Άρθρο 06 – Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων

1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και τα δικαιώματα ή πρόστιμα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή του ΟΚΧΕ ή του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), το άρθρο 1 του ν. 3481/2006 (Α΄162), την παράγραφο 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22 και την περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 23, του ν.2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αποτελούν έσοδα του Οργανισμού και καταβάλλονται υπέρ αυτού.

2. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και δικαιώματα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των εκτελούντων ή αναπληρούντων στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφων ή Ειρηνοδικών και του ΤΑΧΔΙΚ, με τις διατάξεις: α) του ν. 325/1976 (Α΄125), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων, β) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2844/2000 (Α΄220), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του ν. 2915/2001 (Α΄109), γ) του άρθρου 17 του ν. 3226/2004 (Α΄24) και δ) του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α΄88), καταργούνται και αντικαθίστανται από τα τέλη υπέρ του Οργανισμού και τις αποδόσεις υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, που καθορίζονται με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:
α) Ως «βιβλίο» ή «βιβλία», νοούνται τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος νόμου να τηρούνται, σε αναλογική ή ηλεκτρονική μορφή, στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, για: αα) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Eθνικού Kτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, ββ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, γγ) την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και δδ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000.
β) Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία.
γ) Ως «εγγραφή», νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση, η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή πράξης στα βιβλία.

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος δώδεκα ευρώ (12 €), με εξαίρεση τις πράξεις της επομένης παραγράφου.
5. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:
α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανομής, δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται πάγιο τέλος τριών ευρώ (3 €).
6. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία καταβάλλεται τέλος, ως εξής:
α) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό πέντε χιλιοστά (5 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής, γγ) διανομής, δδ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, εε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζζ) μίσθωσης κατ’ άρθρο 618 ΑΚ., χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
β) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, γγ) σύστασης πραγματικής δουλείας, δδ) υποθήκης, εε) προσημείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή, ζζ) αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, θθ) δικαστικής μεσεγγύησης, ιι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου, ιαια) δημοσίευσης του ν. 2844/2000 (Α’ 220).
γ) Πάγιο τέλος είκοσι ευρώ (20€), για την εγγραφή κάθε πράξης από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου.
δ) Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματολογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσοστό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού τέλους στις περιπτώσεις α’ και β’, της παρούσας παραγράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό ενός χιλιοστού (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του μισθώματος, αντίστοιχα.

 • Αρθρα 6 & 7. Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων/έκδοση/ χορήγηση αντιγράφων.
  Σημαντικές αυξήσεις του κόστους της εξυπηρέτησης των πολιτών θα σημάνει η ίδρυση και λειτουργεία του νέου οργανισμού, ενώ θα έπρεπε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα:
  Αυξάνονται κατά 0,25%ο όλα τα αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων.
  Αυξάνονται ειδικότερα τα αναλογικά τέλη για τις γονικές παροχές και δωρεές από 4,75%ο σε 8%ο δηλαδή όσο και τα αναλογικά τέλη των προσημειώσεων!
  Αυξάνονται τα τέλη έκδοσης όλων των πιστοποιητικών από 3 έως και 5 ευρώ, όπως:
  *Η χορήγηση αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου, από 4,5 ευρώ σε 9,5 ευρώ.
  *Η χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία του, από 6,5 ευρώ σε 9,5 ευρώ.
  Αυτά όλα προστίθενται στο 1%ο που ήδη καταβάλλεται όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο!
  Προτείνουμε να μην γίνει καμιά απολύτως αύξηση τελών, ώστε να μην δυσχερανθεί η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του νέου φορέα, αλλά αντίθετα να γίνει κάθε προσπάθεια μείωσής τους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:03 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 6 περί των πόρων του υπό ίδρυση οργανισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες προώθησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου: Το κτηματολόγιο χρειάζεται λεφτά για να ολοκληρωθεί, λεφτά που δεν έχει και, συνεπώς, θα βρει αυτά τα χρήματα από τους έως σήμερα πόρους των υποθηκοφυλακείων.

