Άρθρο 106 – Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).
2. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).
3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263).
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
5. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).
6. Η περ. κε’ του άρθρου 12 και οι παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
7. Τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
8. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
9. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α’ 19).
10. Τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
11. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
12. Το π.δ. 150/2001 (Α’ 150).
13. Τα άρθρα 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).
14. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β’ 4396).
15. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος κώδικα.