Άρθρο 54 – Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού

1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει δικαίωμα να αναστείλει την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασμένα δεδομένα ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωματωμένο στο πιστοποιητικό δημόσιο κλειδί να χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.
γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.
δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της διαταγής στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
3. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την αναστολή ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η χρήση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως συνέπεια την προσωρινή μη ισχύ του πιστοποιητικού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή.
5. Η αναστολή ισχύος εγκεκριμένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ των προσώπων της παρ. 2 και με την καταχώριση αυτής στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της προσωρινής διαταγής που διέταξε την αναστολή ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση το πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

  • 17 Ιουλίου 2020, 11:38 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

    Άρ. 54 παρ.2
    Η λίστα με τις περιπτώσεις αναστολής είναι περιοριστική ή ενδεικτική;