Άρθρο 90 – Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων και ιδίως της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την κατοικία των φορολογουμένων.
2. Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε με εξ αποστάσεως ταυτοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή.
3. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης και την επικοινωνία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με τα φυσικά πρόσωπα που θα καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο μητρώο του παρόντος.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να επαληθεύουν, από τα στοιχεία που τηρούν στα μητρώα τους, μέσω ασφαλούς διασύνδεσης, ότι το φυσικό πρόσωπο είναι το ίδιο συνδρομητής του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί, σύμφωνα με την παρ. 2.
5. Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) 648/2012, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο διαβιβάζεται στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμών, να επαληθεύουν από τα στοιχεία που τηρούν ότι το φυσικό πρόσωπο είναι χρήστης του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί, σύμφωνα με την παρ. 2.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος, τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας των φυσικών προσώπων, οι κατηγορίες αποδεκτών των στοιχείων επικοινωνίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία, οι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των στοιχείων, τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, η διαδικασία επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

 • Στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ορθώς έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα,ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν 4537/2018, με τον οποίο και ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών.
  Ωστόσο εκ παραδρομής στην παράγραφο 6 γίνεται αναφορά μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει επομένως και στην παράγραφο 6 να γίνεται σχετική αναφορά όλων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών της παραγράφου 5, δηλαδή να συμπεριληφθούν και τα ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ώστε να μην υπάρχει αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ αυτών.

 • 17 Ιουλίου 2020, 10:25 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Εξαιρετικά προβληματική η διατύπωση της παρ.1, δίνει την εντύπωση για καθολικό «φακέλωμα» των πολιτών. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι εθελοντική και ο τρόπος χρήσης των δεδομένων θα πρέπει να τελεί υπό αυστηρές, νομοθετικά καθορισμένες, προϋποθέσεις.
  Αμφίβολης συνταγματικότητας διάταξη.
  Σε κάθε περίπτωση, ποιός είναι υπόχρεος για την αρχική καταχώριση;

 • 12 Ιουλίου 2020, 00:39 | Αρετή Δρακάκη

  Αν η έννοια της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής δεν ταυτίζεται με εκείνη της διεύθυνσης κατοικίας που τηρείται στο φορολογικό μητρώο, τότε δεν θα είναι χρήσιμη για φορείς του Δημοσίου(π.χ. στην εκπαίδευση για την εγγραφή των μαθητών ) και πιστωτικά ιδρύματα που για τις συναλλαγές τους, αναζητούν βεβαιώσεις κατοικίας από το Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε..Σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα να καταγράφεται και η διεύθυνση κατοικίας ώστε, κατόπιν εξουσιοδότησης, να παρέχεται σε όσους την αναζητούν.

 • 10 Ιουλίου 2020, 21:00 | Διομήδης Σπινέλλης

  Προτείνω να μπορούν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών να εξουσιοδοτούν τρίτους στην ανάκτηση των στοιχείων τους από το Μητρώο αυτό. Έτσι θα μπορεί κάποιος να αλλάζει τα στοιχεία του μια φορά για όλες τις επικοινωνίες που έχει.