Άρθρο 104 – Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

1. Όλες οι πλατφόρμες καθώς και οι υπερσύνδεσμοι παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεταφερθούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με κατάληξη gov.gr το αργότερο μέχρι την 30η.09.2020. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παραταθεί η ημερομηνία μεταφοράς των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων του προηγούμενου εδαφίου.
2. Όσοι από τους φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν και να επικαιροποιήσουν τον τρόπο αυθεντικοποίησης των χρηστών των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 23.
3. Η αναιτιολόγητη μη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική περίσταση για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώματος της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθ. 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).