  Οι πόροι των υποθηκοφυλακείων, όμως, καταλήγουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται κυρίως για το ποσοστό 3‰ υπέρ του Δημοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 4 ν. 325/1976, αλλά και για το προϊόν της εκκαθάρισης της εν ευρεία εννοία αμοιβής του υποθηκοφύλακα (άρθρα 3, 5 και 16 ν. 325/1976) και φυσικά για το σύνολο των δικαιωμάτων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, που κατέληγαν στο ταμείο του ελληνικού Δημοσίου.

  Εάν μάλιστα – όπως συμβαίνει πρακτικά στο σύνολο σχεδόν των νπδδ – οι αμοιβές του προσωπικού του υπό ίδρυση φορέα καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τη στιγμή που σήμερα το προσωπικό ιδίως των αμίσθων υποθηκοφυλακείων αμείβεται από τα δικαιώματα υποθηκοφύλακα, γίνεται αντιληπτό ότι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τον νέο φορέα θα είναι όχι μόνον από την απώλεια των δικαιωμάτων Δημοσίου που αυτό σήμερα εισπράττει, αλλά και από τη μισθοδοσία προσωπικού που σήμερα αυτό δεν μισθοδοτεί. Με βάση μάλιστα την ίδια δημοσιονομική πρακτική, ακόμη και το προσωπικό της ΕΚΧΑ, που σήμερα η τελευταία ως ανώνυμη εταιρία είναι υποχρεωμένη να το μισθοδοτεί από τους πόρους της, θα περάσει στη μισθοδοσία του ελληνικού Δημοσίου, αποδίδοντας έτσι εμμέσως και άλλα κονδύλια στη διάθεση της σημερινής ΕΚΧΑ και προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.».

  Το σύνολο των κονδυλίων αυτών (πόροι και μισθολογικά κονδύλια), θα χαθεί, συνεπώς, για το ελληνικό Δημόσιο υπέρ της σημερινής ΕΚΧΑ που θα πάρει τη μορφή του «ενιαίου φορέα» κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείων, με προφανή σκοπό τη λεηλασία των πόρων των υποθηκοφυλακείων, όχι από τους «διεφθαρμένους υποθηκοφύλακες» (όπως συκοφαντούμεθα συστηματικά τα τελευταία χρόνια, κατά τη λογική «φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης»), αλλά από το ελληνικό Δημόσιο.

  Τα ζητήματα που τίθενται είναι προφανή.

  Πρώτον:

  Εάν η ΕΚΧΑ έχει ανάγκη από χρηματοδότηση, δεν θα ήταν πολύ πιο έντιμο και σκόπιμο να ζητήσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
  Η απάντηση είναι προφανώς καταφατική, εδώ όμως αναδεικνύονται οι διαχρονικές παθογένειες της αποτυχίας της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» να φτιάξει το κτηματολόγιο: Είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ θα υποχρεούτο σε στοιχειώδη λογοδοσία για τη διαχείριση των πόρων και για το αποτέλεσμα που έφερε ή που δεν έφερε.

  Ακριβώς λόγω της διαχρονικής και παταγώδους αποτυχίας στη διαχείριση των πρώτων κοινοτικών κονδυλίων στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ε.Ε. αρνείται έκτοτε συστηματικά να χρηματοδοτήσει το έργο του ελληνικού κτηματολογίου έως σήμερα.

  Ίδιοι είναι και οι λόγοι που και ο ελληνικός προϋπολογισμός αδυνατεί να χρηματοδοτήσει: Πόσα χρήματα θα χρειαστούν και για πόσο χρονικό διάστημα; Ποιος είναι επιτέλους ο προϋπολογισμός του έργου της λεγόμενης «κτηματογράφησης» (δηλαδή: της παντελώς άχρηστης και βλαπτικής επανακαταχώρισης των ήδη καταχωρισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων);

  Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καν προϋπολογισμός, αλλά μια τεράστια μαύρη τρύπα που ζητάει συνεχώς περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτεί την τραγική σε ποιότητα εργασία των αναδόχων!

