Άρθρο 81 – Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα και η σύνθεση τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού συγκροτούνται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων, καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά το παρόν Κεφάλαιο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
6. Κατά τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά το παρόν Κεφάλαιο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.

 • 17 Ιουλίου 2020, 11:29 | Γιώργος Τελώνης

  Αρθρο 81. Διαδικαδία ανάρτησης στο διαδίκτυο.
  Παράγραφοι 5, 6, 7.

  Η ανάρτηση των αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων-συμβάσεων-πράξεων, που αφορούν, ως επί το πλείστον, περιπτώσεις που υπάγονται στα ιε, ιζ, ιη, ιστ, ιθ, του άρθρου 77 (κυρίως αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων πάσης φύσεως Φορέων και Αρχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα πρέπει να είναι σαφώς πιο εξειδικευμένη, ώστε ο χρήστης που αναζητά συγκεκριμένη πληροφορία να έχει τη δυνατότητα να την εντοπίσει πιο γρήγορα.
  Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο οι δημοσιεύσιμες στο διαδίκτυο αποφάσεις-πράξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων του άρθρου να ταξινομούνται κατά θεματική περίπτωση, να ομαδοποιούνται ανά θεματικό αντικείμενο, για να διευκολύνεται η χρήστης στην αναζήτηση της πληροφορίας.
  Θα είναι μεγάλο κέρδος, και χρονικά και ουσιαστικά, η όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και εξειδικευμένη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα αφορούν το περιεχόμενό τους, ταξινόμηση των αποφάσεων-συμβάσεων-πράξεων των Φορέων και Αρχών.
  Για παράδειγμα, με την έως τώρα ακολουθούμενη πρακτική, μπαίνουν κοινοί και γενικευμένοι τίτλοι σε αναρτήσεις Φορέων και Αρχών που αναζητά ο χρήστης, με αποτέλεσμα να απαιτείται το άνοιγμα αρχείο προς αρχείο ή η ανάγνωση ολόκληρων σελίδων μιας απόφασης-πράξης μέχρι να εντοπίσει αυτό που αναζητά.

  Μόνο με την θεματική, ανά περιεχόμενο, ταξινόμηση κάθε ανάρτησης θα καταστεί πολύ ευκολότερα ανιχνεύσιμη η ζητούμενη πληροφορία.
  Κατά συνέπεια, απαιτείται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των υπευθύνων ώστε τα προβλεπόμενα στις καίριες παραγράφους 5,6 και 7 του άρθρου 81 να καταστούν άμεσα λειτουργικά.