Άρθρο 01 – Σύσταση του Οργανισμού – Σκοπός – Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων—Αρμοδιότητες του Οργανισμού

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου («Ο.Ε.ΚΤ.») (εφεξής Οργανισμός), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE».

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Ο σκοπός του Οργανισμού επιτυγχάνεται με την καταχώριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή καθορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Στο σκοπό του Οργανισμού περιλαμβάνεται η γεωδαιτική και χρτογραφική κάλυψη της Χώρας και η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 81706/6085/1995 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετονομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297).

4. Ο Οργανισμός υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του Οργανισμού, χωρίς ο Οργανισμός ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του Οργανισμού, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους.
5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, περιέρχονται από την κατάργηση τους στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
β) Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης που έχει συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ της 5/22 Σεπτ.1923, ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από τον Οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταφορά στον Οργανισμό του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετατάσσεται ύστερα από αίτησή του το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης, σε κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού, και αν δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Οργανισμού κατανέμονται οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στις Κεντρικές ή Περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού και καθορίζεται ο τρόπος άσκησής τους.
7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι Προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς τον Οργανισμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Οργανισμός δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών Προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Οργανισμού στην ιστοσελίδα του.
8. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για:
α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998.
β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9), στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της Χώρας.
γ) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
δ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
ε) Τη σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και άλλων χαρτών και διαγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο του σκοπού του.
στ) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση συστημάτων αναγκαίων για τη δημιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού που σχετίζονται με το σκοπό του.
ζ) Τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική απόδοση, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, του Ελληνικού Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.
η) Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων.
9. Ο Οργανισμός:
α) Διαχειρίζεται τις κτηματολογικές βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικής ή αναλογικής μορφής και συγκροτεί αρχείο των προϊόντων του, τα οποία διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο, β) δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς για τη σύνταξη, ενημέρωση και διάθεση πάσης φύσεως συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών, γ) μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και να μεταφέρει τεχνογνωσία σε τρίτους στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, όπως στους τομείς γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, κτηματολογίου και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δ) μπορεί να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες, μελέτες και έργα για την υλοποίηση του σκοπού του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
10. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέματα σχετικά με το σκοπό του και μπορεί να συνεργάζεται γι` αυτό με άλλους φορείς και να συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Ο Οργανισμός απολαύει όλων των ουσιαστικών, οικονομικών και δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου. Οι απαιτήσεις του εισπράττονται με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 356/1974, Α΄90).

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:27 | Μάρκος Μπουγιουκλάκης, δημοσιογράφος, πρ. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο

  Εθνικό Κτηματολόγιο, παραμονές Χριστουγέννων 2020
  Η πρόσκληση έγραφε «σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, στην τελετή ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου» και απευθυνόταν σε όλους τους συντελεστές του έργου σε όλη την Ελλάδα. Τους διοικητικούς υπάλληλους, τους επιστήμονες των σχετικών ειδικοτήτων, τους αρμόδιους φορείς, τις πρώην και νυν διοικήσεις, τους τοπικούς άρχοντες και κυρίως τους πολίτες.
  Ήταν, τέτοιες μέρες πριν τρία χρόνια, το 2017 όταν μόλις τελείωσε η δημόσια διαβούλευση, όλοι οι εμπλεκόμενοι συνειδητοποίησαν ότι το καράβι… δεν τραβάει, εάν δεν υπάρχει συνεργασία. Ότι με κοινωνικούς αυτοματισμούς, με συντεχνιασμούς, με συναδελφικά μαχαιρώματα, μικροπολιτικές σκοπιμότητες και κυρίως με εξάσκηση του δημοφιλέστερου ελληνικού χόμπι, της δολοφονίας της κατσίκας του γείτονα, δεν επρόκειτο να γίνει κανένα έργο και θα έβγαιναν όλοι χαμένοι και κυρίως οι πολίτες.
  Ήταν, τέτοιες μέρες πριν τρία χρόνια, το 2017 όταν τελείωσε η δημόσια διαβούλευση και έκαναν όλοι ένα βήμα πίσω. Γιατί μέχρι τότε, όλοι έστεκαν στις άκρες της γέφυρας και κανείς δεν έκανε ούτε ένα βηματάκι προς τη μέση, προς τη χρυσή τομή.
  Και τότε, ξαφνικά όλοι συνειδητοποίησαν πως δεν έχει κανένα νόημα να επιβουλεύονται όλοι ένα έργο, εάν αυτό δεν… υλοποιηθεί. Πως δεν έχει κανένα νόημα ο αλληλοσπαραγμός και οι αλληλοκατηγορίες επάνω σε συντρίμμια και απολυμένους.
  Και τότε, τους φώτισε (του καθενός ο Θεός) και έκαναν ένα βήμα πίσω. Και ξεκίνησαν ουσιαστικές εποικοδομητικές συναντήσεις και συνεργασία όλων των επιστημονικών κλάδων, όλων των συνδικαλιστικών φορέων, με την σύμπνοια των κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δανειστών μας και με το αίσθημα ότι όλοι εξυπηρετούμε την κοινωνία και τον πολίτη ο οποίος χρηματοδοτεί τόσο εμάς όσο και το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου.
  Και έπαψαν να τονίζουν όσα τους χώριζαν και άρχισαν να συνεργάζονται αξιοποιώντας όσα τους ένωναν.
  Και έτσι καταφέραμε όλοι μαζί και ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα στις προθεσμίες που είχαμε υποσχεθεί πρώτα απ’ όλα στον εαυτό μας.
  Καλά Χριστούγεννα και καλά μυαλά σε όλους μας. Ευτυχισμένο το 2021

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:41 | Θωμας

  .Με το νομοσχέδιο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ακινήτων. Τα υποθηκοφυλακεία την εξασφάλιζαν με άριστο τροπο.Ακομη και αν συμμεριστεί κανείς την άποψη της ανάγκης κτηματογράφησης και σύστασης εθνικού κτηματολογίου ,η διατήρηση των υποθηκοφυλακείων μόνο καλό στην προσπάθεια θα επεφερε. Αντίθετα θα οδηγηθούμε σε ένα χάος και ασφαλώς σε πολύχρονες καθυστερησεις. Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι η κτηματογράφηση έχει ταχύτητες μικρότερες του 1/100 το. Τόνο. Η εσπευσμένη αυτή κίνηση εξυπηρετεί μόνον την Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι πολίτες μόνον κόστος και ταλαιπωρία θα έχουν και ασφαλώς κίνδυνο. Πχ οι κάτοικοι της νήσου των Παξων. Θα πρέπει. Α έρχονται στην κερκυρα μέρους κινδύνους πολυήμερους αποκλεισμού, λόγω του καιρού.!!! Ασφαλώς και εξυπηρετούνται και κάποιοι υμέτερος με τις «ρυθμίσεις» για το προσωπικό! Τέλος Τα υποθηκοφυλακεία καταργούνται άμεσα. Προβληματίστηκε κανείς πόσες δεκαετίες ταλαιπωρία θα περάσουν για όλους τους Έλληνες; Με τους ρυθμούς κτηματογράφησης δε θα ζουν ούτε τα εγγόνια των σήμερα νέων ώστε να απολαύσουν τις υπηρεσίες της Κτηματολόγιο ΑΕ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:17 | Π.Ν.Π.

  Οι στίχοι του επιθεωρησιακού άσματος Κτηματολόγιον ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (1931). Επιθεωρησιακό νούμερο. Σύνθεση του Άγγελου Μαρτίνο. Ερμηνεύει ο Πέτρος Κυριακός. Φωνογραφήθηκε το 1931. Δίσκος Pathe X -80232. Τα ονόματα που αναφέρονται είναι καταπατητών της εποχής. Πληροφορίες για την ηχογράφηση και στη σελίδα rebetiko.sealabs.net Ktimatologion, Angelos Martino, Petros Kiraikoa
  (Το άσμα υπάρχει στο You Tube)

  -Ρε Δημοσθένη, τι κάνεις εκεί;
  -Τι κάνω ρε, μετράω οικόπεδα!
  -Τι; Οικοπεδοφάγος έγινες;
  -Όχι, ρε κορόιδο, με προσλάβανε στην τοπογραφική υπερεσία της Ελλάδος για το νέο κτηματολόγιον! -Και καλά, ξέρεις τριγωνομετρία; -Τριγωνομετρία; Άλλο τίποτα! Τριγωνομετρία, τετραγωνομετρία, πενταμετρία, -τρία, -τρία!
  -Δε μου λες, αμβλείες, οξείες ξέρεις; -Αμβλείες, οξείες, δασείες, από πάνω από το γράμμα, ρε, που βάζουνε κλαράκι, το άλλο, τ’ αποσιωπητικά! Το άλλο με την ουρά! Θαυματουργά!
  -Τότε αυτά τα γρασίδια που είναι στο μνημείο του Φιλοπάππου τίνος είναι;
  -Να σου πω αμέσως, αδερφέ μου! Το κάθε ελληνικό γρασίδι ανήκει στον Ιασονίδη όλα με γεια του, με χαρά του να ζήσει λίγο μ’ ευμάρεια τα έχει από τον μπαμπά του σαν ήταν στην Καισάρεια τι μπερδεψιά, ωχ, και στα χτήματα και τώρα βλαστήμα τα και το Θησείο, αδερφάκια με το ναό και τα πευκάκια του Τσεριμώκου είναι τα σέα για να το κάνει βουστάσιο το ’χε νοικιάσει απ’ το Θησέα πριν το ενοικιοστάσιο -Βζ! Βζ! Ρε Βζ! ως και του Στρέφη το νταμάρι μωρέ μυστήρια πράματα που είν’ της Αθήνας το καμάρι, ε, λοιπόν είναι του Εμμανουηλίδη και το ’χει ήδη η κλίκα του την εποχή το πήρε εκείνη από τη Φρύνη για προίκα του τι μπερδεψιά, ωχ, και στα χτήματα και τώρα βλαστήμα τα και τα μνημεία μας τα αρχαία με την Ακρόπολη παρέα τα έχει ντιπ καταδικά του ρε, ο Αρτζόγλου ο μερακλής τα ’χε γραμμένα στο όνομά του ο μακαρίτης ο Περικλής -Βζ! Ρε Βζ! Βζ!

  Ένα αντίστοιχο άσμα του 2017 θα ακούγεται το ίδιο επίκαιρο π.χ. το έτος 2085 όταν ακόμη θα φτιάχνεται το Κτηματολόγιο.
  (Καμία επαφή με την πραγματικότητα).

  P.S. Δώστε παράταση στη διαβούλευση. Το Ν/Σ σκούπα του Γενάρη όπου θα μπει το Ν.Σ. αργεί ακόμα.

  P.S. 2 : 8 μήνες να τελειώσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. 1 μήνας για να το άλλαξετε. Πως γίνεται αυτό;

  P.S. 3 : Μην αφήσετε τίποτα στην περιφέρεια. Κάντε τη έρημο όπως το κεφάλι σας.

  P.S. 4 : Κτηματογραφήσατε τα εύκολα αστικά ακίνητα σε 22 χρόνια με σχετικά αποτυχημένα αποτελέσματα. Τώρα σειρά παίρνει η ύπαιθρος. Για να δούμε.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:32 | ΚΑΣΔΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΜΙΣΘΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

  Συντάσσομαι απολύτως με όσα η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων εξέφρασε νωρίτερα καθώς και οι εξαίρετοι νομικοί-συνάδελφοι και έχω να επισημάνω μόνο τα εξής:
  1] γιατί ποτέ δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, συντάξαμε Κτηματολόγιο χωρίς τη συμμετοχή των Υποθηκοφυλακείων και ιδού τα αποτελέσματα!!! προτείνουμε την ψήφιση του παρόντος χωρίς τη συμμετοχή τους αλλά και των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή και τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά, για όσους γνωρίζουν δυστυχώς τα κενά του νομοσχεδίου είναι τεράστια και οι αλλαγές που επιβάλλονται επιτακτικές
  2] πάμε σε ένα δυσκίνητο μηχανισμό σε ιδιαιτέρως λανθασμένη χρονική στιγμή που θα έχει τελικό αποδέκτη και ζημιωμένο τον πολίτη ως συνήθως
  3] είμαι άμισθος δημόσιος λειτουργός, αν ήθελα να γίνω δημόσιος υπάλληλος θα το επέλεγα μόνη μου
  4] Καταστρατήγηση του συντάγματος και των νόμων δεν λαμβάνει χώρα ούτε σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης
  5] Με σύνεση και σοφία έχουμε τη δυνατότητα και τις γνώσεις να συντάξουμε ένα νομοσχέδιο εφαρμόσιμο με όραμα και προοπτική η θέληση έλειπε πάντα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:53 | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Η καταχώρηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ειναι μια αμιγώς νομική πράξη, η οποία διενεργείται απο τον εκάστοτε Υποθηκοφύλακα που ως θεσμός ειναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο νόμου το οποίο τίθεται μάλιστα σε διαβούλευση χωρίς την ύπαρξη αιτιολογικής έκθεσης αναθέτει την καταχώρηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε μια ΑΕ που θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και η οποία ανέλαβε την κτηματογράφηση της χώρας το 1994, με κοινοτικούς πόρους και 23 χρονια μετα εχει να παρουσιάσει το εξής: Κτηματογράφηση μονο σε ποσοστό 7% της ελληνικής επικράτειας με οικονομική εξάντληση των πολιτών αφού πρέπει εξ ίδιων να καταβάλλουν το κόστος, αναρτήση των δηλωθέντων δικαιωμάτων με σωρεία λαθών και προσφυγή των πολιτών στα Δικαστήρια με οτι αυτό συνεπάγεται.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:51 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΝΙΕΡΗ, άμισθη υποθηκοφύλακας Παλαιού Φαλήρου

  To σχέδιο νόμου αυτό είναι το τρίτο στην σειρά από το 2014 έως σήμερα, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά στην κατάργηση του λειτουργήματος και του επαγγέλματος του αμίσθου υποθηκοφύλακα:
  – 2014: de facto κατάργηση, μέσω οικονομικού στραγγαλισμού, με βάση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.
  – 2016: de jure κατάργηση με βάση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης μαζικής κρατικοποίησης όλων των αμίσθων υποθηκοφυλακείων της χώρας.
  – Σήμερα: κατάργηση με μια απλή διοικητική πράξη του Δ.Σ. ενός ΝΠΔΔ που συστήνεται δια του παρόντος σχεδίου νόμου και υπάγεται σε άλλο Υπουργείο από αυτό που είναι αρμόδιο για το καταργούμενο λειτούργημα και επάγγελμα.

  Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών νομοθετικών πρωτοβουλιών: παντελής αποκλεισμός των αμίσθων υποθηκοφυλάκων από τη διαδικασία νομοθέτησης, πόλεμος λάσπης και φθοράς, προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο αποκλεισμός αυτός και να αποπροσανατολισθούν οι αποκλειόμενοι, ελάχιστος χρόνος δημόσιας διαβούλευσης, ακραιφνής αντισυνταγματικότητα των προτεινομένων ρυθμίσεων, παντελής έλλειψη γνώσης των συντακτών των σχεδίων για τα σοβαρότατα πρακτικά ζητήματα που δημιουργούνται (καθότι άσχετοι με την καθημερινή συναλλαγή) και, φυσικά, επίκληση κατεπείγουσας μνημονιακής υποχρέωσης.

  Δεν προτίθεμαι να επεκταθώ, τα σχόλια της Ένωσής μας, αλλά και πολλών συναδέλφων μου είναι αρκούντως αναλυτικά και εμπεριστατωμένα. Δεν μπορώ, ωστόσο, να μην κάνω μία σύντομη αναφορά σε αυτό το Σύνταγμα που κανείς δε φαίνεται να υπολογίζει, αλλά οι διατάξεις του καθιστούν δεδομένες μαζικές προσφυγές κατά αναρίθμητων διοικητικών πράξεων, που προβλέπεται να εκδοθούν προς υλοποίηση των προτεινομένων ρυθμίσεων.

  Προφανώς και δεν είναι αυτό το forum να αναφέρουμε τους πάμπολλους λόγους αντισυνταγματικότητας του σχεδίου νόμου, που από μεταρρύθμιση θα καταλήξει μετά βεβαιότητας σε «φιάσκο», πριν καν τεθούν τα νομικά ζητήματα, απλά και μόνο λόγω των πρακτικών ζητημάτων που θα τεθούν και τα οποία δεν έχουν ούτε καν φανταστεί οι συντάκτες του σχεδίου.

