Άρθρο 36 – Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

1. Σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνεται τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Η Επιτροπή συγκροτείται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, για θητεία δύο ετών που μπορεί να ανανεώνεται και αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, με αναπληρωτή Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου, ως Πρόεδρο, β) έναν υπάλληλο του Οργανισμού του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και γ) έναν υπάλληλο του Οργανισμού του Κλάδου Νομικών ή ένα δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτροπής, ορίζεται υπάλληλος του Κτηματολογικού Γραφείου Κατηγορίας ΠΕ. Δεν αποτελεί κώλυμα για τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου η συμμετοχή του σε συνεδρίαση κατά την οποία συζητείται προσφυγή κατά πράξεως Προϊσταμένου Υποκαταστήματος του Κτηματολογικού Γραφείου.

2. Κατά πράξεων του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου του Οργανισμού οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998, ασκείται, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την επίδοση της πράξεως ή την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές προθεσμιών προς έκδοση πράξης, ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Η προσφυγή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.
Αν δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, θεωρείται ότι η απόφαση είναι απορριπτική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται η έκδοση απόφασης.

3. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 1, ασκούνται τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και στο άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκκινούν μετά την παρέλευση της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 ή αφότου ο αιτών έλαβε γνώση της απόρριψης της προσφυγής του από την Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των προσφυγών και δημοσιότητας των αποφάσεων της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για τη λειτουργία της. Στα μέλη της Επιτροπής της παρ. 2 καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4354/2015.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 15:50 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΝΙΕΡΗ, άμισθη υποθηκοφύλακας Παλαιού Φαλήρου

  Τελικά τί δίκαιο θα εφαρμόζουν τα κτηματολογικά γραφεία, για να καταλάβουμε πλέον, διότι θα χαθούν και τα basics:
  Αστικό (εμπράγματο) ή δημόσιο;;;;

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Διαδικασίες, επιτροπές, γραφειοκρατία, όλα αυτά «ειδικότης» της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.», με ιδιαίτερα «επιτυχημένο» ιστορικό βασανισμού και ταλαιπωρίας του πολίτη κατά τα 22 χρόνια που καταδυναστεύει το ελληνικό κτηματολόγιο.

  Αντί άλλου σχολίου αναφέρουμε απλώς ότι υπό το βαρέως συκοφαντημένο, «απαρχαιωμένο» δήθεν σύστημα της μεταγραφής του Αστικού Κώδικα καμία ανάγκη για τέτοιες επιτροπές και «επίλυση διαφορών» δεν υπήρχε, διότι πολύ απλά δεν υπήρχαν διαφορές και αντιδικές με τους συναλασσόμενους! Η δε προσφυγή των συναλλασσομένων στη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ήταν πραγματικά σπάνια.

  Τα πινάκια των Δικαστηρίων γέμισαν, αντιθέτως, με κτηματολογικές υποθέσεις αμέσως μόλις εισήλθε το άθλιο αυτό κτηματολογικό σύστημα στη ζωή των Ελλήνων. Δημιουργήθηκε ολόκληρος κλάδος δικαίου με αποκλειστικό αντικείμενο τη διόρθωση των σφαλμάτων του κτηματολογίου, το λεγόμενο «κτηματολογικό δίκαιο». Δικαιικός κλάδος βασανισμού, ταλαιπωρίας και αχρείαστης δαπάνης του πολίτη για τα αυτονόητα.

  Τώρα πια, σαν να μην έφταναν οι υπόλοιπες διαδικασίες, εισάγεται και υποχρεωτικό προστάδιο «ενδικοφανούς προσφυγής» κατά τα πρότυπα της διοικητικής δικονομίας – που όμως δεν συνάδουν με τα ειωθότα στην πολιτική δίκη – το οποίο περιορίζει το δικαίωμα και την αμεσότητα της δικαστικής προστασίας, δημιουργώντας πιθανώς τίποτε άλλο παρά αχρείαστες χρονοκαθυστερήσεις.

  Εξ αυτού του λόγου η διάταξη του άρθρου 36 είναι και αμφίβολης συνταγματικότητας.

