Άρθρο 17 – Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα

1. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται και διακινούνται εντός κάθε φορέα του δημοσίου τομέα σε κλειστά πληροφοριακά συστήματα, όπως τα εσωτερικά συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), φέρουν: α) προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και β) είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.
2. Η χρήση των εσωτερικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων προϋποθέτει την αυθεντικοποίηση κάθε χρήστη.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των Σ.Η.Δ.Ε. κάθε φορέα και τον τρόπο αυθεντικοποίησης για τη χρήση τους.

  • 16 Ιουλίου 2020, 14:23 | χρυσοβαλαντη

    πως θα γίνει η διακινηση των εγγράφων εντοσ της υπηρεσίας, και πω θα ενημερωθεί ο πολίτη ή ο υπαλληος για την πορεία του αιτήματος του ή το έγγραφο που εχει κατάθεση στην υπηρεσία . δηλαδή που θα φανει το πρωτοκολλο στο εγγραφο ?