Άρθρο 73 – Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

1. Εντός των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου. Πριν από την υποβολή της κατά το πρώτο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παρ. 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής.
3. Η έκθεση της παρ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.