέχεια ο Κος Πρόεδρος ερχόμενος στο 1ο Θέμα της πρόημερησίας διάταξης περί
  «έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ» έδωσε το λόγο στο
  Κο Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
  Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Νόμου με τίτλο ¨Αναδιοργάνωση
  των Υποθηκοφυλακείων της Χώρας¨ με το οποίο καταργούνται τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία
  ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού ¨Σύσταση και αρμοδιότητα έμμισθων υποθηκοφυλακείων ¨
  Συστήνονται πλέον των ήδη λειτουργούντων σαράντα ένα έμμισθα υποθηκοφυλακεία ως εξής:
  24) Λαμίας με έδρα τη Λαμία στο οποίο υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας , η οποία
  μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εξυπηρετείται από τα Υποθηκοφυλακεία Λαμίας,
  Αταλάντης, Σπερχειάδος, Θερμοπυλών , Δομοκού, Φαλάρων, Ελάτειας, Μακρακώμης, Υπάτης,
  και Αμφίκλειας.
  Η πάγια αρχή του Δήμου Λοκρών παρέχοντας κτίρια Υλικοτεχνική υποδομή και οτιδήποτε χρειαστεί
  για την διατήρηση όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών .
  Κλείνοντας ο Κος Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, καλώντας
  παράλληλα το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, μετά από διαλογική συζήτηση και
  αφού έλαβε υπόψη του:
  1.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10
  2.Την εισήγηση του Κου Δημάρχου .
  3.Τις παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του όπως αναλυτικά φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά .

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α) Δηλώνει την αντίθεση του αναφορικά με το σχέδιο Νόμου με τίτλο ¨Αναδιοργάνωση
  των Υποθηκοφυλακείων της Χώρας¨ με το οποίο καταργούνται τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία
  ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.
  Β) Επικαιροποιεί την πάγια αρχή του Δήμου Λοκρών παρέχοντας κτίριο υλικοτεχνική υποδομή
  και οτιδήποτε χρειάζεται για την διατήρηση «του ΥΠΟΘΗΚΟΦΗΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»
  Γ) Εξουσιοδοτεί το Κο. Δήμαρχο για τις όποιες ενέργειες.

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
  ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ.
  1. Η κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και η μεταφορά του στην έδρα του Νομού, ήτοι στη Λαμία, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, διογκώνοντας τα ήδη υπάρχοντα που έχει δημιουργήσει η εσφαλμένη Κτηματογράφηση των πιλοτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Λοκρίδας.
  Και τούτο διότι οι αλλαγές δεν βασίζονται σε κάποια μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας, καθώς επίσης δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των δημοσίων εγγράφων και των πράξεων αλλά και έκδοσης πιστοποιητικών για τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών της Λοκρίδας.
  2. Παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών της Λοκρίδας για άμεση επίλυση των θεμάτων τους και την προστασία της ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με το άρ. 17 του Συντάγματος, καθώς θα απαιτείται να διανύσουν αποστάσεις μετ’ επιστροφής 200 και πλέον χ.λ.μ., για να εξυπηρετηθούν σε κάθε εμπράγματη συναλλαγής τους.
  3. Δημιουργεί ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές και οδηγεί σε κατάργηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Λοκρίδας επί της ιδιωτικής τους περιουσίας.
  4. Θίγονται άμεσα οι επαγγελματίες της περιοχής της Λοκρίδας που το αντικείμενο τους συνδέεται με το Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές κ.λ.π.).
  5. Η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης σημαίνει επί της ουσίας κατάργηση της δημοσιότητας και της πλήρους διαφάνειας στις εμπράγματες συναλλαγές με αποτέλεσμα οι πολίτες της Λοκρίδας να μην λαμβάνουν γνώση των νέων διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης και να κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους χωρίς να μπορούν άμεσα να αντιδράσουν.
  6. Η κτηματογράφηση στην Λοκρίδα έγινε με το α’ & β’ πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίστηκε σε τεχνικές αποτύπωσης παρωχημένες και καθίσταται άμεσα ανάγκη επικαιροποίησης των υπό κτηματογράφηση περιοχών. Η Λοκρίδα με άλλα λόγια λειτούργησε ως «πειραματόζωο» στη διαδικασία της κτηματογράφησης και αποτέλεσε τη βάση σημαντικών τροποποιήσεων σε βασικές διατάξεις του «Νόμου περί Κτηματολογίου» αλλά και περαιτέρω Διατάξεων Ειδικών Νόμων, οι οποίες όμως δεν εφαρμόστηκαν στην περιοχή μας καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας και της ισονομίας.
  7. Η κύρωση των Δασικών Χαρτών που προωθείται θα είναι ανέφικτη σε περίπτωση κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, άλλως θα αποβεί δυσμενής για τους πολίτες της Λοκρίδας.
  8. Τα προβλήματα που επιλύθηκαν διοικητικά μέσω των αποφάσεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης από το έτος 2003 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε περίπου 4.000. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η κτηματολογική εμπειρία της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης. Σε περίπτωση δε καταργήσεως του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, θα υπάρχει συσσώρευση των κτηματολογικών προβλημάτων, μη επίλυση τους, ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές και ωμή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας των Λοκρών πολιτών.
  9. Καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη, για λόγους ιστορικούς, φυσικούς, γεωπολιτικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς, η παραμονή, διατήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης εντός της πόλης μας, δεδομένου ότι το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης, το οποίο υφίσταται και λειτουργεί ως αυτόνομη υπηρεσία εντός της πόλης μας ήδη από το έτος 1870, καθώς και το τρέχον Κτηματολογικό γραφείο Αταλάντης, σε συνδυασμό, μάλιστα, με το τοπικό Ειρηνοδικείο (με έδρα την Αταλάντη) το οποίο, παρεμπιπτόντως, λειτουργεί εντός της πόλης μας από το έτος 1836, εξασφαλίζουν στους πολίτες της Λοκρίδας: α) την άμεση, ουσιαστική και ασφαλέστερη επίλυση των διαφορών τους που ανακύπτουν, πέραν των άλλων, σε εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων τους καθώς και β) την ασφάλεια, νομιμότητα και διαφάνεια επί των εμπράγματων συναλλαγών τους.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 6/104/2016
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
  Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ν.Λιόλιος Η.Κολομτσάς Γ.Σταθουλόπουλος, Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου
  Β.Καρατράντος, Α.Θεοχάρης, Γ.Βλαχάβας, Ι.Κούρος,
  Δ.Τσοχαντάρης, Π.ΜαρκοστάμοςΙ. Χριστοφόρου,
  Α. Κοτσιαφίτη, Αλ.Κούρος, Β.Δ.Κυριαζής
  Κ. Αγγελούσης , Ι.Παπαγεωργίου,
  Κ.Σούλιας, Β.Σίμου-Παλαιολόγου, Ζ.Καζάνας
  Γ.Σκαμπερδόπουλος,Κ. Δούρος, Γ.Ρούσσης,

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  Ο
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

  Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:53 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΤΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΗΔΗ ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΕΚΑΛΕΣΕ «ΔΙΑΟΛΟΥ ΤΟΠΟ») ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ(ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ). ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΏΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΧΘΗΚΑ ΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΟΤΕ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΕΣ ΛΟΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ. ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΔΙΑΝΥΣΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΟΧΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΧΟΗΡΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ?

  ΑΡΑΓΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ? ΑΝ ΝΑΙ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ? ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ΤΑ ΕΥΚΟΛΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞ ΟΣΩΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕ ΔΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΣΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ,
  ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.

 • Δεν χρειάζονται 87 τοπικά κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα που προβλέπει το ν/σ «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», άρθρο 15. Η θέσπιση 87 τοπικών γραφείων και υποκαταστημάτων είναι μια τεράστια σπατάλη και πηγή αναποτελεσματικότητας και ταλαιπωρίας για τους πολίτες, έξω από κάθε σύγχρονη λογική διοίκησης και διάρθρωσης δημοσιών οργανισμών τον 21ο αιώνα. Το ν/σ θα έπρεπε να έχει ως στόχο η εξυπηρέτηση των πολιτών και όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από μια κεντρική, κατάλληλα στελεχωμένη, υπηρεσία, ιδανικά χωροθετημένη εκτός Αθηνών και οποιοιδήποτε αυτοπρόσωπη παρουσία να διεκπεραιώνεται από τα ΚΕΠ με υποστήριξη απο την κεντρική υπηρεσία του «Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου»

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:04 | Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ , 20 Δεκεμβρίου 2017
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
  Ν.Π.Δ.Δ.
  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10 – Τ.Κ. 35100
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
  ΤΗΛ 22310-27685
  Φ.Α.Ξ 22310-42933

  Αρ. Πρ. 690

  Π Ρ Ο Σ
  Αξιότιμο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  *****************
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε την πλήρη αντίθεση στο σχέδιο Νόμου, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», και σας γνωστοποιούμε την επιστολή μελών του ΔΣΛ, της κ. Ειρηνοδίκου Αταλάντης, Συμβολαιογράφων , Πολιτικών Μηχανικών κλπ με την οποία συντασσόμαστε πλήρως και έχει επί λέξει ως εξής
  ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

  Αταλάντη, 19 Δεκεμβρίου 2017
  Αξιότιμοι, κύριε Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ,

  Όπως σας είναι γνωστό, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση , το Σχέδιο Νόμου, με τίτλο ΄΄Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου ΄΄.
  Σύμφωνα με το ΄΄Άρθρο 15΄΄ αυτού – Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Οργανισμού ΄΄ 1. Συστήνονται Κτηματολογικά Γραφεία του Οργανισμού, ως εξής:….. 8) Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
  Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου εκκινεί από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.7 του άρθρου 1 με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας της Περιφέρειας.
  2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, Υποκαταστήματα, ως εξής:
  ……..η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας (5).΄΄
  Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 καθορίζονται η έδρα και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας εκάστου Υποκαταστήματος. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη σύσταση του Υποκαταστήματος και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
  H σύσταση των Υποκαταστημάτων γίνεται σταδιακά, και κατ’ ανώτατο όριο εντός του χρόνου του α’ εδαφίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κτηματογράφησης, της ψηφιοποίησης των αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, τον αριθμό των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά, και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία των προς κατάργηση δομών΄΄.

  Ως Δικηγόροι του Πρωτοδικείου Λαμίας και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας που διατηρούμε τα γραφεία μας στην Αταλάντη, καταδικάζουμε απερίφραστα το παραπάνω νομοσχέδιο . . Η επικείμενη ενσωμάτωση του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης – στην κτηματική αρμοδιότητα του οποίου, περιλαμβάνεται σήμερα , η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από το Λούτσι έως τον Άγιο Κωνσταντίνο Π.Ε. Φθιώτιδας και υπάγονται εκατοντάδες χιλιάδες δικαιώματα ιδιοκτησίας – στο υπερδιογκωμένο και νωθρό διοικητικά, Κτηματολογικό Γραφείο Λαμίας , συνιστά πρωτοφανή επίδειξη έλλειψης σεβασμού , απέναντι στους πολίτες της περιοχής μας , κλονίζοντας τη σχέση αμεσότητας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, δημιουργώντας αίσθημα κοινωνικής και πολιτικής απομόνωσής μας . Στην ουσία , κλονίζει τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου, καταστρατηγώντας ευθέως το Σύνταγμα και καταλύοντας της δημοκρατικές αρχές της ισότητας , της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αποκέντρωσης.

  Α. Κρίνουμε , ότι οι συντάκτες του σχεδίου , δεν στάθμισαν καταρχήν , την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής μας που αποτελεί στην ουσία από μόνη της μια ευρύτερη περιφερειακή ενότητα , τόσο από πληθυσμιακή όσο και από γεωπολιτική άποψη και κατ’ επέκταση, τις πολυποίκιλες δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες της περιοχής μας . ( Πχ η τελευταία ,εκτεινόμενη από το Λούτσι έως τον Άγιο Κωνσταντίνο ΠΕ Φθιώτιδας, υπολείπεται ελάχιστα σε έκταση, από την όμορη περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας- στην οποία ανήκουν δύο Πρωτοδικεία, Θηβών και Λιβαδειάς, χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ τους, μόνο σαράντα πέντε χιλιομέτρων ).
  Η απομάκρυνση του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης από τη φυσική, γεωπολιτική, ιστορική του θέση, -λειτουργεί από το έτος 1870 , ενώ το Ειρηνοδικείο Αταλάντης, από το έτος 1836- δημιουργεί προβλήματα ζωτικής φύσης στην κοινωνία μας , νεκρώνοντας την ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας που ήδη ασφυκτιά, υπό το βάρος των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων .
  Συγχρόνως , υποβαθμίζεται το λειτούργημα μας , ως Δικηγόρων του Πρωτοδικείου Λαμίας με έδρα μας την Αταλάντη , η επαγγελματική μας υπόσταση και η αξιοπρέπειά μας, ως επιστημόνων νομικών , στην πλειοψηφία μας, νέων – θιγόμενων συγχρόνως , όλων των κατ’ επέκταση συναφών με το έργο μας , επιστημονικών επαγγελματικών κλάδων, ήτοι των Συμβολαιογράφων, των Δικαστικών επιμελητών, των Μηχανικών, που συνυπογράφουν το παρόν . Λαμβανομένης δέ υπόψη, της δυσχερούς οικονομικής , κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας που έχει περιέλθει η χώρα, μετά την τυχόν έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου, ως νόμου του κράτους , θα επιδιδόμαστε καθημερινά, σε μια πρωτοφανή και εναγώνια προσπάθεια , να προασπίσουμε το ασφαλές περί δικαίου αίσθημα , καλούμενοι μαζί με τους κατοίκους της περιοχής μας , να διασχίζουμε αποστάσεις μετ’ επιστροφής 160 έως 200 και πλέον χιλιομέτρων (! ) με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής μας ακεραιότητας , για την ευόδωση του έργου μας , υποβαλλόμενοι σε μια απίστευτα ατέρμονη ψυχική ταλαιπωρία .
  Καθίσταται με αυτό τον τρόπο εντελώς εμφανής , η αστοχία του παρόντος Σχεδίου Νόμου, σ την επιλογή ως βασικού κριτήριου για τη σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου σε ένα τόπο , την ύπαρξη πρωτοδειακής έδρας, δημιουργώντας άμεσα κοινωνικές και πολιτικές ανισότητες στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας , ερχόμενου ευθέως, σε αντίθεση με τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας, της ισονομίας , της κοινωνικής δικαιοσύνης .
  Β. Παρακαλούμε , όπως λάβετε υπόψη σας, την τοπική ιδιαιτερότητα της συστέγασης του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης με το λειτουργούν από το έτος 2003 , Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης καθώς και τα ακανθώδη καθημερινά προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί , με τις ανακρίβειες των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και τις δαιδαλώδεις νομικές διαδικασίες επίλυσης τους . Γι’ αυτό , είναι απαραίτητη η μόνιμη και διαρκής φυσική παρουσία του επιστήμονα Δικηγόρου, Συμβολαιογράφου, Μηχανικού , στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, στην κτηματική περιφέρεια του οποίου, ανήκουν τα ακίνητα των συμπολιτών μας, για την αμεσότητα και την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
  Η συνένωση τους σε ένα Υπέρ-διογκωμένο Κτηματολογικό Γραφείο , με έδρα τη Λαμία , θα σημαίνει αυτόματα α ) ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές, β ) σημαντική δυσχέρεια στην έκδοση πιστοποιητικών και άλλων δημοσίων εγγράφων , γ ) εκ των πραγμάτων, τεράστια δυσλειτουργία και μόνιμη αδυναμία στην εξυπηρέτηση των πολιτών, δ ) μη επίλυση των κτηματολογικών προβλημάτων, εξαιτίας και της έλλειψης κτηματολογικής εξειδίκευσης και εμπειρίας των εργαζόμενων στο Κτηματολογικό Γραφείο Λαμίας και παραπομπή τους στα πολιτικά Δικαστήρια- ενώ σε πλείστες περιπτώσεις, είναι σύμφωνη με τον Κτηματολογικό Νόμο και εφικτή, η αντιμετώπισή τους, εντός του Κτηματολογικού Γραφείου, όπως πραγματοποιείται μέχρι σήμερα- πράγμα που από μόνο του, συνεπάγεται εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και δυσβάσταχτη οικονομική δαπάνη για τους συμπολίτες μας , ώστε οι παραπάνω, υπό α΄ έως δ΄ συνέπειες, μοιραία, καταλήγουν στην ε ) καταστρατήγηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας του πολίτη, στ ), την μελλοντική απομάκρυνσή των υπαλλήλων του λειτουργούντος Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης από τη θέση εργασίας τους και ζ) ουσιαστική απώλεια χρόνου εργασίας , σωματική και ψυχική καταπόνηση, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, λόγω των σημαντικότατων δαπανών μετακίνησης για τους κατοίκους της περιοχής μας . ( Παραδείγματος χάρη, ο κάτοικος Λάρυμνας ΠΕ Φθιώτιδας, θα διασχίσει διακόσια και πλέον, χιλιόμετρα, με δύο σταθμούς διοδίων -Τραγάνας και Αγίας Τριάδας- , για να εξυπηρετηθεί από το Υποθηκοφυλακείο Λαμίας και θα επιστρέψει στην κατοικία του, πιθανότατα άπρακτος.. )
  Γ. Υποστηρίζουμε , ως νομικοί , την άποψη πως είναι αδύνατο να υπάρχει τοπική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου με έδρα την Αταλάντη, αποφαινόμενου επί διαφορών που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που υπάγονται στην περιφέρειά του, χωρίς ταυτόχρονη στήριξη του λειτουργήματός μας και του έργου του Δικαστή, από το τοπικά υπάρχον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο. Γι αυτό και ο νομοθέτης – κρίνοντας απαραίτητη για την ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης , την ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή μας Ειρηνοδικείου- προχώρησε στη συγχώνευση με το Ειρηνοδικείο Αταλάντης, του γειτονικού Ειρηνοδικείου Ελάτειας με βασικό κριτήριο, αυτό του αριθμού έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/2012 ( ΦΕΚ 193 , Τεύχος Α, 10/10/2012, ΄΄Περί συγχώνευσης ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας΄΄).
  Επιπλέον, υπάρχει αδήριτη νομική αναγκαιότητα , κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών , της δημόσιας πίστης , καθώς και της προστασίας του καλόπιστου συναλλασσόμενου, με διενέργεια νομικού έλεγχου τουλάχιστον προ είκοσι (20 ) και πλέον ετών, πράγμα που από μόνο του- δεδομένου ότι δεν έχει καν συμπληρωθεί 20ετια από την λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή μας – συνεπάγεται την κοινή στέγαση του Υποθηκοφυλακείου και του τρέχοντος Κτηματολογικού Γραφείου, στον ίδιο τόπο, και δη της Αταλάντης .
  Συγχρόνως , παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας, ότι για την εξειδικευμένη επιστημονική διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών, που θα συμβάλλει αποφασιστικά , στην προστασία της ιδιοκτησίας του Κράτους και του Πολίτη- που προωθείται και από το λειτουργούν, ομοίως με το Υποθηκοφυλακείο, από το έτος 1870, Δασαρχείο Αταλάντης – κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης, όπου έχουν μεταγραφεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και έκτοτε, τίτλοι κτήσεως των πολιτών, κατοχυρώνοντας νομικά, τα εμπράγματα δικαιώματά τους καθώς και του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης .
  Ε. Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχουν ούτε λειτουργικοί λόγοι που να επιβάλλουν ειδικά, τη συγχώνευση δύο Υποθηκοφυλακείων και κατ΄επέκταση, δύο Κτηματολογικών Γραφείων (Αταλάντης-Λαμίας) , αφού γεωγραφικά δεν δύνανται να θεωρηθούν όμορα, δύο Κτηματολογικά Γραφεία εξαιρετικά μεγάλης χιλιομετρικής μεταξύ τους, απόστασης, ούτε οικονομικοί λόγοι , δεδομένου ότι το υπάρχον Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης, καλύπτει μόνο του τα έξοδα υλικής και τεχνικής υποδομής του, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά το Ελληνικό Δημόσιο . Υπάρχει άλλωστε, η οικονομική και υλικοτεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης του εγγύς κείμενου Υποθηκοφυλακείου Ελάτειας , σε αυτό της Αταλάντης, όπως ακριβώς επιτυχώς επιτεύχθηκε με τη συγχώνευση των δύο Ειρηνοδικείων, Αταλάντης-Ελάτειας .
  Επομένως , είναι ιστορική , φυσική, γεωπολιτική και νομική αναγκαιότητα, να διατηρηθούν το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου , καθώς και το τρέχον Κτηματολογικό αρχείο ( Κτηματολογικά Βιβλία και ηλεκτρονικοϋλικός εξοπλισμός ) , στην πόλη της Αταλάντης . Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Λοκρών, δύναται να συνδράμει υλικοτεχνικά, παραχωρώντας προς τούτο , κτιριακές εγκαταστάσεις εντός της πόλης της Αταλάντης , χωρίς να απαιτείται περαιτέρω κρατική οικονομική επιβάρυνση .
  ΣΤ. Σε επίρρωση των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω, αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και ιδιαίτερα την γιγάντωση των κτηματολογικών σφαλμάτων στα ακίνητα των συμπολιτών μας που μοιραία , οδηγούν στη δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας τους καταστρατηγώντας ευθέως το Σύνταγμα, σας παραθέτουμε αυτούσια αποσπάσματα του από 14/7/2016 υπομνήματός μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης –Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
  ΄΄ Αταλάντη, 14 Ιουλίου 2016