  Ωστόσο, το θεμελιώδες νομικό ζήτημα πρέπει να λεχθεί: σύμφωνα με το Σύνταγμα, λοιπόν η καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ανήκει στη δικαστική εξουσία. Για το λόγο αυτό, ο θεσμός των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, του αμίσθου υποθηκοφύλακα και του συμβολαιογράφου είναι ενταγμένα στις διατάξεις περί δικαστικής εξουσίας.

  Οι δύο θεσμοί, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο, προβλέπονται ξεχωριστά στο Σύνταγμα, οι δε διατάξεις του Συντάγματος είναι ΟΛΕΣ ισότιμες μεταξύ τους, καμία δεν υπερτερεί της άλλης.

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το συνιστώμενο ΝΠΔΔ υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος «ρουφάει» την αρμοδιότητα των υποθηκοφυλακείων, ακόμη και για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί καν το σύστημα του κτηματολογίου και επομένως καμία αρμοδιότητα του κτηματολογίου δεν υφίσταται.

  Καθιστά, έτσι το άρθρο 92 παρ. 4 Σ., παντελώς κενό περιεχομένου, την ώρα που η αρμοδιότητα των υποθηκοφυλακείων δεν έχει καν εξαντληθεί, καθώς μέχρι σήμερα έχει κτηματογραφηθεί λιγότερο από το 8% της έκτασης της χώρας. Αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς και με ποια αιτιολογία θα μπορέσει ένα δικαστήριο να αιτιολογήσει με όρους συνταγματικούς αυτή τη θεσμική… «παράκαμψη».

  Ο νέος Οργανισμός παίρνει όλες τις αρμοδιότητες των υποθηκοφυλακείων (άρθρο 1), παίρνει όλα τα έσοδά τους (άρθρα 6 και 7), δημεύει ακόμη και τον εξοπλισμό των αμίσθων υποθηκοφυλάκων που έχει αποκτηθεί από τους ίδιους, με τιμολόγια στο όνομά τους και τους ανήκει κατά κυριότητα (άρθρα 38 και 39). Ταυτόχρονα δε, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωσή τους.

  Ενδεικτικό του «ρουφήγματος» ενός ολόκληρου θεσμού που επιχειρεί ο νέος Οργανισμός, που φαίνεται κομμένος και ραμμένος στα διαχρονικά σχέδια της ΕΚΧΑ Α.Ε., είναι ότι ο νέος φορέας αναλαμβάνει μόνο τις υποχρεώσεις και εκκρεμείς δίκες της ΕΚΧΑ Α.Ε., αλλά καμία από τις υποχρεώσεις και εκκρεμείς δίκες των αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δηλαδή, η ΕΚΧΑ Α.Ε., που δεν τίθενται καν σε εκκαθάριση, «καθαρίζει» από κάθε υποχρέωση, ενώ οι άμισθοι υποθηκοφύλακες εξακολουθούν να ευθύνονται προσωπικά ως ιδιώτες ακόμη και για διενέξεις που αφορούν σε χρήματα που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, η δε ευθύνη των εμμίσθων υποθηκοφυλάκων εξακολουθεί να βαρύνει το Δημόσιο απευθείας, και όχι το νέο φορέα.

  Εν ολίγοις, ο νέος Φορέας αναλαμβάνει το ενεργητικό των υποθηκοφυλακείων, αλλά όχι το παθητικό, κατά προφανή παραβίαση πλείστων διατάξεων του Συντάγματος. Για ποια συνένωση, λοιπόν, μιλάμε; Εδώ πρόκειται περί θεσμικής «υφαρπαγής»!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:35 | ΤΕΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

  Με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εποπτευομένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. O Οργανισμός θα τηρεί τα χωρικά και νομικά δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια (άρθρο 1 παρ. 1 και 2 ΣχΝ). Τούτο θα επιτευχθεί και διά της καταργήσεως του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου (άρθρο 1 παρ. 5 ΣχΝ), το οποίο καλύπτει το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στην νήσο της Ρόδου καθώς και το Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου.
  1. Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τα θέματα του Γραφείου Κτηματολογίου της Ρόδου και της Κω- Λερου , είναι ο Κτηματολογικός Κανονισμός που συστήθηκε με το Κυβερνητικό Ιταλικό διάταγμα 132/1.9.1929 του Mario Lago και τέθηκε έκτοτε σε ισχύ.
  Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα , ο ισχύον θεσμός του Κτηματολογίου παρέμεινε κυρίως επειδή το σύστημα παρείχε αρτιότερη εξυπηρέτηση σχετικά με την διασφάλιση και τήρηση των Κτηματολογικών δικαιωμάτων. Ο κτηματολογικός κανονισμός διατηρήθηκε σε ισχύ (με το άρθρο 8 του Νόμου 510/1947) κυρίως ένεκα της νομικής πληρότητας και τα Κτηματολογικά γραφεία υπαχθήκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται και δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος μεταγραφών κατά το ΚΔ 132/1929, ήτοι του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, στον οποίο θεμελιώνεται η εν γένει λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου καθώς και του Κτηματολογίου Κω – Λέρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό νόμου, με απροσδιόριστες προς το παρόν συνέπειες.

  2. Επίσης στο Άρθρο 07 – Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων αναφλερεται ότι : «Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, καταβάλλεται πάγιο τέλος δεκαπέντε ευρώ (15 €) ή τριάντα τρία ευρώ (33 €), αντίστοιχα.»
  Τα τέλη αυτά για την χορήγηση Κτηματολογικού διαγράμματος έχουν νόημα για τις περιοχές που είναι ήδη ενταγμένες έχει γίνει κτηματογράφηση , οι ιδιοκτησίες και κατ’επεκταση τα Κτηματολογικά διαγράμματα είναι Γεωαναφερμένα (ΕΓΣΑ 87) . Στην περιπτωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λερου αφενός δεν λειτουργούν επί τη βάσει ενός σύγχρονου γεωδαιτιτικού συστήματος, αλλά επί τη βάσει ενός αναλογικού χαρτογραφικού συστήματος που σχεδιάσθηκε την εποχή της Ιταλοκρατίας (που εξακολουθεί να τηρείται στο πλαίσιο λειτουργούντος Τεχνικού Τμήματος εντός του Κτηματολογικού Γραφείου) με ατομικά Κτηματολογικά σχεδιαγράμματα σχεδιασμένα σε χαρτί από το έτος ιδρύσεως του και αφετέρου δεν προβλέπεται η εκ νέου κτηματογράφηση στο προκυρηχθέν πρόγραμμα κτηματογραφήσεως. Συνεπώς για να γίνει η γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ 87 μιας ιδιοκτησίας απαιτούνται τουλάχιστον δέκα όμορα κτηματολογικά σχεδιαγράμματα τα οποία αφού ψηφιοποιηθούν , συνορθωθούν , και συσχετιστούν με την υφιστάμενη κατάσταση , να γεωαναφερθούν. Δηλαδή απαιτείται με ένα πρόχειρο προυπολογισμό έξοδα της τάξης 150 ευρώ για τα σχεδιαγράμματα συν την αμοιβή του Μηχανικού για την παραπάνω εργασία. Στην περίπτωση των περιοχών που είναι ήδη ενταγμένες το Κτηματολογικό σχεδιάγραμμα το παίρνεις με 15 ευρώ ή το απόσπασμα με 33 ευρώ αφού είναι έτοιμο γεωαναφερμένο ενώ στην Ρόδο και την Κω θα χρειάζεται ένας πολίτης περισσότερα χρήματα.
  3. Τέλος στο Κτηματολόγιο Ρόδου στο μεταβατικό στάδιο θα παρατηρήται το εξής φαινόμενο:
  Θα λειτουργεί με τρείς διαφορετικούς κανονισμούς-νομικά συστήματα.
  α. Με βάση τον Κτηματολογικό Κανονισμό όπως λειτουργεί τώρα για την Ρόδο
  β. Με βάση τον κανονισμό του Εθνικού Κτηματολογίου για την Σύμη
  γ. Με βάση τον κανονισμό των υποθηκοφυλακίων για τα νησιά της Χάλκης, του Καστελορίζου και της Τήλου.
  Στην περίπτωση δε που απομακρυνθεί το έμπειρο προσωπικό που διαθέτουν αυτή την στιγμή τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λερου δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία τους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:42 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ

  Σε 22 χρόνια κτηματογραφήθηκε το 7,6% σε δύο θα κτηματογραφηθεί το 92.4% τέλεια μαθηματικά. Δημιουργία νέου οργανισμού χωρίς εκκαθάριση της ΕΚΧΑ ΑΕ, τέλεια νομικά. Δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση, τέλεια νομοθετική λειτουργία.
  Να φανταστώ ότι κάποιος γνωρίζει τι κοστίζει η μεταφορά ενός υποθηκοφυλακείου από κάποιο βουνό η νησί στη νέα του έδρα, τέλεια οικονομικά. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος έχει υπολογίσει την ταλαιπωρία του πολίτη και των λοιπών, μηχανικών, δικηγόρων κλπ, τέλεια πολιτική. Κάποιος νοιάζεται σίγουρα για την ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και για τα αναφερόμενα στο Σύνταγμα για τη θέση του υποθηκοφύλακα ως λειτουργού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:17 | ektoneso

  δεν μπορεί να έχουν άποψη άνθρωποι που έχουν καταστρέψει το έργο και την εταιρεία όταν ήταν πρόεδροι σε αυτό κάνοντας το απόλυτο τίποτα!!! ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:51 | Λεμονιά Σταματουλάκη Προισταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Χίου

  Με την ιδιότητα της Ειδικής ΄Εμμισθης Υποθηκοφύλακος Χίου, Προίσταμαι εδώ και 12 χρόνια του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Χίου. Και ενώ όλοι οι εργαζόμενοι σε Κτηματολογικά Γραφεία ξέρουμε ότι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου είναι ο νόμος 2664/1998( ΦΕΚ 275 Α 3/12/1998) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και άλλες διατάξεις, και ο νόμος αυτός προέβλεπε στο άρθρο 3 παρ. 1 , έτσι όπως είχε αντικατασταθεί από το νόμο 4164 ΦΕΚ Α/156/09-07-13 ξαφνικά και μέσα σε περίοδο εορτών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος φέρνει σε ανοικτή διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου με τίτλο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ , και μας αιφνιδιάζει δυσάρεστα .
  Δώδεκα χρόνια με αυτοθυσία , μετακινούμενη σε δύο κτίρια , υπηρετούσα και τα δύο συστήματα δημοσίευσης των εννόμων σχέσεων και το Μεταγραφικό και το Σύστημα των Κτηματικών Βιβλίων.
  Και ενώ περίμενα τα Προεδρικά Διατάγματα, διαβάζω ένα σχέδιο νόμου που είναι παράνομο και άδικο.Διαλύει εργαζόμενους που εργάστηκαν σκληρά και άνευ αποδοχών, όλα αυτά τα χρόνια και εξυψώνει άλλους που απολάμβαναν παχηλών μισθών και προνομίων.
  Αλλά ο κυριώτερος λόγος που με κάνει και δυσανασχετώ είναι ένας. ότι το σχέδιο αυτό δεν σέβεται το Σύνταγμα, τους θεσμούς τους νόμους και τους δικονομικούς κανόνες της ευνομούμενης και συντεταγμένης Ελληνικής Πολιτείας.Επεξηγηματικά αναφέρω.
  1) Στην παράγραφο 3 του άρθρου ένα αναφέρει… η ΕΚΧΑ ΑΕ διαγράφεται από το ΓΕΜΗ χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.
  Και ερωτώ είναι νόμιμο αυτό? Πόσο αληθινό είναι ότι θα καταργηθεί η ΕΚΧΑ ΑΕ.
  Κύριοι γιατί δεν τίθεται υπό εκκαθάριση η εταιρία που συνεπικουρούσε το έργο του Κτηματολογίου και ήταν αρχικά φορέας σύνταξης αυτού και μετέπειτα έγινε και φορέας τήρησης και πήρε το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου , δηλαδή το νομικό σύστημα δημοσιότητας των εννόμων σχέσεων , από τον φυσικό κατοχό του δηλαδή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έρχεται τώρα να πάρει και τα κρατικά ταμεία και να τα καρπούται ο ίδιος ο φορέας και αν περισσέψει κάτι δίνει και στο κράτος και γίνεται κράτος εν κράτει!!!!
  2) Στην παράγραγο 5 , προβλέπεται η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων αδιακρίτως, εμμίσθων και αμίσθων και μάλιστα κατάργηση με απόφαση του Δ Σ ενός νεοσύστατου Οργανισμού!!! Εχει τέτοια αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο ενός Οργανισμού? Και αν ναι που την βρήκε?
  Πόσο νόμιμο και συνταγματικό είναιαυτό??
  Και παρακαλώ απαντήστε μου ,που προβλέπεται στο Σύνταγμα ότι το ΔΣ ενός Οργανισμού καταργεί Θεσμικά ΄Οργανα του Κράτους.
  Δεν γνωρίζετε ότι οι Υποθηκοφύλακες επειδή υπηρετούν τον υψίστης ασφαλείας θεσμό της μεταγραφής, είναι πολιτειακά όργανα του κράτους, συνταγματικά κατοχυρωμένα στο άρθρο 92 παρ 4 του Συντάγματος και μάλιστα όργανα της δικαιοσύνης και η όποια μεταβολή τους, αποτελεί αρμοδιότητα της Αναθεωρητικής Βουλής η οποία με θέσπισμά της μπορεί να ενισχύσει αυτό το θεσμό ?
  Γιατί οι θεσμοί στο Σύνταγμά μας δεν καταργούνται μόνο ενισχύονται. Αναφέρω σχετική νομολογία , ο Υποθηκοφύλακας δεν αποτελεί δημόσιο διοικητικό υπάλληλο αλλά πρόσωπο του δικαστικού οργανισμού (άρθρο 19) συγκαταλεγόμενο μεταξύ των βοηθητικών δικαστικών λειτουργών , ως εκ της ιδιαιτέρας σημασίας των καθηκόντων του δια τας σχέσεις του αστικού δικαίου, όπερ ασκεί διαγεγγραμένη εκ του νόμου δικαιοδοσία, ενεργούν κατά την ενάσκησιν αυτής, ουχί κατά τας διαταγάς των ιεραρχικ΄ψς προισταμένων του , αλλά κατ ιδίαν κρίσιν, αυτοτελώς και άνευ εξαρτήσεως από της εκτελεστικής ή άλλης εξουσίας>
  Ακόμα και οι Εισαγγελείς που ασκούν εποπτεία των Υποθηκοφυλακείων δεν είχαν το δικαίωμα να μας διατάξουν για τη μεταγραφή ή μή μιας πράξεως!! ούτε ο ιεραρχικώς ανώτερος υμών Υπουργός Δικαιοσύνης.
  Και τώρα εσείς τι κάνετε εδώ με το σχέδιο νόμου σας, μεταβάλλετε μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή σε δημόσιο υπάλληλο , ο οποίος τίθεται εξαρτώμενος υπό τας διαταγάς των διευθυντάδων και παραδιευθυντάδων ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού σας? Υπαλλήλων που δεν έχουν καν διορισθεί έστω με το σύστημα αξιολόγησης του ΑΣΕΠ ………
  Είναι πολύ λυπηρό στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία να αποδυναμώνονται και να καταργούνται οι θεσμοί να καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μετατρέπεται ο άνθρωπος από ελεύθερο όν σε καθοδηγούμενο ον.Πόσο μάλλον στην περίπτωσή μας να μετατρέπεται ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της δικαιοσύνης σε καθοθηγούμενο και εξαρτώμενο από όργανα συνταγματικά μή προβλεπόμενα.
  Ελπίζω ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρέμβει και να μην επιτρέψει αυτή την εκτροπή που συνιστά και συνταγματική εκτροπή , διότι τα Υποθηκοφυλακεία αποτελούν δικαστικές υπηρεσίες που υπάγονται εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη δικαιοδοσία και αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:19 | ΤΖ

  Το προς ψήφιση νομοσχέδιο περιέχει αρνητικές διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καταργεί τον εξαιρετικά επιτυχημένο και με μακραίωνα πορεία θεσμό των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων που λειτουργούν και διεκπεραιώνουν τοπικά, αυτοδύναμα και χωρίς καμία εξάρτηση από υδροκέφαλα κέντρα και με ταχύτητα, αξιοπιστία, οικονομία και διαφάνεια όλα τα θέματα των ιδιοκτησιών και των περιουσιακών συναλλαγών στην τοπική μας επικράτεια. Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η θεσμοθέτηση ενός βραδυκίνητου, δύσκαμπτου, αναξιόπιστου, κοστοβόρου για το Ελληνικό κράτος θεσμού, ο οποίος μεταφέρει εξουσίες και αρμοδιότητες από την επαρχία στο υδροκέφαλο κέντρο. Το προς διαβούλευση νομοσχέδιο πλήττει την ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποστερεί από τους κατοίκους της επαρχίας την δυνατότητα της τοπικής διεκπεραίωσης των τόσο σημαντικών υποθέσεων της περιουσιακής τους κατάστασης, προσθέτει ένα ακόμη κίνητρο στην αστυφιλία η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της Ελληνικής Οικονομίας και μακροπρόθεσμα και του Ελληνικού κράτους. Είναι καταφανές ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν εξυπηρετεί την Ελληνική Επαρχία, κατ’επέκταση βλάπτει το Ελληνικό Κράτος και πρέπει να αποσυρθεί.

