Άρθρο 79 – Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 77, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 77 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.
3. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.
4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 έως 81, καθώς και οι πράξεις της παρ. 1 , γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου,
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

  • 17 Ιουλίου 2020, 10:12 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

    Στο τέλος του άρθρου να προστεθεί η φράση:
    «Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για την κατάρτιση του φακέλου ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών για τον έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 75 του ν.4446/2016, Κ.Υ.Α. αριθ.2/53983/0026/2019, Β’ 2726/02.07.2019).