Άρθρο 89 – Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα τηρούν μητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων, του λογισμικού, καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούν ή τηρούν. Το μητρώο περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στις άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα του δημόσιου τομέα και είναι με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές και η μορφή τήρησης των μητρώων αυτών και οι διαδικασίες πρόσβασης και διάθεσης του περιεχομένου τους.
2. Κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για λογαριασμό φορέων του δημόσιου τομέα πρέπει να προβλέπεται ότι το προϊόν λογισμικού που παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο της παρ. 1. Η σχετική σύμβαση πρέπει να προβλέπει, επίσης, ότι το προϊόν λογισμικού παραδίδεται στον φορέα του δημόσιου τομέα με όρους ώστε ο φορέας να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η διανομή, δημοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισμικού και των βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρμοδιοτήτων του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται από τον νόμο. Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να τεκμηριώνει ρητά και ειδικά την εξαίρεση αυτή.
3.Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να θέτουν σε παραγωγική λειτουργία και να αξιοποιούν υπολογιστικές και επικοινωνιακές υποδομές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα ή εφαρμογές λογισμικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασμό τους και έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να τεκμηριώνουν ειδικά τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.
4. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγόρευση της παρ. 4 για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για τη χορήγηση της εξαίρεσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά της διαχείρισης των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς των φορέων του δημοσίου τομέα.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

  • 17 Ιουλίου 2020, 16:15 | Google Ελλάς Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

    α) Ο νόμος πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους να παρέχουν σχετικές πληροφορίες για την υπηρεσία, με στόχο να διευκολύνουν την αγοράστρια διοίκηση να κατανοήσει εάν 1) η λύση είναι κατάλληλη για αυτούς, 2) η λύση είναι ασφαλής και συμβατή. Δεν θα πρέπει να απαιτείται η αποκάλυψη του πηγαίου κώδικα – αυτό αποτελεί κίνδυνο για τα πνευματικά δικαιώματα, ειδικά σε ένα δημόσιο μητρώο. Οι λύσεις Cloud αναπτύσσονται επίσης με την πάροδο του χρόνου και ο υποκείμενος κώδικας αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.
    β) Επίσης, δεν απαιτείται να επιτρέπεται σε ένα φορέα του δημόσιου τομέα «να το προσαρμόζει (το προϊόν λογισμικού) στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε». Οι υπηρεσίες Cloud αναπτύσσονται συνήθως παγκοσμίως ή περιφερειακά και προσφέρονται σε διαφορετικούς πελάτες. Μπορεί να μην είναι δυνατό ή επιθυμητό να έχει ο φορέας μια επιλογή προσαρμογής. Υπάρχουν επίσης όροι υπηρεσιών για υπηρεσίες cloud που περιορίζουν τη δυνατότητα «δημοσίευσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο των βελτιώσεων προϊόντων λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε».