Άρθρο 100 – Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1. Στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα των παρ. 3 και 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
2. Στο άρθρο 449 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Τα ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι εκτυπώσεις αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».