Άρθρο 34 – Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με τους ανωτέρω φορείς.

 • 17 Ιουλίου 2020, 08:10 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Στην τελευταία περίπτωση το τυχόν κόστος για την επικοινωνία (π.χ. συστημένη επιστολή) πρέπει να βαρύνει τον αιτούντα.

 • 13 Ιουλίου 2020, 23:42 | Georgios kanavakis

  Δεν χρειάζεται στο μέλλον οι πολίτες να τρέχουν στα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών κατά κανόνα, πράγμα που θα εξυπηρετήσει κυρίως τους απόμακρους από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ομογενείς Έλληνες. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο κατά προτεραιότητα άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών. Κάθε πολίτης της Ελλάδος και των ομογενών οφείλει δια νόμου να έχει ηλεκτρονική διεύθυνση(email)στον κρατικό προμηθευτή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων(emails), όπως και κάθε δημόσια υπηρεσία και κάθε γραφείο και υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας. Συγχρόνως συγκροτείται ηλεκτρονικός κατάλογος όλως αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, από όπου μπορούμε να βρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου καταχωρημένου, προσώπου και δημόσιας υπηρεσίας.Στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των καταχωρημένων, δηλαδή όλων των Ελλήνων πολιτών της Ελλάδος και της ομογένειας θα σταλεί ο κόμβος του μητρώου δικτυακών τόπων. Όλοι οι προαναφερθέντες πολίτες θα επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες δια αυτού του αποκλειστικού ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, θα παίρνουν και θα στέλνουν πληροφορίες και έγγραφα. Κάθε υπηρεσία και κάθε γραφείο αρμοδιότητας θα έχει πέραν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και διεύθυνση τηλεπικοινωνίας με το Skype η κάποιον άλλον τηλεπικοινωνιακό φορέα ήχου και εικόνας. Όλοι οι δικτυακοί κόμβοι των δημόσιων υπηρεσιών θα παρέχουν δεσμευτικά πλήρη και ολιστική πληροφόρηση, με απεικόνιση της δομής και των αρμοδιοτήτων σε αυτούς τους κόμβους και με πλήρη πληροφόρηση δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών με την αντίστοιχη νομοθεσία και τα απαιτούμενα από τον νόμο, καθώς επίσης και με πλήρη πληροφόρηση περί των σχετιζόμενων άλλων υπηρεσιών(τόπο, γραφείο αρμοδιότητας, τηλέφωνο, email, και λοιπά) από τις οποίες οφείλει ο πολίτης να προσκομίσει πιστοποιητικά και κάθε είδους άλλα έγγραφα

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:02 | Georgios kanavakis

  Οφείλουμε να εισαγάγουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δημόσιων υπηρεσιών με δημόσιες υπηρεσίες και με τους πολίτες με έναν δικό μας server ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, για λόγους κυβερνοάσφαλειας των δεδομένων. Έκαστος πολίτης θα έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση αποκλειστικά για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με τις υπηρεσίες, στην οποία θα παίρνει επίσης μηνύματα σχετικά με όλες τις αποφάσεις των κεντρικών, περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών, τις βουλής, των υπουργείων και τις σύνολης κυβέρνησις, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στο κυβερνητικό και διοικητικό γίγνεσθαι και έτσι να είναι αντικειμενικά πληροφορημένος για να μπορεί να κρίνει ορθώς να αποφασίζει και να πράττει ορθώς. Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει αιτήματα και καθήκοντα του. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορεί να παραχθεί και να κοινοποιηθεί σε όλους τους πολίτες μέσω ενός προγράμματος η να την δημιουργήσει έκαστος πολίτης

 • 12 Ιουλίου 2020, 04:27 | Πρεβελάκης

  Πρεπει να καθοριστούν συγκεκριμένες κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των δημοσίων υπηρεσιών με τα ανωτέρω. Π.χ. άρνηση παραλλαβής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, άρνηση ενημέρωσης του πολίτη για τον αρ. πρωτοκόλλου εγγράφου που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κλπ.

  Σήμερα είναι σπάνιο να λαμβάνεις απάντηση με τον αριθμό πρωτοκολλου αίτησης που υποβάλλεται ηελεκτρονικά ή με fax.

 • 10 Ιουλίου 2020, 22:35 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Καλό είναι να τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τον ηλεκτρονικό τρόπο (σε περίπτωση που δηλώνουν ηλεκτρονική δ/νση e-mail, επί παραδείγματι) και να δίνεται η δυνατότητα να ζητούν ρητώς τον «αραμπά» περασμένων αιώνων (παραδοσιακό «ταχυδρομείο»).