  Αξιότιμοι, κ.κ. Υπουργέ και Γενικέ Γραμματέα,
  Βα. (…….) Συγχρόνως , σας επισημαίνουμε σθεναρά , την τοπική ιδιαιτερότητα της συστέγασης και της νομικής αλληλουχίας του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης, με το λειτουργούν από το έτος 2003 , Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης , καθώς και τα γιγαντιαία καθημερινά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί , με τις ανακρίβειες των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και τις δαιδαλώδεις νομικές διαδικασίες επίλυσης τους .
  Συγκεκριμένα, είναι γνωστό σε όλους και αποτελεί θλιβερή ζώσα πραγματικότητα, για τους κατοίκους της περιοχής μας , ότι η διαδικασία κτηματογράφησης – που έλαβε χώρα με την εφαρμογή του Α΄ πιλοτικού Προγράμματος, πρώτα στον πρώην Δήμο Οπουντίων (Δ.Δ.Μαρτίνου ) Π.Ε. Φθιώτιδας , το 1995 και στη συνέχεια, σε εφαρμογή του Β΄ πιλοτικού Προγράμματος και στους λοιπούς πρώην Δήμους της κτηματικής μας περιφέρειας – έγινε κυριολεκτικά ΄΄στο πόδι΄΄ , με κύρια χαρακτηριστικά αυτής , την καθολική έλλειψη οργάνωσης και την εγκληματική προχειρότητα στην υλοποίηση της.
  Ειδικότερα, η απουσία νομικά και τεχνολογικά έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού (δικηγόρων και τοπογράφων μηχανικών ) κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και των ενστάσεων περί ιδιοκτησίας , η έλλειψη εκτενούς και ουσιαστικού ελέγχου από τον πρώην ΟΚΧΕ ή την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις αναδόχους εταιρείες που ανέλαβαν το έργο της κτηματογράφησης, η ολοκληρωτική απουσία καταλογισμού από το Κράτος ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους ( από δόλο ή βαριά αμέλεια ) για πράξεις ή παραλείψεις τους , η ελλιπής ενημέρωση των συμπολιτών μας, η απουσία έως σήμερα κυρωμένων δασικών Χαρτών και η μη καταγραφή του αιγιαλού, καθώς και η αδικαιολόγητα αργοπορημένη- κατά το στάδιο της προδικασίας της β΄ανάρτησης, ήτοι το ελάχιστο, τέσσερα (4 ) έτη αργότερα από την έναρξη της κτηματογράφησης – υποβολή Δηλώσεων ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο , ως προς τις διεκδικούμενες από αυτό εκτάσεις, είναι μόνο ορισμένες από τις αιτίες που οδήγησαν σε μια πρωτοφανή διόγκωση των κτηματολογικών σφαλμάτων , με την επίσημη έναρξη των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, στο αρμόδιο τοπικά Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης .
  Τα κραυγαλέα λάθη και οι ανακρίβειες , αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, της κτηματικής περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, όσο τα γεωμετρικά τους στοιχεία. (Στο ιδιοκτησιακό, πχ. εμφαίνεται εσφαλμένα ως ιδιοκτήτης Άγνωστος ,παρά την εμπρόθεσμη και νομότυπη δήλωση από τον ιδιοκτήτη, ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μή έχον σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, ή ακόμη, το Ελληνικό Δημόσιο, παρόλο που δεν διεκδικεί την κυριότητα αυτού. Επίσης ,υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα και ανακρίβειες ως προς τον τίτλο κτήσεως του δικαιούχου, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, τα βάρη και τις διεκδικήσεις τρίτων, στο βεβαρημένο ή διεκδικούμενο ακίνητο . Τέλος, επισημαίνονται λάθη που αφορούν την γεωγραφική θέση και τα όρια αυτού, κ.ο.κ. )
  Μολονότι – έπειτα από τις συνεχείς υποδείξεις Δικηγόρων , Συμβολαιογράφων και Μηχανικών αλλά και τις εναγώνιες εκκλήσεις των συμπολιτών μας, για επίλυση των κτηματολογικών προβλημάτων των ακινήτων τους, που δήλωσαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων- έγιναν φιλότιμες και κατ’ εξακολούθηση, προσπάθειες από τον Δήμο Λοκρών, για επανακτηματογράφηση και διαπιστώθηκε εν τοις πράγμασι, ο τεράστιος αριθμός των κτηματολογικών λαθών από τον πρώην ΟΚΧΕ, διαιωνίζεται ολοένα η ίδια νοσηρή κατάσταση ( βλέπετε συνημμένα έγγραφα ).
  β. Το μέγεθος των κτηματολογικών σφαλμάτων των ακινήτων της ευρύτερης κτηματικής περιοχής μας , καταδεικνύεται σήμερα ωμά και ρεαλιστικά, στο επίσημα τηρούμενο από το Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης , ΄΄ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ΄΄.
  (Συγκεκριμένα , στον παρακάτω πίνακα , θα διαπιστώσετε τον αριθμό των Αποφάσεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, ανά έτος καταχώρισης, επί αιτήσεων διόρθωσης που αφορούν πρόδηλα σφάλματα σε εμπράγματα δικαιώματα καθώς και σφάλματα των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων (βλ. άνω υπό Βα) που έγιναν δεκτές και επιλύθηκαν εξωδικαστικά , ήτοι με την εσωτερική διοικητική νόμιμη διαδικασία , Ν.2664/98 Α.18 παρ.2 & 19 παρ.2 και 4).
  ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡ/ΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  2004 02
  2005 63
  2006 369
  2007 449
  2008 341
  2009 340
  2010 428
  2011 314
  2012 206
  2013 175
  2014 131
  2015 144

