Άρθρο 102 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα

Τα άρθρα του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ζ΄ του παρόντος υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει ζητήματα διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων φορέων του δημόσιου τομέα.