 • O «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου – Ο.Ε.ΚΤ.» να αξιοποιήσει τον “Οδηγό που αφορά στη διαχείριση και απόθεση
  α) λογισμικού,
  β) δεδομένων,
  γ) περιεχομένου, καθώς και
  δ) μελετών για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. – https://github.com/ellak-monades-aristeias/ToolKit-Repositories ” που έχει υλοποιήσει η ΕΕΛΛΑΚ. Στον οδηγό/μελέτη παρουσιάζονται καλές πρακτικές σε αντίστοιχους δημόσιους φορείς στην Ευρώπη, οι προτάσεις του τεκμηριώνονται και με βάσει το ισχύων θεσμικό / νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:12 | anisixos

  συμφωνω απολυτα με τα σχολια των αμμισθων υπαλλήλων…. εγκυρα και σωστα!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ

  Α Με το από 13 Δεκεμβρίου 2017 αναρτηθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», o οποίος συνοδεύεται μόνο με το από 13-12-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και αυτόματα συνειρμικά στο πολίτη,πολλώ μάλλον σε έχοντα νομικές γνώσεις τίθεται το ερώτημα:
  Αλήθεια γιατί παραλείφθηκε η αιτιολογική έκθεση ;
  Επίσης τίθεται και ένα άλλο ερώτημα:
  Πώς είναι δυνατόν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με μορφή Ανώνυμης εταιρίας, με μεγάλη μάλιστα προίκα να καταργείται μονοκονδυλιάς, με κατ’ ουσίαν κατάργηση της άνευ άλλου τινός από μια και μόνο διάταξη του νέου σχεδίου νόμου, με παράκαμψη των υποχρεωτικά θεσμοθετημένων διαδικασιών, δηλαδή του προηγουμένου ελέγχου της εταιρίας προ της λύσης της, η οποία λύση έπεται και στη συνέχεια ακολουθεί το υποχρεωτικό στάδιο της εκκαθάρισης;

  1.- Πρώτη επί της ουσίας παρατήρηση – σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου

  Σε κάθε περίπτωση προαναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία ενός υδροκέφαλου Οργανισμού, χωρίς να προβλέπεται η αυτοτέλεια κανενός κτηματολογικού γραφείου, πλην ενός , ενώ το ίδιο θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον και στα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου, λόγω της ιδιαιτερότητας τους και του ειδικού νομικού καθεστώτος με σχετική τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, με την οποία να διασαφηνίζεται και να συμπληρώνεται αυτή με προστιθέμενο επόμενο εδάφιο ως εξής:«τα δύο κτηματολογικά γραφεία της Δωδεκανήσου θα λειτουργούν ως αυτοτελές γραφείο».

  2. Δεύτερη επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 7 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου

  Ο εν λόγω Οργανισμός έχει κατά ρητή αναφορά ως σκοπό την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020!!!, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση και των υφισταμένων κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω.
  Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου , διότι, ενώ κατά πρώτη ανάγνωση δίδεται η εντύπωση ότι η κατάργηση των υφισταμένων κτηματολογικών γραφείων θα επέλθει στους 24 μήνες, δηλ. μετά τη πάροδο τους, αμ! Δεν είναι έτσι!, αφού η διατύπωση του σχετικού άρθρο δεν είναι ξεκάθαρη, όπως είχε διατυπωθεί προηγούμενα από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που όριζε καταληκτικά τη προθεσμία κατάργησης μετά την πάροδο των 9 μηνών, άρα υποχρεωτικά έπρεπε να παρέλθουν 9 μήνες , ενώ με τη σημερινή νέα διατύπωση «εντός 24 μηνών, θα γίνεται δε η ένταξη στον Οργανισμό σταδιακά από τη ισχύ του νόμου », δηλαδή θα μπορεί με σχετική (όχι αυξημένη ) πλειοψηφία των παρόντων εκ των διορισμένων μελών του ΔΣ, με ένα και μόνο πρακτικό απόφασης τους να επέλθει άμεσα η κατάργηση των εν λόγω κτηματολογικών μας γραφείων ξαφνικά ακόμη και την επόμενη εβδομάδα από την δημοσίευση του σχετικού νόμου αυτού, χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία από πλευράς των εν λόγω Υπηρεσιών με όλες τις δυσμενείς συνέπειες, λόγω της αναπόφευκτης ουσιαστικής αδυναμίας λειτουργίας για απρόβλεπτης διάρκειας χρονικό διάστημα , που θα αποβεί εις βάρος των συναλλασσομένων κατοίκων των εν λόγω νήσων της Δωδεκανήσου και του δημοσίου συμφέροντος.
  Επί λέξει η παράγραφος 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 έχει ως εξής:
  «Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή(…)».
  Επιβάλλεται λοιπόν κατ’ ανάλογο τρόπο με τη προηγούμενη διατύπωση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο νόμου να γίνει αντίστοιχη διατύπωση και στη παράγραφο 7 του άρθρου 1 εδάφιο 1 και να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη αντί : «….εντός των επομένων 24 μηνών» να τεθεί ως εξής: «… μετά την πάροδο των 24 μηνών», άλλως είναι προτιμότερο να παραμείνει η ξεκάθαρη προηγούμενη διατύπωση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής « ..μετά πάροδο 9 μηνών από τη ισχύ του νόμου αυτού και να προστεθεί ακόμη ότι « ..η προθεσμία των 9 μηνών μπορεί να παρατείνεται με υπουργική απόφαση μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών από τη ισχύ του νόμου αυτού», ώστε να ξέρουν όλοι δημότες, οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου Ρόδου και Κω, ιδιαίτερα ο κατά καλή συγκυρία υπηρετών αποκλειστικά για τις ανάγκες του Κτηματολογίου δικαστής επί καθημερινής βάσεως, ο οποίος και κατέθεσε εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις-προτάσεις και σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και Κω κα τους άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και τους έμπειρους περί τα κτηματολογικά θέματα Προισταμένους των δικαστηρίων και δικαστές Πρωτοδικείου και ιδιαίτερα του Εφετείου, οι οποίοι θα μπορούν όλοι να συνεισφέρουν ουσιαστικά, αλλά σε σταθερό μεταβατικό στάδιο, με ακριβή και σταθερό χρονικό ορίζοντα, στην νέα μεταβολή που θα επέλθει.
  3.- ΤΡΊΤΗ επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 7 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Στα κτηματολόγια Ρόδου, Κω και Λέρου ισχύει, ως γνωστόν ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947 «περί της εν Δωδεκανήσω
  εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298 ,με τη διάταξη της «παρ. 2 του άρθρου8 αυτού », μετά την
  ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό.
  Για να αποφεύγεται κάθε φορά η επανάληψη της αναφοράς σε συγκεκριμένα άρθρα του παραπάνω ειδικού νομοθετήματος θεωρώ ότι εί- ναι προτιμότερο και πρέπει να προστεθεί ιδιαίτερο εδάφιο στο άρθρο 41 του Σχεδίου Νόμου , το οποίο να αναφέρει ρητά και απερίφραστα ότι
  Προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :
  « Συνεχίζει να διατηρείται εν ισχύει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298».
  Συνακόλουθα θα πρέπει οπωσδήποτε στη παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου, το οποίο προβλέπει ότι:. 7: « Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται», αντ’ αυτού να τροποποιηθεί ως εξής:
  « Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό καταργείται, εξαιρουμένου του κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου, ο οποίος συνεχίζει να ισχύει ως έχει , όπως προβλέπει ρητά το προστιθέμενο νέο επόμενο εδάφιο 8»
  4.Τετάρτη επί της ουσίας παρατήρηση –σχόλιο μου αναφορικά με τη παράγραφο 2 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Προτού προχωρήσω στη ακριβή διατύπωση της τιθεμένης από μένα τροποποίησης θέλω να υπενθυμίσω το περιεχόμενο του κειμένου της αρχικής διάταξης του 2308/1995, ήτοι:ΑΡΘΡΟ 14:
  «7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Στη συνέχεια με το Ν. 4164/2013: Θέματα Εθν.Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις « , στο άρθρο 26 παρ7 ορίζεται ότι
  Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Πλην όμως με τη παράγραφό 2 του του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι:
  41 παρ.2 : «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργείται»
  Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα ότι στη παρούσα φάση , που λύνονται διοκητικής φύσεως και λειτουργίας θέματα, τα οποία και αυτά θα τα επέλυε το προβλεπόμενο να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο 2 της παρ 26 του άρθρου 3 του Ν 4164/2013, όπως αυτό αντικατέστησε την όμοια διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, τις οποίες διατάξεις , η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου καταργεί ρητά. Ως εκ τούτου επιβάλλεται ως εκ τούτου να γίνει αντί κατάργησης η εξής τροποποίηση:
  41 ΠΑΡ.2
  ««Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), καταργούνται, μόνο σ΄ότι αφορά το εδάφιον 2 της ισχύουσας πλέον διάταξης της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156), δηλαδή ό,τι ακριβώς αναφέρει το εδάφιο αυτό, που αφορά μόνο θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, α οποία θα ρύθμιζε και αυτά το προβλεπόμενο ΠΔ, ενώ το έδαφιο 1 της παραγρ.26 του άρθρου 3 Ν.4164/2013 (Α΄ 156) συνεχίζει να ισχύει ως έχει, ότι δηλαδή «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Το σχέδιο νόμου δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση από την οποία να προκύπτει η σκοπιμότητα των προβλεπομένων από τις διατάξεις του, τόσο για την περαίωση της κτηματογράφησης όσο και την λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων, κατά τη μεταβατική και την οριστική περίοδο λειτουργίας τους
  2. Από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά στις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως επίσης και στις ηλεκτρονικές διαδικασίες πληροφόρησης, παρότι προβλέπεται κατάργηση των κατά τόπον αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων.
  3. Γενικά το σχέδιο αυτό σε τίποτε δεν φαίνεται να βελτιώνει την καθημερινότητα των συναλλαγών των πολιτών, ή την ασφάλεια των ιδιοκτησιακών του τίτλων. Το μόνο ορατό χαρακτηριστικό του είναι η εκδίωξη όλων των υπηρετούντων ιδιαίτερα έμπειρων νομικών (αμίσθων υποθηκοφυλάκων και δικηγόρων του Κτηματολογίου) από τις θέσεις τους, η οποία δεν κρύβεται από την επί του παρόντος ανάθεση στους σε νομικούς των διοικητικών καθηκόντων προισταμένων των κτηματολογικών γραφείων, και η πλήρης παράδοσή του στους τεχνικούς, όπως είναι και ο αρχικός σχεδιασμός του θεσμού. Η ΠΟΜΙΔΑ επιμένει σταθερά στη θέση ότι η παραφυλακή των τίτλων της ιδιοκτησίας ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει έργο ανεξάρτητων νομικών, υπό την εποπτεία και την εγγύηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ορίζει και το Σύνταγμα.
  Ακολουθούν κατ’ άρθρο σχόλια

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:28 | Δ.ΓΚΟΥΒΑ ΕΜΜ.ΥΠΟΘ/ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  1.Η πρώτη σημαντική κίνηση του Κράτους για τη σύνταξη Κτηματολογίου, το 1986, προέβλεπε τα Κτηματολογικά Γραφεία ως διαφορετικές υπηρεσίες από τα Υποθηκοφυλακεία και λειτουργούσες παράλληλα με αυτά, τα οποία ΔΕΝ καταργούσε (ίδ. Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης) και ήταν πολύ φυσικό, λόγω των αρμοδιοτήτων τους να υπάγονται μόνον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με το ισχύον, όμως, σήμερα καθεστώς, που προβλέπει την αντικατάσταση του συστήματος ενημέρωσης των βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών των Υποθ/κείων από την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία, είναι αδιανόητο να μην εποπτεύονται οι οποιοιδήποτε νέοι φορείς και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και όμως, από το όλο εγχείρημα απουσιάζει, με πραγματικά εκκωφαντική την (περίεργη) σιγή του, το ΥΔΔΑΔ. Παρατήθηκε το μέλλον των Υποθηκοφυλακείων/ Κτηματολογικών Γραφείων και όλο το δίκαιο των εμπράγματων συναλλαγών του Αστικού Κώδικα στα χέρια, επιστημόνων μεν, αλλά, «με διαφορετική ματιά», ασχολούμενων κατά κύριο λόγο με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα υγρά απόβλητα, το βιοντήζελ, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, την αξιοποίηση ιλύος, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και άλλα παρόμοια, όπως βλέπουμε τόσες ημέρες που παρακολουθούμε την διαβούλευση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λάμπει διά της απουσίας του (χωρίς να αναιρείται, βέβαια, το συμπέρασμα από το γεγονός ότι προτείνει δύο μέλη του ΔΣ !)!
  2.Ποιός είναι τελικά ο σκοπός της ψήφισης τέτοιας έκτασης και σημασίας νομοσχεδίου στην παρούσα στιγμή;
  α)Μήπως είναι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα των αρμοδίων, να μπει τάξη στο χάος των αμίσθων υποθηκοφυλακείων; Πράγματι, αν κρίνω και από τη χολή και αγανάκτηση που βγάζουν οι υπάλληλοί τους στα σχόλιά τους, έχουν δημιουργηθεί πολύ άσχημες καταστάσεις σε κ ά π ο ι α άμισθα, οφειλόμενες , εξ ολοκλήρου και μόνον, στις παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών του ΥΔΔΑΔ: * να ασκήσει ουσιαστική εποπτεία και να καλέσει Εισαγγελέα, όταν πληροφορείται τη διάπραξη αδικημάτων, * να παρακολουθήσει (με απαίτηση για λογοδοσία) τα έσοδα των δημοσίων αυτών υπηρεσιών, *να φροντίσει για τον έλεγχο/περιορισμό των κερδών, τροποποιώντας τις σχετικές διατάξεις, στην περίοδο των «παχιών αγελάδων» μιας και δεν πρόκειται για επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, * να προκηρύξει και καλύψει αμέσως τις κενές θέσεις αμίσθων υποθηκοφυλάκων και όχι να γελοιοποιείται ρωτώντας το ΝΣΚ εάν πρέπει να το κάνει ή όχι (ΝΣΚ 174/2013) και τέλος *να προλάβει το κακό, στην περίοδο των «ισχνών αγελάδων», υποχρεώνοντας έγκαιρα τον άμισθο υποθηκοφύλακα σε μείωση προσωπικού (ανάλογη με τη μείωση των εισερχομένων) και μετις νόμιμες διαδικασίες για να μην οδηγηθούν σε απαγορευμένη εκ περιτροπής εργασία και μειωμένο ωράριο. Αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν, χωρίς την ανάγκη βομβαρδισμού ολόκληρου του μηχανισμού, που, πλην εξαιρέσεων, λειτουργεί για πάνω από εκατό χρόνια νόμιμα και ορθά και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των συναλλαγών με τον προσωπικό μόχθο όλου του προσωπικού (υποθηκοφυλάκων και υπαλλήλων, που δεν ξέρω τι εννοεί το παρόν σχέδιο ονομάζοντάς τους βοηθητικούς).
  β) Μήπως είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου; Αν ναι, είμαστε ως κράτος για γέλια και για κλάματα! Μόνον επιτάχυνση δεν εγγυάται η υπό διαβούλευση βομβιστική ενέργεια. (Είναι αστείο, παρεπιπτόντως, να ισχυρίζεται κανένας ότι οι Υποθηκοφύλακες, έμμισθοι ή άμισθοι, εμποδίζουν και προκαλούν οποιαδήποτε καθυστέρηση – έστω και αν παραπονιούνται, συνήθως δικαιολογημένα, για κάποια ζητήματα.)
  Αντίθετα, και με τις υπάρχουσες δομές, μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά, και δια νόμου, αν χρειαστεί, οι κτηματογραφήσεις χωρίς να γίνει καμία απολύτως επέμβαση στη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων, η πορεία των οποίων και η σταδιακή αντικατάστασή τους από τα Κτηματολογικά Γραφεία, ρυθμίζεται ήδη ομαλά με το Ν. 2664/1998.
  Παράλληλα, το ερώτημα εάν ορθά καταργήθηκε ο ΟΚΧΕ ή όχι απαντήθηκε ήδη. Πράγματι πρέπει να συσταθεί (να ανασυσταθεί, δηλαδή, λόγω λάθους) παρόμοιος οργανισμός, και μάλιστα με ουσιαστικότερες αρμοδιότητες από αυτές που είχε ο καταργηθείς, και πάλι όμως, χωρίς, την άνευ λόγου, ανάμιξη – με τον παράλογο, παράνομο και εντελώς αντισυνταγματικό τρόπο, με τον οποίο επιχειρείται τώρα – στην εν γένει ορθή και ομαλή λειτουργία των υποθηκοφυλακείων/ κτηματολογικών γραφείων (τα οποία πρέπει να βρίσκονται αμφότερα υπό την εποπτεία κυρίως του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η υπάρχουσα κατάσταση πρέπει να μεταβληθεί προς αυτήν την κατεύθυνση).
  γ) Μήπως είναι η ανθρωπιστική διάθεση να τακτοποιηθούν οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων; Δεκτή, η όποια τέτοια διάθεση, ειδικά εάν υλοποιείται με παρόμοιο τρόπο για όλους τους άνεργους στην κακόμοιρη Ελλάδα και ιδιαίτερα γιαυτούς που, περιμένοντας να προκηρυχθεί μία θέση από τον ΑΣΕΠ, φροντίζουν να συγκεντρώνουν όσα περισσότερα προσόντα μπορούν.
  Και κάτι τελευταίο. Με το νομοσχέδιο, ελαφρά τη καρδία, καταργήθηκε εντελώς η εποπτεία και επιθεώρηση των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων από τον Εισαγγελέα. Εμένα αυτό μου προκαλεί ανατριχίλα, αλλά προφανώς στους νέους ειδήμονες ο Εισαγγελέας φαίνεται περιττός, αφού όλα πλέον θα λειτουργούν ρολόι ελεγχόμενα από τους ΙΔΑΧ του νέου οργανισμού. Τί καλά!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:49 | Δικηγόρος Νέας Ορεστιάδας