  Χαρακτηριστικό της εν γένει νοοτροπίας που διέπει το νομοσχέδιο, η υποχρεωτική συμμετοχή αγρονόμου – τοπογράφου στην επιτροπή του άρθρου 36.

  Επίσης, ας επισημάνει κάποιος στους αδαείς συντάκτες του σχεδίου, οτι οι πράξεις του Προισταμένου με βάση τον ισχύοντα Ν. 2664/1999 δεν επιδίδονται! Ακόμη και η αστοχία αυτή είναι ενδεικτική της τρομακτικής άγνοιας όσων συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:37 | Λεμονιά Σταματουλάκη Προισταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Χίου

  Στην παρ 2 προβλέπεται ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξεων Προισταμένου ΚΓ και Υποκαταστήματος και ταυτόχρονα στην παράγραφο 3 προβλέπεται και η δικονομική αίτηση ενώπιον της εκουσίας διακαιοδοσίας του 791ΚΠΟΛδ.
  Επιτέλους έχετε καταλάβει οι συντάξαντες αυτό το σχέδιο νόμου ότι άλλο το διοικητικό δίκαιο και άλλο το αστικό δίκαιο.
  Ειλικρινά αυτό ο νομικός αχταρμάς και το διοικητικό αλαλούμ ,είναι πρωτόγνωρα.
  Επιτέλους τί όργανο θα είναι ο Προιστάμενος που οι πράξεις του θα προσβάλλονται και με προσφυγές του ιδιωτικού δικαίου αλλά και του διοικητικού δικαίου..
  Διεμφυλικό κρατικό όργανο . Θα το δούμε κι αυτό.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:41 | Βασίλης Μπαρδάκης – πρόεδρος ΣΠΜΕ

  Στις παρ. 1 & 2 αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.

  Πρέπει να προστεθεί στις 2 παραγράφους η φράση «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών»

  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.

  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».

  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).

  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:07 | ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στις παρ. 1 & 2 αναφέρεται πάλι μόνον η ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να προστεθεί στις 2 παραγράφους η φράση «…ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών»
  Αιτιολόγηση
  Στην απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Στο πρόσφατο πόρισμα (πρόταση έκδοσης ΠΔ) της επιτροπής του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α΄222) για το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)».
  Στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας [γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές], του Μητρώου Μελετητών & Εταρειών Μελετών του ΠΔ 138/2009 [που έχει εκδοθεί και ισχύει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016], είναι εγγεγραμμένοι πάρα πολλοί Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
  Αρκετοί εξ αυτών είναι στελέχη ή και συντονιστές γραφείων μελετών αυτής της Κατηγορίας (ακόμα και στην υψηλότερη τάξη => Ε’).
  Κλείνοντας, ακόμη και στους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ ΑΕ (πχ ΚΤΙΜΑ_16) στην ειδική Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται «Τοπογράφοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί που διαθέτουν τα προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών 16».

 • Άρθρο 36 –Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων.
  Η ρύθμιση αυτή είναι όλως ασύνδετη αλλά ταυτόχρονα και παράλληλη με τα προβλεπόμενα στο νόμο 2664/1998 και το μόνο που επιφέρει είναι οικονομική και χρονική επιβάρυνση του συναλλασσόμενου με αβέβαιο αποτέλεσμα. Ζητούμε να αποσυρθεί η σχετική διάταξη διότι προβλέπει υποχρεωτικά ακόμη ένα διοικητικό στάδιο, με αποτέλεσμα άσκοπη χρονοτριβή και οικονομική επιβάρυνση του συναλλασσόμενου, πριν καταφύγει στη δικαιοσύνη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:29 | Ε.Π. ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

