Άρθρο 06 – Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  1. Συστήνεται Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Υψηλή Επιτροπή), που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αποστολή την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα από υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την προσαρμογή της στις συνεχώς εξελισσόμενες διεθνείς, τεχνολογικές αλλαγές.
  2. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Υψηλή Επιτροπή: (α) μελετά και υποβάλλει προτάσεις σε σχέση με τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (β) εισηγείται για την προσαρμογή των διεθνών καλών πρακτικών στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, (γ) γνωμοδοτεί επί του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, (δ) εισηγείται τρόπους για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων όλων των αρμόδιων δημοσίων φορέων για την επίτευξη των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (ε) οργανώνει διαβουλεύσεις και εισηγείται συλλογικές δράσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων και (στ) αξιολογεί τις προτάσεις που κατατίθενται στον ετήσιο διαγωνισμό ψηφιακής διακυβέρνησης.
  3. Η Υψηλή Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς εμπειρογνώμονες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή των εξόδων διαμονής και μετακίνησής τους.
  4. Η Υψηλή Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, τη στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει η Υψηλή Επιτροπή προς την επίτευξη των σκοπών της.