  Με τον νόμο αυτό επιδιώκεται η σύσταση ενιαίου φορέα κτηματογράφησης χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει η εκκαθάριση της ΕΚΧΑ Α.Ε, όπως επιτάσσει το πλαίσιο της νομιμότητας περί ανωνύμων εταιριών, η οποία στα 22 χρόνια λειτουργίας της κατάφερε να κτηματογραφήσει μόλις το 7,6% της ελληνικής επικράτειας. Καταργεί τα υποθηκοφυλακεία, τα οποία αποτελούν θεσμό της Δικαιοσύνης από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, και απογυμνώνει ακριτικές περιοχές όπως του Βορείου Έβρου.
  Αναρωτιέται κανείς μήπως το επόμενο βήμα θα είναι και η κατάργηση του Πρωτοδικείου Νέας Ορεστιάδας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:24 | Συνειδητός Πολίτης

  Τα νομοσχέδια όπως και όλες οι δράσεις αξιολογούνται για την ποιότητά τους, την πληρότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές ανάγκες και αξίες και πρωτίστως για την διαχρονικότητά τους η οποία αποδεικνύει περισσότερο παντός άλλου κριτηρίου την αναγκαιότητα της θέσπισης των.
  Νομοθετήματα που δημιουργούν θεσμούς που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου ποιούν τιμή στους νομοθέτες τους, πχ Κ.Ε.Π, ΚΑΠΗ, κέντρα υγείας, opengov, ΙΚΑ, κλπ.
  Δυστυχώς οι συντάκτες του νομοσχεδίου αυτού, υπηρεσιακοί ή πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου περιβάλλοντος, δεν μπορούν να είναι περήφανοι για το πόνημά τους. Σχεδόν όλες οι ενδείξεις που προκύπτουν από διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η κατάρτισή του είναι προϊόν έλλειψης γνώσης των θεμάτων για τα οποία νομοθετούν, βεβιασμένης, επιπόλαιης και αβαθούς κρίσης που προσθετικά εξ ισούνται με αφροσύνη.
  Επειδή στα πλαίσια του παρόντος σχολίου δεν είναι δυνατή η ανάλυση όλων των διαλαμβανομένων του νομοσχεδίου, θα αναφερθώ σε ορισμένα μόνον σημεία του.
  Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει την σταδιακή εντός διετίας κατάργηση των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, την υποκατάστασή τους από δημιουργηθησομένη Δημοσία Υπηρεσία, τον υποβιβασμό των αμίσθων ειδικών Υποθηκοφυλάκων σε κλασσικούς Δημοσίους Υπαλλήλους και την μετατροπή όλων των ιδιωτικών υπαλλήλων των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σε Δημοσίους Υπαλλήλους.
  Ο θεσμός των αμίσθων Υποθηκοφυλακείων είναι ένα υβρίδιο του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, είναι σχεδόν προαιώνιος, εξαιρετικά αξιόπιστος και επιτυχημένος από κάθε πλευρά (λειτουργικότητα-διαφάνεια-χαμηλό κόστος για το Δημόσιο και τους Πολίτες). Κατά την μακραίωνα πορεία του θεσμού σχεδόν ουδέποτε διεφάνησαν προβλήματα διαφθοράς των λειτουργών του, δηλαδή των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, σε αντίθεση με τα συχνότατα κρούσματα διαφθοράς των λειτουργών των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι άμισθοι ειδικοί Υποθηκοφύλακες είναι Δημόσιοι λειτουργοί, αποκεντρωμένα και αυτεξούσια όργανα υψηλού κύρους του Ελληνικού κράτους, υψηλής αποκλειστικής προσωπικής ποινικής και αστικής ευθύνης έναντι των Πολιτών και του Δημοσίου. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες τους έχουν την βαρύτητα της Δικαστικής λειτουργίας, εξ ου και η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η επόπτευση τους από τις Εισαγγελικές αρχές.
  Η μετατροπή των αμίσθων Υποθηκοφυλακείων σε Δημόσιες Υπηρεσίες θα προκαλέσει μετακύλιση των αστικών ευθυνών, που σήμερα επωμίζονται αποκλειστικά οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες, στο Ελληνικό Δημόσιο, θα προκαλέσει διάχυση των αποκλειστικών σήμερα ποινικών ευθυνών των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σε πάρα πολλές εκατοντάδες Δημοσίους υπαλλήλους, με αναπόδραστη την δυσκολία εντοπισμού των υπευθύνων που επιπλέον θα «προστατεύονται» ενδεχομένως από τα παντοδύναμα συνδικαλιστικά κέντρα του Δημοσίου τομέα, τα οποία εν ονόματι του συναδελφισμού ουδέποτε προέβησαν σε πράξεις καταγγελίας διαφθοράς, που μερικές φορές «αναισθητοποιούν» τις πειθαρχικές διαδικασίες του Ελληνικού κράτους και συμβάλλουν εμμέσως στην ατιμωρησία και κατ’ επέκταση στην διαφθορά που κυριαρχεί δεκαετίες τώρα στο Ελληνικό κράτος. Η μετατροπή αυτή μετά βεβαιότητας θα μεταφέρει την διαφθορά του Δημοσίου τομέα σε αυτές, την ατιμωρησία και την πειθαρχική αδυναμία του Δημοσίου στον τόσο ευαίσθητο τομέα της καταγραφής των περιουσιών και των διεκδικήσεων επί αυτών.
  Ο υποβιβασμός των αμίσθων ειδικών Υποθηκοφυλάκων σε Δημοσίους Υπαλλήλους υπαγομένους στον Δημοσιουπαλληλικό κώδικα και την εξουσία ενός Διοικητικού Συμβουλίου διοριζομένου από τον Υπουργό περιβάλλοντος, προσκρούει στο Σύνταγμα και αποτελεί προσβλητική, ατιμωτική και βάναυση συμπεριφορά του κράτους προς αυτούς.
  Η μετατροπή όλων ανεξαιρέτως των ιδιωτικών υπαλλήλων των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σε Δημοσίους Υπαλλήλους συνιστά εξόφθαλμα χαριστική πράξη προς αυτούς, αντιβαίνει σε κάθε έννοια δικαίου και ηθικής συμπεριφοράς του κράτους.
  Εκτός των ανωτέρω η μετατροπή των αποκεντρωμένων, αυτεξούσιων και λειτουργούντων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ιδιαίτερο σεβασμό προς τους εργαζομένους τους και τους πολίτες, αμίσθων Υποθηκοφυλακείων σε κλασσικές Δημόσιες Υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά που όλοι δυστυχώς γνωρίζουμε και μάλιστα κεντρικά διοικούμενες από Διοικητικό Συμβούλιο που θα εδρεύει στην Αθήνα, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητος σε ποιοτική υποβάθμιση των υπηρεσιών που θα παρέχουν στους πολίτες σε σχέση με τα νυν υφιστάμενα στάνταρς και μεγέθυνση του κόστους λειτουργίας τους που θα ευθυγραμμισθεί με το κόστος λειτουργίας του Δημοσίου τομέα το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του αντιστοίχου του ιδιωτικού τομέα.
  Εν κατακλείδι θέλω να τονίσω ότι η απόσυρση του νομοσχεδίου θα είναι μια μεταγενέστερη μεν αλλά εκτιμητέα πράξη ευθύνης των εμπνευστών του.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:27 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΘ

  Στη διαβούλευση τα περισσότερα σχόλια (εκτός της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και κάποια ελάχιστα άλλα- που και αυτά πίσω από τη γενική τοποθέτηση κρύβουν ένα έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα-) επικεντρώνονται σε μεμονωμένα θέματα είτε προσωπικού είτε χωρικής κατανομής Κτηματολογικών Γραφείων (με τη μόνη εξαίρεση της σημαντικής σημειολογικά και ουσιαστικά κατάργησης του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΚΧΑ – αναιτιολόγητης κατά τη γνώμη μου). Με αυτό τον τρόπο δεν σημειώνονται ούτε τα θετικά (αυτοδύναμος οικονομικά οργανισμός με ενιαία χαρακτηριστικά και οργάνωση περιορισμένου σχετικά αριθμού περιφερειακών κτηματολογικών γραφείων με νομική τεχνική και διοικητική διάσταση). Ούτε τα πολλά αρνητικά: 1. Δημιουργία ενός Δημόσιου Δυσκίνητου και Τεράστιου Οργανισμού με άνευ λόγου ενσωμάτωση σε αυτόν των Υποθηκοφυλακείων και Δημοσιουπαλληλοποίηση αυτόματα και χωρίς καμια διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, που για τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία μάλλον υπερβαίνει τόσο τη λογική όσο και τις συνταγματικές προβλέψεις.
  2. Περιφερειακή δομή με αποκεντρωμένο δημόσιο χαρακτήρα (Υποκαταστήματα ΚΓ) η οποία παρά τις δημόσιες διακηρύξεις (χωρίς ανάλυση των πραγματικών δεδομένων) θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του ενιαίου φορέα και κατ’ επέκταση τους πολίτες. Αυτή συνδυαζόμενη με την προαναφερθείσα δημοσιουπαλληλοποίηση ενός τεράστιου πλήθους προσωπικού και την σημαντικότατη αύξηση των θέσεων ευθύνης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, δηλώνει και την «κρατικίστικη» πολιτική που διαπνέει το σχέδιο νόμου. Αυτό βρίσκεται σε άκρα αναντιστοιχία με τα διεθνώς κρατούντα π.χ. Ολλανδία (όπου το Δημόσιο υποστηρίζει ένα κεντρικό οργανισμό που λειτουργεί αυτοδύναμα και με σχεδόν ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με πολύ λίγα ισχυρά κτηματολογικά γραφεία). Το ίδιο το Σχέδιο Νόμου περιέχει μια εναλλακτική (Ικαρία) η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και σε όλα τα υποκαταστήματα ή στην πλειοψηφία τους και μάλιστα χωρίς τόσο σημαντικό αριθμητικό περιορισμό, αξιοποιώντας συμβολαιογράφους (ή άμισθους υποθηκοφύλακες) και πιστοποιημένους ή μη (μέχρι την υλοποίηση του θεσμού) μηχανικούς της περιφέρειας, σε ενιαίες (συνεργατικές) μονάδες υποστήριξης.
  3. Αναστάτωση και ανατροπές στην λειτουργία των φορέων του Κτηματολογίου και της νομικής υποστήριξης των δικαιωμάτων (ΕΚΧΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ) σε μια κρίσιμη για τον θεσμό και το έργο περίοδο, η οποία θα οδηγήσει σε αναμφισβήτητες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες με απρόσμενα αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν συνοδευθεί με προσφυγές για την ακύρωσή του από φορείς και κατηγορίες υπαλλήλων των οποίων ανατρέπονται «συνταγματικά» «νομικά» ή ¨»εθιμικά» προνόμια ή καθεστώτα εργασίας.
  Θα μπορούσα να γράψω πολλά και για άλλα θετικά ή αρνητικά που έχω επισημάνει. Επικεντρώθηκα στα κατά τη γνώμη μου σε κάποια σημαντικά. Άλλωστε υπάρχουν και εισηγήσεις – προτάσεις, που έχουν υποβληθεί στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες τα τελευταία χρόνια.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:45 | Νομικός

  Γιατι άραγε ο θεσμός του Υποθηκοφύλακα ειναι Σνταγματικα κατοχυρωμένος; Γιατι οι Υποθηκοφύλακες διορίζονται ύστερα απο ειδικές εξετάσεις όπως και οι Δικαστές; Τι ήθελε άραγε να διασφαλίσει το Σύνταγμα με την λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των Υποθηκοφυλάκων; Και γιατι σε μια νύχτα καταργείται ένας θεσμός συνταγματικά κατοχυρωμένος με μάλιστα χωρίς αιτιολογική έκθεση του νόμου; Κατι απο τη γείτονα χώρα θυμίζουν όλα αυτα…. Και γιατι αναθέτει την καταχώρηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτούς που εδω και χρονια έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση και μονο το 7% της ελληνικής επικράτειας εχει κτηματογραφηθεί και μάλιστα με σωρεία λαθών τα οποία πληρώνουν οι πολίτες αφού ειναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν στα Δικαστήρια και να εξαντλούνται οικονομικά; Και σαν σπουδαία λύση προτείνουν την αλλαγή επωνυμίας της ΕΚΧΑ ΑΕ χωρίς καν να τεθεί υπό εκκαθάριση, και ξαφνικά ως δια μαγείας θα ολοκληρώσει σύντομα την κτηματογράφηση της χώρας; Ποιον κοροϊδεύετε;

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 12:08 | Κάτοικος Ορεστιάδας

  Δεν θα απευθυνθώ στα συμφέροντα και τις οικονομικές συγκαλύψεις που εξυπηρετεί το νέο νομοσχέδιο – καθως ειναι ηλίου φαεινότερο …
  αλλα θα θεσω 2 ερωτήματα απο την θέση του απλού πολίτη :
  – Ποια ακριβώς ειναι η εξυπηρέτηση , ενός πόλιτη απο τον ακριτικό νόμο Έβρου, ο οποίος θα ξεκινήσει απο τα Δίκαια – και πρέπει να διανύσει το λιγότερο 300 χιλιόμετρα απόσταση , προκειμένου να προσέλθει στην
  «νέα υπηρεσία » ;
  – και ποια ειναι η νομική κάλυψη της ακινήτου περιουσιας του, που εν τελεί του προσφέρεται με τον νέο καθεστώς ;;;;

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:24 | κατοικος Ορεστιάδας

  Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας Οργανισμός που να καταχυρώνει νομικά τους πολίτες όταν προέρχεται από την ΕΚΧΑ η οποία απέτυχε στην πράξη, που δεν θα τεθεί καν σε καθεστώς Εκκαθάρισης. Τα χρήματα εκείνα που είναι χρήματα απλών πολιτών τί θα γίνουν;
  Έπειτα για τους πολίτες της ακριτικής Ορεστιάδας το να διανύσουν μια απόσταση γύρω στα 300 χλμ. αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο, όπως και το να βάλουν ένα δικηγόρο να πάει για κάποια υπόθεσή τους.
  Στην ουσία αυτό που αλλάζει είναι το αφεντικό και μάλιστα μη νομικό με ότι συνεπάγεται αυτό, και οι πολίτες επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης,
  Είναι λογικό;

