Άρθρο 28 – Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 27 μπορούν να αιτούνται την έκδοση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσω της ΕΨΠ.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο απευθύνεται η αίτηση, οφείλει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τη δυνατότητα διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής αίτησης και τις έννομες συνέπειες της διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής.
4. Τα δικαιολογητικά, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, που απαιτούνται:
α) είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον τα έγγραφα αυτά τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα. Ο φορέας που διαθέτει τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την ισχύ τους. Για τον σκοπό αυτό τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.
β) είτε αναζητούνται από τον φορέα του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των αναγραφόμενων ή βεβαιούμενων στοιχείων σε αυτά.
γ) είτε υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με επισύναψη στην αίτηση μέσω της ΕΨΠ.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος τους, η λειτουργία κάθε ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διασύνδεσή της με την ΕΨΠ, καθώς και οι λεπτομέρειες για την ψηφιοποίηση κάθε διοικητικής διαδικασίας.