  Με μια απλή παρατήρηση του άνω πίνακα, κατά μέσο όρο, σε κάθε ήμερα του έτους , αντιστοιχεί μια απόφαση διόρθωσης σφαλμάτων των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών , γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα, την ανακρίβεια –αναποτελεσματικότητα, των εφαρμοσμένων πιλοτικών προγραμμάτων κτηματογράφησης στην περιοχή μας. ( Σημειώνουμε, ότι οι άνω Αποφάσεις της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, θα ήταν πολλαπλάσιες σε αριθμό, λαμβανομένης υπόψη της βαθειάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, σήμερα ) .
  Γ. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άνω ομαλή, ορθή, νόμιμη, αποτελεσματική και κυρίως εξωδικαστική αντιμετώπιση των άνω σφαλμάτων , είναι : α ) η αδιάλειπτη, απρόσκοπτη, φυσική παρουσία και έρευνα των νομικών (Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων ) , στο τρέχον αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου καθώς και στο Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης , στην κτηματική περιφέρεια των οποίων, ανήκουν τα ακίνητα των συμπολιτών μας, για τον νομικό έλεγχο και την άμεση εξακρίβωση των σφαλμάτων τους , β ) η μεθοδική συνεχής προεργασία , με άντληση των ορθών στοιχείων για την κτηματολογική διόρθωση , μόνο από τα δημόσια έγγραφα του Υποθηκοφυλακείου , σύμφωνα με τον Κτηματολογικό Νόμο ( π.χ . συμβόλαια, περιλήψεις εγγραφής βαρών, αγωγές διεκδίκησης, πιστοποιητικά κ.ο.κ ) , γ ) ως προς τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, η άμεση σύμπραξη με τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό , η επιτόπια εκ μέρους τους έρευνα των Κτηματολογικών Χαρτών για εντοπισμό των προβληματικών ακινήτων και η εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων για την κτηματολογική τους τακτοποίηση και δ ) η εμπειρία, η κτηματολογική εξειδίκευση και η νομική γνώση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης.
  ….
  Η μη σωρευτική ύπαρξη όλων των άνω προϋποθέσεων , σημαίνει αυτόματα τη μη επίλυση των κτηματολογικών προβλημάτων , την τεράστια δυσλειτουργία στις εμπράγματες συναλλαγές , την απώλεια εσόδων για το Κράτος και συντελεί στην ωμή καταστρατήγηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας του πολίτη , το δε Εθνικό Κτηματολόγιο, μετατρέπεται έτσι απροκάλυπτα , σε εργαλείο δήμευσης της ιδιωτικής περιουσίας ΄΄.

  Ζ. Γίνεται άμεσα αντιληπτό , ότι όλοι οι αθροιστικά προαναφερθέντες λόγοι, όπως εκτέθηκαν παραπάνω για τη διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης , στην πόλη της Αταλάντης, ισχύουν και για τη μετονομασία της άνω Υπηρεσίας, σε ΄΄ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ΄΄ του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας .
  Όμως σας επισημαίνουμε , ότι η εύρυθμη, ουσιαστική , αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου ΄΄Υποκαταστήματος΄΄ , στην Αταλάντη , θα είναι αποτέλεσμα της σωρευτικής ύπαρξης των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων :
  α ) Μόνιμη διατήρηση και συστέγαση α) των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου , β ) των Κτηματολογικών Βιβλίων και του υπάρχοντος ηλεκτρονικοϋλικού εξοπλισμού του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης ( Η/Υ , Κτηματολογικοί Χάρτες , Βιβλία Δηλώσεων-Ενστάσεων κλπ ) στην πόλη της Αταλάντης , όπου ανήκουν ιστορικά, γεωπολιτικά και νομικά , σε κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις που μας παρέχει προς το σκοπό αυτό , ο Δήμος Λοκρών , χωρίς καμία κρατική οικονομική επιβάρυνση.
  β ) Διενέργεια στο άνω υποκατάστημα, όλων ανεξαιρέτως, των μέχρι σήμερα συντελούμενων πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης, ήτοι των αναφερόμενων στα άρθρα 1192επ. ΑΚ , 220 ΚΠολδ , 995 παρ.2 Κπολδ, τον Κτηματολογικό Νόμο 2664/98, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και γενικότερα, κάθε πράξη για την οποία ο νόμος ορίζει υποχρέωση δημοσιότητας στα τηρούμενα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου και όχι απλή ΄΄παραλαβή προς καταχώρισή ΄΄ τους.
  ( Ενδεικτικά σας αναφέρουμε , μεταγραφές/εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο και καταχωρίσεις στο Κτηματολογικό Γραφείο, εν ζωή δικαιοπραξιών, αιτία θανάτου δωρεών, επιδικάσεων, προσκυρώσεων, κατακυρώσεων κυριότητας ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εκθέσεων δικαστικής διανομής ακινήτων, τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, αποδοχών κληρονομίας, κληροδοσίας, κληρονομητηρίων, αγωγών και ανακοπών του άρθ, 220 ΚΠολδ, κατασχέσεων, αιτήσεων και αποφάσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων , σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων ( αρθ.18 παρ.2 , 19παρ.2 και 4 Ν.2664/98 ) και αιτήσεις κι αποφάσεις του άρθ. 6 παρ.4 του άνω Νόμου, άμεση χορήγηση αντιγράφων και περιλήψεων από τα άνω δημόσια έγγραφα και πιστοποιητικών κ.ο.κ. )
  γ )Ο Προϊστάμενος του υποκαταστήματος , θα ασκεί με τη φυσική του παρουσία, το λειτούργημά του σε αυτό διενεργώντας άμεσα και απρόσκοπτα , όλες τις άνω αναφερόμενες πράξεις που συντελούνται σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο -Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται για την ουσιαστική και υλική ευόδωση του έργου του, οποιαδήποτε σύμπραξη του Κτηματολογικού Γραφείου Λαμίας .
  δ ) Στελέχωσή του από δύο ( 2 ) τουλάχιστον , υπαλλήλους ικανούς να φέρουν εις πέρας τις εργασίες του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης .
  ε ) Το κύριο και βασικό μας αίτημα , είναι η διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου , στην πόλη της Αταλάντης . Αν το άνω Σχέδιο Νόμου , με τις αλλαγές που επήλθαν ψηφιστεί ως Νόμος του Κράτους, ζητούμε την θετική Σας Πρόταση- Εισήγηση για την άμεση (εντός διαστήματος μίας εβδομάδας ) έκδοση Προεδρικού Διατάγματος- που να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – ως προς δημιουργία υποκαταστήματος στην Αταλάντη , με σχετική πρόβλεψη σε αυτό, όλων των παραπάνω ( υπό α-δ ) προϋποθέσεων , για την ουσιαστική- αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου στην περιοχή της Λοκρίδας και την άμεση, μόνιμη και διαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών . Η δε εφαρμογή του νόμου, πρέπει να επέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1 ) έτους από τη δημοσίευσή του ή όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η προηγούμενη πραγμάτωση όλων των άνω προϋποθέσεων.

  Παρακαλούμε όπως ψηφιστεί το παρόν, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και τεθεί αυτούσιο , στο Δικτυακό τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Και Ενέργειας κοινοποιούμενο συγχρόνως , προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον κύριο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τους κυρίους βουλευτές Π.Ε Φθιώτιδας.

  Είμαστε πεπεισμένοι , πως με τη σύμπραξή σας θα συμβάλλουμε όλοι μαζί, προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .
  Παρακαλούμε δια τα καθ’ Υμάς,

  1. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΟΥΛΗ
  2. Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ , ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  3. Η ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΒΑ

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
  2. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
  3.ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
  4.ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
  5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ
  6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  7. ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙΑΦΑ-ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
  8.ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΙΩΤΗ
  9. EΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
  10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ
  11.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΕΤΗΣ
  12.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  13.ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
  14. ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΕΥΤΟΥΡΑ

  ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
  1. ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΛΑΜΗ -ΒΟΥΛΓΑΡΗ
  2. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΙΖΟΥ- ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  3. ΠΕΝΥ ΑΡΑΠΗ-ΜΑΖΙΩΤΗ
  4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ
  5. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΓΙΑ-ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ

  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
  1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
  2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΒΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  3. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ

  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  1. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΧ ΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  2 .ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  4 .ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΤΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  9. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΤΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  11.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  12. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  13.ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΥΛΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  14. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  15. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  16.ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  17.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  18.ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΑ –ΜΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ΄΄
  Ο Πρόεδρος του ΔΣΛ
  Αθανάσιος Δ.Μακρυγιάννης

 • Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και διοικητική ενότητα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται σε όλες τις λειτουργίες όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Αυτοδιοίκησης.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, όμως, προβλέπεται μεν η ίδρυση αυτόνομου Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα αλλά σε αυτό περιλαμβάνονται μόνο τα Υποκαταστήματα Λευκάδας και Κεφαλληνίας – Ιθάκης, ενώ το Υποκατάστημα της Ζακύνθου έχει περιληφθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
  Βάσει και της ανωτέρω αρχής ως προς την ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη διάσπαση αυτής με την προσάρτηση μίας από τις Περιφερειακές Ενότητές μας σε Κτηματολογικό Γραφείο που βρίσκεται στην επικράτεια άλλης Περιφέρειας.
  Για το λόγο αυτό αιτούμεθα όπως στο τελικό κείμενο του άρθρου του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, να υπάρξει τροποποίηση του συγκεκριμένου σημείου ώστε το Υποκατάστημα Ζακύνθου να ενταχθεί στο συνιστώμενο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων.
  Θα επιθυμούσαμε δε να σας ενημερώσουμε ότι για τη διευκόλυνση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιών μας υπάρχει ήδη από χρόνια η αεροπορική γραμμή Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος και αντίστροφα, ενώ από τον προσεχή Φεβρουάριο θα ξεκινήσει και ανάλογη γραμμή ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κέρκυρα – Παξοί – Λευκάδα – Ιθάκη – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος και αντίστροφα, κατά συνέπεια η μετακίνηση των πολιτών του Ιονίου από νήσο σε νήσο θα είναι ευχερής και ποιοτική.

 • Άρθρο 15 – Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Οργανισμού.
  Η εντός διετίας το πολύ κατάργηση πάμπολλων περιφερειακών υποθηκοφυλακείων και ήδη λειτουργούντων κτηματολογικών γραφείων και η συγκέντρωσή τους σε μεγάλα και απρόσωπα κεντρικά γραφεία, με απλή μάλιστα πράξη της διοίκησης του νέου φορέα, πλην του αρχικού χάους της δημιουργίας τους, θα οδηγήσει και σε δυσχέρανση των συναλλαγών και αύξηση του κόστους τους, αφού οι έλεγχοι τίτλων θα πρέπει να γίνονται πλέον με μετάβαση των δικηγόρων σε άλλες πόλεις, και κυρίως σε άλλα νησιά, όπως στην περίπτωση της Ζακύνθου όπου οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να πηγαίνουν στην Κέρκυρα… Επίσης η δημιουργία των νέων Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων αυτών θα δημιουργήσει ζητήματα στην εκδίκαση των αγωγών διόρθωσης των πρώτων εγγραφών σχετικά με την τοπική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων. Γι΄αυτό προτείνουμε να παραμείνουν σε λειτουργία ως αυτοτελή Κτηματολογικά Γραφεία, όλα εκείνα τα σημερινά γραφεία η ύπαρξη των οποίων εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες των συναλλασσομένων πολιτών και επαγγελματιών σε όλη τη χώρα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:08 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ

  Είμαι δικηγόρος και ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2010 , θέλοντας να στηρίξω τον τόπο μου, τις ρίζες μου και την επαρχία που τόσο βάλλεται από συστάσεως του ελληνικού κράτους , επέλεξα να ανοίξω το δικηγορικό μου γραφείο στον τόπο καταγωγής μου, την Σητεία Λασιθίου Κρήτης . Δυστυχώς, μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι οι »προύχοντες»που κυβερνούν , δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τις ανάγκες των επαρχιακών πόλεων όσον αφορά πρακτικά καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τον εκάστοτε πολίτη. Προς ενημέρωση λοιπόν, η Σητεία είναι μία πόλη 10.000 κατοίκων ( 20.000 ολόκληρη η επαρχία Σητείας ) , στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης , με ένα άθλιο οδικό δίκτυο ενώ απέχει από την Νεάπολη, όπου θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το Σχέδιο, το υποκατάστημα , περί τις 3 ώρες ( 1,5 ώρα να πας και 1,5 ώρα να γυρίσεις ). Ο Νομός Λασιθίου έχει την ιδιαιτερότητα , της ύπαρξης 3 μεγάλων πόλεων ( Άγιος Νικόλαος , Ιεράπετρα , Σητεία ) με ισομερή κατανομή πληθυσμού και όχι μίας μεγάλης πρωτεύουσας με την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού σε αυτήν. Ως εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η δημιουργία στο νομό Λασιθίου, πέραν του ενός , υποκαταστημάτων , στα 2 άκρα του , ήτοι στην Νεάπολη ( ή στον Άγιο Νικόλαο ) , και στην Σητεία , λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τεράστια χιλιομετρική απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ των 2 αυτών άκρων , το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο αλλά και του όγκου του πληθυσμού που εξυπηρετείται ήδη από το υπάρχον Υποθηκοφυλακείο Σητείας και του όγκου των εργασιών του . Εν κατακλείδι , θεωρώ ότι θα έπρεπε η δημιουργία των υποκαταστημάτων γενικά , να πραγματοποιηθεί, όχι σε αριθμητικό/γραφειοκρατικό επίπεδο αλλά υπό το πρίσμα των πραγματικών , καθημερινών αναγκών της κάθε περιοχής, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η »αλλαγή» εν τοις πράγμασι και προς εξυπηρέτηση σε πρακτικό επίπεδο των πολιτών και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της Σητείας , στην οποία είναι επιβεβλημένη και άκρως αναγκαία , για τους λόγους που ανέφερα ανωτέρω , η δημιουργία υποκαταστήματος.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:09 | Δημότης Ορεστιάδας

  Η απόσταση που πρέπει να διανύσω για να εξυπηρετηθώ είναι σχεδόν αυτή της Αθήνας με Λαμία ή αν προσλάβω δικηγόρο να αναγκαστώ να κάνω τα ίδια ή περισσότερα έξοδα.
  -Για πιο λόγο, προς το συμφέρον μου, καταργείται το Υποθηκοφυλακείο Νέας Ορεστιάδας με κοντινότερο αυτό της Αλεξανδρουπόλεως;
  -Για ποιο λόγο θέλετε να μετακινήσετε αυτή την υπηρεσία;
  -Να περιμένω την μετακίνηση και άλλων δημόσιων υπηρεσιών;
  Νομοθετείτε προς όφελος των πολιτών.