  Και αντί να παρέμβει ένας Εισαγγελέας να ζητήσει λογοδοσία για τη διαχείριση των τεραστίων κονδυλίων που σπαταλήθηκαν για να μην έχουμε σήμερα κτηματολόγιο, η ίδια αποτυχημένη ισόβια ομάδα της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ ζητάει σήμερα να λεηλατήσει και τους πόρους των υποθηκοφυλακείων για να χρηματοδοτήσει τη μαύρη τρύπα της εργασίας των αναδόχων, προκειμένου όχι να προστατεύσει, αλλά να υπονομεύσει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

  Δεύτερο σοβαρό ζήτημα:

  Πόσοι είναι ακριβώς οι πόροι που χάνονται για το Δημόσιο και οι μισθολογικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου δια του προτεινόμενου νομοσχεδίου; Έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια στοιχειωδώς πλήρη μελέτη; Πρόχειρες εκτιμήσεις μας ανεβάζουν το κόστος αυτό σε ποσό της τάξης των τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

  Ως γνωστόν επιβάλλεται από το Σύνταγμα έκθεση του ΓΛΚ για τις οικονομικές επιπτώσεις κάθε νομοσχεδίου. Αν ποτέ έλθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή – ευελπιστούμε πως δεν θα έλθει ποτέ – το ΓΛΚ θα είναι άραγε σε θέση να εκτιμήσει πλήρως τις οικονομικές επιπτώσεις δια του περίπλοκου καθεστώτος των πόρων υποθηκοφυλακείων; Θα μάθουμε αν το προσωπικό πράγματι θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή αν αυτό απλώς θα συμβεί αθόρυβα χωρίς πραγματική λογοδοσία προς την κοινή γνώμη και τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας; Θα συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς η επίπτωση στα δημόσια έσοδα από την κατάργηση του ΦΠΑ ύψους 24%, η οποία κατάργηση αποσιωπάται συστηματικά σε κάθε πρόσφατο νομοθετικό σχεδιασμό;

  Αυτά είναι μερικά μόνον από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου και, φυσικά, οι υπηρεσίες του ΓΛΚ, εάν ποτέ έλθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Η δε αδιαφάνεια που σκοπίμως διατρέχει τα οικονομικά του νομοσχεδίου, αποδεικνύεται και από τη διάταξη του άρθρου 11 περ. 3, σύμφωνα με την οποία τυχόν έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του υπό ίδρυση φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό του αποδίδεται με μόνη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωρίς σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών!

  Πρόκειται για πρωτοφανή για τα ελληνικά πράγματα μεθόδευση, ενδεικτική των προθέσεων των συντακτών του νομοσχεδίου.

  Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι σε σχετικά πρόσφατη συνάντησή μας με ανώτατα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε η παραμικρή εικόνα, ούτε καν αόριστη, σχετικά με το τι έσοδα εισπράττει το ελληνικό Δημόσιο από τα υποθηκοφυλακεία. Ειλικρινά ελπίζουμε να υπάρχουν άλλοι, άγνωστοι σε εμάς αξιωματούχοι στο Υπουργείο Οικονομικών που να γνωρίζουν καλύτερα τα περί των πόρων του Δημοσίου από τα υποθηκοφυλακεία.

  Η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος είναι στη διάθεση κάθε αρμοδίου, προκειμένου να εξηγήσει πλήρως το καθεστώς δημοσίων πόρων από τα έσοδα των υποθηκοφυλακείων. Δυστυχώς, όπως και σε άλλο σημείο της παρούσας διαβούλευσης επισημάναμε, αποκλεισθήκαμε συστηματικά από τη συγκεκριμένη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Η οικονομική διάσταση της προωθούμενης ψευδο-μεταρρύθμισης δίδει μια εύλογη πιθανή εξήγηση του παντί τρόπω προωθούμενου αποκλεισμού μας.

