Άρθρο 105 – Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 48 ισχύει ο υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της ΕΕΤΤ (Β’ 4396), με την επιφύλαξη του άρθρου 106.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΕΔ του άρθρου 58, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α’ 57). Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την ΑΠΕΔ του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.
3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 13, ισχύει το π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α’ 44).
4. Μέχρι τη μετάπτωση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση ΤΠΕ. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη δύνανται να έχουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν τα ηλεκτρονικά έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του.
5. Μέχρι τη δημοσίευση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η βεβαίωση συνάφειας και η πρόεγκριση τεχνικών δελτίων του άρθρου 5 παρέχονται βάσει των προβλεπομένων στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), νοούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που εντάσσονται για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που δεν έχουν προβεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος Κώδικα στην έκδοση της απόφασης της παρ. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες της παρούσας. Εφόσον οι προθεσμίες της παρούσας παρέλθουν άπρακτες, τα σύνολα εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΣΤ’ διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.