Άρθρο 30 – Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης

1. Ο προσδιορισμός του χρόνου παραλαβής δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά γίνεται από τους φορείς του δημόσιου τομέα αποκλειστικά ως εξής:
α) είτε με χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90,
β) είτε με χρήση αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής,
γ) είτε με χρήση μη αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής.
2. Με την αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, το πληροφοριακό σύστημα του φορέα αποστέλλει στο πρόσωπο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο αυτοματοποιημένο μήνυμα παραλαβής με εγκεκριμένη χρονοσφραγίδα, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της παραλαβής, ο οποίος αναγράφεται στην εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
3. Με την μη αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, ο φορέας καταχωρίζει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έλαβε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποστέλλει αμελλητί με χρήση ΤΠΕ, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο πρόσωπο που υπέβαλε το έγγραφο αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ο οποίος αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφόρηση σχετικά με τη διαθέσιμη σε αυτούς μέθοδο προσδιορισμού χρόνου παραλαβής ηλεκτρονικών εγγράφων, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στις παρ. 1 έως 3. Η πληροφόρηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως στον οικείο δικτυακό τόπο.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όταν προβλέπεται προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων, η προθεσμία αυτή λήγει τη δωδέκατη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία παρέρχεται η προθεσμία ή της επόμενης εργάσιμης εάν η καταληκτική ημέρα είναι κατά νόμο εξαιρετέα ή αργία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσμο χαρακτήρα της υποβολής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το Δημόσιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα οι διαδικασίες των παρ. 2 και 3, τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.