Άρθρο 56 – Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιμο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
2. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.
4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
5. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος.