Άρθρο 107 – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.