  Δε νοείται σε καμία περίπτωση η συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή επίλυσης των πράξεων απόρριψης του Προισταμένου Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων, μηχανικού του Οργανισμού με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου ο οποίος εκ προοιμίου δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση αφού οι πράξεις του προισταμένου αφορούν στην τυπική και ουσιαστική νομιμότητα μίας πράξης και ποτέ μέχρι σήμερα σε θέμα που αφορά το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους νομικούς, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα καλείται να κρίνει ένα καθαρά νομικό ζήτημα. Είναι σαφές πως και με αυτή την διάταξη – όπως και με όλο το νομοσχέδιο στο σύνολό του – επιχειρείται η υποβάθμιση της νομικής πληροφορίας και η απαξίωση της συμβολής των νομικών και πρωτίστως του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού του Υποθηκοφύλακα αρμοδίου για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:46 | Διονύσιος Βολάνης

  ντί σχολιασμόυ ας κοιτάξει κανείς στη διαύγεια τα ποσά που πληρώνει το Υπ.Δικαιοσύνης για καθαριότητα στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας.
  Στο α.36 εισάγεται ο νέος θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής.Οι κρίνοντες θα΄ναι και κρινόμενοι σύμφωνα με την παρ.1 Πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στα μέλη των επιτροπών στην παρ.4 , θα υπάρχει καθυστέρηση πρόσθετη στην επίλυση των ζητημάτων που δύναται να προκύψουν από αποφάσεις των Προϊσταμένων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:56 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο α.36 εισάγεται ο νέος θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής.Οι κρίνοντες θα΄ναι και κρινόμενοι σύμφωνα με την παρ.1 Πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στα μέλη των επιτροπών στην παρ.4 , θα υπάρχει καθυστέρηση πρόσθετη στην επίλυση των ζητημάτων που δύναται να προκύψουν από αποφάσεις των Προϊσταμένων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:01 | Dimitrios

  Ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου θεωρώ ότι η ύπαρξη αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σε μια επιτροπή που θα χειριστεί ένα νομικής φύσεως θέμα, βλέπε συμβόλαιο, δικαστική απόφαση κλπ, είναι τελείως άστοχη και κυρίως θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς λόγω της άγνοιας του επί νομικών θεμάτων, όπως και ενός νομικού σε θέματα τεχνικής φύσεως, θα οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 14:53 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Η εμπειρία μου, ως δικηγόρου, ακόμη και προ της ένταξης της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαι στο Εθνικό Κτηματολόγιο, έχει αποδείξει ότι η συνδρομή αποκλειστικά και μόνον νομικών σε τέτοιου είδους επιτροπή είναι η μόνη λογική λύση. Η δε συνδρομή ατόμου άλλης ειδικότητας, στο πλαίσιο της Επιτροπής, δεν δύναται να παράσχει άξιου λόγου συνδρομή, καθώς το αντικείμενό της είναι καθαρά νομικό. Διερωτάται μάλιστα κανείς, σε ένα ολοκληρωμένο έργο, όσο αναφορά καθαρά στα σημεία του γεωγραφικού περιορισμού του, για ποιο λόγο, η Επιτροπή που θα καλείται να κρίνει ένα καθαρά νομικό ζήτημα, απαιτεί την παρουσία εξειδικευμένου σε εντελώς άλλη ειδικότητα ατόμου, όταν μάλιστα αυτή η ειδίκευση αφορά θέμα μη κρινόμενο.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 23:44 | Διώνη

  Δεν δικαιολογείται με κανένα λογικό επιχείρημα και σε καμία περίπτωση η συμμετοχή σ αυτή την τριμελή επιτροπή ενός υπαλλήλου του Οργανισμού του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, δεδομένου ότι έργο της θα είναι να κρίνει το παραδεκτό ή όχι μίας πράξεως του Προϊσταμένου του Κ.Γ., ο οποίος είναι πρωτίστως υπεύθυνος για τον νομικό και ουσιαστικό έλεγχο των προς καταχώριση πράξεων. Κάτι τέτοιο απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση των μελών που την απαρτίζουν για να μπορούν να είναι ουσιαστικά αποτελεσματικοί. Η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ιθύνοντες υποβαθμίζουν την νομική πληροφορία και την συμβολή των νομικών σ αυτόν τον Οργανισμό. Ουδείς σώφρων θα πρότεινε τέτοιου είδους σύνθεση.