Άρθρο 48 – Αρμοδιότητες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται ειδικότερα τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.