  Όπως θα έλεγε και ο απλός λαός «είναι πολλά τα λεφτά» και το χειρότερο είναι ότι τα λεφτά δεν είναι των υποθηκοφυλάκων: Είναι του ελληνικού Δημοσίου.

  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 περ. δ του νομοσχεδίου, μπορεί να αναθέτει «σε τρίτους» υπηρεσίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο σχέδιο «οριστικών δομών» του κτηματολογίου που παρουσίασε η ΕΚΧΑ τον Μάρτιο του 2014, υπήρχε η ρητή πρόβλεψη ότι τα «σημεία εξυπηρέτησης κτηματολογίου» θα τα λειτουργούσαν ιδιώτες κατόπιν σύναψης συμβάσεων «με απλές διοικητικές πράξεις της ΕΚΧΑ» και «με αποφυγή χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών εκ μέρους της ΕΚΧΑ». Από τη στιγμή λοιπόν που ένα τεράστιο ποσό πόρων θα κατευθύνεται ετησίως προς την ΕΚΧΑ υπό τον μανδύα του νέου φορέα και από τη στιγμή που η νομοθετική βάση δίδεται με το άρθρο 1 παρ. 9 περ. δ, είναι φανερό ότι τα σχέδια της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ για μονιμοποίηση της παρουσίας των αναδόχων και μετά την περάτωση της λεγόμενης «κτηματογράφησης», υπό τη μορφή «σημείων εξυπηρέτησης κτηματολογίου», θα εξυπηρετηθούν άριστα δια της είσπραξης όλων των πόρων των υποθηκοφυλακείων από τον υπό ίδρυση φορέα.

