Άρθρο 24 – Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων

1. Η εκκαθάριση των εξόδων, δηλαδή ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των πιστωτών του Οργανισμού, ενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα, με πράξη που εμφανίζει ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη μονογράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. υπηρεσιακό όργανο.
3. Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτήσεων ενός ή περισσότερων δικαιούχων επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των επιμέρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η προβλεπόμενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης.
4. Στα δικαιολογητικά των δαπανών δεν επιτρέπονται ξέσματα ή αλλοιώσεις. Σε περίπτωση διόρθωσης στην πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης, εκδίδεται καινούριο παραστατικό.
5. Όταν, κατά την άσκηση ελέγχου, διαπιστώνονται ελλείψεις ή ατέλειες των δικαιολογητικών, αυτά επιστρέφονται προς συμπλήρωση στην αρμόδια υπηρεσία.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Πρόκειται για τυπικές γραφειοκρατικές διατάξεις δημοσίου λογιστικού, έστω και εάν ο υπό ίδρυση φορέας εξαιρείται των διατάξεων δημοσίου λογιστικού.

    Η όλη νοοτροπία που διέπει τα οικονομικά του υπό ίδρυση φορέα παρέχουν μειωμένη ευελιξία σε σχέση με τα όσα πρότεινε η Παγκόσμια Τράπεζα και δι’ αυτής οι θεσμοί με την από 25-11-2016 μελέτη της Π.Τ.

    Στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος ευέλικτης διαχείρισης στο πλαίσιο των θεσμών του ελληνικού κράτους είναι είτε η (απευκταία, ευελπιστούμε για όλους) πλήρης ιδιωτικοποίηση του υπό ίδρυση φορέα, είτε η διατήρηση και ενίσχυση του σημερινού καθεστώτος των ελευθέρων επαγγελματιών – αμίσθων υποθηκοφυλάκων, οι οποίοι, ως ιδιώτες, μπορούν να απορροφήσουν χωρίς προβλήματα οποιαδήποτε ενίσχυση του δημοσίου ελέγχου επί των οικονομικών των υποθηκοφυλακείων.