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αφού αναγνώσει κάποιος το νομοσχέδιο μένει άφωνος από την προχειρότητα και τη βιασύνη με την οποία συντάχθηκε. Οι Νομικοί αντιλαμβάνονται από την αρχή ότι οι συντάκτες δεν έχουν σχέση με τη Νομική Επιστήμη. Δεν γνωρίζουν Εμπράγματο Δίκαιο. Φαίνεται να αγνοούν ότι στη Χώρα αυή υπάρχουν Σύνταγμα και Συνταγματικά κατοχυρωμένα Δικαιώματα.
  Είναι σαφές ότι οι συντάκτες του δεν ενδιαφέρονται για την επιτυχή εφαρμογή του. Επιδιώκουν να τιμωρήσουν, να αρπάξουν.
  Επί είκοσι και πλέον έτη περιμένουμε τη δημιουργία κτηματολογίου. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε ταμπέλες, μακετές, φανταχτερές εκδηλώσεις και φαντεζί διαφημιστικά φυλλάδια με φωτογραφίες χαμογελαστών υπαλλήλων της εκάστοτε α.ε., που υποτίθεται ότι συστήθηκε για να εκτελέσει αυτό το μεγαλόπνοο έργο, αλλά το μόνο που έχει καταφέρει είναι η κτηματογράφηση να καλύπτει μόλις το 7,6% της επικράτειας με τρομερά λάθη και η διόρθωση των πασίγνωστων πια πρόδηλων σφαλμάτων να απασχολεί κατά κύριο λόγο και τεράστιο όγκο τους Νομικούς (Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους) που εκτελούν τα καθήκοντά τους σε κτηματογραφημένες περιοχές.
  Σύσταση «ενιαίου φορέα κτηματολογίου»! Ποιου κτηματολογίου; Το κτηματολόγιο που δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν από τη δεκαετία του ενενήντα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το δημιουργήσουν σε 24 μήνες πετώντας εκτός του Νομικούς Επιστήμονες; Θερμοί υποστηρικτές του, όπως φαίνεται από τα σχόλια τους, μια παρέα υπαλλήλων Δ.Ε. άμισθων υποθηκοφυλακείων, που αγωνίζεται να τρυπώσει στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων «από το παράθυρο», συκοφαντώντας και δυσφημίζοντας αυτούς που τους προσέλαβαν, αυτούς που κατευθύνουν τα μολύβια τους, αυτούς που διορθώνουν τα ορθογραφικά και συντακτικά τους λάθη και ευθύνονται προσωπικά για κάθε λέξη που γράφουν στα δημόσια βιβλία των υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντωφν κτηματολογικών γραφείων.
  Αυτό το νομοσχέδιο είναι η φωτογραφία αυτών που δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσει η Χώρα σωστό και ασφαλές κτηματολόγια που να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών επί των ακινήτων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:50 | ΜΑΡΙΑ

  Είναι πασιφανές από τα σχόλια που γίνονται ποιος είναι αυτός που ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και για τη θεσμική προστασία αυτών και ποιος ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τον μισθό που «θα δει -ή δεν θα δει- στην τσέπη του»!!!!!
  Είναι άραγε όλοι ευχαριστημένοι από αυτό το νομοσχέδιο ή μήπως οι απόφοιτοι λυκείου με μισθό 1500 ευρώ (καθαρές αποδοχές)και αντίστοιχο δώρο Χριστουγέννων δεν έχουν την ίδια άποψη? Γιατί αν την έχουν σημαίνει ότι υπερισχύει η λαχτάρα για δημοσιοϋπαλληλοποίησή τους γιατί έτσι δεν θα δίνουν αναφορά σε κανέναν εργοδότη, αφού εργοδότης τους θα είναι πια ένας απρόσωπος Δημόσιος Οργανισμός!!!!
  Λυπάμαι για όλους εμάς τους απλούς πολίτες που όταν θα συναλλασσόμαστε με αυτές τις ιδιαίτερες δημόσιες πια υπηρεσίες δεν θα βγάζουμε άκρη όπως σε τόσες και τόσες άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  Συγχαρητήρια για την έμπνευση να διαλύσουμε υπηρεσίες που λειτουργούν κανονικά με υπηρεσίες που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα κάνουν πολύ πολύ καιρό να έρθουν στο επίπεδο που είναι τώρα – αν γίνει ποτέ αυτό!!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:44 | Χρήστος Δημητριάδης

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο συνιστά, στην πραγματικότητα ένα σχέδιο αποδιοργάνωσης του συστήματος καταχώρησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων με άμεσες αρνητικές συνέπειες για την ήδη επιβαρυμένη οικονομική ζωή της χώρας, καθώς θα επηρεάσει – νομοτελειακά και σε ανυπολόγιστο βαθμό – τρέχουσες συναλλαγές και επενδύσεις επί ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
  Μία μεταρρύθμιση η οποία επιφέρει ανατροπή σε έναν ολόκληρο θεσμό, αυτόν της μεταγραφής και καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων που υφίσταται και λειτουργεί από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και αφορά στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ιδιωτών και Δημοσίου, οφείλει κατ΄αρχάς να απαντά στα κάτωθι βασικά ερωτήματα:

  Α. Επί της ουσίας:

  1. Είναι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επίκαιρο και αναγκαίο;
  2. Θα αποφέρει έσοδα ή θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό;
  3. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ρύθμισης για τους συναλλασσόμενους πολίτες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των υποθηκοφυλακείων/ κτηματολογικών γραφείων;
  4. Βοηθά στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ή, αντίθετα, θα προκαλέσει καθυστέρηση της επίτευξης του μεγάλου αυτού εθνικού στόχου;
  5. Καθιστά τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της παροχής ασφαλούς και ταχείας πληροφορίας για τα δικαιώματα επί των ακινήτων;
  6. Προστατεύει το έννομο αγαθό της περιουσίας και την ασφάλεια των συναλλαγών;
  7. Συνάδει με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ η κατάργηση του θεσμού του άμισθου -και του έμμισθου – υποθηκοφύλακα και του επαγγέλματος αυτού, καθώς και η συγκεκριμένη διαδικασία τοποθέτησης στο Δημόσιο αμίσθων υποθηκοφυλάκων και ιδιωτικών υπαλλήλων;

  Β. Επί της διαδικασίας νομοθέτησης:

  1. Έχουν τηρηθεί οι αρχές και οι διαδικασίες της καλής νομοθέτησης όπως αναλυτικά προβλέπονται στο Ν. 4048/2012;
  2. για ποιο λόγο δεν συγκροτήθηκε με νόμιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και δη των αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για μία μεταρρύθμιση τέτοιας κλίμακας και σημασίας;
  3. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύντμηση της προβλεπόμενης ελάχιστης διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης (αρ. 6 παρ. 2 Ν. 4048/2012);
  4. Για ποιο λόγο δε συνοδεύεται το προσχέδιο νόμου από αιτιολογική έκθεση στη δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της ρύθμισης και κατ’ επέκταση η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (αρ. 2 Ν. 4048/2012).

  Με δεδομένο ότι δεν βρίσκουμε επαρκείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, έχουμε να παρατηρήσουμε ειδικότερα τα εξής:

  Α. Επί της ουσίας:

  1. Επειδή κάποιοι επιμένουν να συζητούν για την αποτελεσματική λειτουργία των αμίσθων Υποθηκοφυλακείων, είναι γνωστό ότι η δραματική πτώση των εμπράγματων συναλλαγών, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, έχει επιφέρει και αντίστοιχη πτώση των εσόδων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι η δαπάνη λειτουργίας των τελευταίων ουδόλως επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον άμισθο υποθηκοφύλακα. Σε αρκετές, λοιπόν, περιπτώσεις τα εισπραττόμενα υπέρ υποθηκοφύλακα δικαιώματα δεν επαρκούν για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων, μεταξύ των οποίων – και κυρίως – το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Στην επιδείνωση της κατάστασης αυτής έχουν συμβάλει αποφασιστικά οι ακόλουθοι δύο παράγοντες:
  (α) Η εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 37480/4.5.2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε το διευθυντικό δικαίωμα του αμίσθου υποθηκοφύλακα να επιβάλλει ελαστικές μορφές εργασίας (μειωμένο ωράριο, εκ περιτροπής εργασία,) στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται επιβεβλημένο λόγω της ανεπάρκειας των εσόδων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της απόφασης αυτής στην πράξη ήταν το μισθολογικό κόστος της λειτουργίας των γραφείων να καταστεί απολύτως ανελαστικό, την ίδια στιγμή που τα έσοδα κατακρημνίζονταν. Σημειωτέον ότι οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι συνδεόμενοι με τον υποθηκοφύλακα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν διατελούν σε δημοσιοϋπαλληλική ή άλλη εργασιακή σχέση με το Δημόσιο (ΣτΕ 2573/2015). Οι αμοιβές των εν λόγω υπαλλήλων καθορίζονται βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας συναπτόμενης μεταξύ της Ένωσής Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και του σωματείου των υπαλλήλων, ενώ επισημαίνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Σ.Σ.Ε. – σημειωτέον ότι είναι από τις ελάχιστες συλλογικές που έχουν διατηρηθεί- δεν ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας, αλλά ρύθμιση συλλογικής διαφοράς δυνάμει της διαιτητικής απόφασης του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στον οποίο η Ένωσή Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων προσέφυγε και κατά το παρελθον σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των αμοιβών του προσωπικού.
  (β) Το γεγονός ότι 8συναπτά έτη χρόνια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντίθετα προς το νόμο και την εκδοθείσα εν τω μεταξύ υπ’ αριθμ. 174/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν προκηρύσσει διαγωνισμό για την κάλυψη των κενών θέσεων αμίσθων υποθηκοφυλάκων. Το αποτέλεσμα ήταν πολυάριθμα ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία να παραμείνουν χωρίς προϊστάμενο υποθηκοφύλακα και τα καθήκοντα αυτού να ανατίθενται σε συμβολαιογράφο της περιοχής με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα αυτού ενώ ακολούθως είκοσι εξ αυτών εμμισθοποιήθηκαν επιβαρύνοντας αναιτίως τον κρατικό προϋπολογισμό, το κυριότερο όμως, χωρίς να παράγουν έργο αν και λειτουργούν με το ήδη υφιστάμενο προ της εμμισθοποίησής τους προσωπικό το οποίο ακόμη και σήμερα επιμένει – καθόλου πειστικά ομολογουμένως- ότι μπορεί να λειτουργεί τα γραφεία από μόνο του. Εάν υιοθετήσουμε αυτήν τη λογική θα πρέπει να δεχτούμε ότι και ο γραμματέας του Δικηγόρου πρέπει να κάνει παραστάσεις στα δικαστήρια και να συντάσσει και υπογράφει δικόγραφα και αντιστοίχως και ο υπάλληλος του Συμβολαιογράφου να συντάσσει συμβόλαια. Ας μην χάσουμε επιτέλους κάθε μέτρο του ορθού λόγου. Εξυπακούεται δε ότι η παροδική και πρόσκαιρη ανάθεση καθηκόντων Υποθηκοφύλακα σε άλλον επαγγελματία από αυτόν που το Σύνταγμα και ο νόμος ορίζει, έχει συμβάλει έτι περαιτέρω στην δυσλειτουργία των αμίσθων υποθηκοφυλακείων. Ενδεικτικό το παράδειγμα Υποθηκοφυλακείου πρωτευούσης νομού που παρέμεινε κλειστό επί ενάμιση έτος. Ανήκουστο σε διεθνή κλίμακα.
  Η δυσλειτουργία, λοιπόν, που διαπιστώνεται στις περιπτώσεις αυτές δεν οφείλεται στον ίδιο τον θεσμό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, αλλά πρόκειται για προβλήματα που τεχνητώς προεκλήθησαν και συντηρούνται ακόμη, απότοκα των μέχρι σήμερα επιλογών διαδοχικών ηγεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων έχει επανειλημμένως -και βεβαίως εγγράφως- καταθέσει προτάσεις προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων και θα μπορούσαν πράγματι να βρεθούν λύσεις και στα πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (υπ’ αριθμ. 44452/2.6.2015, ΦΕΚ Β΄ 1305 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης) με αντικείμενο τη συγχώνευση υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Δυστυχώς και για λόγους που δεν γνωρίζουμε, η ως άνω Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ένωσής, συνεδρίασε μία και μόνη φορά, όπου απλώς ετέθησαν τα ζητήματα που θα αποτελούσαν αντικείμενό της και ποτέ ξανά.
  Τούτων λεχθέντων, είναι ακατανόητο το άλμα που επιχειρείται από το αρμόδιο αν και παντελώς αναρμόδιο εκ του Συντάγματος Υπουργείο (ΥΠΕΝ) που επιλέγει την κατάργηση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων και τη ριζική αποδιοργάνωση του συστήματος καταχώρισης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ποια είναι η αναγκαιότητα του άλματος αυτού στο άγνωστο και στο κενό, αντί της στοχευμένης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων, Υποθηκοφυλακείων και κυρίως κτηματολογίου σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο, δεδομένου μάλιστα ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης με μικρές και μελετημένες επεμβάσεις να επιλύσει όλα τα προβλήματα; Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι συγχωνεύσεις των υποθηκοφυλακείων/κτηματολογικών γραφείων, προβλέπονται ως δυνατότητες από διατάξεις νόμων.
  Τέλος, η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε μνημονιακή υποχρέωση της Χώρας. Από το κείμενο του συμπληρωματικού Μνημονίου, φαίνεται ότι η νομοθέτηση στο ζήτημα του κτηματολογίου κάθε άλλο παρά προϋπόθεση για το κλείσιμο της Τρίτης Αξιολόγησης αποτέλεσε, αλλά αντιθέτως έχει μετατεθεί για την Τέταρτη Αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 30 του συμπληρωματικού Μνημονίου αναφέρεται ως μελλοντικό προαπαιτούμενο και χωρίς να τίθεται καμία χρονική δέσμευση, σε αντίθεση με πλήθος άλλων προαπαιτούμενων, «On cadastre, as a prior action the authorities will adopt primary legislation for the new cadastral agency in line with the agreed framework adopted at the time of the 2nd review.». Τίθεται δηλαδή αορίστως ως μελλοντικό προαπαιτούμενο η νομοθέτηση σύμφωνα με το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία παρέπεμπε στις υποδείξεις της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία κάθε άλλο παρά ένα νομοσχέδιο με την παρούσα μορφή πρότεινε.
  Αντιθέτως, η αμέσως επόμενη παράγραφος επιβάλει τα εξής: «By February 2018, as a key deliverable, the authorities will produce and agree with the Institutions a roadmap and timetable with key steps for a) the completion of the cadastral mapping […]». Δηλαδή σε συγκεκριμένο χρόνο (Φεβρουάριο 2018), οι Ελληνικές αρχές θα πρέπει να παρουσιάσουν και να συμφωνήσουν με τους θεσμούς οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κτηματολογικής χαρτογράφησης.
  Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, θα περίμενε, λοιπόν, κανείς νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης της χώρας και. Με δεδομένο το στόχο της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, ποια είναι η δικαιολογητική ανάγκη για την κατάργηση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων που έχει άλλο αντικείμενο δηλ αυτό του νομικού ελέγχου και της καταχώρισης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

