Άρθρο 09 – Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους τηρούν:
α) Το «Ημερολόγιο Εισερχομένων Πράξεων», το «Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων» και τα λοιπά κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα που προβλέπεται να τηρούνται ηλεκτρονικά στα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2664/1998, για τις κτηματογραφημένες περιοχές της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.
β) Τα βιβλία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις να τηρούνται από τα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15, για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους στις οποίες δεν έχει οριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου τα βιβλία του προηγουμένου εδαφίου αντικαθίστανται από αυτά που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση.
Με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταργούνται βιβλία του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, που δεν αφορούν τη διασφάλιση της τάξης και της δημοσιότητας των εγγραφών και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης στις εγγραφές.
2. Από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Οργανισμού και τα Υποκαταστήματά τους, τηρείται ηλεκτρονικά και το «Πρωτόκολλο Καταχώρισης Δημοσιεύσεων» του ν. 2844/2000.
3. Η εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία των παραγράφων 1 και 2, γίνεται αυθημερόν, κατά τη σειρά υποβολής τους, και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1, περίπτωση γ΄, του άρθρου 40, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση καταβολής των τελών του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων των παρ. 1 και 2, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται σε έντυπα φύλλα, τα οποία είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που έγινε σε έντυπα φύλλα τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμία.
5. Στο «Ημερολόγιο Εισερχομένων Πράξεων» και στο «Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων» περιέχονται και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1, περίπτωση γ΄, του άρθρου 40.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:58 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Από το άρθρο 9 σημειώνουμε την εξουσία του Δ.Σ. να καταργεί τα βιβλία που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου.

    Ναι μεν τίθεται σχετικώς η ρήτρα για να καταργηθούν τα βιβλία αυτά πρέπει να μην αφορούν «τη διασφάλιση της τάξης και της δημοσιότητας των εγγραφών και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης στις εγγραφές», όμως η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» ερμηνεύει τους όρους αυτούς κατά το δοκούν, με τραγικά αποτελέσματα για την ασφάλεια του δικαίου. Εξάλλου, εάν παραβιασθεί επί της ουσίας η παραπάνω ρήτρα, η θεραπεία της παραβίασης θα προϋποθέτει δικαστικό αγώνα, που δεν είναι βέβαιο ότι θα δώσουν οι πληττόμενοι και που, σε κάθε περίπτωση, θα διαρκέσει χρόνια μέχρι να δικαιωθεί.

    Το μείζον είναι ότι με την εξουσία αυτή δίδεται στην ουσία στο Δ.Σ. του υπό ίδρυση φορέα η δυνατότητα τροποποίησης νόμου με αδιαφανείς διαδικασίες και ακόμη λιγότερο διαφανή κίνητρα. Η ίδια η ύπαρξη τέτοιας εξουσίας δείχνει τη διάθεση των συντακτών του νομοσχεδίου να θεωρούν τη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας «τσιφλίκι τους», χωρίς να πολυδίνουν λογαριασμό στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ιδίως σε κυβέρνηση και Βουλή.