Άρθρο 52 – Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται την ακρίβεια των πιστοποιητικών που εκδίδουν, ευθύνονται δε για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση ή αμέλεια σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού eIDAS και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191), ιδίως του άρθρου 8.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης, η έναρξη νέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.