  Στην ουσία το όλο σχέδιο είναι: Παίρνουμε τους πόρους των υποθηκοφυλακείων, διορίζουμε τους σημερινούς ιδιώτες που εργάζονται στην καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο δημόσιο και στη συνέχεια αναθέτουμε το ίδιο έργο σε νέους ιδιώτες. Στον κρατικό προϋπολογισμό θα έχουν μείνει ως «δώρο» πλήθος καινούργιων, αλλά μηδέποτε αξιολογηθέντων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στην ελληνική κοινωνία ένα άθλιο, γραφειοκρατικό και μονίμως ημιτελές κτηματολόγιο, που θα εξυπηρετείται από αναδόχους που ουδέποτε σεβάστηκαν την ακίνητη ιδιοκτησία του Έλληνα, αλλά και ουσιαστικά δεν θα γνωρίζουν το αντικείμενο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:53 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο α.6 παρ.4 και 5 αναφέρονται τα πάγια και ανταποδοτικά τέλη ,τα οποία σε σχέση με τα έως σήμερα ισχύοντα προσαυξάνονται κατά 0,25 τοις χιλίοις για τις αναλογικές πράξεις επί του συνόλου της αξίας της πράξης, οι οποίες αποτελούν τις πολυπληθέστερες και οικονομικά ενδιαφέρουσες πράξεις.,π.χ. προσημείωση με αξία 100.000 ευρώ το αναλογικό τέλος πλέον διαμορφώνεται σε 800 ευρώ, ενώ προηγουμένως ανέρχονταν σε 774,64 ευρώ.
  Επίσης για τις ίδιες πράξεις αυξάνεται το πάγιο τέλος από το ισχύον των 9 ευρώ σε 20 και 23 ευρώ ανάλογα με το είδος των παραπάνω πράξεων.
  Επιπρόσθετα για περιπτώσεις συστάσεων,αποδοχών κληρονομιάς και άλλων χωρίς αξία πράξεων το πάγιο τέλος ανέρχεται από 9 ευρώ σε 12 ευρώ.Δηλαδή μία πράξη αποδοχής και σύστασης ο.ι θα καταβάλλει τέλος 24 ευρώ αντί 18 ευρώ προηγούμενα.
  Υποθέτουμε πως σκοπός αυτής της αύξησης των τελών είναι η απώλεια του ΦΠΑ (ρητά προβλέπεται στο α.8 παρ.1 )που μέχρι σήμερα εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο από τα πολυπληθέστερα των εμμίσθων άμισθα υποθηκοφυλακεία ,ειδικά και μη .
  Στο προηγούμενο δηλαδή παράδειγμα της προσημείωσης αξίας 100.000 ευρώ ο ΦΠΑ έως σήμερα ανέρχεται σε 190,81 ευρώ.
  Προκύπτει λοιπόν ότι τα έσοδα του σχεδιαζόμενου οργανισμού θα΄ναι προφανώς λιγότερα ,με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την λειτουργικότητά του.
  Δυσανάλογη επιβάρυνση προκύπτει στην καθημερινή συναλλαγή για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων ,όπως προκύπτει από το α.7 παρ.1 και 2.
  Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος από 6,50 ευρώ/πιστοποιητικό και 4,50 ευρώ /πρόσθετο φύλλο ανέρχεται σε 9,50 ευρώ και 6,50 ευρώ αντίστοιχα.
  Μόνο δε για τα αντίγραφα από τα βιβλία μεταγραφών το κόστος για κάθε επιπλέον φύλλο παραμένει σε 4,50 ευρώ.
  Όμως και με αυτή τη δυσμενή για τον πολίτη αλλαγή ,η οικονομική ζημία από την στέρηση του ΦΠΑ παραμένει για τον νέο οργανισμό.
  Επιπλέον προβλέπεται απόδοση σημαντικού μέρους των εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ ,οπότε σε συνδυασμό με τα παραπάνω είναι αμφίβολη η οικονομική δυνατότητα του σχεδιαζόμενου οργανισμού να καλύπτει όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:12 | Δ.ΓΚΟΥΒΑ ΕΜΜ.ΥΠΟΘ/ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμπεριληφθεί σε μερικές σειρές όλη τη νομοθεσία για τα εισπραττόμενα τέλη και δικαιώματα και όλα τα είδη πράξεων (γιατί όσο επιχειρείται, βιαστικά, η πλήρης ανάλυση, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να δημιουργηθούν κενά). Αρκεί η παραπομπή «στις ισχύουσες διατάξεις», εκτός, βέβαια, αν οι δανειστές μας θέλουν να ξέρουν ακριβώς από τώρα τί θα τους προσφερθεί.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:26 | Dimitrios

  Οφείλει να γίνει σαφές αν απαλλάσσονται τα τέλη από ΦΠΑ ή όχι. Επίσης θεωρώ ότι είναι αυξημένα σε σύγκριση με τις ισχύοντα τέλη, πράγμα αδικαιολόγητο τη στιγμή που πλέον είναι μια δημόσια υπηρεσία και όχι μια ΑΕ όπως ήταν μέχρι τώρα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 22:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά εάν στα πάγια τέλη των παρ. 4 (12ευρω), 5 (3ευρω) και 6γ) (20 ευρω) εμπεριέχεται η αξία των μεγαροσήμων ή αποτελούν έξτρα χρέωση αυτών ως επικόλληση των αιτήσεων προς το εκάστοτε υποθ/κτηματολογικό υποκατάστημα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 13:05 | ο κρετινος

  Οταν θα μας πληρωνει το Δημοσιο δεν χρειαζεται να μας πληρωνουν οι συναλλασσομενοι.Υπάρχει μην το ξεχναμε και διεθνης ανταγωνισμός τρομαρα τους……………….