  2. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργεί στο σύνολό τους τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, η δαπάνη λειτουργίας των οποίων βαρύνει σήμερα αποκλειστικά και μόνο τον άμισθο υποθηκοφύλακα, ενώ το Δημόσιο μόνο οικονομικό όφελος πορίζεται από αυτά. Ο άμισθος υποθηκοφύλακας καλύπτει το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα καθαριότητας, αναλώσιμα, βιβλιοδεσία, έξοδα, τα οποία αυξάνονται έτι περαιτέρω όταν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως κτηματολογικό γραφείο), ενώ αναλαμβάνει πλήρη προσωπική ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του . Αντίθετα, για πράξεις ή παραλείψεις του εμμίσθου υποθηκοφύλακα, καθώς και των υπαλλήλων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, ως δημοσίων υπαλλήλων, στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου (αρ. 105 ΕισΝΑΚ).
  Έχει άραγε υπολογισθεί, και με βάση ποια οικονομοτεχνική μελέτη, το κόστος που συνεπάγεται η εγκατάσταση και λειτουργία των νέων Κτηματολογικών Γραφείων για το Δημόσιο; Επιπλέον, το δημόσιο θα απωλέσει, μεταξύ άλλων, και τον ΦΠΑ 24% επί του συνόλου των εισπραττομένων σήμερα δικαιωμάτων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία, φόρος που εισπράττεται σήμερα επί των συναλλαγών και αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η είσπραξη ΦΠΑ δε νοείται σε δημόσιες υπηρεσίες και η απώλειά του θα πρέπει να συνυπολογισθεί στη δαπάνη που συνεπάγεται για το Δημόσιο η κρατικοποίηση των υποθηκοφυλακείων.
  Στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η διάρρηξη της υφιστάμενης κατάστασης της μετάβασης στα κτηματολογικά γραφεία από τα υφιστάμενα υποθηκοφυλακεία (αρ. 23 Ν. 2664/1998), της αδιακρίτως τοποθέτησης στο Δημόσιο του συνόλου του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων και της ΕΚΧΑ Α.Ε καθώς και η απονομή συγχωροχαρτιού στην τελευταία για ευθύνες οι οποίες την βαρύνουν και έχουν διαπιστωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μάλιστα με προβλέψεις ειδικού τύπου σε αντίθεση με κάθε σχετικού νόμο που διέπει την λειτουργία όλων των αντιστοίχων οργανισμών. Γιατί άραγε επιφυλάσσεται αυτή η ειδική μεταχείριση; Τι είναι αυτό που φοβούνται οι υπεύθυνοι; και γιατί θα πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος να ενστερνιστεί τους φόβους τους και εν τέλει να πληρώσει και τον λογαριασμό που κάποιοι προκάλεσαν;
  Η αποτελεσματική κτηματογράφηση θα χρειαζόταν ένα πράγμα μόνον: η οριστική δομή του κτηματολογίου να περάσει μέσα από την υφιστάμενη δομή των υποθηκοφυλακείων και να αξιοποιηθούν τόσο οι δομές όσο και το προσωπικό των γραφείων και φυσικά η τεχνογνωσία αυτών.
  Εν όψει λοιπόν του δημοσιονομικού κόστους, αλλά και γενικότερα, μας προκαλεί εντύπωση γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΥΠΕΝ επιλέγει να αποσυνδέσει ουσιαστικά την οριστική δομή του κτηματολογίου από την υπάρχουσα δομή των υποθηκοφυλακείων. Η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων έχει επανειλημμένως εκφράσει την άποψη ότι για την οριστική δομή του κτηματολογίου είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δομή των υποθηκοφυλακείων σε κεντρικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τα οποία άλλωστε από την έναρξη ισχύος του συστήματος του κτηματολογίου το 2003 έχουν καταστήσει αυτό λειτουργικό στις καθημερινές συναλλαγές.
  Η αναδιοργάνωση μιας υφιστάμενης δομής και μάλιστα ενόψει ενός εντελώς αβέβαιου μέλλοντος για την ολοκλήρωση του έργου ( ολοκλήρωση 2020 κατά τις προβλέψεις του Υπουργείου!), η τοποθέτηση στο Δημόσιο του συνόλου του προσωπικού και η δημιουργία νέας δομής Κτηματολογίου με νέα υποδομή και στελέχωση, πώς ακριβώς δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό; Στην οικονομοτεχνική μελέτη που κατά νόμο πρέπει να συνοδεύει το παρόν νομοσχέδιο έχει ληφθεί υπ’ όψιν η σημαντικότατη αυτή παράμετρος;

  3. Για όσους συναλλάσσονται με τα υποθηκοφυλακεία ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και ΝΠΔΔ (ΙΚΑ κλπ), τις ανεξάρτητες αρχές και το ίδιο το Δημόσιο, είναι βέβαιο και προφανές ότι οι σχεδιαζόμενες νέες δομές μόνο προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν. Ο όποιος -έστω και ορθά στοχευμένος – νέος σχεδιασμός προϋποθέτει την προηγούμενη εξασφάλιση δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής εγγράφων και λήψης πιστοποιητικών. Αντιθέτως, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα από πολιτική επιλογή των αρμοδίων Υπουργείων και μόνο. Το μόνο που υπάρχει είναι σχετική νομοθετική πρόβλεψη στο Ν. 2664/1998 περί ηλεκτρονικής αποστολής εγγράφων στα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και ένα πιλοτικό σχέδιο της ΕΚΧΑ Α.Ε. περί ηλεκτρονικής υποβολής αποκλειστικά των συμβολαιογραφικών εγγράφων στα κτηματολογικά γραφεία το οποίο «χάθηκε στην μετάφραση». Η τελευταία αυτή δυνατότητα, εκτός του ότι δε θα είναι υποχρεωτική για τους συμβολαιογράφους, αφορά μόνο σε συμβολαιογραφικά έγγραφα και όχι στις λοιπές εγγραπτέες πράξεις στο υποθηκοφυλακείο/ κτηματολογικό γραφείο (δικαστικές αποφάσεις, κατασχετήριες εκθέσεις, διοικητικές πράξεις, δικόγραφα κλπ.). Πώς λοιπόν θα εξυπηρετούνται οι πολίτες που είναι οι δέκτες της υπηρεσίας; Έχει άραγε υπολογισθεί η ταλαιπωρία που νομοτελειακά θα σημάνει η διάλυση του τοπικού δικτύου υποθηκοφυλακείων για τους συναλλασσόμενους πολίτες;
  Όμως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως και για το λεκανοπέδιο της Αττικής, που συγκεντρώνει περίπου το μισό του πληθυσμού της χώρας, συνεπάγεται μεγάλο αριθμό εργατοωρών, καθώς και σημαντική ταλαιπωρία που πρέπει να συνυπολογιστεί, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπάρχει υποδομή των αστικών συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί τα δημιουργούμενα κτηματολογικά γραφεία με όλους τους εξυπηρετούμενους από αυτά δήμους. Η αποστέρηση των συναλλασσομένων από την άμεση και ευχερή πρόσβαση στα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία αποτελεί διάρρηξη της θεμελιώδους αρχής της χρονικής προτεραιότητας των μεταγραφών, εγγραφών και καταχωρίσεων. Και βέβαια, δεν πρέπει κανείς να παραλείψει την αποτίμηση του χρόνου και της ταλαιπωρίας σε οικονομικό κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τον συναλλασσόμενο και μόνο.
  Η συγκέντρωση του συνόλου των αρχείων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας στα δημιουργούμενα ολιγάριθμα κτηματολογικά γραφεία, εκτός του ότι απαιτεί κτιριακές υποδομές, οι οποίες δεν υπάρχουν και δεν θα διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, ακόμα και αν υποτεθεί ότι θα εξευρεθούν – άγνωστο πότε – θα οδηγήσει σε ένα πραγματικό χάος, όπου ούτε ο έλεγχος από τους ενδιαφερομένους θα είναι δυνατός, ούτε όμως και η έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων θα είναι εφικτή και ασφαλής. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί ανενεργής η βασική αρχή της δημοσιότητας των μεταγραφών και καταχωρίσεων. Δεδομένου δε ότι τόσο οι διορθώσεις στα ήδη λειτουργούντα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία όσο και οι δηλώσεις των πολιτών, καθώς και οι ενστάσεις τους στις υπό κτηματογράφηση περιοχές για τις κτηματογραφήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, στηρίζονται στα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα των τίτλων που λαμβάνονται από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, είναι προφανές ότι κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία λήψης από τους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων δικαιολογητικών, τους αφαιρεί το δικαίωμα να αποδείξουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί των ακινήτων τους και στην ουσία τους αποξενώνει από την ακίνητη περιουσία τους.
  Επιπλέον και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, μεσίτες θα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν σε εύλογο χρόνο και με ασφάλεια, ενώ η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που θα συνεπάγεται η εκτέλεση της εργασίας τους θα μετακυλιστεί στον συναλλασσόμενο. Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες θα καταργηθούν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι αυτών που εδρεύουν στις έδρες των σχεδιαζόμενων νέων Κτηματολογικών Γραφείων.

  4. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο τορπιλίζει το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς η απορρύθμιση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων/ κτηματολογικών γραφείων θα επηρεάσει άμεσα τόσο της διαδικασία κτηματογράφησης, όσο και τη λειτουργία του κτηματολογίου, όπου η κτηματογράφηση έχει ήδη περαιωθεί. Προκαλεί απορία το χρονικό σημείο που επιλέγεται αυτό, δεδομένου ότι κατά τα δύο τελευταία έτη το έργο της κτηματογράφησης είναι στην ουσία καθηλωμένο, με περαιωμένο μέχρι σήμερα ποσοστό επιφάνειας της χώρας μόλις 7,6% και με την 4η γενιά κτηματογραφήσεων (65,14% της επιφάνειας) να μην έχει ακόμη εκτελεστεί. Δεδομένης δε της πολύ πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ 805, 806, 807 και 808/2016) που ουσιαστικά θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη κύρωση των δασικών χαρτών, προκειμένου η πράξη περαίωσης των κτηματογραφήσεων να μην είναι νομικά πλημμελής, και έχοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί ένα ελάχιστο τμήμα των δασικών χαρτών, με εκκρεμή ακόμη την χάραξη αιγιαλού, καθίσταται σαφές ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια σε ό,τι αφορά στην πρόοδο του έργου του Κτηματολογίου με αποφυγή, φυσικά, οποιασδήποτε πρωτοβουλίας θα μπορούσε να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ήδη πολύπαθο αυτό έργο.
  Η πλήρης αποδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σημαντικότατες καθυστερήσεις στη διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας, με ορατό τον κίνδυνο ακόμη και να την μπλοκάρει σε περιοχές όπου θα παρατηρηθούν έντονες δυσλειτουργίες (λ.χ. στα νησιά και τις μεγάλες δομές των αστικών κέντρων). Όταν ιδιώτες αλλά και δημόσιοι φορείς δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν άμεσα και να λάβουν ασφαλή πληροφορία για τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, ώστε να δηλώσουν αυτά εν συνεχεία στην κτηματογράφηση, νομοτελειακά το έργο κινδυνεύει να επηρεασθεί σε βαθμό ανυπολόγιστο. Με αυτά τα δεδομένα ο στόχος ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου (που ήδη τοποθετείται από τα αρμόδια υπουργεία σε ένα χρόνο απολύτως μη ρεαλιστικό) φαντάζει ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθεί.
  Αλλά και από άποψη οργανωτική, η μετάβαση στο σύστημα του κτηματολογίου από το 2003 έως και σήμερα διενεργείται ομαλά με βάση το άρθρο 23 του Ν. 2664/198 και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση της ΕΚΧΑ Α.Ε. αφού ο εξοπλισμός των γραφείων, η εκπαίδευση του προσωπικού και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία του αμίσθου υποθηκοφυλακείου ως κτηματολογικού γραφείου διενεργούνται υπό την απόλυτη ευθύνη και με δαπάνες του αμίσθου υποθηκοφύλακα. Αντιθέτως μάλιστα, είναι γνωστό ότι η ΕΚΧΑ επιδοτήθηκε εμμέσως και επωφελήθηκε χωρίς αιτία, από την απόδοση σε αυτήν του υπερβάλλοντος των παρακρατουμένων υπό του νόμου για κατά την έναρξη λειτουργίας μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων. Επίσης, οι διορθώσεις των εσφαλμένων αρχικών εγγραφών ενεργούνται ατελώς υπό την αποκλειστική ευθύνη του υποθηκοφύλακα ως προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου. Αντίθετα, στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία η ΕΚΧΑ Α.Ε. προβαίνει η ίδια στον εξοπλισμό των γραφείων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ παρέχει ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη του νέου συστήματος. Έχει άραγε υπολογισθεί το κόστος της μετάβασης στο σύστημα του Κτηματολογίου μετά την προτεινόμενη κατάργηση των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, όταν πλέον το οικονομικό βάρος θα το επωμίζεται αποκλειστικά ο κρατικός προϋπολογισμός;

  5. Τα υποθηκοφυλακεία/ κτηματολογικά γραφεία (land registries) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν επενδυτικά εργαλεία και εισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη πληροφορία σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Τόσο οι ιδιώτες επενδυτές, όσο και οι διαχειριστές της κρατικής περιουσίας επιδιώκουν στον αμεσότερο χρόνο να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που παρέχεται από τα Υποθηκοφυλακεία, αλλά και να κατοχυρώσουν την έγκυρη μεταγραφή και καταχώριση συμβολαίων και πράξεων, χωρίς τα μειονεκτήματα της ατέρμονης γραφειοκρατίας και με ασφάλεια δικαίου που μόνο ο νομικός έλεγχος από τον αρμόδιο νομικό επιστήμονα μπορεί να τους εξασφαλίσει. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν ενισχύει το ρόλο του ασφαλούς και λειτουργικού land registry για την οικονομία, αλλά πραγματικά απορρυθμίζει πλήρως το υπάρχον σύστημα καταχώρησης δικαιωμάτων με πραγματικούς κινδύνους για τη λειτουργία της κτηματαγοράς.

  6. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους ειδικούς αμίσθους υποθηκοφύλακες.
  Γεννώνται λοιπόν τα εξής ζητήματα:
  (α) Πρόκειται ουσιαστικά για κατάργηση του νομικού επαγγέλματος του αμίσθου υποθηκοφύλακα. Πώς αυτό είναι συμβατό με τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 4 του Συντάγματος; Πώς είναι συμβατό με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που έχει ανατεθεί ως έργο σε αυτούς συγκεκριμένως του Δημοσίους λειτουργούς; Και πώς συμβιβάζεται με την αρχή της προστατευμένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης, όταν μέχρι το 2009 το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργούσε διαγωνισμό για το διορισμό νέων αμίσθων υποθηκοφυλάκων; Πώς καταργείται ένα επάγγελμα που από το νόμο θεωρείται ελευθέριο και ο εν λόγω επαγγελματίας μετατρέπεται σε υπάλληλο με σχέση ΙΔΑΧ με το Δημόσιο, δηλαδή ούτε καν δικαστικός υπάλληλος όπως προβλέπεται για τους έμμισθους Υποθηκοφύλακες; Περαιτέρω δε, η επιλογή Υποθηκοφυλάκων σε οργανική θέση Προισταμένου είναι δυνατό να εξαρτάται από το τυχαίο γεγονός της διατήρησης γραφείου ή παραρτήματος, χωρίς να περιέχεται καμία πρόβλεψη για τους αμίσθους υποθηκοφύλακες και δη όσους έχουν διορισθεί κατόπιν εξετάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με το Ν.2993/2002. Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι στο σχέδιο νόμου δεν παρέχεται στον καταργούμενο άμισθο υποθηκοφύλακα η δυνατότητα να διορισθεί δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ως έως και σήμερα προβλέπεται στο αρ. 23 παρ. 7 περ. γ’ του ν.2664/1998. Ειδικώς δε για την θέση του Συμβολαιογράφου είναι γνωστό ότι το επάγγελμα αυτό είναι ακόμη περισσότερο συναφές από αυτό του δικηγόρου(τόσο συναφές που: (α) στα μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία χρέη υποθηκοφύλακα ασκεί συμβολαιογράφος και όχι δικηγόρος, β) κατά τη διάρκεια άδειας του αμίσθου υποθηκοφύλακα αυτός αναπληρώνεται από συμβολαιογράφο και όχι δικηγόρο και γ) τα τελευταία χρόνια καθήκοντα υποθηκοφύλακα ασκούν συμβολαιογράφοι και όχι δικηγόροι στα χηρευμένα άμισθα υποθηκοφυλακεία); Γιατί δεν υιοθετήθηκε η δυνατότητα που προβλέπεται στο αρ. 23 παρ. 7 περ. γ’ του Ν. 2664/1998, ήτοι ο άμισθος υποθηκοφύλακας που δεν επιθυμεί να παραμείνει στην οριστική δομή του κτηματολογίου να δύναται να διορισθεί συμβολαιογράφος; Η δε εναλλακτική προθεσμία του ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου που προβλέπεται για τον επαναδιορισμό ως δικηγόρων των αμίσθων υποθηκοφυλάκων είναι εκβιαστική και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει διατηρηθεί.
  (β) Μιλούμε, από την άλλη πλευρά για την πρόσληψη στο Δημόσιο ιδιωτικών οι οποίοι θα ενεργούν πλέον ως όργανα του Δημόσιου, οι δε πράξεις ή παραλήψεις τους θα γεννούν ευθύνη του Δημοσίου (αρ. 105 ΕισΝΑΚ). Πώς λοιπόν δύναται να θεωρηθούν υπάλληλοι του Δημοσίου με την παρέκκλιση οποιασδήποτε διαδικασίας αξιολόγησής τους; Και τι κοινωνικό αντίκτυπο θα έχει η δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας στο Δημόσιο, χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση, σε μία εποχή που η πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων έχει περιορισθεί δραστικά και στους πλέον ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας (υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη κλπ.); Είναι γνωστό ότι οι υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβάνονται κατόπιν επιτυχίας τους σε διαγωνισμό, είτε κατόπιν επιλογής, η οποία γίνεται με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία αυτή υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ), ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου (άρθρο 103 παρ.7 του Συντάγματος).
  (γ) Αλγεινή εντύπωση δε προκαλεί η πλήρως ισοπεδωτική αντιμετώπιση των δημοσιών λειτουργών αμίσθων υποθηκοφυλάκων, τους οποίους το νομοσχέδιο, ως προς την προτεινόμενη υπηρεσιακή τους κατάσταση, εξομοιώνει πλήρως, κατά παράβαση κάθε έννοιας αναλογικής ισότητας και αξιοκρατίας, προς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αυτών, τους οποίους οι ίδιοι ή οι προκάτοχοί τους είχαν προσλάβει ως γραφείς. Θεωρώ ότι επιπλέον σχολιασμός αυτού είναι περιττός.

  Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  Για μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση στην ουσία πρόκειται για την τέλεια απορρύθμιση – ουδέποτε συνεστήθη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ουδέποτε εκλήθη η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που περιέχονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ληφθεί πριν από την ανάρτησή του στη διαβούλευση οι απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (Ενώσεων και Συλλόγων καθώς και αντιπροσώπων Υποθηκοφυλάκων, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών, Ιδιοκτητών, Μηχανικών κλπ); Γιατί μια «μεταρρύθμιση» εθνικής εμβέλειας με άμεση επίπτωση στην οικονομική ζωή της χώρας δεν συνοδεύεται, κατά την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, από αιτιολογική έκθεση, όπου θα αναλύονται οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία, πρόσφορη και ανάλογη του επιδιωκόμενου από αυτήν σκοπού; Γιατί δεν γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και για ποιόν λόγο δεν γίνεται αναφορά στην ύπαρξη οικονομοτεχνικής μελέτης που να αποδεικνύει το ύψος της επιβάρυνσης; Και, βεβαίως, μας προκαλεί απορία η μεγάλη σπουδή που επιδεικνύεται εκ μέρους του Υπουργείου και η συντομότατη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αντί να επιμηκυνθεί στον μέγιστο δυνατό χρόνο (τριών εβδομάδων), αντιθέτως συντμήθηκε από το προβλεπόμενο στο νόμο διάστημα τριών εβδομάδων σε μόλις 6 ημέρες!!!

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επέρχεται νομοτελειακά η διάλυση του θεσμού της μεταγραφής και καταχώρησης της χώρας που από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έως σήμερα εγγυάται τις εμπράγματες συναλλαγές επί ακινήτων σε όλη την επικράτεια. Είναι δε μαθηματικώς βέβαιο ότι το έργο του Κτηματολογίου όχι μόνο δεν θα προοδεύσει αλλά το πιθανότερο θα τιναχτεί στον αέρα με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την χώρα και τους πολίτες της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει παρασχεθεί ούτε η στοιχειώδης κοινωνική και επαγγελματική συναίνεση στο παρόν σχέδιο νόμου. Αυτό είναι προφανές και από την συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση αλλά και από τις απεργίες και αποχές από την άσκηση των καθηκόντων τους των συλλογικοτήτων που στο μέλλον θα κληθούν να υπηρετήσουν τον σχεδιασμό. Στην μάχη μεταξύ Δημόσιου Συμφέροντος και Ιδιωτικού Κέρδους – εάν το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί άμεσα και δεν τύχει από την αρχή επεξεργασίας με υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων των κυρίως χειριστών του θεσμού της μεταγραφής δηλαδή των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, οι επισπεύδοντες το σχέδιο νόμου θα έχουν βάλει γκολ από τα αποδυτήρια υπέρ του Ιδιωτικών Συμφερόντων που χρόνια εποφθαλμιούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του Ελληνικού ακινήτου και του εμπράγματου δικαιώματος. Ευελπιστώ να μην το δούμε αυτό να συμβαίνει.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:36 | ΚΜ

  Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η κατάργηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», χωρίς η τελευταία να τεθεί σε εκκαθάριση, πέραν του ότι αντιστρατεύεται την ως άνω θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης μας, αφήνει πλείστα εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τις «σκοπιμότητες» που εξυπηρετεί.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:36 | ΑΡΗΣ

  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΛΥΠΗΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ »ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»,ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ.
  ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΤΕΤΟΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ, ΟΥΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
  ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:24 | Dalton

  Πώς είναι δυνατόν οι ελάχιστοι πλούσιοι φύλακες των υποθηκών να εναντιωνονται τόσο σε 1 νομοσχέδιο,20 άτομα σε σύνολο 100 συναδέλφων τους και να ομολογούν ότι έχουν επαφές με ανώτατα στελέχη των θεσμών! Ποιος άλλος εργαζόμενος μπορεί κάτι τέτοιο; Εδώ δεινοπαθουν οι αρμόδιοι υπουργοί! Τόσο προσβάσεις έχουν αυτοί οι 20 ελληνες; Αυτό θα πει θράσος.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:15 | Dimitrios

  Πως γίνεται να καταργηθεί μια Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς εκκαθάριση. Άμα είναι έτσι να λύνονται όλες οι ΑΕ χωρίς εκκαθάριση, να καταργήσουμε το Ν.2190/1920 και όλους τους Νόμους γενικότερα.
  Γιατί δεν μας δίνουν στοιχεία τι ενεργητικό και τι παθητικό αφήνει η καταργούμενη ΑΕ.
  Επίσης με ποια λογική ένα Κτηματολογικο Γραφείο στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις να εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ. Τότε να εποπτεύονται και τα Δικαστήρια που εκδίδουν τις δικαστικές αποφάσεις από το ΥΠΕΚΑ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:31 | Γιάννης

  Εν κατακλείδι όλοι όσοι είπαν και έγραψαν τις απόψεις των για το υπό κρίση νομοσχέδιο έχουν από
  Τη μεριά τους δίκιο. Νομίζουν όμως ότι θα ακουστούν ; Όλα όσα διατυπώνονται στο νομοσχέδιο ειναι προαποφασισμένα και δεν πρόκειται να αλλάξει το παραμικρό. Για τα μάτια του κόσμου γίνεται αυτη η διαβούλευση ( όπως και τόσες αλλες ) απλά και μόνο για να κρατηθούν τα προσχήματα της τάχα μου δημοκρατικής διαδικασΐας. Εδώ πετάχτηκε στα σκουπίδια ένα ολόκληρο δημοψήφισμα και θα κολλήσουμε σε ένα νομοσχέδιο που κάποιοι αμφισβητούν την σκοπιμότητά του ; Κύριοι ( δικηγόροι κλπ πενθούντες ) πάρτε το απόφαση αποφασίζουμε και διατάσσουμε και σ’ όποιον αρέσει η οπως είπε και κάποιος υπουργός <>. . Κατά τα λοιπά το Κτηματολόγιο θα είναι έτοιμο το 2020 !!!! Εννοείται έτοιμο προς πώληση…και μάλιστα οπως είναι επιπλωμένο.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:55 | Μαρια

  Σας ενημερώνω,κύριοι συντάκτες του παρόντος νομοσχεδίου,ότι ο νομος Λασιθίου έχει πρωτεύουσα τον Άγιο Νικόλαο και όχι τη Νεάπολη.Ολες οι συναφείς υπηρεσίες (ΔΟΥ,Πολεοδομία κλπ.) βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο.Γεωγραφικα επίσης ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του νομου,ώστε να εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Ιεραπετρας και της Σητειας.Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει ήδη κτηματολογικό γραφείο,που εξυπηρετεί πολίτες και επαγγελματίες.Για ποιο λόγο στο νομοσχέδιο προβλέπεται υποκατάστημα στη Νεάπολη;;;Προσπαθώ να εξηγήσω …αλλα αδυνατώ!!!

 • Η παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ….. με έδρα την Αθήνα και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εποπτεύεται …..»

  Αιτιολόγηση:
  Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ήδη από το 1999 έως σήμερα με αρμοδιότητες που υπάγονται στην κεντρική υπηρεσία (Κ.Υ.) και προσωπικό που ανέρχεται σε 40 περίπου άτομα και απαρτίζεται από μηχανικούς, δικηγόρους, δασολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων όπως οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.
  Οι εργασίες που εκτελεί το προσωπικό του Παραρτήματος αφορούν στη σύνταξη μελετών κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, τον επιτελικό σχεδιασμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και δράσεις επικοινωνίας, οικονομικές – διοικητικές υπηρεσίες (λογιστηρίου, προμηθειών κλπ), εγκατάστασης και υποστήριξης υποδομών πληροφορικής, κλπ.
  Λόγω των αρμοδιοτήτων του το Παράρτημα έχει καταστεί κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς με αποτέλεσμα να εδραιωθεί, κατά την εικοσαετή λειτουργία του, στη συνείδηση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Β. Ελλάδας, ως τοπικό κέντρο για θέματα κτηματολογίου και δασικών χαρτών, που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο από την Κ.Υ. στην Αθήνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κοινό της Β. Ελλάδας.
  Επίσης είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από τα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής και τα Υποκαταστήματα αυτών καθώς το αντικείμενό τους είναι διαφορετικό.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 10:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Είναι γνωστό ότι η ΜΟΝΗ μνημονιακή υποχρέωση της χώρας είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Είναι προφανές ότι μόνο με τη μετονομασία της ΕΚΧΑ ΑΕ σε Οργανισμό Κτηματολογίου ή οτιδήποτε άλλο και τη μετατροπή της από ΑΕ σε (δυσκίνητο)ΝΠΔΔ – χωρίς μάλιστα εκκαθάριση!!!!!! – το Κτηματολόγιο της χώρας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, ίσως ούτε και μέχρι το 2220! Γιατί ως προς το ουσιαστικό μέρος καμία μεταρρύθμιση δεν προωθείται με το παρόν νομοσχέδιο. Γιατί άραγε θα πρέπει να καταργηθεί ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος των λειτουργικά ανεξάρτητων Υποθηκοφυλακείων (εμμίσθων και αμίσθων) τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία και διορθώνουν τα άπειρα λάθη της ελλιπούς και πρόχειρης κτηματογράφησης?
  Και επειδή γράφονται διάφορες ανακρίβειες θα πρέπει να επισημανθεί ότι προφανώς τα γραφεία αυτά χρειάζονται προσωπικό για να λειτουργήσουν αλλά για ποια ευθύνη ακριβώς των υπαλλήλων μιλάμε όταν όλοι γνωρίζουμε – λόγω συχνών συναλλαγών με τα γραφεία εξαιτίας της ιδιότητάς μας – ότι η αποκλειστική ευθύνη είναι του Υποθηκοφύλακα/Προϊσταμένου, του οποίου και μόνο αυτού η υπογραφή υπάρχει σε όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδουν? Εξάλλου, όταν προκύπτουν ζητήματα – και καθημερινά προκύπτουν πολλά- την απόφαση για την επίλυσή τους δε γνωρίζω να παίρνει κάποιος υπάλληλος αλλά ο Προϊστάμενος και σωστό θα ήταν να μην συγχέονται τα διαδικαστικά με τα νομικά ζητήματα.
  Από όσα γράφονται αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται θίγονται – δικηγόροι και προσωπικό της ΕΚΧΑ ΑΕ, Υποθηκοφύλακες έμμισθοι και άμισθοι, υπάλληλοι Υποθηκοφυλακείων (ναι, υπάρχουν και υπάλληλοι που εργάζονται και πληρώνονται κανονικά και ενδιαφέρονται πραγματικά για τα γραφεία αυτά), αλλά κυρίως θίγεται ο έλληνας πολίτης, ο οποίος για άλλη μια φορά θα ταλαιπωρηθεί πληρώνοντας τη δυσλειτουργία της «μεταβατικής περιόδου» που θα χρειαστεί για να λειτουργήσει σωστά – αν ποτέ γίνει αυτό- ο νέος φορέας, ξεχνώντας όμως ότι αυτή η Υπηρεσία δεν μπορεί να δυσλειτουργήσει ούτε μία ημέρα και καλό θα ήταν να αναλογιστούμε ποιος ωφελείται τελικά και πραγματικά από την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου. Καλό θα ήταν το ήδη μεγάλο Δημόσιο να μη μεγαλώσει κι άλλο με τη δημιουργία ακόμη ενός Δημοσίου Φορέα που θα λειτουργεί όπως όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα.
  Σ’ αυτή τη συγκυρία που οριστικοποιούνται κτηματολογικές εγγραφές σε όλη τη χώρα προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και στο ίδιο το Δημόσιο που θα εμπλακεί σε δίκες περί αποζημίωσης για ακίνητα τα οποία ούτε του ανήκουν ούτε τα θέλει τελικά, η λύση στο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός Οργανισμού νέου κατά τα λοιπά, αλλά ήδη παλιού και αποδεδειγμένα ανεπαρκή για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου στην Ελλάδα?

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 10:18 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το νομοσχέδιο αυτό εμφανίζεται εντέχνως ως δήθεν «απαίτηση των θεσμών». Ήδη έχουμε μάθει τα τελευταία 8 χρόνια ότι όσα εμφανίζονται στην επικαιρότητα ως «απαιτήσεις των θεσμών» σπάνια είναι τέτοια και συνήθως πίσω από τέτοιες φράσεις κρύβουν επιμέρους εγχώριες ιδιοτέλειες. Η αλήθεια στην προκειμένη περίπτωση για τις «απαιτήσεις των θεσμών» είναι η εξής:

  1) Οι θεσμοί ουδέποτε απαίτησαν να υπάρχει η μία ή η άλλη μορφή μεταρρύθμισης. Η μνημονιακή υποχρέωση είναι απλώς «νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα κτηματολογικά γραφεία» και η διατύπωση αυτή αφήνει μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στην ελληνική κυβέρνηση να επιλέξει τη μία ή την άλλη μορφή μεταρρύθμισης.
  Η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων συνάντησε τα τελευταία χρόνια πλείστες φορές εκπροσώπους των θεσμών και μάλιστα δύο φορές στο ανώτατο δυνατό υπηρεσιακό επίπεδο. Πάντοτε άκουσαν με προσοχή και σεβασμό τις απόψεις μας και διαρκώς προέτρεπαν την ελληνική κυβέρνηση να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις μας – τις οποίες οι ίδιοι θεωρούσαν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη – να συμμετέχουμε στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και, εντέλει, να μας δινόταν τουλάχιστον το νομοσχέδιο για σχόλια προτού δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση.

  2) Παρά τις επίμονες προτροπές των θεσμών, η κυβέρνηση όχι μόνον απέκλεισε ολοκληρωτικά τους άμισθους υποθηκοφύλακες από τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, αλλά ούτε καν μας απέστειλε το νομοσχέδιο για σχόλια έστω μετά την κατάρτισή του. Σε συνάντηση με τον κ. Σταθάκη στις 31-5-2017 ο διευθυντής του γραφείου του μας υποσχέθηκε να μας αποστείλει τουλάχιστον την πολιτική απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ για σχόλια. Ούτε καν αυτή μας απεστάλη.

  3) Η μόνη λοιπόν «απαίτηση των θεσμών» που γνωρίζουμε είναι να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες θέσεις μας. Εντούτοις, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται ότι ούτε καν επιθυμούν να ακουστούν οι θέσεις μας. Και ενώ έχουν την εξουσία να τις λάβουν ή όχι υπόψη τους, το ότι δεν θέλουν ούτε καν να ακουστούν είναι ενδεικτικό της ποιότητας του παρόντος νομοσχεδίου.

  4) Είναι γεγονός ότι οι θεσμοί παρέπεμπαν προς την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, από την ώρα που εμείς ως χώρα φανήκαμε ανίκανοι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο μεταρρύθμισης. Εδώ όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η κλήση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τεχνική βοήθεια έγινε με πρωτοβουλία της διοίκησης της ΕΚΧΑ Α.Ε., γνωρίζοντας ότι η Π.Τ. παρέχει ως one-size-fits-all συμβουλή σε όσες (αναπτυσσόμενες) χώρες καλείται, τη δημιουργία ενιαίων φορέων τεχνικού και νομικού κτηματολογίου και με προφανή σκοπιμότητα την εξυπηρέτηση των διαχρονικών σκοπών της διοίκησης της Λαλιώτειας Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/νυν «ενιαίου φορέα» για την υφαρπαγή ενός καθαρά νομικού αντικειμένου.

