Άρθρο 72 – Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

1. Μετά από την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 εκτελεστικών πράξεων με αντικείμενο την εκπόνηση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου και τον καθορισμό των ρυθμίσεων δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης των εν λόγω συνόλων δεδομένων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι εν λόγω ρυθμίσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Σε κάθε περίπτωση τηρείται η αρχή ότι τα ως άνω σύνολα δεδομένων:
(α) διατίθενται δωρεάν, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4,
(β) είναι μηχαναγνώσιμα,
(γ) παρέχονται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs),
(δ) κατά περίπτωση, παρέχονται ως μαζική τηλεφόρτωση.
2. Μετά από την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού που, κατά περίπτωση, εποπτεύει την οικεία δημόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, εξειδικεύονται τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στα οποία, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 1, δεν εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας, εφόσον η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα οδηγούσε σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω σύνολα δεδομένων διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.
3. Η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν ισχύει για βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Για τους εν λόγω φορείς, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού μπορούν να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση να καθιστούν τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που εκδίδουν ή κατέχουν διαθέσιμα δωρεάν, εφόσον η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας από αυτούς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό τους ενόψει της υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η διάρκεια της ανωτέρω εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της οικείας εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω σύνολα δεδομένων διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του παρόντος.