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 00:06 | O ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Γνωρίζετε καλλίτερα από όλους ότι οι ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την καταβολή, ή την καταβολή μειωμένων, παγίων και αναλογικών τελών που αναφέρονται και στο άρθρο 10 αφορούν σε άλλο τρόπο υπολογισμού με εντελώς διαφορετικές επιμέρους στήλες.
  Δημοσιεύστε αναλυτικό Πίνακα με τις πράξεις που έχουν μειωμένα τέλη, πλαφόν και απαλλαγές και συμπληρώστε όπως πρέπει τις διατάξεις του άρθρου 6.
  Να ξέρει ο πολίτης τι πληρώνει. Άλλως αναλάβετε και την ευθύνη για το μπάχαλο που θα προκύψει πχ:
  1. Παραχωρητηρία ΟΕΚ
  2. Χρονομεριστική Μίσθωση
  3. Προσημειώσεις από leasing
  4. Ειδικές πράξεις με αναλογικά και πλαφόν στα 127,66 ευρώ
  5. Στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία για Κατασχέσεις ΙΚΑ εισπράττουν μόνο αναλογικά τέλη 3/1000 με πλαφόν 127,66 ευρώ, στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία εισπράττουν 7,75/1000 αναλογικά χωρίς πλαφόν.
  6. Προσημειώσεις και Υποθήκες που εγγράφονται σε περισσότερα του ενός Υποκαταστήματος ή Κ.Γ.

  ΥΓ. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, όποιοι σχεδίασαν την εφαρμογή Ταμείου της ΕΚΧΑ που τρέχει στα μεταβατικά Κ.Γ. όλα αυτά τα αγνοούν και οι χρήστες κάνουν χειροκίνητα τους υπολογισμούς και μετά συμπληρώνουν χειροκίνητα τα κουτάκια. Επιτέλους κοι Υπουργοί υποχρεώστε τους εκεί στην ΕΚΧΑ που γίνονται Κεντρική Υπηρεσία να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει.

  ΤΟ ΤΑΛΑΊΠΩΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

 • 15 Δεκεμβρίου 2017, 11:35 | Δημητριάδης Σταμάτης

  Θεωρώ ότι τα τέλη εγγραφής των πράξεων, καθώς και έκδοσης αντιγράφων είναι ιδιαιτέρως μεγάλα και θα πρέπει στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας να μειωθούν τα τέλη. Επίσης να εξετασθεί αν μπορούν να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ. Κρατική υπηρεσία είναι.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 09:38 | Παρασκευάκης Ευάγγελος

  Σχετικά με την ηλεκτρονική σάρωση κατά την παραλαβή όλων των πράξεων κτλ αλλά και την σάρωση όλων των υφιστάμενων και στο Υποθηκοφυλακείο, δε νομίζω ότι είναι κανείς αντίθετος. Όπου επιπλέον θα μπορούσε να μειωθεί και το κόστος για την έκδοση αντιγράφων. Ένας όμως σκοπός του Κτηματολογίου, ο οποίος είναι να γνωρίζει το κράτος και ο πολίτης ανά πάσα στιγμή τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ενός ακινήτου έχει παραληφθεί. Σε περιπτώσεις γονικών παροχών με παρακράτηση της επικαρπίας, εφόσον αποβιώσει ο επικαρπωτής και άρα οι έχοντες την ψιλή κυριότητα αποκτούν πλέον πλήρη κυριότητα, το Κτηματολόγιο δεν απαιτεί κατάθεση των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου προκειμένου να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τους πραγματικούς κύριους του ακινήτου. Στις περισώτερες περιπτώσεις, θα εμφανίζονται κύριοι του ακινήτου ως επικαρπωτές άτομα τα οποία έχουν αποβιώσει εδώ και πολλά χρόνια, πιθανότατα και πολλές δεκαετίες. Εάν είναι εφικτό μέσω των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενημερώνονται τα Κτηματολογικά γραφεία για τα ΑΦΜ που έγιναν ανενεργά λόγω θανάτου ή εναλλακτικά να είναι υποχρεωτικό εντός μικρού χρονικού διαστήματος (1-4 μήνες) από το θάνατο κυρίου ακινήτου (κατά κανόνα επικαρπωτή) να δηλώνεται με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου ο θάνατος και αυτοδίκαια (εκτός και αν γίνει αποποίηση κληρονομιάς, οπότε γίνεται γνωστό και αυτό στο γραφείο) να περνάει η πλήρης κυριότητα στους πραγματικούς δικαιούχους.