Άρθρο 37 – Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

1. Ο Οργανισμός παραμένει χωρίς καταβολή ανταλλάγματος στη χρήση ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου ή άλλου ν.π.δ.δ., στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1.
2. Οι βεβαιωμένες υπέρ ΕΚΧΑ Α.Ε. οφειλές στις Δ.Ο.Υ. εισπράττονται και αποδίδονται στον Οργανισμό.
3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη ΕΚΧΑ Α.Ε., εφεξής νοείται ο Οργανισμός.
4. Κατά την έναρξη του παρόντος νόμου Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., προσαυξημένα κατά δύο, αποτελούν το Δ.Σ. του Οργανισμού και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α΄, μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο δύο νέα μέλη υποδεικνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι την κατά το προηγούμενο εδάφιο υποδειξη και διορισμό, το Δ.Σ του Οργανισμού θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση.

5. Οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. υπηρετούν ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι την πρόσληψη των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.

6. Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΚΧΑ Α.Ε. καταλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5, μέχρι τον διορισμό Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

7. Για την αμοιβή των μελών του μεταβατικού Δ.Σ. της παρ. 4 εφαρμόζεται η υπ’ αρίθμ. 2/36349/11.5.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ’ 254).

8. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση 53256/19.12.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α’ υποπερ. αα’ και γ’ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 2452).

9. Στον Οργανισμό συστήνονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα 146Β και 159 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 και των αποφάσεων της παρ. 8 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν και ισχύουν.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 37 προβλέπει στην παράγραφο 6 ακριβώς και ποιος θα είναι ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του υπό ίδρυση φορέα – φυσικά μέλος της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.».

  Αυτό συνεπώς θα είναι και το πρόσωπο που θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του «γραφείου δημοσίων σχέσεων» του υπό ίδρυση φορέα, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12.
  Η πρόβλεψη των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του υπαλληλικού κώδικα στην παρ. 9 μεταφέρουν ολοσχερώς το κλίμα δημοσιοϋπαλληλίας των συνήθων δημοσίων υπηρεσιών.

  Αντιθέτως, οι δικαστικοί υπάλληλοι στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία υπάγονται σε δικαστικά υπηρεσιακά συμβούλια που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς. Τούτο είναι βασικό συστατικό της ιδιότητας του δικαστικού υπαλλήλου και της διαφορετικής υφής των υπηρεσιακών του καθηκόντων σε σχέση με αυτά του απλού δημοσίου υπαλλήλου, αφού η Δικαστική Εξουσία έχει πλήρη υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επί του δικαστικού υπαλλήλου.

  Δυστυχώς το μοντέλο αυτό δεν μπορεί, όπως είναι φυσικό, να εφαρμοστεί σε μη δικαστικό δημόσιο φορέα, με αποτέλεσμα η υπηρεσιακή πειθαρχία να είναι πλημμελής και πάντως πολύ χαμηλότερη από το βαθμό πειθαρχίας των σημερινών εμμίσθων υποθηκοφυλακείων. Στα δε άμισθα, η χρήση του διευθυντικού δικαιώματος διασφαλίζει ομοίως την πειθαρχία και την ακριβή εκτέλεση της υπεύθυνης δημόσιας υπηρεσίας.

  Στον υπό ίδρυση φορέα θα υπάρχει κατά πώς φαίνεται ο συνήθης ωχαδελφισμός των δημοσίων υπηρεσιών.

 • Άρθρο 37 παρ. 8 και 40 παρ. 1. Τέλη κτηματογράφησης. Δυνατότητα αύξησης με ΚΥΑ
  Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης των τελών τόσο της κτηματογράφησης όσο και των αναφερομένων στα άρθρα 6 και 7 με απλή ΚΥΑ! Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αυτοχρηματοδοτηθεί ο νέος φορέας, θα αυξάνονται τα τέλη και θα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι συναλλασσόμενοι πολίτες. Προτείνουμε να αποσυρθεί και η διάταξη αυτή.