  5) Εντούτοις και παρά το ότι η Π.Τ. και στην περίπτωση της Ελλάδας (που έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην μόνον χωρίς κτηματολογικούς χάρτες και χωρίς επαρκή μηχανογράφηση) πρότεινε το ίδιο που προτείνει στις αναπτυσσόμενες και χωρίς υποδομές καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων χώρες, οι υπεύθυνοι της Π.Τ. ανεγνώρισαν και παραδέχθηκαν τα μεγάλα πλεονεκτήματα που είχε το ελληνικό σύστημα καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων και πρότεινε να διατηρηθούν.

  6) Αντιγράφουμε χαρακτηριστικά από το τέλος του υποκεφαλαίου 2.3, σελίδα 6 της από 25 Νοεμβρίου 2016 μελέτης της Π.Τ. τα εξής: «The existing registrars are appointed by the MOJ [Ministry of Justice] and have a judicial function. The licensing or certification of registrars by the MOJ should therefore be retained.». Δηλαδή: «Οι υπάρχοντες υποθηκοφύλακες/προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων διορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουν δικαστική λειτουργία. Ως εκ τούτου, η αδειοδότηση ή πιστοποίηση των υποθηκοφυλάκων/προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων θα πρέπει να διατηρηθεί.»!
  Ποια «απαίτηση των θεσμών» λοιπόν κάνει λόγο για δήθεν αφαίρεση της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Οι θεσμοί παρέπεμψαν στην Παγκόσμια Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα είπε να μείνει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη δικαστική εξουσία!

  7) Παρακάτω στο υποκεφάλαιο 3.1 σελ. 7 της ίδιας, από 25 Νοεμβρίου 2016 έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας διαβάζουμε τα εξής: «The existing MOs [Mortgage Offices] and interim COs [Cadastral Offices] are audited annually by the District Attorney within the Court of Appeal District. The audit includes all book-keeping for financial matters, the status and quality of the archives and record of completing the requests received in a reasonable time frame. They check that work is completely according to law through random sampling and the general efficiency of functioning of the offices. Registrars themselves have to pass a selection process that is run by the MOJ [Ministry of Justice]. It is proposed that these procedures will continue». Δηλαδή: «Τα υπάρχοντα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ελέγχονται ετησίας από τον Εισαγγελέα εντός της εφετειακής περιφέρειας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των βιβλίων για οικονομικά θέματα, το επίπεδο και την ποιότητα των αρχείων και καταγράφει το αν μεταγράφονται οι παραλαμβανόμενες αιτήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ελέγχουν εάν οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με το νόμο μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και τη γενική αποτελεσματικότητα των γραφείων. Οι ίδιοι οι υποθηκοφύλακες πρέπει να επιτύχουν σε διαδικασία επιλογής που λαμβάνει χώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Προτείνεται αυτές οι διαδικασίες να συνεχιστούν».

  Για τέτοια «απαίτηση των θεσμών» λοιπόν ομιλούμε: Να συνεχιστούν οι υπάρχοντες, δοκιμασμένοι και επιτυχείς θεσμοί καταχώρισης ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους μέσα έστω από τον προτεινόμενο «ενιαίο φορέα»!

  8) Γιατί όμως η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει τα παραπάνω; Διότι όπως η ίδια είχε εξηγήσει προοιμιακώς (υποκεφ. 1.3, σελ. 4 της από 25-11-2016 μελέτης): «It is important to note that in most countries where a new model for registration is introduced (the CO [cadastral office) in Greece) the registrars and personnel of the existing offices (the MO [mortgage office] in Greece) take on the responsibility of the new offices. The principles, experience and skills needed are similar and staff usually have no problem changing from one model to the other. They would normally operate both systems in parallel until such time as the new model covers all the land in their area of responsibility.».

  Δηλαδή, με λίγα λόγια, είτε πρόκειται για το σύστημα των υποθηκοφυλακείων, είτε για το σύστημα του κτηματολογίου, η καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι κατά βάση ακριβώς η ίδια δουλειά. Δεν υπάρχει συνεπώς κανένας λόγος να ανατεθεί αυτή η δουλειά σε άλλα πρόσωπα, όπως εμφανώς επιδιώκει το παρόν νομοσχέδιο, εξοβελίζοντας τους νομικούς και το νομικό κόσμο εν γένει από το καθαρά νομικό έργο της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  9) Ενδιαφέρον σημειολογικά είναι, τέλος, ότι στο Παράρτημα 2 της από 25-11-2016 μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας προτείνεται και μάλιστα είτε μεταβατικά, είτε οριστικά, η διατήρηση του καθεστώτος ελεύθερου επαγγελματία για όσους Άμισθους Υποθηκοφύλακες το επιθυμούν! Κατά λέξη (σημείο 4 του Παραρτήματος): «Retain independence and commercial status of those offices that wish to retain that status, but institute greater control and accounting procedures.».

  10) Τέλος, από το κείμενο του συμπληρωματικού Μνημονίου που έχει δει το φως της δημοσιότητας μετά το κλείσιμο της Τρίτης Αξιολόγησης, φαίνεται ότι η νομοθέτηση στο ζήτημα του κτηματολογίου κάθε άλλο παρά προϋπόθεση για το κλείσιμο της Τρίτης Αξιολόγησης αποτέλεσε, αλλά αντιθέτως έχει μετατεθεί για την Τέταρτη Αξιολόγηση.

  Συγκεκριμένα, στη σελίδα 30 του συμπληρωματικού Μνημονίου αναφέρεται ως μελλοντικό προαπαιτούμενο και χωρίς να τίθεται καμία χρονική δέσμευση, σε αντίθεση με πλήθος άλλων προαπαιτούμενων, ότι: «On cadastre, as a prior action the authorities will adopt primary legislation for the new cadastral agency in line with the agreed framework adopted at the time of the 2nd review.». Τίθεται δηλαδή αορίστως ως μελλοντικό προαπαιτούμενο η νομοθέτηση σύμφωνα με το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία παρέπεμπε στις υποδείξεις της Παγκόσμιας Τράπεζας που, όπως αναλυτικώς προεκτέθηκε, κάθε άλλο παρά ένα νομοσχέδιο με την παρούσα μορφή πρότεινε.

  Αντιθέτως, η αμέσως επόμενη παράγραφος επιβάλει τα εξής: «By February 2018, as a key deliverable, the authorities will produce and agree with the Institutions a roadmap and timetable with key steps for a) the completion of the cadastral mapping […]». Δηλαδή σε συγκεκριμένο χρόνο (Φεβρουάριο 2018), οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να παρουσιάσουν και να συμφωνήσουν με τους θεσμούς οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κτηματολογικής χαρτογράφησης.

  Πρόκειται για τουλάχιστον λεκτική υιοθέτηση εκ μέρους του Μνημονίου της διαχρονικής πρότασης της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να διαχωριστεί η κτηματολογική χαρτογράφηση από την ευρετηριοποίηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των χαρτών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και να καταστεί εφικτή ταχεία και οικονομική κτηματογράφηση. Οριστική υιοθέτηση της πρότασής μας, βέβαια, θα ματαίωνε το σχέδιο υφαρπαγής της αρμοδιότητάς της Δικαστικής Εξουσίας για τα εμπράγματα δικαιώματα από την ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς Ο.Ε.Κτ.

  Ως εκ τούτου, όχι μόνον δεν υπάρχει καμία πίεση των θεσμών να ψηφισθεί τώρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά αντιθέτως οι μόνοι που έχουν σχετική «πρεμούρα» είναι η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς Ο.Ε.Κτ., έτσι ώστε να προλάβουν -και μάλιστα εν μέσω εορτών!- να μας καταργήσουν, προτού προλάβει η ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση και οι θεσμοί να αναγνωρίσουν την ορθότητα των προτάσεών μας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου «οδικού χάρτη» και να ματαιωθεί, έτσι, η υφαρπαγή των αρμοδιοτήτων μας και κατ’ επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δικαστικής Εξουσίας.

  11) Αυτές είναι λοιπόν οι περίφημες «απαιτήσεις των θεσμών» σε σχέση με τη μεταρρύθμιση: Διατήρηση της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για πλείστα κεντρικής σημασίας ζητήματα – για τα οποία ούτε και αυτή η Π.Τ. που για τους δικούς της λόγους εξαρχής επεδίωκε τη μεταφορά της αρμοδιότητας στο ΥπΕν είχε ικανοποιητική αντιπρόταση – και ως προς το επάγγελμα του αμίσθου υποθηκοφύλακα, μέχρι και διατήρηση του σημερινού καθεστώτος ελεύθερου επαγγελματία για όσους υποθηκοφύλακες το επιθυμούν!

  Απέναντι σε όλα αυτά, η απάντηση ήταν ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ίδιας της Δικαστικής Εξουσίας που σήμερα έχει κατά βάση τη σχετική εκ του Συντάγματος αρμοδιότητα (όχι δηλαδή το «Υπουργείο» Δικαιοσύνης, αλλά η ίδια η Δικαιοσύνη ως θεσμός) από το καθαρά νομικό έργο της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, προς όφελος της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς Ο.Ε.Κτ., με τις πολλές εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις (λ.χ. FIG – Διεθνής Ένωση Τοπογράφων), που εξαρχής εκ του μη όντος επεδίωκαν την υφαρπαγή του καθαρά νομικού αυτού έργου για ίδιον όφελος, «ντοπάροντας» μάλιστα εντέχνως και ολόκληρο τον κλάδο των μηχανικών προς τούτο, να διεκδικεί αντιεπιστημονικά το έργο και την αρμοδιότητα μιας άλλης επιστήμης, διαφορετικής από την δική τους.

  12) Εν συντομία, οι λόγοι που επίμονα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε προβάλει προς την ελληνική κυβέρνηση και τους θεσμούς για τη διατήρηση της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι οι εξής:

  – Οι εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που παρέχει η δικαστική αρμοδιότητα για την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται τα δικαιώματα από διαφόρων ειδών «τηλεφωνήματα».

  – Υφίσταται καταφανής σύγκρουση συμφερόντων να αναλάβει η επαγγελματική ομάδα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται για επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς σκοπούς τα ακίνητα (μηχανικοί) την κεντρική ευθύνη της καταχώρισης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  – Οι υψηλές διεθνώς επιδόσεις του ελληνικού συστήματος καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, παρά τη μη ύπαρξη κτηματολογίου και τη μη πλήρη μηχανοργάνωση (9,24/10 σε ανεξάρτητο δείκτη, ενώ π.χ. η Γερμανία λαμβάνει 8,22/10).

  – Η επί 22 χρόνια ολοσχερής αποτυχία της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/ προσεχώς Ο.Ε.Κτ. να κτηματογραφήσει τη χώρα. Πώς οι ίδιοι άνθρωποι θα αναλάβουν τώρα και την καθημερινή λειτουργία του συστήματος καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

  – Η συνέχιση του έργου της λεγόμενης «κτηματογράφησης» με την απολύτως άχρηστη, δαπανηρή και βλαπτική επανακαταχώρισης των ήδη καταχωρισμένων ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που καθαυτή εμποδίζει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

  – Η δημιουργία ενός ακόμη γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού, βαρέος και δυσκίνητου οργανισμού του δημοσίου με διευθύνσεις και τμήματα που μόνον την εξυπηρέτηση του πολίτη δεν θα έχει στο επίκεντρο – όπως και μέχρι σήμερα το κτηματολόγιο όπως το σχεδίασε η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/ προσεχώς Ο.Ε.Κτ. ουδόλως στόχευε στη διευκόλυνση του πολίτη.

  – Δεν έχει υπάρξει η παραμικρή μελέτη αντιμετώπισης των πλείστων προβλημάτων που θα προκαλέσει η λειτουργία του ενιαίου φορέα – γι’ αυτό και η πραγματική του εκκίνηση μετατέθηκε κατά τουλάχιστον δύο χρόνια.

  – Η οργανωτική μετάβαση σε βαρείες γραφειοκρατικές δομές θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και παραγωγής έργου, ειδικώς όσον αφορά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

  – Το αποκεντρωμένο σύστημα των υποθηκοφυλακείων, παρά τη συστηματική δυσφήμιση και συκοφάντησή του, λειτουργεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά με απλούς τρόπους και κυρίως με ανάθεση της ευθύνης για όλα τα πρακτικά ζητήματα στον (ιδιώτη) άμισθο υποθηκοφύλακα.

  – Η ΕΚΧΑ απέτυχε στη διαχείριση των κτηματολογικών γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, δήλωσε δε αδυναμία υποστήριξης των κρατικοποιημένων την 28η Σεπτεμβρίου 2017 κτηματολογικών γραφείων. Πώς θα καταφέρει να υποστηρίξει και να διαχειριστεί το σύνολο της χώρας υπό τον «Ο.Ε.Κτ.»;

  – Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι (άμισθοι υποθηκοφύλακες, προσωπικό εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, προσωπικό ΕΚΧΑ Α.Ε.) αντιτίθενται στον Ο.Ε.Κτ., με εξαίρεση τους συνδικαλιστές του συνδέσμου υπαλλήλων αμίσθων υποθηκοφυλακείων που επιδιώκουν την άνευ ΑΣΕΠ και άνευ αξιολόγησης δημοσιοϋπαλληλοποίησή τους.

  – Οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλάκων που ισχυρίζονται ότι τάχα «αυτοί» λειτουργούσαν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, παραγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία του αμίσθου υποθηκοφύλακα, έχουν αποτύχει καίρια στη διαχείριση των 20 κρατικοποιημένων στις 28-9-2017 υποθηκοφυλακείων.

  – Η σχεδόν βέβαιη αποχώρηση των εμπείρων στελεχών των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και η επίσης σχεδόν βέβαιη αποχώρηση της πλειονότητας των αμίσθων υποθηκοφυλάκων από τον «ενιαίο φορέα» θα οδηγήσουν, εκτός από οργανωτική, και σε λειτουργική κατάρρευση της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  – Δεν επιλύεται το βασικότερο πρόβλημα της λεγόμενης «κτηματογράφησης», ήτοι η ασυνέχεια των τίτλων ιδιοκτησίας και η απουσία αποτελεσματικής διασύνδεσης των νομικών δεδομένων των υποθηκοφυλακείων με τους κτηματολογικούς χάρτες.

  – Ο διοικητικός μηχανισμός του «Ο.Ε.Κτ.» θα επιβαρυνθεί με σωρεία αχρείαστων προβλημάτων, όπως αυτά που δημιούργησαν οι δασικοί χάρτες, για τους οποίους οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να δώσουν ταχείες αποτελεσματικές λύσεις.

  – Σε εποχές που η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα αναγνωρίζεται όλο και ευρύτερα και με γνωστή την αναποτελεσματικότητα του ελληνικού κράτους, το νομοσχέδιο προβαίνει σε κρατικοποίηση των αμίσθων υποθηκοφυλακείων. Τάχα «για καλύτερα»;

  – Δεν έχει προβληθεί έως σήμερα το παραμικρό ουσιαστικό επιχείρημα υπέρ του σχεδιαζόμενου Ο.Ε.Κτ.!

  – Η καταφανής αντισυνταγματικότητα της μεταρρύθμισης θα κρατήσει τον «Ο.Ε.Κτ.» σε συνεχή θεσμική αμφισβήτηση επί μακρόν, ακόμη και εάν τεθεί σε εφαρμογή, έως ότου πιθανότατα ακυρωθεί η θέσπισή του από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

  Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή ο Ο.Ε.Κτ. και προκληθούν όλα τα παραπάνω προβλήματα, η κατάσταση θα είναι πια μη αναστρέψιμη. Ακόμη και εάν ακυρωθεί ο «Ο.Ε.Κτ.» από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το σύστημα καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων θα έχει τιναχθεί οριστικά στον αέρα.

  Εφιστούμε, συνεπώς, ιδιαιτέρως την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης να μην προβεί σε κινήσεις που θα έχουν μη αναστρέψιμα καταστροφικά αποτελέσματα για το ακίνητο, τις επενδύσεις και την ανάκαμψη. Να δώσει περισσότερο χρόνο για πραγματική, σε βάθος και ειλικρινή διαβούλευση, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και ιδίως της παντελώς αποκλεισμένης από κάθε νομοπαρασκευαστικής διεργασίας Ενώσεως Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος.